KNBF MILJØQUIZ 2014

KNBF MILJØQUIZ 2014
1. Hvor skal du kvitte deg med farlig avfall?
Alt. 1: I restavfallet
Alt. 2: I merkede containere for farlig avfall
Alt. 3: I komposthaugen der de brytes ned naturlig
2. Er slipestøv fra bunnstoff regnet som farlig avfall?
Alt. 1: Ja
Alt. 2: Nei
3. TBT er forbudt i bunnstoff, men hva er det?
Alt. 1: En kopper-tilsetning
Alt. 2: En bly-tilsetning
Alt. 3: En tinn-tilsetning
4. Er det miljøgifter i dagens bunnstoff?
Alt. 1: Ja
Alt. 2: Nei
Alt. 3: Det avhenger av hvilken produsent som har laget bunnstoffet
5. Hvem har ansvaret for at farlig avfall behandles jfr. lover og forskrifter?
Alt. 1: Den enkelte båtbruker
Alt. 2: Havnesjefen
Alt. 3: Havnesjefen og den enkelte båtbruker
6. Hvor skal du kaste tørre pensler og tomme malingsspann?
Alt. 1: I restavfallet
Alt. 2: I kontainere merket for malingrester
Alt. 3: Penslene i restavfallet og spannene i metallretur
7. Når regnes et stoff som en miljøgift?
Alt. 1: Når stoffet kan drepe mennesker, selv om det bare finnes i moderate
konsentrasjoner eller i moderate mengder
Alt. 2: Når stoffet kun kan kjøpes på apotek og er reseptbelagt
Alt. 3: Når stoffet kan skade miljøet, selv når det bare finnes i lave konsentrasjoner
eller i små mengder
Versjon B – 06.05.14 - Side 1 av 4
KNBF MILJØQUIZ 2014
8. Gammelsnekka er pensjonert. Kan vi bare senke den?
Alt. 1: Ja, dersom det er mer enn 500 fra land, og dypere enn 150 m
Alt. 2: Ja, dersom den er tømt for olje og farlig avfall
Alt. 3: Nei
9. Du skifter motorolje, men kanna velter og nå lenses det olje på sjøen.
Hva gjør du?
Alt. 1: Stopper lensing og begynner med lense og oppsamling på sjøen
Alt. 2: Bruker Zalo og regner med at det brytes ned.
Alt. 3: Ringer 110 fordi brannvesenet er best på å løse dette.
10. Zalo får oljefilm til å forsvinne. Hva skjer?
Alt. 1: Oljen fordamper raskere
Alt. 2: Oljen sprer seg utover i vannet og forsvinner
Alt. 3: Oljen synker til bunns og påvirker bunnforholdene
11. Tynnplast brytes ned til små fragmenter, noe som bunndyr, fisk og fugl får i
seg. Er dette farlig?
Alt. 1: Miljøgifter fester seg lett til plast og kommer således inn i
næringskjeden
Alt. 2: Fragmentene er så små at de betyr ikke noe
Alt. 3: Bunndyr, fisk og fugl medvirker til å bryte ned plasten.
12. Hvor lang tid tar det før en plastflaske brytes ned i sjøen?
Alt. 1: 50 år
Alt. 2: 250 år
Alt. 3: 450 år
13. Hvordan kan data overføres under vann?
Alt. 1: Ved hjelp av ultralyd
Alt. 2: Ved hjelp av infralyd
Alt. 3: Ved hjelp av supersonisk lyd
Versjon B – 06.05.14 - Side 2 av 4
KNBF MILJØQUIZ 2014
14. Hvorfor er ålegressenger viktig?
Alt. 1: Oppvekst habitat for fiskeyngel og små sjødyr
Alt. 2: Renser strandsonen og tilfører oksygen til bunnsegmentene
Alt. 3: Oppvekst og tilholdssted for truede åleslag
15. Ha er den generelle minsteavstanden fra land, i saltvann, før du kan tømme
båttoalettet?
Alt. 1: 100 meter
Alt. 2: 200 meter
Alt. 3: 300 meter
16. Er det lov å gå i land på hekkeholmer som ikke er fredet?
Alt. 1: Nei
Alt. 2: Ja, men vis hensyn til rugende fugl
Alt. 3: Ja, men ikke i hekkeperioden
17. Hva er mest vanlig fartsgrense nærmere enn 100m fra land?
Alt. 1: 5 knop
Alt. 2: 3 knop
Alt. 3: 8 knop
18. Hvilken er Norges største rovfugl?
Alt. 1: Kongeørn
Alt. 2: Hubro
Alt. 3: Havørn
19. Hvilken gass forekommer ikke naturlig og bryter ned ozonlaget?
Alt. 1: Lystgass
Alt. 2: Klorflourkarboner
Alt. 3: Metan
20. Hva heter den internasjonale miljøavtalen om farlig avfall?
Alt. 1: Basel-konvensjonen
Alt. 2: Geneve-konvensjonen
Alt. 3: Kyoto-avtalen
Versjon B – 06.05.14 - Side 3 av 4
KNBF MILJØQUIZ 2014
21. Hvilket lag omslutter jorden og hindrer UV-stråler å trenge gjennom?
Alt. 1: Atmosfæren
Alt. 2: Metanlaget
Alt. 3: Ozonlaget
22. Hva heter landets miljøvernminister (april 2014)?
Alt. 1: Bård Vegar Solhjell
Alt. 2: Tine Sundtoft
Alt. 3: Monica Mæland
23. Hvis alle personbiler i Norge skulle gå på elektrisitet, hvor stor andel av Norges
samlede produksjon av elektrisk kraft ville det kreve?
Alt. 1: 5 %
Alt. 2: 10 %
Alt. 3: 15 %
24. Hva er klima?
Alt. 1: Vær over tid
Alt. 2: Gjennomsnittstemperatur
Alt. 3: Maksimumstemperatur
25. Å resirkulere en brusboks krever …………
Alt. 1: 1/10 av energien som å lage en helt ny
Alt. 2: Samme energi som for å lage en ny, men du sparer aluminium.
Alt. 3: Halvparten av energien som for å lage en ny
Lagets navn: ……………………………………………………………..…………
Versjon B – 06.05.14 - Side 4 av 4