Byggenyt 1 – så går vi i gang! Nørrebrogade 9

Nørrebrogade 9
14. marts 2014
nb9.fsb.dk
Byggenyt 1 – så går vi i gang!
Januar 2014 udsendtes genhusningsfolder med melding om, at renoveringen ville gå i gang februar
2014. Vi kom beklageligvis ikke i gang som planlagt, hvilket bl.a. skyldes problemer med at få tilladelser til opsætning af mandskabsskure, containere m.m. Nu er det på plads – og renoveringen kan
gå i gang!
Byggeplads
Hidtil har der været stilet mod opsætning af mandskabsskure i Ravnsborggade, men desværre
havde Københavns Kommune givet tilladelse til anden entreprenør. Så har indhejsning af skure
over tag og opsætning i gården været overvejet, men pladsen er meget kneben og ikke tilstrækkelig for både mandskabsskure, materialecontainere og blandeplads. Derfor er der nu fundet en løsning med materialecontainere og blandeplads i gården, og mandskabsskure i Baggesensgade. Derved overholdes gældende krav til afstanden mellem arbejdssted og skurfaciliteter.
Genhusninger
Alle nuværende beboere på Nørrebrogade 9 genhuses midlertidigt, mens arbejdet i boligerne udføres. De første beboere er allerede genhuset.
Genhusningen forestås af Bøgeskov Flytteforretning og de praktiske opgaver koordineres af fsb og
Wissenberg.
Når tiden nærmer sig for din genhusning og/eller tilbageflytning varslers nærmere herom med
samtidig information om syn, nøgleoverdragelse m.m. Informationen bliver sendt direkte til dig på
mail.
Port
For at begrænse tyveri fra materialecontainerne vil den nuværende port blive aflåst under renoveringen. I forbindelse med aflåsning af porten bliver der opsat dørtelefonanlæg, så I kan låse porten
op fra boligerne. Sidst i renoveringen vil den nye port blive monteret, og der skal I på et afdelingsmøde tage stilling til om porten også fremover skal være aflåst.
Cykler
Cykelskuret ved mellembygningen skal tømmes for cykler, da vi skal i gang ved mellembygningen.
Desuden bør cykler ikke parkeres ved det indhegnede område, da håndværkerne ikke kan komme
forbi.
Tidsplan
Arbejdet påbegyndes mandag den 10. marts 2014.
Arbejdet udføres samtidigt i boligerne lodret over hinanden og udføres etapevist:
1. etape – medio marts – ultimo maj 2014
Lejlighederne
 308 D - 208 D
 301 D - 201 D
 307 D - 207 D
 306 D - 206 D
2 lejemål på 1. sal
Cykelbanditten
2. etape – ultimo maj – ultimo juli 2014
Lejlighederne
 304 D - 204 D
 305 D - 205 D
 302 D - 202 D
 303 D - 203 D
1 lejemål på 1. sal
Cykelbanditten
3. etape – primo august – ultimo september
2014
Lejlighederne
 306 E – 206 E
 307 E – 207 E
 305 E – 205 E - 105 E
 304 E – 204 E - 104 E
Money Group
4. etape – primo oktober – primo december 2014
Lejlighederne
 302 E – 202 E – 102 E
 303 E – 203 E – 103 E
Vero Moda
5. etape – primo november 2014 – medio febru- Fra maj 2014 – februar 2015 vil der blive udført
ar 2015
 Maling af vinduer
Lejlighederne
 Efterisolering af gavlene mod pavillon og
 308 E – 208 E – 106 E
Nørrebrogade 11
 301 E – 201 E – 101 E
 Etableret ventilationsanlæg på loftet
Vero Moda
 Ombygget pavillon til fælleshus og vaskeri
 Opført flere cykelskure i gård
 Omlægning af græsplænen foran pavillon
Vaskeri flyttes og bliver afbrudt midlertidigt i uge 12
I forbindelse med arbejderne i 1. etape med udskiftning af faldstamme og vandrør, nedlægges vaskeriet på
loftet. Indtil det nye vaskeri kan indvies i pavillonen, opsættes midlertidigt en vaskemaskine ved gårdtoilettet i kælderen. Den midlertidige vaskemaskine bliver opsat hurtigst mulig i uge 12, men der vil være nogle
dage først i uge 12, hvor der ikke er adgang til vaskeri. Låsen til kælderen/ det nye vaskerum er skiftet, så
det er samme nøgle som til opgangen. Brug derfor weekenden 15. og 16. marts til at vaske tøj.
Loftsrum
Udskiftning af installationer i loftrum og etablering af nyt ventilationsrum i tagetagen betyder, at der er
behov for adgang til nogle loftsrum i en periode. Beboere varsles særskilt om adgang og evt. rydning.
Ingen vand i boligerne mandag formiddag kl. 10-12
Da vi skal have koblet vandforsyningen om, vil der ikke være vand i bygningen mandag d. 17. marts kl. 10-12.
Hvis du er hjemme i tidsrummet, er det en god ide at tappe noget vand af til eget brug.
Entreprenør og byggeledelse
Renoveringsarbejderne udføres af entreprenørfirmaet Hald & Halberg A/S. Alle håndværkerne bærer ID-kort.
Arbejdstiden er kl. 7.00 – 16.00
Tilsyn ved arbejdets udførelse forestås af byggeleder Kenneth Hansen, Wissenberg A/S, Rådgivende ingeniører. Byggeledelsens opgave er at sikre Håndværkernes arbejde sker i overensstemmelse med entreprise kontraktens vilkår og bestemmelser.
Hvis der er spørgsmål til projektet eller arbejderne, kan du enten henvende dig på ejendomskontoret i åbningstiden eller i tidsrummet kl. 8.00 – 17.00 kontakte:


byggeleder Kenneth Hansen på [email protected] eller på 27 25 34 63
projektleder Merete Nielsen på [email protected] eller 27 25 34 57
Ved akutte problemer udenfor normal arbejdstid kan de sædvanlige vagttelefoner og kontaktnumre benyttes.
Med venlig hilsen
Helene Freiesleben Bjergelund
fsb, projektleder