Legetøjspolitik - Børnehaven Sct. Georgsgården

Beplantet filteranlæg
Installationsvejledning
Opbygget efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 54 2004
Beplantet filteranlæg 54 installationsvejledning V3.pdf
1.Modtagelse af materialepakke
Gennemgå materialepakke grundigt for evt.
tran­s­portskader inden installationen. Pakken
indeholder:
Membran, membranbeskyttelse (fiber­dug)
membrangennemføring, dræn med fittings,
ud­luftning til dræn, drænfilt og fordelerstrenge
med fittings.
Dræn kan også lægges parralelt med siverør.
Læg så drænlag i, 20 cm vas­kede 8-16 mm
sten, dette afdækkes af drænfilt.
Derefter lægges vasket filtersand (se kornkurve) i et lag på 1m. Dette må ikke komprim­
res og skal være vand­ret.
%
2.Placering af filter
Anlæg skal placeres frit og med god afstand til
eksisterende bevoksning (helst >5 m).
Afstand til Byninger, skel, vandløb og søer
bør være over 5 m. Eventuelle udluftningsrør
fra bundfældningstank bør anbringes i god af­stand fra opholdsare­aler. Anlægget skal placeres så det er tilgænge­ligt for drift og vedlige­
hold­else.
Placer anlæg højt, det vil give bedre mulighed for recirkulering og afløb til recipient.
3.Installationen
Anlæg skal have en størrelse på 4 x4 m (16
m2) og har en total dybde på 1,4 m. Når udgravning er lavet fjernes skarpe sten og genstande som kan skade membran.
Geotekstil udlægges i udgravning, derefter
membran og geotekstil indvendig (se tegning
1) fastgør dette på terræn med jordspyd og
reb. Placer membrangennemføring hvor afløb
ønskes, tegn indvendig i gennemføring og skær
derefter hul, træk membran indover ge­vind på
gennemføring, sæt møtrik på og spænd
Kornkurven
for filtersand
skal ligge
mellem de
to linier og
d60 /d10 skal
være mindre
end 3,5.
50mm membrangennemføring monteres inde­
fra, de 4 stk. bolte føres igennem membran og
yderdel sættes på og spændes udefra. På filter­sand lægges fordelerstrenge med en afstand af 0,5 m (se tegning 2). De kan med for­del trækkes ca. 2 cm op i afdæk­ninglag
(sten,skaller eller flis). Dette vil give en bedre
fordeling.
Tegning 2
Anlæg beplantes med tagrør (Phragmites aus­
tra­lis) med 4 stk. planter pr m2. (er ikke en del
af denne pakke, kan bestilles på planteskoler).
Planter plantes med afstand af ca. 40 cm mellem
fordelerstrenge. Til sidst lægges et 20 cm isol­
erende lag træflis, skaller eller sten forsigtigt ud.
4.Hegn
Tegning 1
Læg dræn og udluftninger med 1 m afstand
(se tegning 2)
Direkte adgang til det beplantede filteranlæg
for børn, husdyr m.v., bør hindres ved opsætning af et der til egnet hegn omkring anlægget.
V3 – nov. 2013
1/1
Ved spørgsmål til opbygning af filter kan ScanPipe kontaktes på tlf.: 6376 3030
eller der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 52, 2004, retningslinier for etablering af beplantet filteranlæg op til 30 PE.