Referat årsmøtet 28

Kongelig Norsk Båtforbund
Region Nordvest
___________________________________________________________________________
Referat årsmøtet 28.februar 2015 kl. 13.00 på Vestnes
Årsmøtet ble åpnet av leder, hvor han også orienterte om medlemsmøte som skulle
følge etter årsmøtet.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Leder refererte innkallingen og dagsorden, uten innvendinger, og møtet ble derved
lovlig satt.
3. Godkjenning av frammøtte representanter og event. fullmakter.
Det var frammøtt følgende medlemsforeninger med fullmakter:
Tornes Småbåtforening
Batnfjorden Småbåtlag
Vestnes Småbåtforening
Sunde og Solevåg Småbåtforening
Suløen Båtforening
Breivika Småbåtlag
Brattvåg Småbåtforening
Misund Marina
Ålesund Motorbåtforening
4. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere
Leder ble valgt til å lede møtet. Sekretæren ble valgt til referent, og
Postadresse:
Vågebyveien 23
0569 OSLO
Telefon: 22 35 68 00
Telefax: 23 35 68 11
E-post: [email protected]
Organisasjonsnummer:
970 309 551
www.knbf.no
Bank:
9041.23.08505
side 1 av 3
Kongelig Norsk Båtforbund
“for et bedre båtliv”
Odd Kåre Espe og Ola Lid ble valgt til å skrive under protokollen.
5. Styrets årsberetning 2014.
Leder leste beretningen. Med få kommentarer ble den enstemmig godkjent.
6. Regnskap 2014.
Leder gikk gjennom regnskapet, og der var ingen kommentarer etter at revisjonsrapporten
var opplest også.
7. Budsjett 2015.
Leder gikk gjennom budsjettet, som ble enstemmig bifalt.
8. Innkomne forslag.
Der var ingen forslag som var innkommet innen fristen. Odd Kåre Espe, Vestnes Småbåtlag
ba om en kommentar, og uttrykte ønske om at Vestnes Småbåtlag burde bli tildelt en
stor vimpel til. Dette applauderte årsmøtet, og de får en ekstra vimpel
9. Valg
Valgkomiteens forslag ble lagt fram av leder. Hver post ble gjennomgått, og fikk følgende
utfall:
Styremedlem for 2 år: Helge Løken, Brevika Småbåtlag
Styremedlem for 2 år: Idar Arve Krumsvik, Brattvåg Småbåtforening
Varamann for 1 år: Steinar Sjøvik, Misund Marina
Varamann for 1 år: Thorstein Vasset, Suløen Båtforening
Revisorer: Knut Arve Tafjord, Sunde og Solevåg Småbåtforening (gjenvalg)
Geir Sylte, Vågane Småbåtforeningm (Ny)
Vara revisor: Håvar Holten, Tornes Småbåtforening
Regionstyrets innstilling til valgkomite:
Postadresse:
Vågebyveien 23
0569 OSLO
Telefon: 22 35 68 00
Telefax: 23 35 68 11
E-post: [email protected]
Organisasjonsnummer:
970 309 551
www.knbf.no
Bank:
9041.23.08505
side 2 av 3
Kongelig Norsk Båtforbund
“for et bedre båtliv”
Leder: Roar Håkonsen, Nesøya Båtforening
Medlem: Vidar Klokk, Brattvåg Småbåtforening
Medlem: Helge Kjørsvik, Saltrøa Båthavn
Vara: Per Einar Relling, Ålesund Motorbåtforening
Årsmøtet avsluttet, og leder takket for frammøte.
Orienteringsmøte fulgte etter kaffe og snitter.
Vestnes, 28.2.2015
RV/Referent
Postadresse:
Vågebyveien 23
0569 OSLO
Telefon: 22 35 68 00
Telefax: 23 35 68 11
E-post: [email protected]
Organisasjonsnummer:
970 309 551
www.knbf.no
Bank:
9041.23.08505
side 3 av 3