Referat frå styremøte nr.4 16.09.2014

Referat
STYREMØTE NR. 4 i ØIL – 16.09.2014
Referat
Møte
Dato
16.09.2014 kl. 19:00
Stad
Holmatun
Referent Rune Vik
Neste
Tysdag
14.10.2014 kl. 19:00
møte
Deltakarar Vidar Torsvik / leiar
Kari Mostad / kasserar
Rune Vik / skrivar
Liv Helen Osa/ styrelem
Åshild Bekkesletten/ 1. vara
Frank Kjøsnes / styrelem
Terje Melstveit / fotballgruppa
Kjerstin Valland / nestleiar
Forfall
Toril Honningsvåg Vik / styrelem
Leiv Sandven / trimgruppa
Lillian Kvamsøy / boccia-gruppa
Olav Kreken/ orientering
Kopi
Nr
Sak
4.1
Saker
.1
Godkjenning av førre styremøtereferat
Frist
Ansvar oppfølging
Referat vert godkjent.
.2
Kom deg ut-dagen + Torefjellstrimmen m.m. - sønd. 7.sept
info
Torefjellstrimmen gjekk av stabelen på ein regnværsdag, noko
som truleg verka inn på deltakinga.
- 29 personar var på toppen.
- Organiseringa av listeførarar på toppen gjekk greitt.
- Andreas Henriksen Cats vart trekt ut som vinnar av
middagsgåvekort på ”Sutalaus”.
Leiar sette inn notis i HF.
.3
Medlemskontingentstatus
Purring på manglande betaling av medlemskontingent er sendt info
ut. Manglar adresser på nokre.
.4
Kari M
ØIL – heimeside og facebook
Frank K oppdaterer heimesida. Kontakt Sonja om spørsmål.
- Oppdatere styresamansetning
- Legge inn møtereferat, m.v.
Frank K
Rune V. oversender på epost kva som skal leggjast inn av
dokument.
Rune V.
Liv Helen tek ansvar for facebook. Vidar T må opne for
tilgang.
.5
Øystese-trimmen og open hall – søndag 28.september
a) Øystese trimmen – frå kl. 1100 til kl.1330
Vidar T./Frank K.
Aktivitetar:
info
- Kort og lang løype.
- Trimklasse startar kl. 1100 og utover.
- Konkurranseklasse startar kl. 1200
- Kr 50,- i påmelding i konkurranseklasse og for vaksne
over 20 år.
Organisering:
- Avtalar med evt. hjelparar:
o Ta påmelding
o Tidtakarar
o Speaker – sjekk Torgeir Magnar Børve
- Avtale med Øystese hjelpekorps (Odd Arne Botnen
tlf. 411 04 656 / epost: [email protected]).
- Løypemerking ligg i ØIL-skap / gjennomføring merk
- Lydanlegg – må framskaffast.
- Supplering av startnummer , 1-20
- Løypekart – folie på skilt
- Stoppeklokker – sjekk batteri!
- Premiar
- Klasselister frå barneskulen + info til klassane
Liv Helen
Frank K./Vidar T.
Vidar T.
Rune V.
Rune V.
Kari M.
Åshild
Rune V.
Vidar T.
Åshild/Liv Helen
Vidar T.
Premiering:
- Premiering av beste kvinne og mann (senior).
- Premiering av beste jente og gut (u/ 18 år).
- Premiar til alle barn opp t.o.m. 5. klasse ?
- Premiar etter loddtrekking
- Kr 500,- til det klassetrinnet på barneskulen som har
%-vis flest deltakarar i trimmen.
Åshild sjekkar gåvekortløysingar + kjøper inn småpremiar
for utdeling til borna.
b) Open hall – frå kl. 1200 til kl.1500
Aktivitetar:
- Bord m/ teiknepapir + fargeblyantar + spel
- Teppecurling (Margreth Olsen stiller som hjelpar)
- Tjukkas med kasse
- ”Air-track”
- Ringar
- Ribbevegg-aktivitet
- Hoppetau
- Ein eller anna ball-/hoppe-/kasteaktivitet ??
- Klatrevegg
Organisering:
- Spørje Kvam klatreklubb (Geir Larsen, mob.
91590716) om å organisere klatreaktiviteten.
- Spørje Kvam herad om bruk av ”Air-track”
Kanskje Reidun Braut Kjåsås & Co kan hjelpe.
c) Kafedrift
Meny:
- Kaffi/Te/Saft m.v.
Åshild
Rune V./Åshild/
Liv Helen/ Kari M/
Kjerstin Valland
Rune V.
Rune V.
Åshild m/
turndamer
-
-
Vafler + + +
Winerpølser i brød
Organisering:
Skaffe vekslepengar.
Pølser/brød/vaffelrøre.
Lage salgsplakatar.
(div. eingongskoppar m.v. er i ØIL-skap)
d) Marknadsføring
-
.6
Annonse i HF; tirsdag 23/9 og fredag 26/9
Inn på nettkalenderen til Kvam herad-heimeside.
Inn på ØIL-heimesider .
Inn på facebook
Detaljreguleringsplan for Busdalen/Meierihola/m.v.
Åshild
Rune V.
Frank K.
Liv Helen
info
Styret i ØIL og Rossvoll VK har i samband med pågåande
arbeid med ”Arealdelen for kommuneplanen” kome med
innspel mellom anna til arealbruken i Busdalen.
I samband med varsel om oppstart av planarbeid er det
annonsert planoppstart i HF nr. 69 9. september 2014.
Lysinga set ein frist til å kome med uttale innan 28.10.2014.
Vedtak:
Styret i ØIL vil fremja merknad til planen i samsvar med
tidlegare gitt innspel til arealdelen til kommuneplanen.
Utkast må vere utarbeidd til neste styremøte.
.7
Stenging av veg langs Øystese idrettsplass/elva mot fv 7
28.10
14.10
styret
info
Idrettslaget har motteke brev frå Kvam herad om stenging av
veg i samsvar med trafikksikringsplan.
4.2
Fotballgruppa
.1
Utfordringar i barne-/ungdomsfotballen
info
Leiar i fotballgruppa orienterte om utfordringar for eit
årskull/lag i barne-/ungdomsfotballen. Litt støy knytt til
foreldreengasjement. Brot på reglar i sportsplan.
.2
fotballstyret
Forsikring knytt til FotballFO / IdrettsFO
Fotballstyret må sjekke med idrettskretsen rundt forsikring av
deltakarar på FFO/IFO.
.3
Fråtrekk for ”pass av barn” knytt til FFO/IFO
Idrettsforbundet og kretsen jobbar med å få tilbake frådraget
som tidlegare også omfatta FFO/IFO-ordninga.
4.3
Friidrett/trimgruppa
4.4
HC-gruppa
fotballstyret
info
4.5
Symjegruppa
4.6
Hoppgruppa
.1
Rydding i Myrabakken + reparere trapp opp til stillas, m.m.
-
styret
Satsar på å få til ein dugnad i oktober i fint vær.
Må mobilisere ein del folk med motorsag og Rondup.
4.7
Orientering
4.8
Økonomi
.1
Sognefjord-Cup – overføring pengar til Cup-konto
ØIL overfører tidlegare vedtatt støttebeløp på kr. 15 000.
Terje ordnar giro.
4.9
okt
Kari
Terje M.
Eventuelt
Styresaker frå 2014 under oppfølging
3.1.4 Status valkomité
Kvar i styret må til neste møte kome med forslag til
1 som kan vere aktuell for ØIL- valkomité.
3.1.7 Øystese idrettslag (ØIL) – vegen vidare
styret
styret
Utover fotballen i ØIL er aktiviteten i dei ulike gruppene
relativt låg. Allidrett for born opp til 10 år drive av Leif og
Åshild i vinterhalvåret, er kanskje det viktigaste bidraget. Elles
har laget Øystesetrimmen m/ open hall-arrangement,
Torefjellstrimmen som del av ”Kom deg ut dagen” og
idrettsmerkeprøve.
ØIL er også ein aktør i samfunnsdebatten ved at styre har
kome med innspel til kommuneplan og barnehageplan, m.v.
Vidare har ØIL støtta ulike føremål i andre lag som kunne
generere fysisk aktivitet.
Samtidig har idrettslaget ansvar for hoppbakken i Myrane, eig
1/3 av Sjusete skisenter, og forvaltar ein formue på ca. ½ mill
kr.
Vedtak:
ØIL-styret startar eit arbeid med å sjå på kva rolle ØIL kan
spela i tida framover (tidshorisont). Er det bruk for eit
allidrettslag i Øystese ?
Tidlegare styresaker frå 2013 under oppfølging
8.3
Problemstilling treningsavgift / medlemsavgift
styret
Må avklarast/løysast på eit seinare møte.
7.1
Arkivering ØIL-dokument
Serverløysingar som ”Drop-box” m.v. Kari sjekkar opplegg.
Kari M
Tidlegare styresaker frå 2012 under oppfølging
4.1.9 Rydding i og sannering av ØIL-historikk/arkivmateriale
Protokollar m.v. står på ein pall på Fruktlageret.
Sjekk med Kvam herad om innlevering av historisk materiale.
Rune Vik/ skrivar
styret