BOENDEPARKERING

BOENDEPARKERING
Med boendeparkering kan du mot en fast avgift få parkera inom ett givet område.
Ett tillstånd för boende­parkering innebär ingen garanti till en parkeringsplats. Behöver du
en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ.
Gränserna för boendeparkeringsområdena är inte exakta. Även om din gata ligger i området
är det inte säkert att den fastighet du bor i är behörig till boendeparkering. Vid anläggningsarbete, till exempel gatuarbete, kan antalet tillgängliga platser tillfälligt minska.
Ve m k an ansöka om p arke ring s t illst ånd för b o e nd e?
Om du beviljas ett boendeparkeringstillstånd eller
inte beror på vilken gata du bor och ibland även
vilken fastighet du bor i på den aktuella gatan.
Om du vill få reda på vad som gäller för din ­fastighet
kontakta kundtjänst för boendeparkeringen på
telefon 031-368 25 65.
• Tillståndet kan endast sökas av personer som
fyllt 18 år.
• Tillstånd gäller endast för fordon i trafik.
• Endast ett tillstånd per person kan beviljas.
• Du måste vara folkbokförd, och äga fordonet på
max 3,5 ton, på en behörig adress inom ett
boendeparkeringsområde. För utländska fordon
ska kopia på registreringsbevis bifogas ansökan.
• Anställd, med förmånsbeskattat tjänstefordon,
likställs med eget innehav av fordon. Bifoga ett
tjänstebilsintyg utfärdat på din arbetsgivares
brevpapper med logotyp och kontaktuppgifter.
Intyget ska innehålla uppgifter om dig som
sökande, fordonet och om du förmånsbeskattas
för fordonet. Intyget ska vara underskrivet av
behörig person på företaget.
Intyg behövs även för innehavare av leasingavtal
med billeasingföretag.
• Om du är studerande eller tillfälligt arbetande i
Göteborg, och har eget fordon men en annan
folkbokföringsadress kan du i vissa fall söka
boendeparkeringstillstånd. Intyg i form av hyresavtal samt studieintyg eller anställningsavtal
krävs.
boendeparkeringsområdet. Dessa är märkta
med samma bokstav samt samma eller högre
taxe-nummer som den du har beviljats. Boendeparkering med taxa 6 gäller till exempel även på
platser med taxa 7, 8 och 9.
• Parkering är tillåten dygnet runt vid skyltning
med områdesbokstav och taxa på ”blå tilläggs­
tavla” till exempel med texten ”Boende V5”.
• Parkering är tillåten vardagar från klockan 18.00
till klockan 09.00 påföljande dag samt dag före
söndag och helgdag från klockan 15.00 till
klockan 09.00 påföljande vardag om inget annat
anges vid skyltning med områdesbokstav, taxa
och ett ”n” på ”blå tilläggstavla” till exempel
­”Boende V5n”.
• Om parkeringsförbud råder på platsen, till
exempel för sopning vissa veckodagar, gäller
inte tillståndet.
• Om du inte betalar avgiften för boendeparkering i
tid upphör din boendeparkering att gälla.
Parkeringsvakten ser detta omedelbart när hon/
han läser av koden på ditt parkeringstillstånd.
Har du inte betalat i tid får du parkeringsanmärkning (parkeringsbot).
Boendeparkeringsområden.
Var o ch när g äll e r b o e nd e p arke ring st illst ånd?
• Uppställning gäller högst 14 dagar i följd.
• Varje boendeparkeringsområde har en unik
områdesbokstav.
• Tillståndet gäller endast på särskilt skyltsatta
parkeringsplatser och gatusträckor inom
2010-11-01, Reviderad 2012-10-17
E xe mp el p å b o e nd e p arke ring ssk ylt ar
Parkering tillåten för
boendeparkering med
tillstånd för område V
och taxa 5.
Gäller dygnet runt, dock
högst 14 dagar i följd.
Skylttext
Boende V5
Exempel på skylttext: ”Avgift”
eller ”10 min”
Parkering tillåten för
boendeparkering med
tillstånd för område V
och taxa 5.
Parkering är tillåten dag
före sön- och helgdag
från klockan 15.00 till
påföljande vardag 09.00
samt övriga dagar mellan
klockan 18.00 och 09.00
påföljande dag.
Skylttext
Boende V5n
Vad kost ar b o e nd e p arke ring ?
Ansök om bo e nd e parke ring
I boendeparkeringsområdena kan taxan variera
mellan 4 och 9. Om du inte angett önskad taxa i
din ansökan utfärdas tillstånd med högsta taxan i
ditt ­boendeområde.
Du kan ansöka om boendeparkering när som
helst under året. Avgifterna gäller hela månaden
oavsett när under månaden du vill att ditt tillstånd
ska börja gälla. Har du inte önskat startdatum på
din ansökan eller om startdatumet inte ligger inom
handläggningstiden får du det datum vi beviljar
din ansökan som startdatum på ditt boendeparkeringstillstånd.
Taxa
Avgift per månad
inklusive moms
Ansökningsblankett beställs eller hämtas hos
Trafik­kontoret Boendeparkering. Blankett finns
även på www.goteborg.se.
4
630 kronor
5
520 kronor
6
430 kronor
7
335 kronor
8
260 kronor
9
190 kronor
0
(endast
miljöfordon)
0 kronor
Taxorna justeras årligen efter Statistiska centralbyråns konsumentprisindex
• Ansökan kan inte behandlas innan folkbokföringsadress och/eller uppgift om registrerad ägare till
fordonet trätt i kraft.
• Fordonet måste vara i trafik.
• Handläggnin gstiden är cirka två veckor.
B et alning svillkor
• Betalning ska vara Trafikkontoret tillhanda senast
den 27:e varje månad. Om betalning inte sker i
tid upphör tillståndet att gälla. Ärendet går också
vidare enligt gällande inkassoregler.
• Tillståndet förnyas löpande utan ny ansökan.
• Om du vill att tillståndet skall sluta att gälla måste
du säga upp det. Du är betalningsskyldig för
tillstånd som inte har sagts upp. Uppsägning måste
göras senast sista vardagen i månaden för att
tillståndet inte ska vara giltigt månaden efter.
Vid alla ändrade förutsättningar för tillståndet
kontakta kundtjänst för Boendeparkering,
tel. 031-368 25 65, före den sista vardagen
i månaden.
Parke ring sd ekal
Din betalning styr om du har en giltig boendeparkering. En strackkodsdekal med bilens registreingsnummer sänds till dig och ska placeras på
insidan av vindrutan, längst ner på passagerarsidan, fullt läsbar utifrån.
Göteborgs Stad trafikkontoret. Box 2403, 403 16 Göteborg
Tel: 031 - 368 25 65 Fax: 031 - 711 68 15 e-post: [email protected]