Velkommen til pædagoguddannelsen

Velkommen til
pædagoguddannelsen
v/Jesper Jensen, studieleder
Sidefod – Calibri pkt 11
1
PROGRAM
Kl. 16.30 – 17.00:
Velkomst
v/studieleder Jesper Jensen
Introduktion til grundfagligheden
v/underviser Ana Lisa Valente
Generel studieinformation
v/ studievejledere Elke Rasmussen og Susanne Tølbøl
Kl. 17.00 – 18.00:
Det uformelle møde
m/studerende fra 1. og 2. semester
Inddeling i mindre grupper – herefter ud i klasselokaler til dialog
med nuværende studerende
2
Undervisnings- og arbejdsformer
holdundervisning
forelæsninger og oplæg for hele årgange eller optag
studiegruppearbejde
projektarbejde med vejledning
studieture
feltarbejde
praktik
workshops
fleksibel (IT-støttet) undervisning
praktiske øvelser
selvstændigt arbejde
3
Studieaktivitetsmodel- 40/30
• Alle typer af undervisning,
hvor der er en underviser
tilstede (F2F, parallel, på
nettet, forelæsninger etc.)
• Vejledning, øvelser, feedback,
introduktioner mv.
• Praktik/klinisk undervisning,
vejledning i praktikken
• Eksamen, prøver
Kategori 1
Deltagelse af
undervisere og
studerende
initieret af
underviser
Deltagelse af
studerende
Initieret af
underviser
Kategori
4
Kategori
3
Deltagelse af
undervisere og
studerende
Deltagelse af
studerende
initieret af
studerende
• Debatarrangementer
• Egen opsamling på
gruppearbejde
• Studievejledning
• Fælles timer
Kategori
2
• Projekt og gruppearbejde
• Forberedelse til undervisning,
praktik og eksamen initieret
af underviser
• Arbejde med elæringsopbjekter
• Praktik (som ikke har karakter
af organiseret undervisning)
• Netbaseret introduktion til
studieaktiviteter
• Studiebesøg, feltstudier
• Evaluering af studie-og
undervisning
Initieret af
studerende
• Egen forberedelse til
undervisning, praktik, og
eksamen
• Selvstændige studieaktiviteter
• Studiegrupper
• Litteratursøgning
• Studiecafé
4
At være studerende
•
•
•
•
•
•
Deltagelsespligt
Evaluering af modulets læringsmål
Automatisk tilmeldt alle prøver
Gruppebaseret studieaktiviteter
Aktiv, deltagende og engagement
Arbejde med det personlige
5
De tre specialiseringer
”Dagtilbudspædagogik” (0-5)
”Skole- og fritidspædagogik” (6-18)
”Social-og specialpædagogik”
6
Valgfrie moduler







Kreative udtryksformer
Natur og udeliv
Sundhedsfremme og bevægelse
Medier og digital kultur
Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
Social innovation og entreprenørskab
Kulturmøde og Interkulturalitet
7
Internationalisering
•
•
•
•
Studiemiljø
Internationalt modul
Praktikophold
Studieophold
8
Vietnam Friendship Workshop
9
Vietnam Friendship Workshop
10
Grundfaglighed
v/ Ana Lisa Valente
Praktikkoordinator
Koordinator for grundfaglighed
Moduloversigt
3
4
5
6
Prof. Identitet og
relation
2
Køn, seksualitet og
mangfoldighed
3
Pædagogen i
perspektiv
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prof. Kommunikation
Didaktik og praksis
Praktik 1
Pædagogen som
myndighedsperson
Tværprof.
K5
Praktik 2
Profession, viden og
forskning
K3
Valgmodul 1
Praktik 3
Specialisering 2
K3
Specialisering 1
K2
Praktik 2
6
7
8
K1
4
5
7
K2
Mellemuge
1
2
K1
Praktik 3
Valgmodul 2
K3
Bachelor + Praktik 4
Mellemuge
Uger
Semestre 1
K4
Faglige elementer i grundfaglighed
Professionel identitet og relation
Professionel kommunikation
Didaktik og praksis
Køn, seksualitet og mangfoldighed
Praktik – Pædagogens praksis
Pædagogen som myndighedsperson
Pædagogen i etisk, lokalt og globalt perspektiv
Opsamling grundfaglighed
6 moduler og 1. praktikperiode
3 prøver
Valg af specialisering
Dagtilbudspædagogik
Skole- og fritidspædagogik
Social- og specialpædagogik
For nærmere information – se Studieordning og
Studiestartsiderne
Velkommen til
UCN, pædagoguddannelsen
v/Susanne Tølbøl,
Studievejleder
Sidefod – Calibri pkt 11
15
Pædagoguddannelsen
På hjemmesiden vil I kunne finde alle
oplysninger omkring jeres studiestart:
www.ucn.dk/studiestart
siden åbner fra den 15. december
I starter 153 nye studerende der fordeles på 5 hold
Ønsker til holddannelse kan sendes pr mail til
[email protected]
SU – kan først søges
fra 1. januar 2016
16
Der er skemafrit i 8
(vinterferien fra den 22. – 26. februar)
der er skemafri i de 3 dage før påske
(21.– 23. marts)
sommerferien starter i uge 27
(sidste undervisningsdag den 1.7.2016)
opstart 2. semester i uge 33 onsdag den 17.
august 2016
17