Varmvattenförbrukning

Byggnadsstyrelsen
Tekniskabyråns information
17
1980-05
Varmvattenförbrukning
Kännedomen om varmvattenförbrukningen
i byggnadsstyrelsens
fastigheter har tidigare varit ringa.
Mätningar har därför genomförts på ett antal representativa
hus.
I denna T-information
redovisas "teoretiska"
samband för varmvattenförbrukningens
andel av fastigheternas värmeförbrukning.
Man försöker bedöma
hur husen bör indelas med avseende på varmvattenförbrukningen.
Mätningar har gjorts under 1978
och 1979 i ett 20-tal fastigheter.
Resultaten
visar
att:
andelen varmvatten av totala vattenförbrukningen är mindre än 20%.
värmeförbrukninaen
för varmvattenberedning
är mindre än 5% av totala värmeförbrukningen.
Detta
heter.
gäller
för ca 90% av byggnadsstyrelsens
fastig-
Rapporten har utarbetats av H E Forsell i samarbete
med tekniska byråns vvs- och driftsektion.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
2
3
4
5
6
SID
8
9
10
Bakgrund och målsättning
........
Projektets omfattning
...........
Teori
................
........
KBS förbrukningsstatistik
.......
Utförda varmvattenmätningar
.....
Erforderliga
kompletterande
mätningar
.......................
Val av lämpliga fastigheter för
de kompletterande
mätningarna
...
Resultat
.......................
Slutsatser
....................
övrigt
.........................
Bilagor
5 st
7
..
1
1
1
3
5
6
7
8
9
9
á
1
och målsättnin
Bak` rund
Projektet föranleddes ursprungligen
av byggnadsstyrelsens begäran om dispens från kravet på`.
lagensigom att
varmvattenmätning
(enligt
byggnadsstyrelsen
åtagit
kriskoppling)vari
ta
fram
underlag för bedömning av värmeförbrukningen
i sina fastigheter.
varmvattenproduktion
för
Lagen om kriskoppling har senare ändrats så att
för varmvatten.
kravet på central vattenmätare
utgått.`
i avsedd
Undersökningen
har fullföljts
omfattning eftersom kunskaperna om varmvattenförbruk ningen i byggnadsstyrelsenfastigheter hittills
varit ringa.
Pro ' ektets
omf attnin
Projektet
omfattar:
- Formulering
av "teoretiska " samband mellan den t
tala värmeförbrukningen
och den
för varmvattenproduktion.
Uppföljning
Undersökning
förda
av KBS
rörande
varmvattenmätningar
Fastställande
ningar.
av behov
- Val av lämpliga
mätningar.
Mätning
förbrukningsstatistik.
eventuellt tidigare ut i KHS fast igheter .
av kompletterande
fastigheter
mät-
för kompletterande
av varmvattenförbrukningen.
- Redovisning
Formulering
av mätresultat.
av slutsatser.
Parallellt med projektet har också gjorts mätvarierar
ningar av hur varmvattenförbrukningen
över dygnet . Ur matningarna har dimensionerande
effektbehov beräknats. Dessa mätningar finns
redovisade i ett examensarbete , "Tappvarmvattenförbrukning i kontorshus ", utfört vid KTH 1979
3
Teori
Varmvattenförbrukningens
andel av totala värmeenergiförbrukningen
kan teoretiskt uttryckas som
G
va
Wvv
Wt
•
pva
grd
Ot
Wtg
'
Vva
Vva
1000
(Ekv.
n Vv
l )
där
specifik
nettovärmeenergif
örbrukning
för
kJ/m3
by,
år
varmvatten
Wt
specifik total nettovärmeenergiförbrukning
för fastigheten
(kJ/mr
by, år)
specifik total nettovärmeenergiförbrukning
Wtg
per graddag
för fastigheten
(kJ/m3 by, grd, år )
isobar
Cpva
värmekapacitivitet
fyr vatten
(kJ/kg,K)
pva
densitet
för vatten
(kg/m3 )
mellan varat
= medeltemperaturdifferensen
kallvatten
Vvv
specifik
varmvattenförbrukning
(dm3/m3 bv,ar)
Vva
total
vattenförbrukning
(dm3/m3 bv, år)
specifik
graddagar
grd
n vv
verkningsgrad
= varmvattenbeedningens
Wvv
och
Cpva e 4,2 kJ/kg,K
Insättning
Wvv
w:E•t
420.
varierar
och pva = 1 .000 kg/m3
l ger:.
ekv
Dt
grd • n vv
något
har här antagits
Vvv
Vva
Vva
Wtg
från fastighet
till 400C
till fastighet
och
vv varierar också mellan fastigheterna och är högre
i nyare än i äldre fastigheter. Här har antagits
nvv = 0 , 9 •
Graddagtalet
från ort
till
ort . Norrnalgradvarierar
dagtalet varierar från 3.006 för Malmö till 6.532
för Kiruna . Det vägda medelvärdet
för KBS fastighete-r ar 3.690
normalår
.
graddagar
per
Insättning
av
Ot = 40, pvv =
0,90 och grd = 3.690 ger:
Vva
(Ekv . 3)
Wtg.
Värmeenergiförbrukningens
direkt
varmvattenandel
är
alltså
proportionell mat:
varmvattnets
kvoten
mellan
brukningen
andel
av totala
specifika
vatten
vattenförbrukningen
- och
värmef är-
sstatistik
KBS förbruknin
-
är indelade
fastigheter
KBS
Förvaltning
Polis-
(F)
•(P)
och åklagarväsen
Tingshus
och hovrätter
Högre utbildning
-- övrig
i 7 sektorer.
utbildning
Kriminal-
(H)
och forskning
(Ö)
socialvård
och
Kulturella
(T)
institutioner
(KS)
(F)
ett flertalar
tillbaka fört statisom specifik värme-, eloch vattenförbrukning
i större delen av det fastighetsbestånd
där KBS handhar
driften.
KBS
har
sedan
stik över såväl verklig
Den
redovisade specifika värmeeneraiförbrukningen
är uttryckt i kJ/grd, m3 by, år och utgörs
vid fjärrvärme
av nettoenergförbrukningen
vid oljevärme (egen värmeproduktion)
av bruttoenergiförbrukningen,
som i denna utredning rak'
nats
p. en anom till
nettoförbrukning
baserat
av 75%.
tagen medelverkningsgrad
Den redovisade specifika vattenförbrukningen
uttryckt i dm3 /m3 by, år
Vi har studerat
Vva, som kvoten
meener
iförbruknin
såväl specifika
mellan
denna
Vva
Vtg ,
g en
heterna
är
vattenförbrukningen,
och
den
specifika
de redovisade
vär--
fastig-
I bilaga 1 har vi sammanställt max, min och medelvärden
totalt
.
I bilaga
för
för
dessa
båda storheter
samtliga
-redovisade
2 har
Vva
vi redovisat
både
sektorvis
fastigheter.
hur
kvoten
bland de redovisade fastigheterna,
W
och
.
varierar
g
sektorvis och
totalt.
I bilaga 3 har vi redovisat hur Vva varierar bland
de redovisade fastigherna. Även här har det gjorts
både sektorvis och totalt.
1 framgår
att totala medelvärdet
av.
..
3,6 och av bilaga 2 kan man utlasa att
Av bilaga
Vva
Wt
804 av fastigheterna
hart
Ins ättnintg av medelvärde
ger
Wvv
Wt
18
Insättning
Wvv
wt
= 25
Vvv
Vva
a
Vva
<
g
Wtg
5
3 6 i ekv . 3 ovan
%)
Vva
Wtg
Vvv
Vva
= 5
ekv
(Ekv.
4)
(Ekv.
5)
.
3 ger:
(%
Dessa båda ekvationer har åskådliggjorts i diagram
nedan
med
Vvv
Vva
Diagram
Wvv
0
uttryckt
i o.
1.
20
Jt
15
10
20
40
60
80
100
Vvv. ,
V va
1
hur varmvattnets
värmeförbrukDiagrammet
visar
ningsandel varierar i medeltal inom KBS fastig-heter. Diagrammet visar också övre gränskurvan
för varmvattnets värmeenergiandeli 80 % av
KBS fastigheter.
Vi
kan
konstatera
att
varmvattnets
värmeförbruk-
ningsandel
medeltal inte överstiger 18 % och
är mindre än
att den för 80 % av fastigheterna
25 % eftersom dessa värden uppnås vid en varmvattenandel av 100 0.
Utförda
`varmvattenrnätnin
Genom
ar
kontakter
med KBS driftområden
konstaterades
av varmvattenförbrukningen
har utförts
vatten',
värmeparallellt
och
med mätningen
av
elförbrukningen
i 10 fastigheter.
attmätning
Resultatet av dessa mätningar
4.
i bilaga
Matresultaten
har prickats
har sammanställts
in i diagram
1.
kan konstateras
Följande
- Varmvattenandelen
varierar mellan 3,5 och 50 Q.
Medelvardet är 19 % och 80 ö av fastigheterna
ligger under 20 %,
Värme f örbrukningsandelen
varierar
mellan
1 och 17 ö
Medelvärdet ar 4 % och 90 % av fastigheterna hgger under
5
Vva
medel
gheterna
har ett
Wtg
4,1 d v s något högre än medelvärdet för KBS
fastigheter
(3,6)
i allmänhet
de
u ppmätta
.. Endast
större
- en
fasti
två fastigheter har en varmvattenandel
än 20 o nämligen:
bostad
_som har
- en kontorsfastighet
(nr 7)
Att
bostadsfastigheten
35,5
% (Residenset
med restaurang
har
större
Härnösand)
som har 50
varmvattenandel
än t ex kontor är helt naturligt. Att värmeforbrukningsandelen
i den aktuella fastigheten ändå
är liten
beror
på stor
byggnadsvolym
i förhållande
till det antal personer som bor dar, vilket också
ar fallet med KBS övriga bostadsfastigheter.
nr 7 har så hög varmvattenandel
lan tyda på
kontor
med restauranger har hogre varmvattenatt
Att
an rena kontorsfastigheter , vilket i och
hopa varmeforbruk-~
rimligt.
forefaller
Den
ningsande
len kan också
vara signifikativ
for kon-tor med
andel
for
sig
restauranger
Erforderli
a kom
letterande
ar
mätnin
kan vi konstatera
Ser vi på KBS fastighetersbestånd
stort
sett
sektorerna
finns
att'
de
i
inom
de
olika
kryss
i tabell l
med
markerade fastighetstyperna.
nedan
Tabell
1
Fastighetstyp
Sektor
B+
K
K
K+
R
S+
R
a
p
x
x.
(x)
B
Bostad
K
Kontor,
salar,
varmed
här
bibliotek,
avses
kontor,
samlings--
utställningshallar
etc.
Restaurang
S .= 'Skola
1 = Internat,
varmed
här
avses en kombination
av bostäder , restaurang,
verkstäder
kontor,
skolor
och
från de i
4 framgår att mätresultat
tabell 2 med ring markerade fastighetstyperna.
fanns
tillgängliga
Av bilaga
Därför
ansåg
hand borde
vi
att
vi
son
komplement
i
första
välja
med bostad och kontor.
minst en T-fastighet
(De rena bostadsfastigheterna
lär så få till
antalet att ytterligare mätningar på sådana
ej är befogat
med enbart
kontor
minst
en P_fastighet
minst
en
T-fastighet,
ined enbart
kontor
7
Med tanke på att en av de två fastigheterna' med
kontor och restaurang avvek markantfrån övriga
fastigheter
såvål
vad
beträffar
varmvattenandel
som värmeforbrukningsandel
för varmvatten borde
minst två ytterligare fastigheter av denna typ
mätas.
På skolsidan borde mätningarna
åtminstone en H-fastighet.
kompletteras
med
stor
del av
Internaten
inom KS - sektorn
är till
typen ungdomsvårdsskolor . Dessa skiljer sig inte
nämnvärt från varandra, vad avser förekomsten av
bostäder och restauranger , vilket i stort sett
samtliga har.
Att finna en eller två representativa
fastig heter är därför mycket svårt. Vidare är mätningar
svåra att göra, eftersom fastigheterna består av
ett
stort
antal
byggnader
ock varmvattenberedningen är uppdelad på många smärre enheter.
Mätning på en eller två av de cirka 50 fastigheter , som idag finns redovisade , bedöms därför
ej vara meningsfull.
Fråganär också om dessa
lagen
fastigheter
kan anses
falla
under
om kriskoppling.
K-fastigheterna
slutligen är så få och har så
liten relativ vattenförbrukning , varför man kan
bortse från dem i detta sammanhang . Varmvattnets
värmeförbruknngsandel
bör i dessa
liggai
nivå
T-fastigheter
Poch
kontor.
F
-,
med
enbart
med
Val av
mätnin
läm li
arna
a fast
i gheter
för
de
kom letterande
Med hjälp av bilaga 1, 2 och 3 samt en förteckning
över samtliga i KBS 'statistik redovisade fastigheter valdes
ut fastigheter
vars
specifik
vattenförbrukning , Vva och vars kvot mellan specifika uat
tenforbrukningen
och specifika
värmeförbrukningen
,,
Vva
o
ansågs
vara representativa
for resp fastigWt
hetsgrupp .
Vid efterf
öljande
kontakt
driftområden
med KBS
visade
det sig dock av praktiska skäl vara svårt.
att genomföra mätningar
da. fastigheterna.
Slumpen
fick i stället
på flertalet
avgöra
valet
av de utval
genom att
driftområdena successivt tillfrågades om de hade
någon fastighet av de önskade slagen
tenmätning kunde utföras omgående.
där varmvat-
resulterade i att de i tabell ' 2 redovisade
fastigheterna
valdes för de kompletterande mätn ingarna:
Detta
Tabell
2.
Fastighet
ort
Sektor
Fastighetstyp
-,I
Stockholm
Bergshamra
Norrköping
Skola `+ restaurang
Umeå
Resultat
Mätningar utfördes dels på de 10 tidigare uppmätta
fastigheterna,
dels på de ovan i tabell` 2 redovisafinns redovisade i bilaga 5.
de Mätresultaten
Resultatet
blev
i stort
sett
detsamma
som erhölls
vid tidigare mätningar nämligen.
- Varmvattenandelen
varierade mellan 5,5 och 47
Medelvärdet var 20 % och cirka 75 % av fastigheterna låg under 20 %.
Värmeförbrukningsandelen
varierade
%.
Medelvärdet
var
3,6 %
och 14,1
85 % av fastigheterna låg under 5
mellan
0,9
och cirka
Även dessa mätningar bekräftade ' att värmef'örbrukningsandelen
var mindre än 25 Q av varmvattenandelen
i 80 % av fastigheterna.
Vva
exakt
= 3,5 d v s nästan
g
samma som medelvärdet for KBS' fastigheter
a llmänhet
( 3 , 6.)
Medelvärdet
av
i
större
Fem fastigheter hade en varmvattenandel
än 20 %, en av varje
fastighetstyp
. Någon
uttalad tendens att en viss typ av fastigheter hade
högre varmvattenandel
än övriga kunde alltså ej
konstateras
Däremot konstaterades
att de fastigheter som
högre
värmeförbrukningsandel
hade
för varmvatten
innehöll
bostad
eller
restaurang.
än 5 o antingen
9
Slutsatser
slutsatserkan
Följande
dras:
Varmvattenandelen
är i medeltal 20 % av totala
vattenförbrukningen
fastigheter
i KBS
men undantag för sektor H, dar bedömningsunderlaget
är så litet (N10 %) att slutsatser ej kan dras.
Varmvattnets
värmeförbrukningsandel
är
snitt 3,6 % av totala värmeförbrukningen
.fastigheter.
i genomi KBS
70 ä 80 % av fastigheterna har en varmvattenandel som är mindre än 20 %.
80 å 90 % av fastigheterna har en värmeförbrukningsandel för varmvatten som är mindre än 5 %
Fastigheter
med
en värmeforbrukningsandel
för
än 5 % är i första
hand fas tig..
eller restaurang.
av varmvattnet
fastigheter
En avstångning
i KBS
kan mot bakgrunden
framkommit
av vad som ovan
förväntas ge högst ett par procents värmeenergibesparing.
varmvatten
större
heter med bostad
Inforandeav generellvarmvattenmätning
kan darför
fastigheter
Varmvattenmätning kan
anses
inte
vara
motiverad
vara
i
i KBS
motiverad.
ett
fåtal
hög varmvattenav KBS' fastigheter
med forvantad
förbrukning samt som ett hjälpmedel för driftpersonalen.
en hög eller
ökad förMoj ligheten
finns
ju att
är
befogad
och
därför
brukning
kan
nedbringas
inte
krissituation.
permanent och inte bara under en
a
Således
..
bor inte varmvattenandelen
malt
kontorshus
ligga
let bör man
försöka
till.
1O
Ovri
Uvv
vva
,
ett nor-
over
a 20 % Om s. är falatt ta reda på orsaken där-•
t
I detta
projekt
har
verkningsgraden
för
varmvattenberedningen satts till 90 % vi har då förutsatt
att varmvattenberedningen
kanske
med normal pann
verkningsgrad hela året. Väl medvetna om att så
inte
sker
i alla
anläggningar
idag,
framhåller
vi
nödvändigheten
av att man ser. över varmvattenberedningen sommartid.
Vissa erfarenheter tyder på att en felaktig varmvattenberedning
sommartid kan mångdubbla värmebehovet för varmvatten under denna period.
Bilaga
BAF
nr
1115
KRISKOPPLING
á
Byggnadsstyrelsens administrativa föreskrifter
Nr
(BAF)
1979-06
FASTIGHETSDRIFT
Ers4tter
1979-01
KRISKOPPLING
Lagen om kriskoppling
(SFS 1976:296) har ändrats
genom lag 1979-03--22
(SFS 1979125)
. Ändringen
innebär att kriskoppling skall göras i saval nya som besamt att
lokaler
fintliga
kravet
vattenpå central
utgått.
mätare
föranledda ändringar i Svensk byggnorm redoi bilaga 1.
Statens planverk har i frågan utsänt cirkulärbrev
till landets byggnadsnåmnder
(bilaga 2) vari ingår
för
ett
avsnitt
om villkor
kriskopp-undantag
från
lingslagen.
Härav
Visas
Ändringen i lagen och bestämmelserna
i Svensk byggnorm skall omgående tillämpas inom byggnadsstyrelsen.
För
nya
byggnader
och
större
ombyggnader
som
omfattar
verksamhet
med f orväntad
hög varmvattenförbrukning
(t ex större kök, badanlaggningar
m m) bör central
matning och registrering av varmvatten göras. AVsikten
härmed
uppföljning
ar f råms t att möjliggöra
varmvattenförbrukningen.
Denna
TD/i
Utdelni
föreskrift
Ref:
ersätter
Sa n desten
Stefan
n g : Lita
1115
B
BAF
1115
(1979-OI)
.
av
á
Kulturella
och forskning
institutioner .
och socialvård
utbildning
Övrig
Kriminal-
utbildning
hovrätter
å klagareåsen
och
och
Högre
Tingshus
Polis-
Förvaltning
;
12
16
i
90
^' 40
^' 60
< 10
12
47
-' 80
75
^- 40
79
57
1.07
Antal
redovisade
fastgheter
Ta bell 1
Max
1
6,8
Mede
á
4
47
Övrig
Totalt
Kulturella
tut ioner
Kriminalsocialvård
insti-
och
utbildning
330
12
6
0
0
0
12
högre utbildning
och . forskning
16
9
och hov-
79
Tingshus
rä tter
1
6,5
`
Angivet
Andel
7
och åklagar-
107
Antal redovisade .
fastigheter
57
Polisväsen
f ö rvaltning
Sektor
1
värde
33
42
6
23
8
47
30
34,5
-2
som
( % )
fastigheter
Tabell
.c
har
56
67
6
49
33
75
58
53
3
Wtg
mindre
71
75
25
59,5
50
89
77
68
=4
än
eller
med
80
.100
31
70
58
94
86
77,5
lika
Bilaga
2
á
hov-
Totalt
155
47
75
9
Kulturella
tioner
institu-
6
1
Kriminal- och
socialvård
17
2
38
utbildning
och
57
18
Övrig
och
utbildning
forskning
Högre
Tingshus
r ä tter
44
51
45
25
och åklagar-
Polis-
väsen
55
%
Andel
Antal
St
med
år
Fastigheter
dm3/m3 by,
förvaltning
Sektor
Vva
61
44
71
63
69
60
68
61
Medel
Vva
x-100
Ta bell
1
1,8
1,9
1,6
2,1
3,4
1,6
1,8
1,8
Medel .
Vva
wtg
175
3
15
29
10
34
32
52
St
Antal
Fastigheter
dm3/m3
by,
Vva
53
25
94
62
83
43
56
49
%
Andel
med
år
226
153
347
26.
2
392
148
186
218
Medel
Vva
100
Bilaga
5,1
4,5
7,1
5,8
6,5
3,4
3,9
5,8
Medel
Vva <
Wtg
3:1
á
åklagar-
och
utbildning
Totalt
tioner
Kulturella
och
institu-
Kr iminal- och
socialvård
Ovrig
forskning
Högre utbildning
Tingshus
rätter
hov-
78
100
12
259
12
2
70
93
71
101
100 -
119
58
7
33
91
101
88
Medel .
95
81
79
$
Vva
med Vva-200
år
Andel
by,
75
46
och
Polis-
väsen
84
St
Antal
dm3/m3
Fastigheter
förvaltning
Sektor
Tabell
2
2,5
2,6
2,6
2,9
3,2
2,3
2,5
2,5
Medel
Vva
(r7tg
71
0
14
14
5
4
11
23
St
Antal
dm3/m3
22
Q
88
30
42
5
19
21
%
353
-
362
388
645
240
275
319
Medel
Vva
med Vva X 200
år
Andel
by,
Fastigheter
:2
7,3
-
7,4
7,9
9,7
4,3
5,2
8,0
Medel
Vva
Wtg
Bilaga
á
Tabell
3
Bilaga 3c
á
10
9
restauranger
-
56.500
ö
Sandö
Medelvärden
22.100
er
19.000
P
ö
restauran
16.400
F
Härnösand
m ed
Jakobsberg
8
Skolor
Ume å
7
med
3.900
1?
Umeå
6
19
17
17
l$
50
18
1.1.78-31.12.78
1.1.78-31.12.78
2,4
5.0
4,0
6,0
4,1 .
1.7.77-30:6.7$
3,5
3,9
2,8
1.7.77-30.6.78
1.7.77-30.6.78
17
3,9
6,8
4,3
1.7.77-30.6.78
1,0
5,8
3,5
35.000
F
Umeå
5
1..1.78-31.12.78
1,2
3,1
8
I'
26.500
1.7.77-30.6.78
..
1.1.7$-31. .12.78
1.1.78-31.12.78
1,6
2,3
Mätperiod
2,1
Härnösand
Kontor
°
o
(grd=3690)
Wvv
Wt
3,2
3,6
1,3
dm3-qrd
k3
13
9
35,5
Vva
Wtg
f_astiqheter.
4
25.300
14.900
7.100
4
F
F
I'
i xBS
varmvatten
av
vattenförbrukn.
° V 100 %
J
Vva
T
Andel
total
av varmvattenförbruknincren
ByggnadsSektor . volym m3
mätningar
Härn ö sand
Kontor
Ume å
med kontor
Bostäder
Residens,
Härnösand
Residens,
Bostäder
utförda
3
2
1
Nr
Ort
4. Tidigare
Fastighet
Bilaga
Bilaga
á
Nr
Alingsås
Gävle
3
4
kontor
1) Värdet
1978.
T
Göteborg
kalenderåret
12 300
P
Falk ö ping
9
gäller
14.700
p
Malmö
8
10
19.000
F
Umeå
7
3...
.900
26.500
F
Härnösand
6
6.900
T
25.300
6.700
T
I'
14.900
7..100
F
F
Härnösand
för
Umeå
och
Härnösand
Byggnadsvolym m3
j/°
1,4
Z,1
1,4 2
1,4 2 )
15,5
19,5
1977/78.
1.7.78-30.6.79
1,8
1_,8
20
för budgetåret
.1.7.78-30
4,9
3,5
28
1.7
J9-31.10.79
1..8.79-31.10.79
.6.79
1.3.79-31.10.79
0,9
3,1 1
5,5
1.3.79-31.10.79
1,8
3,2 U
.1.7.79-31.10.79
2,6
2,9 2
18
11
1.7.79-31.10.79
6,1
1.7.78-30.6.79
1.3.79-31.10.79
Mätperiod
4,5 2
2,0
(grd=3690)
Wvvo
Wt
27,5
gäller
dm3.grd
kJ
1,3 1
Vva
Wtg
fastigheter.
1,1
2) Värdet
l
varmvatten
av
vattenförbrukn
i KBS
3,7
5
30,5
Vva
(Vvv
Andel
total
av varmvattenförbrukningen
Sektor
mätningar
5
Kontor
Residens,
Bostäder
Residens,
Bostäder
Ort
2
1
5. Kompletterande
Fastighet
Bilaga
B il ag a s s ia.
á
G
6,01)
7,9
22,5
15,5
16
22.100
56.500
39.600
Härnösand
Sandö
Umeå
2,8 1
2,1
2,1 2
Norrköping
+ Restaurang
22.3.79-2.5.79
3,0
3,0 2
Bergshamra
Skolor
1.1.78-30.6.79
1.1.78-31.12.78
9..79
1.4.79-30 ...
4,7
6,3
1.3.79-31.10.79
:
3,2
2.5.79-30.5.79
1.1.79-30.11.79
1.7.78-30.6.79
Mätperiod
4,7
' 14,1
grd=3690
(forts.)
4,92)
ö
fastigheter
Stockholm
. 10)
av
varmvatten
vattenförbrukn
KBS
3,5
Vv a
Andel
tötal
.
3,9 2
Byggnadsvolym m3
av varmvattenförbrukningen
Jakobsberg
mätningar
6,0
5. Kompletterande
5 sid.2
Umeå
B i laga
Bilaga
á