Gamla Staden

Gamla Staden
Boendeparkering
Hans
sg
ng
tställllniin
Uts
tan
cksgata
lbeg
Elb
an
intergatta
V in
Mars g
gen Ko
Jörrg
sg
S to rm g
jen
ekaje
Malmö
M
almö
höggsk
högsk
iö
skiö
Norden
en
ajje
Beijijerrssk
Södr
SSödra
da
varv
r s
varvs
bbassängen
assängen
m ar
jällm
Hjä
Malmö
M
allmö
högsk
höögsk
AMNEN
AMNEN
bron
Skep p s
ne n
Inre ham
chel s e n
ts Miic
itets
r it
ivers
Univ
ro n
bro
tan INRE
INRE HAMNEN
HAMNEN
lsgata
Carls
Friha
viadukmns
te
Klaf
f
Posst
Post
hu
uss
hus
Anna
A
nna
a p
latse
platse
Lindhs
Lin
indhs lls
Sueon
br
Central
C
entr
t al
stationen
ssbron
insg
Por
sl
Katt
s u n ds g
Mäster
Nilsg
Djäkneg
Söder g
n
gata
uli
Pa og
rk
Ky
V Kanalg
lg
g
on
sp
Di
ata
ir a
ls g
n
gat a
Am
Söd
S
öd
tg
en
IINNER
NNER
STADEN
STADEN
Triang
T
riang
Sp ång
atan
Mon
M
onn Miljö
ilj
ljö
bijou
bij
i ou M
f rvv
fö
ssk
k förv
Denna information gäller dig som bor inom markerat område.
at
aagist
gistt
ra
atsk
ratsk
rcis
n
gårdsg
ds
Davills
ha n
bro
Moreosnco
br
g
Ex e
nade
räd
Stora T
Torgg
ll
Fersens väg
te
Kas
d
s
rik
än
uli F
Paron
b
n
Medb
Med
db kontor
kontor
gat
ta
g
ls
ira
Amron
Stu
b
dentg
ga
BACKEN
B
ACKEN
N
IInti
nt i
Ga s
verksg
Kalendeg
ekt s
elbr
ts
Ö
Norre
mn g
E ng
ot
FÅGEL
a
str
e
Prom
Östra
Petrin
bro
lar Ha
Mäla
bron
r
Mästensg
Joh a
s
der
brö n
s Grå gata
n
Sl
s
By
g
HumanitetensSlu
SLUSSEN
SLUSSEN
agers
age
errs
hus
Schou
ig
Slu
ptunig
e
S:t
plats
p
l
a
t
s
Drottning
s
N
n
e
ssg
g
g
i
tun
tan Gertrud torget Östra bro Ö
a
Sjj
g
S
ll
a
N Nep
V
a
s
r
g
g
ll
r
ig
i
t
u
n
T
ra F
g
tu
No
ep
Öster gatan
Neptuni
N
ep
ptunii
ö
SN
p
arrkken s
parken
v
delg S:tPetri
A
s
n
sg
l
l
Caroli
de H
am
Residen k:a
k:a
C it a
sk e h
n
rrää
set
gatan
g at a
Caroli
Gröne
Rådhuset
r
e
t
Stor
R un
bron
Väs
d el
g
rn
a
torget
v
Mal
K
Polishuss
sg
Stora
mö
g
e
r
Öster
b
y
Stads
o H
Lilla
otts
Jaiklsg
portsk
teater
torg
N
Rörsjö
R
örsjö
ro n
l
e
m
a
k
o
g
k
n
S
are g
Malmöhuss
Moderna Medb kont
parken
pa
a r ke n
n
Baltzars g a t a
Västra Tåerdsg
Form
SDF Centrum t a
Muséet
skolan g
Design
ga
Center GAMLA STADEN
Slotts
S
lotts
g
e
W
i
j
er
r
s
g
e
P
n
in
Gryn bodg
tträdgården
tr
rä d
dg
gården
de
tan
n
a
a
g
n
y
t
e
llii
t
Stor a N
Prom
o
Läns
L
ä
n
s
r
Gustav
ra
D sstyrelsen
tyrelseen
Lilla S öd
Adolfs
g
y
Huvud
H
uvudd
N
n
torg
Gamla
brandss
RÖRSJÖ
R ÖR S J Ö
begravnings
Malmö
M
almö
platsen
Latinskola
L
a inskoola Ku
at
TADEN
T
ADEN
N an
t
ssparken
park
rken
ga
Linné
L
inné
s
g S:t:tt P
Pauli
au
uli n
norra
orra
platsen
p
latsen
Pauli
Paulli
bbibl
ibl
nin S
e
r
K
ons
s
t
Konst
k
y
r
k
o
g
å
r
rd
kyrkogård
gymn
g
y
mn
n
s ca rs väg
ö
F
tan
högskkolan
högskolan
a SS:t
g
s
g
rg
r
t
Petri
:t
Petr
t
i
o
t
S
n
e
m
Synagoogan
Synagogan
Konsert
K
onssert
A
q-V
Va-Ku
K l skola
Aq-Va-Kul
Davids
D
avviids
g e Malmö
Lug
L
ug
Malmö
halls
h
allls
huset
h
u
s
e
t
vä
t
B arskk
s
t
er
be
l b
nu
LUGN
LUGN
HÄST
HÄS
ST
K
Dah D
t
S:
AGEN
AGE
EN Erik
VÄSTRA
V
Ä
ST
T
R
A
S
tadshusett
Stadshuset
n
ralpla
Cent
SORG
S OR G
RI
RI
Boendeparkering inom Gamla Staden
Det område som omfattas av boendeparkering begränsas av Norra Vallgatan, Ö Promenaden, S
Promenaden, S Vallgatan och Slottsgatan.
Parkeringsplatser som är avsedda för boendeparkering är skyltade med en
Tilläggstavla som har texten ”Boende GK-A”.
Boendeparkeringstillståndet gäller endast på sådana parkeringsplatser som är märkta med samma
beteckning som tillståndsdekalen.
Boendeparkering innebär att den som har tillstånd för detta kan parkera sin bil på
samma plats i upp till 14 dagar i följd. Observera dock att tillståndet inte medger
rätt att parkera när parkeringsförbud råder, exempelvis städparkering.
Boendeparkeringstillstånd beviljas enligt följande:
1.
Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och dessutom har
registreringsadress för eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret).
Endast ett fordon per person medges. För utländska fordon ska kopia på registreringsbevis bifogas
ansökan.
2.
Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg krävs) likställs med
eget innehav av fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag.
Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om
att sökande ska äga fordonet.
3.
Studerande och tillfälligt arbetande i Malmö med eget fordon, som har annan folkbokföringsadress,
men är boende inom området med en varaktighet av minst tre månader, kan beviljas tillstånd (intyg
krävs med slutdatum för det tillfälliga behovet).
4.
Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud och inte heller fordon med en
totalvikt över 3,5 ton.
5.
Tillstånd medges endast person över 18 år som innehar körkort
Parkeringsavgift för boendeparkering
Avgiftens storlek beror på vilken taxa som gäller för den aktuella platsen.
Biljettfärg
Taxa
Avgift
röd
1
20kr/dag
vit
2
15kr/dag
grön
3
10kr/dag
*Med reservation för eventuella ändringar.
Innan avgift erlägges, tryck på boendeknappen!
OBS! Innehav av boendeparkeringstillstånd innebär inte att plats reserverats utan
gäller då plats finns tillgänglig. Vid missbruk kan tillståndet återkallas.