MI-Ingrid Hulten - Sveriges vägledarförening

Motiverande samtal - MI
Motivational Interviewing
Konferens Sveriges Vägledarförening 2012
Ingrid Hultén Mimmi Malmer
Syfte med seminariet
 Övergripande introduktion till MI
 Har MI något att tillföra vägledning?
Bakgrund och teoretisk grund
 Miller och Rollnick – upphovsmän
 Utgår från behandlingsarbete med missbruk
 Syftar till att främja motivation till
beteendeförändringar
 Grundar i KBT men också influerad av humanistisk
existentiell tradition, Carl Rogers - empatiskt lyssnande
 Klientcentrerad samtalsmetod
Motivation enligt MI
MI skiljer mellan inre och yttre motivation:
 Yttre motivation - betingat av omvärlden, sanktioner
 Inre motivation – de egna värderingarna och
prioriteringarna
Varaktig förändring är beroende av inre motivation
MI - 4 grundprinciper
 Visa empati
 Utveckla diskrepans
 Följa med i motstånd
 Uppmuntra till autonomi
Förhållningssätt
 Utforskande
 Samarbetande
 Stödja klientens tilltro till egen förmåga
”Motiverande samtal är en
samarbetsinriktad och
personcentrerad form av
guidning för att locka fram och
stärka motivation till förändring.”
Miller, W. Rollnick, S. 2010)
11-05-29
Diskrepans
 En förutsättning för att en förändring ska ske är att det
finns en skillnad – en diskrepans, mellan hur vi har det
och hur vi skulle vilja ha det, d v s en brist på
överensstämmelse mellan dessa.
Agenda
I det motiverande samtalet hjälper rådgivaren klienten
att sammanfatta klientens problemområden men
överlåter åt klienten att sätta agendan för vad hon eller
han tycker det är viktigast att prata om.
- Förebygger motstånd
- Ökar motivation och eget ansvar
Samtalsmetodiska färdigheter
enligt MI - BÖRS
 Bekräftelser
 Öppna frågor
 Reflektioner
- Enkel reflektion
- Komplex reflektion
 Summeringar
Enkla reflektioner:
Uttrycker förståelse, underlättar
samtalet, men ger inte ny
mening åt innehållet.
Reflek
Komplexa reflektioner:
Lägger till påtagligt ny mening,
understryker eller ger mer
komplex bild, kan kombinera
uttalanden från klienten.
* Klient: ”Jag vet inte riktigt vad jag vill.”
* Enkel reflektion som upprepning : Du vet inte vad du
vill
* Enkel reflektion som synonym: Du är villrådig.
*
11-05-29
* Klient: ”Jag vet inte riktigt vad jag vill.”
* Komplex reflektion som speglar en underliggande
mening:
* Du funderar över både fördelar och nackdelar med det
liv du lever just nu.
* Komplex reflektion som speglar en underliggande
känsla:
* göra för att
* Du undrar ibland över vad du skulle kunna
berika ditt liv
11-05-29
Information - 4 steg
1. Be om lov att få informera
2. Utforska vad klienten redan vet
3. Erbjuda information
4. Fråga vad klienten tänker om informationen
Information i dialogform
UTU - Utforska – Tillföra - Utforska
”Rådgivarfällor”
Ha för bråttom
Rättningsreflexen
Förändringsbenägenhet
Klienter har olika grad av förändringsbenägenhet
(”rediness to change”)
Tre stadier eller faser:
- Inte beredd att förändra/omedveten om situationen
- Osäker
- Beredd att förändra
Bedöma beredskap för förändring
Analysmatris för rådgivaren
Skalor VAS (Visuell Analog Skala )
Angelägenhet
”Hur viktigt är det för dig att genomföra förändringen”
Tilltro
”Hur mycket tror du att du ska klara av att genomföra förändringen”
Beredskap
”Hur redo är du att genomföra förändringen”
Förändring
Förändringsyttranden och förändringsprat centralt i det
motiverande samtalet
Förändringsyttranden i sig skapar en rörelse mot
förändring
Rådgivarens uppgift och ansvar:
Lyssna efter, framkalla förändringsyttranden och
reflektera dem.
Förändringsyttranden
Modern språkforskning, typer av
förändringsyttranden:
DARN-C
Önskan att förändra
(Desire)
Förmågan att förändra
(Ability)
Skäl att förändra
(Reasons)
Behov av att förändra
(Need)
Åtagande att förändra
(Commitment)
Mer om förändringsyttranden
 Nackdelar med det aktuella problemet
 Fördelar med en förändring
Hur pratar man om motstånd i MI?
11-05-29
Motstånd
 Motstånd är en naturlig del av en förändringsprocess.
 Känslomässiga reaktioner
 Motstånd uppstår ofta inom ramen för en relation eller
ett system
 Rådgivarens roll och ansvar
”Rulla med motstånd”
• Acceptera motståndet som en naturlig del av processen
 Undvika att konfrontera motståndet
 Bemöta motståndet med reflektioner och öppna frågor
 Utforska
 ”Dansa med istället för att brottas med”
Centralt för rådgivaren i ett motiverande
samtal är att framkalla och förstärka
förändringsyttranden och att minska dess
motsats, motståndsyttranden.
Ambivalens
 Ambivalens inför en förändring är naturligt
 Kan vara medveten och omedveten
 Ambivalens är ofta ett hinder för att åstadkomma
förändring – kan tolkas som ett motstånd
 Att utforska och kartlägga ambivalens inför en
förändring tydliggör hinder och möjligheter samt ökar
motivationen
”Man kan betrakta bristande motivation
som ambivalens som inte är löst”
Miller, Rollnick
11-05-29
”Ambivalensen är en rimlig plats att besöka
men du skulle inte vilja bo där”
Miller, Rollnick
11-05-29