Sklep o potrditvi članov Razvojnega sveta Primorsko

Občina Pivka
4. seja občinskega sveta
Dodatno gradivo
Sklep o potrditvi članov Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije
Gradivo pripravili:
Mihaela Smrdel
Dragica Bratanič, RRA Zeleni kras
________________________________________________________________________________________
X-1
Občina Pivka
4. seja občinskega sveta
OBČINA PIVKA
Župan
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
tel. 05 72 10 100 / fax. 05 72 10 102
e-pošta: [email protected]
Datum: 16.03.2015
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIVKA
ZADEVA:
Sklep o potrditvi članov Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije
Obrazložitev:
v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011,
57/2012) je bil v letu 2013 ustanovljen Razvojni svet Notranjsko-kraške regije (RSR), ki se po
preimenovanju imena regije, imenuje Razvojni svet Primorsko-notranjske regije. RSR je
organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji in ga ustanovijo občine v
regiji, z Odlokom o ustanovitvi RSR (12.3.2013). V skladu z omenjenim odlokom so Občinski
sveti v regiji potrdili tudi kandidate oz. člane RSR.
Poslovnik o delu RSR (7.11.2013) določa, da je mandat članov RSR enak programskemu
obdobju veljavnosti regionalnega razvojnega programa, za čas trajanja mandatov voljenih
občinskih funkcionarjev oz. imenovanj na poslovodske funkcije. Glede na to, da so bile
5.10.2014 lokalne volitve, smo prejeli dva predloga za potrditev novih članov RSR. Predlog
za potrditev novih članov RSR lahko podajo organi, ki so predlagali člane RSR. Kandidate za
predstavnike občin predlaga župan izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev. Občini Postojna
in Ilirska Bistrica sta tako 24.11.2014 in 26.1.2015 podali predloga za nova člana RSR, in
sicer:
Igor Marentič
Poklic in delo, ki ga kandidat opravlja: dipl. ekonomist, župan občine Postojna
Rojen: 8. 2. 1967
Bivališče: Rožna ulica 21, 6230 Postojna
Podatki o predlagatelju kandidature: Občina Postojna
Emil Rojc
Poklic in delo, ki ga kandidat opravlja: župan občine Ilirska Bistrica
Rojen: 6.7.1958
________________________________________________________________________________________
X-2
Občina Pivka
4. seja občinskega sveta
Bivališče: Ulica Toneta Tomšiča 12, 6250 Ilirska Bistrica
Podatki o predlagatelju kandidature: Občina Ilirska Bistrica
Razvojni svet Primorsko-notranjske regije je na 5. seji (21.1.2015) in 6. (dopisni) seji
(4.2.2015) sprejel sklepa št. 3/5-2015 in 1/6-2015 o potrditvi spremenjene skupne liste
kandidatov za člane Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije.
Skladno z omenjenim poslovnikom članu RSR preneha članstvo z dnem, ko nov član prejme
zadostno število potrditev na občinskih svetih (ko glasovanje opravi večina občinskih svetov,
ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji). Predsednik RSR
zamenjavo objavi na prvi naslednji seji.
Ne glede na menjavo le dveh kandidatov za člana RSR, se skladno z Odlokom o ustanovitvi
RSR, potrjuje celotna lista.
Pripravila:
Mihaela Smrdel
Župan:
Robert Smrdelj, inž.
________________________________________________________________________________________
X-3
Občina Pivka
4. seja občinskega sveta
OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET
predlog
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije
(12.3.2013, 21.1.2015), in 16. člena Statuta Občine Pivka (Ur. l. RS št. 58/99, 77/00, 24/01,
110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je občinski svet Občine Pivka na svoji ____. redni seji dne
______________sprejel
Sklep
o potrditvi članov Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije
1. člen
Občinski svet Občine Pivka potrjuje člane Razvojnega sveta Primorsko – notranjske regije v
naslednji sestavi:
Predstavniki občin:
1. OBČINA CERKNICA
MARKO RUPAR
2. OBČINA POSTOJNA
IGOR MARENTIČ
3. OBČINA PIVKA
ROBERT SMRDELJ
4. OBČINA BLOKE
JOŽE DOLES
5. OBČINA LOŠKA DOLINA
JANEZ KOMIDAR
6. OBČINA ILIRSKA BISTRICA
EMIL ROJC
Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Postojna:
1. JOŠT RUPNIK
2. JANEZ REBEC
3. BRANKO VALENČIČ
Predstavniki območne obrtno – podjetniške zbornice:
OOZ CERKNICA
1. BOJAN KRAŠEVEC
OOZ POSTOJNA
________________________________________________________________________________________
X-4
Občina Pivka
4. seja občinskega sveta
1. JANEZ MARINČIČ
OOZ ILIRSKA BISTRICA
1. JANEZ ROJC
Nevladne organizacije:
1. TATJANA HVALA
2. MATEJ KRŽIČ
3. TADEJ KOGOVŠEK
2. člen
Ta sklep velja takoj.
Številka:
Pivka, --. marca 2015
Župan
Robert Smrdelj
________________________________________________________________________________________
X-5