Læs folderen - Nørrebrogade 9

Nørrebrogade
Nørrebrogade
Det skal du vide om
Renovering og genhusning
Revideret januar 2014
1
Indhold
Indhold .......................................................................................... 2
Kære beboere ............................................................................... 3
Byggepladskontor og byggeledelse ............................................... 4
Arbejdstid ...................................................................................... 4
Byggesagens omfang ................................................................... 5
Indretning af badeværelserne........................................................ 5
Øvrige arbejder - facade................................................................ 6
Øvrige arbejder – pavillon og vaskeri ............................................ 6
Øvrige arbejder - cykelstativer ....................................................... 6
Du skal også genhuses ................................................................. 7
Er du ordentligt forsikret? .............................................................. 9
Støj og støv ................................................................................. 10
Tjekliste – husk at: ...................................................................... 11
2
Kære beboere
Så går renoveringen i gang. Renoveringen strækker sig fra februar
2014 til februar 2015.
Ud over at etablere individuelt køkken og bad i alle boliger, bliver
rørene til brugsvand udskiftet, der etableres nyt ventilationsanlæg
med varmegenvinding samt skiftet gulve i nogle boliger. Desuden
bliver der bygget et vaskeri, pavillonen renoveres og ombygges til
fællesfaciliteter, og herudover laver vi en generel renovering af
vinduer og efterisolering af gavle.
I folderen her har vi samlet vigtige praktiske oplysninger, som du
får brug for under byggeperioden.
Genhusning?
Alle boliger bliver genhuset på Nørrebrogade 9.
Online information
Har du nogle spørgsmål, så send dem til byggeleder Kenneth
Hansen på [email protected] og til Merete Nielsen
[email protected]. Vi vil også lægge spørgsmål og svar af
generel karakter ud på nb9.fsb.dk.
Tillæg til lejekontrakt under og efter renoveringen
I forbindelse med den midlertidige genhusning vil du sammen med
14 dages varsel modtage et tillæg til din lejekontrakt. Dette tillæg
skal du underskrive.
Når renoveringen og ombygning af boligerne afsluttes vil arealet
blive ændret i de fleste boliger, desuden vil der ske en
huslejesænkning som følge af, at afdelingen fremover vil få
økonomisk støtte. Du modtager derfor et tillæg til din lejekontrakt,
som dækker evt. ændringerne i arealet og huslejereguleringen.
Dette tillæg skal du underskrive.
3
Byggepladskontor og byggeledelse
Renoveringsarbejdet bliver udført af entreprenørfirmaet Hald og
Halberg A/S, der har ansvar for alle håndværksmæssige arbejder,
der skal udføres.
Byggeleder Kenneth Hansen, Wissenberg A/S, rådgivende
ingeniører, holder tilsyn med arbejdets udførelse.
Byggeledelsens opgave er bl.a. at sikre, at håndværkernes
arbejde sker i overensstemmelse med entreprisekontraktens vilkår
og bestemmelser.
Hvis der er spørgsmål til projektet eller arbejderne, kan du enten
henvende dig på ejendomskontoret i åbningstiden eller kontakte
byggeleder Kenneth Hansen, [email protected] tlf. 27 25 34 63
i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00.
Ved akutte problemer uden for normal arbejdstid kan du benytte
de sædvanlige vagttelefoner og kontaktnumre.
Id-kort
Alle håndværkerne og andre, der er beskæftiget på byggepladsen
skal synligt bære identitetskort med foto. Du kan forlange at se
dette id-kort.
Arbejdstid
Arbejdstiden i boligerne er kl. 7.30 - 16.00
Arbejdstiden uden for boligerne er kl. 7.00 - 16.00
4
Byggesagens omfang
Der etableres individuelle badeværelser og køkkenfaciliteter til alle
boliger. Desuden udskiftes vandinstallation, nedslidte trægulve og
ventilationsanlæg til et nyt anlæg med varmegenvinding. Der
suppleres med ekstra varme og vandmålere, og vi sætter nye
HPFI relæer op. I nogle boliger bliver køkkener og hårde
hvidevarer også udskiftet.
I pavillonen bliver der indrettet fælleslokaler, og i en ny
mellembygning mellem pavillonen og opgang 9E etableres
energivenligt fællesvaskeri samt handicaptoilet. I forbindelse med
ombygning af pavillonen vil der komme mindre ændringer i
gårdanlægget foran pavillonen, og vi opsætter flere cykelstativer.
Gavlen mod Nørrebrogade 11 efterisoleres, og der sker en delvis
efterisolering af de frie gavle ud mod gården. Facaderne
gennemgås med reparation af puds, fuger og revner samt maling
af vinduer.
Loftet i portrummet isoleres og porten bliver udskiftet.
Indretning af badeværelserne
Alle badeværelser bliver renoveret, også i de boliger, hvor der
allerede er individuelle badeværelser. Indretningen er lidt forskellig
fra badeværelse til badeværelse, derfor har vi på nb9.fsb.dk lagt
tegninger ud af alle badeværelser.
5
Øvrige arbejder - facade
Sideløbende med renovering af bebyggelsens badeværelser bliver
der udført arbejde på facaden. Dette arbejde bliver udført fra lift
eller stillads og kræver ikke adgang fra boligerne.
Øvrige arbejder – pavillon og vaskeri
Pavillonen indrettes til fælleslokaler med nyt køkken og en
glastilbygning foran pavillonen.
Mellem pavillonen og Nørrebrogade 9E bygges en mellembygning,
hvor der indrettes vaskeri og handicaptoilet.
Øvrige arbejder - cykelstativer
I gården suppleres de eksisterende cykelstativer med flere
overdækkede cykelstativer. Desuden ændres havearealet en
smule foran pavillonen.
6
Du skal også genhuses
Da arbejderne er så omfangsrige har vi besluttet, at alle boliger
bliver genhuset i en anden bolig i afdelingen på Nørrebrogade 9 i
ca. 8 uger.
Når du flytter fra din bolig for at blive genhuset, bliver boligen
besigtiget. Der bliver ikke gennemført en istandsættelse, som ved
en traditionel flytning.
Genhusningsboligen
I hele renoveringsperioden vil genhusningsboligerne blive brugt af
forskellige beboere på skift. Du overtager genhusningsboligen i
rengjort stand, men den vil ikke være istandsat. Du må acceptere,
at der kan forekomme mindre huller i vægge efter tidligere ophæng
mv. Da du skal bo i en kortere periode, skal du helst minimere dit
antal af huller i væggene til eventuelle dekorationer.
Mens du bor i genhusningsboligen, fortsætter du med at betale
samme husleje som hidtil.
Du vil senest i 14 dages varsel blive oplyst, hvor du bliver
genhuset. Husk at returnere tillæg til lejekontrakt.
Flytning, kontakt Bøgeskov på tlf. 70 22 23 24
Byggesagen betaler din flytning til og fra genhusningsboligen.
Flytningen sker med hjælp fra Bøgeskov Flytteforretning tlf. 70 22
23 24, hvor du selv booker flyttekasser og flytning. Du får stillet
flyttekasser til rådighed, som du kan bruge til nedpakning af dit
indbo. Du er naturligvis også velkommen til selv at flytte kasserne,
hvis det er nemmere for dig.
Du kan låne flyttekasserne, indtil du er tilbage i din egen bolig og
har pakket ud. Ønsker du at beholde nogle af flyttekasserne mere
end 14 dage, efter du er flyttet tilbage i din bolig, kan du købe dem
direkte af flyttefirmaet.
7
Alt bohave og inventar, såsom tæpper, lamper, gardiner, reoler
mv., skal flyttes, så lejligheden står helt tom ved fraflytning.
Du skal selv sørge for nedpakning, nedtagning og demontering af
billeder og hylder mv. Såfremt du ønsker hjælp til dette, har du
mulighed for at tilkøbe denne ydelse for egen regning.
Når du booker Bøgeskov skal du oplyse følgende:
-
Dit navn, adresse, telefonnummer og mail.
Hvor mange flyttekasser du skal låne i perioden.
Om du har møbler der er tunge eller uhåndterbare, f.eks. stor
reol el. dobbeltseng.
Hvis du vil købe flyttekasser, størrelse og antal. Dette afregnes
direkte mellem dig og Bøgeskov.
Syn af boliger
Både dit nuværende lejemål og genhusningsboligen skal synes
ved ind- og fraflytning. Når du modtager 14 dages varsel og
dermed kender datoerne for din flytning, skal du kontakte Kenneth
Hansen for syn af boligerne [email protected] eller tlf. 27 25 34
63. Synet af begge boliger tager ca. 30 min.
Post
Du beholder din nøgle, så du forsat kan tømme din postkasse. Det
er ikke nødvendigt at meddele ”midlertidigt adresseskift” til Post
Danmark.
Adgangsforhold
Som en del af renoveringen bliver der opsat en aflåst port mod
Nørrebrogade. Herudover vil fællesfaciliteter og vaskeri blive
aflåst, og i nogle af hoveddørene bliver der monteret nye låse.
Boligsikring
Hvis du modtager boligsikring, skal du selv kontakte Kommunen,
når du får reguleret din husleje. Din boligsikring vil så blive
beregnet på ny.
8
Pulterrum:
Nogle af pulterrummene på loftet skal muligvis tømmes, for at
håndværkerne kan komme til at installere ventilationsanlægget og
udskifte rør og faldstammer. De berørte beboere får besked i
postkassen herom samt en mærkat på pulterrumsdøren.
Er du ordentligt forsikret?
Du skal huske at meddele dit forsikringsselskab den adresse, som
du midlertidigt flytter til, og at flytningen sker pga. en renovering af
ejendommen.
fsb har en forsikring, men den dækker ikke alle former for skader.
Forsikringen dækker bygningen, men ikke dine personlige
ejendele.
Hvis der fx sker en brand-, vand- eller tyveriskade, dækker fsb’s
forsikring ikke skaderne på dine møbler og dit indbo. Her er det din
egen familie- og indboforsikring, der dækker. Det er derfor en rigtig
god idé, hvis du får kontrolleret, om dine forsikringer er i orden. Du
bør informere dit forsikringsselskab om, at der skal arbejdes i din
ejendom, ligesom du, for at forhindre støv i elektronikken, ikke bør
lade værdifulde genstande, fx bærbare computere, stå fremme.
Hvis nogle af dine ting bliver ødelagt under flytningen, fordi
flyttefirmaet taber eller på anden måde beskadiger dine ting, så er
flyttefirmaet erstatningspligtigt. Det er vigtigt, at du selv har en
indboforsikring, da dit forsikringsselskab kan hjælpe dig i sådanne
sager.
Hvis en skade opstår pga. fejl og forsømmelser fra håndværkernes
side, er det naturligvis entreprenørens forsikringsselskab, der
dækker. Men mange gange er det ikke 100 % klart, hvem der har
ansvaret for en skade. I de situationer er det vigtigt at have sin
egen forsikring.
9
Støj og støv
Støj og støv kan desværre ikke undgås. Håndværkerne sørger for
afdækning af gulve, og opsætter en støvsluse til byggeområdet.
De gør også rent efter sig, når arbejdet i din bolig er færdigt. Det
kan dog være nødvendigt selv at gøre ekstra rent bagefter.
Selvom du er genhuset er det en god ide at fjerne eller dække de
genstande der er sarte overfor støv til.
10
Tjekliste – husk at:
underskrive tillæg til lejekontrakt under genhusning
booke flyttekasser og flytning hos Bøgeskov 70 22 23 24
booke syn af bolig hos Kenneth Hansen [email protected] eller
tlf. 27 25 34 63.
aflevere nøglen og deltage i syn
tjekke forsikringer
rydde boligen helt
afdække for støv, f.eks. computer og tv
Rådhuspladsen 59 · 1550 København V · Tel. 3313 2144 · www.fsb.dk
11