NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie

Afsnit
Lærere
NALUNAARUTIT
-
Grønlandsk Lovsamling
Serie C-II
Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut
Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for lærere i
folkeskolen ± Grønland m.f 1.
Indhoidsfortegnelse
KAPITEL i ANVENDELSESOMRkDE
3
§ I AFTALENS C!RADE
KAPITEL 2 ANSÆTTELSE
4
§ 2 OPSLAG OG ANSÆFLSESBREV
§ 3 BOL:GER
§ 4 ELYTTEGDDTGDREL
§ 5 ANSÆTTELSESOMRÅDE
c
-i
5
OG PRØVETID
5
KAPITEL 3 LØN OG PENSION
§
§
§
§
§
6
6 LØN OG TILLÆG
7 ANSATTE I DE KOMNUNALE FOLKESKOLER
B ANSATTE I DE KOMMUNALE FORVALTNINGER
9 ANSATTE VED MULTICENTER I NARSAQ
10 AnSATTE I DEPARTEMENTET Fog UDDANNELSE,
.6
.7
12
12
KINKE,
KULTUR OG LIGESTILLING OG UNDERLIGGENDE
Ir;sD:TJTIONER UDES NAA:AKMERSUISUT
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
6
11 St:LL:’.;Gza VED PÆDAGDGDSK/ PSYKOLOGISK
12 StILLIMSER VED MUSIRSKOLER
:3 ANDRE STILLINGER I KOMMUNERNE
14 LCN::.’DPLACERING
15 AN0IENN:TE—
16 LØNUDBETALING
BEREGNING OG FRADRAG
17 SÆRLIGT FUNKTIONSTILLÆG
16 KVALIFIKATIONSTILLÆG
19 STEDTILLÆG
20 FUNKTION
21 PENSION
22 GRUPPELIV
13
15
RADG:VNING
-Lo
20
20
21
21
23
23
24
24
24
25
—
KAPITEL 4 ARBEJDSTID
§ 23
§ 24
25
AREEJDSTDD
25
25
OVERTID
KAPITEL 5 NEDSAT ARBEJDSTID OG TJENESTEFRIHED
§ 25
§ 26
DELT:DSBESKÆF:IGELSE
26
26
27
.
TJEI:ESTEFRIHED
1 af 35
16.32/506/2014
27.
august 2014
Afsnit L
Lærere
§
§
§
§
27 0FFENT::GE SVERU
28 NF PÅRØRENEES ALVORLIGE SYGDOM OG/ELLER DØD
29 TJE;ESrEFRIHED VED BFPN5 FØRSTE SYCEDAG...
30 GRAVIDITET, DARSEL OG ADOPTION
27
27
27
28
CD BEGRAVELSE
.
KAPITEL 6 FERIE OG FRIREJSER
31
§ 32
§ 33
§ 34
§
28
FERIE
FR:REJSEP.
FERIEREJSEFOND
1ERUDGIFTEa VED TJESESTERE3SER,
HERUNDER DAGPENGE,
NATTILLaG OG UDSTYRSGODTGØRELSE
KAPITEL 7 FRTREN M.M
§
§
§
§
.
.
.
29
35 FRATPJTDELSESGOOTGØRELSE, SYGDOM OG EFTERLØN
36 09510-ELSE
37 Siz:i GODOSØRELSE VED JA15050 A2’SEED
39 AFSFED1GELSESPROCEDJRE
.
-
KAPITEL 8 ANDRE BESTEMMELSER
29
30
31
32
33
§ 39
§ 40 TJENESTENANDSFORHDR
§ 41 TILnD5RFPP.zsz:::Ar;:ER
§ 42 H0VEPAFTALE
TAVSHEDSPLIGT
33
33
.5i
33
KAPITEL 9 OVERGANGSREGLER, IAFTTRELSE OG OPSIGELSE
§ 43
§ 44
.
28
29
28
29
OVERGANGSREGLER
34
34
34
IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE
Protokolla: 1 ansættelse af lærer tden for folkeskolen
Protokoliat 2 iæreruddannede i chefstillinger
36
37
2 af 35
16.32/506/2014
27. august 2C14
Afsnit L
Lærere
KAPITEL I.
Anvendelsesområde
§1
Aftalens område
Overenskomsten omfatter personer, der ansættes til at varetage un
dervisning, pædagogiske administrative opgaver og andre opgaver i
tilknytning til undervisningen i folkeskolen i Grønland.
Bemærkning:
Ansættelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt
ansættelse sker ± henhold til nærværende overenskomst eller som
tjenestemand. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelsen har
været ansat som tjenestemand, bevarer retten til ansættelse som
tjenestemand. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse har
været ansat efter overenskomst bevarer retten til ansættelse efter
overenskomst.
Stk.
2.
De ansatte kan endvidere varetage:
a) undervisning og anden pædagogisk virksomhed i henhold til de
for tjenestemænd i folkeskolen gældende kombinationsbeskæfti—
gelsesaftaler,
b) andre opgaver som overenskomstens parter er enige om.
Stk.
3.
Overenskomsten omfatter ikke;
a) tjenestemænd,
b) tjenestemænd, der er afskediget med rådighedsløn/ventepenge,
pensionerede tjenestemænd, bortset fra tjenestemænd ansat ef
ter særskilt aftale om ansættelse af pensionerede tjeneste
mænd,
c) andre pensionerede personer, der er fyldt 65 år, som får un
derstøttelse eller egenpension fra en pensionsordning,
som
det offentlige har ydet bidrag til.
Bemærkning:
Såfremt der ansættes personer, der oppebærer helt el
ler
delvis
arbejdsgiverbetalt
egenpension
eller
rådigheds—
løn/ventepenge gælder overenskomstens bestemmelser,
bortset
fra
besterrmelserne om løn, pension og gruppeliv, som forudsættes af
talt konkret mellen overenskomstens parter.
3 af 35
16.32/506/2014
27.
august 20:4
Afsnit L
Lærere
KAPITEL 2
Ansættelse
§2
Opslag og ansætte].sesbrev
Ved
annoncering efter personer, der omfattes af nærværende over
enskomst, skal det oplyses, at ansættelse kan ske efter overens
komsten.
Bemærkning:
Der skal som minimum anføres, om ansættelse sker som
tjenestemand eller efter “Overenskomsten mellem Naalakkersuisut og
ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUEFIAT,
IMAK,
for
lærere i folkeskolen” samt at ansatte der kommer fra en tjeneste—
mandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten
til denne ansættelsesform. Stillingsopslaget skal endvidere inde
holde oplysning om boligforholdene, jf. § 3. I øvrigt følges de
for tjenestemænd gældende regler om opslag af stillinger (Nal. C—
I, 1—2—6)
Stk.
2.
Der udfærdiges ansættelsesbrev.
Bemærkning: Ansættelse efter denne overenskomst,
finder normalt
sted uden tidsbegrænsning. Hvis der foreligger konkrete årsager,
som kan konstateres før ansættelsen, kan tidsbegrænset ansættelse
dog ske.
Gentagne, sammenhængende, tidsbegrænsede ansættelsesforhold i sam
me stilling medfører, at ansættelsesforholdet kun kan bringes til
ophør i overensstemmelse med normalt varsel/normal procedure, jf.
§ 36.
Stk.
3.
Ved ansættelse efter denne
overenskomst sendes
kopi af an
sættelsesbrevet til INAK.
Stk. 4. Personer, der ansættes fra Danmark, er på begæring for
pligtet til i forbindelse med tiltrædelsen at deltage i kurser.
Hvis den pågældende som følge heraf nødsages til at skifte bopæl,
ydes fri kost og logi eller dagpenge efter de for tjenestemænd i
Grønland gældende regler.
herunder refunderes rejseudgifter ned
billigste, offentlige befordringsmiddel.
4 af 35
16.32/506/2014
27. august 2014
Afsnit L
ret e
§3
Boliger
I stillingsopslaget angives følgende vedrørende bolig:
a) at der anvises bolig
dende regler, eller
efter de til enhver tid på stedet gæl
b) at der ikke anvises bolig,
c) at der til
bolig.
eller
stillingen er pligt
til at bebo egentlig
tjeneste—
Bemærkning: Hvis boligen undtagelsesvis ikke er til rådighed ved
tiltrædelsen, finder reglerne om vakant indkvartering af tjeneste
mænd i Grønland tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, litra a), betales husleje
efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Hjemme—
styrets og kommunernes ejendomme i Grønland. Ved misligholdelse af
anvist bolig med ophævelse af lejemålet til følge, vil der ikke
blive stillet yderligere bolig til rådighed. For anviste boliger i
bygder m.v. betales boligbidrag efter de for tjenestemænd i folke
skolen i Grønland gældende regler.
Stk. 3. Ansatte, der bebor en egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1,
c, betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønland til
enhver tid gældende regler.
§4
Flyttegodtgørelse
Den ansatte er omfattet af aftalen om flyttegodtgørelse.
Bemærkning: Aftalen findes i Nal.
C-I,
4—1—46.
§5
Ansættelsesområde og prøvetid
Ansættelsesområdet er folkeskolen i Grønland.
Stk. 2. Ved første ansættelse efter nærværende
der fastsættes en prøvetid på højst 1 år.
overenskomst,
Stk. 3. Ansættelse kan ske på særlige åremålsvilkår, som
nestemænd, idet dog øvrige vilkår følger overenskomsten.
kan
for tje—
5 af 35
16.32/506/2014
27.
agusc 23:4
Afsnit L
Lærere
Bemærkning: Tidligere ansættelse som tjenestemand i folkeskolen i
Grønland sidestilles med tidligere ansættelse efter denne overens
komst. Ved afbrydelse i ansættelsen med mere end 2 år kan der dog
fastsættes fornyet prøvetid.
KAPITEL 3
Løn og pension
§6
Løn og tillæg
De ansatte aflønnes
pr. måned:
Løntrin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1.
i
april 2014
forhold til
1.
ancienniteten med følgende beløb
april 2015
21.867,81
22.141,16
22.414,51
22.155,55
22.432,49
22.709,44
22.687,86
22.986,39
22.961,21
23.234,56
23.507,90
23.781,25
24.054,60
24.327,94
24.601,29
24.874,65
25.147,99
25.694,68
26.241,38
26.788,07
27.334,78
27.881,46
28.428,16
28.974,86
29.521,56
30.068,24
30.614,95
31.161,64
31.708,35
23.263,33
23.540,28
23.817,22
24.094,16
24.371,11
24.648,05
24.924,99
25.201,95
25.478,89
26.032,77
26.586,66
27.140,55
27.694,45
28.248,32
28.602,22
29.356,11
29.910,00
30.463,88
31.017,78
31.571,66
32.125,56
1.
april 2016
22.443,28
22.723,82
23.004,36
23.284,91
23.565,45
23.845,99
24.126,53
24.407,07
24.687,61
24.968,15
25.248,69
25.529,24
25.809,78
26.370,85
26.931,94
27.493,02
28.054,11
28.615,18
29.176,27
29.737,35
30.298,44
30.859,51
31.420,60
31.981,68
32.542,78
1.
april 2017
22.634,91
22.917,65
23.200,79
23.483,73
23.766,67
24.049,60
24.332,54
24.615,47
24.898,41
25.181,34
25.464,28
25.747,22
26.030,16
26.596,02
27.161,90
27.727,77
28.293,65
28.859,51
29.425,39
29.991,27
30.557,15
31.123,01
31.688,89
32.254,76
32.820,64
6 af 35
16.32/506/2014
27.
august 2014
Afsnit L
Læ ret e
Løntrin
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1.
april 2014
32.255,03
32.801,72
33.485,09
34.168,47
34.851,84
35.535,21
36.218,57
36.901,94
37.585,31
38.268,68
38.952,06
39.635,42
40.318,79
41.002,16
41.685,52
42.368,90
43.052,27
43.735,64
1.
april 2015
32.679,44
33.233,32
33.925,69
34.618,05
35.310,41
36.002,78
36.695,13
37.387,49
38.079,86
38.772,21
39.464,58
40.156,94
40.849,30
41.541,66
42.234,02
42.926,38
43.618,74
44.311,11
1.
april 2016
33.103,84
33.664,92
34.366,28
35.067,64
35.768,99
36.470,35
37.171,69
37.873,05
38.574,40
39.275,75
39.977,11
40.678,46
41.379,81
42.081,17
42.782,51
43.483,87
44.185,22
44.886,58
1.
april 2017
33.386,50
33.952,37
34.659,72
35.367,06
36.074,40
36.781,75
37.489,08
38.196,42
38.903,77
39.611,10
40.318,45
41.025,79
41.733,13
42.440,47
43.147,81
43.855,15
44.562,50
45.269,84
Stk. 2. De i § 7
13 nævnte særlige tillæg og rådighedstillæg er
anført i grundbeløb pt. 1. april 1991—niveau og reguleres efter
den til enhver tid gældende aftale om regulering af særligt tillæg
og rådighedstillæg for tjenestemÆnd indenfor :MAK’s forhandlings—
område.
—
§7
Ansatte i de kommunale folkeskoler
Stillingerne aflønnes ned nedenstående løntrin,
rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg:
I
StiJ.lingsbetegnelse
Forskolelærere, småbørns—
lærere og lærere med kort
læreruddannelse’
Løntrin
(hvert løntrin er 1—
årigt)
særligt
tillæg,
Særligt
tillæg
Rådighedstil
(niveau 1.
april 1991)
(niveau 1.
april 1991)
læg
7, 8, 9,
10, 11, 12,
14, 16 og
18
Lærere med kortere læreruddannelser er de lærere med den særlige 2—årige fag—
læreruddannelse ved Ilinniarfissuaq, samt lærere, der har gennemført den 3—årige
decentrale læreruddannelse (uddannelsen påbegyndt senest den 1. august 1994)
7 af 35
16.32/536/2014
27.
aucust 2C4
Afsnit L
Lærere
Stillingsbetegnelse
Andre lærere
(herunder lærere med
kateketskoleuddannelse)
Løntrin
(hvert løn—
trin er 1—
årigt)
12, 13, 14,
15, 18, 19,
20, 21, 22,
23, 24, 25
og 26
Særligt
tillæg
(niveau i.
april 1991)
33
10.160,00 kr.
33
34.820,00 1cr.
10.160,00 kr.
34
10.160,00
Rådighedstil
læg
(niveau 1.
april 1991)
Viceskoleinspektører
ved skoler uden ledende
skoleinspektør efter
skolens størrelse således:
Skolestørrelse C:
17—29.5 point eller
2C0—349 elever
NY 1. april 2014
Skolestørrelse 0:
30—39.5 point eller
350—4 69 elever
NY 1. april 2014
Skolestørrelse E:
mindst 40 point eller
rcindst 470 elever
Ny 1. april 2014
Viceskoleinspektører
ved skoler med ledende
skoleinspektør efter
skolens størrelse:
Skolestørrelse B:
8—16.5 point eller
95—199 elever
34.820,00
34.820,00 1cr.
34
NY 1.
10.160,00 kr.
24.380,00 1cr.
.
NY 1. april 2014
Skolestørrelse C:
17—29.5 point eller
200—349 elever
kr.
35
10Z60,00 kr.
34.820,00 1cr.
.
acnl 2014
B af 35
16.32/506/2014
27.
august 2014
Afsnit I
Lærere
Stillingsbetegnelse
Løntrin
(hvert løntrin er 1årigt)
Skolestørrelse D:
30—39.5 point eller
350—469 elever
NY 1. april 2014
Skolestørrelse E:
mindst 40 point eller
mindst 470 elever
NY 1. april 2014
2. viceskoleinspektør
NY 1. april 2014
Viceskoleinspektør
med kollegiet som
hovedansvarsområde
NY 1. april 2014
Skolestørrelse B:
8—16.5 point eller
95—199 elever
NY 1. april 2014
Skolestørrelse C:
17—29.5 point eller
200—349 elever
NY 1.
36
,
NY 1.
10.160,00 kr.
34.820,00 1cr.
33
10.160,00 kr.
31.930,00 1cr.
33
10.160,00 ltr.
31.930,00 1cr.
29
13.940,00 kr.
33
43.540,00 kr.
10.160,00 kr.
60.940,00 1cr.
36
10.160,00 kr.
39
60.940,00 kr.
10.160,00 kr.
april 2014
Skolescørrelse D:
30—39.5 point eller
350—4 69 elever
Rådighedstil
læg
(niveau 1.
april 1991)
34.820,00 kr.
TY
1. april 2014
Skoleinspektører
efter skolens størrelse:
Skolestørrelse A:
5—7.5 point eller
54—94 elever
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991)
10.160,00 kr.
1
60.940,00 1cr.
april 2014
9 af 35
16.32/506/2014
27. august 2014
Afsnit L
Lærere
Stillingsbetegnelse
Skolestørrelse E:
mindst 40 point eller
mindst 470 elever
NY 1. april 2014
Skoleinspektør
ved Gammeqarfik, Aasiaat
NY 1. april 2014
Fritidsinspektører
efter kommunens størrelse:
1.500-2.499 indb.:
2.500-4.999 indb.:
mindst 5.000 indb.:
mindst 10.000 indb.:
Kulturchef Aasiaat
Fritidsinspektør i Maniitsoq
Leder af fritidsområdet
Qasigiannguit
Fritidsinspektør i Narsaq
Ledende skoleinspektører
efter skolens størrelse:
Skolestørrelse B:
8-16.5 point eller
95-199 elever
Løntrin
(hvert løntrin er 1årigt)
40
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991)
10.160,00 kr.
Rådighedstillæg
(niveau 1.
april 1991)
62.690,00 kr.
43
16.830,00 kr.
77.400,00 kr.
32
33
36
37
36
36
10.160,00
10.160,00
10.160,00
10.160,00
10.160,00
10.160,00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
31
31
10.160,00 kr.
10.160,00 kr.
40
10.160,00 kr.
NY 1. april 2014
Skolestørrelse C:
17-29.5 point eller
200-349 elever
65.020,00 kr.
10.160,00 kr.
NY 1. april 2014
Skolestørrelse D:
30-39.5 point eller
350-469 elever
65.020,00 kr.
10.160,00 kr.
42
11.080,00 kr.
65.020,00 kr.
NY 1. april 2014
-------------------16.32/506/2014
10 af 35
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit
Lærere
Stillinqsbetegnelse
Skolestørrelse E:
mindst 40 point eller
mindst 470 elever
Løntrin
(hvert løn—
trin er 1—
årigt)
43
Særligt
tillæg
(niveau 1.
Rådighedstil
læg
(niveau 1.
april 1991)
april 1991)
10.160,00 kr.
69.660,00 kr.
NY i.
Stk.
april 2014
2.
Ovennævnte skolestørrelser har følgende inddelinger:
a) Skolestørrelse A:
5—7.5 point eller 54—94 elever
b) Skolestørrelse B:
8—16.5 point eller 95—199 elever
c) Skolestørrelse C:
17—29.5 point eller 200—349 elever
d) Skolestørrelse 0:
30—39.5 point eller 350—469 elever
e) Skolestørrelse E: mindst 40 point eller mindst 470 elever
Stk. 3. For lærere, der var ansat før 1. august 2001, og som siden
har været i uafbrudt ansættelse i det grønlandske skolevæsen, sker
indplacering ud fra den ændring af løntrinsforløbet, der fandt
sted pr. 1. august 2001, hvor lærerne rykkede 4 eller 5 løntrin op
i forhold til det tidligere løntrinsforløb (5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, og 22)
Lærere på løntrin 5
10 i det
tidligere løntrinsforløb rykkede 5 løntrin op
dog minimum til
løntrin 12. Lærere på løntrin 14
22 i det tidligere løntrinsfor—
løb rykkede 4 løntrin op. For lærere ansat i perioden fra 1. sep
teruber 1999 til 1. juli 2001 regnedes fly oprykningsdato fra 1. au
gust 2001. For alle andre forblev hidtidig oprykningsdato til næ
sten løntrin uændret.
.
—
—
—
Stk. 4. Ledende skoleinspektør i Naniitsoq ydes yderligere et sær
ligt tillæg på kr. 24.000,00 i årligt grundbeløb (1. april 1991—
niveau) for varetagelse af det forvaltningsmæssige ansvar for dag—
institutionsområdet og dagplejen for børn i alderen 0
6 år, så
længe dette forvaltningsmæssige ansvar er tillagt stillingen.
—
Stk. 5.
særligt
Ledende skoleinspektør i
tillæg på kr.
24.000,00
Qeqercarsuaq ydes et
i årligt grundbeløb
yderligere
april
(1.
11 af 35
:6.32/506/2014
27. agst 2CR
Afsnit L
Lærere
1991-niveau) for varetagelse af det forvaltningsmæssige ansvar for
turismeinformation og daginstitutionsområdet for børn i alderen 0
– 6 år, så længe dette forvaltningsmæssige ansvar er tillagt stillingen.
Stk. 6. Ledende skoleinspektør i Ittoqqortoormiit ydes tillige et
yderligere særligt tillæg på kr. 10.840,00 i årligt grundbeløb (1.
april 1991-niveau) for varetagelse af det forvaltningsmæssige daginstitutionsområde, så længe dette forvaltningsmæssige ansvar er
tillagt stillingen.
§ 8
Ansatte i de kommunale forvaltninger
Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg,
rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg:
Stillingsbetegnelse
Skolekonsulenter
Kommune Kujalleq,
Skolekonsulent
Kommuneqarfik Sermersooq,
Skolekonsulenter
Løntrin
(hvert løntrin
er 1-årigt)
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991)
Rådighedstillæg
(niveau 1.
april
1991)
39
18.580,00
11.080,00
39
18.580,00
11.080,00
Stk. 2. For stillingen som skolekonsulent gælder, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. For stillingen gælder dog, at der for merarbejde på såvel
hverdage som søn- og helligdage, der overstiger 16 timer i kvartalet, er adgang til honorering efter de til enhver tid gældende
regler for ydelse af vederlag én gang for alle.
§ 9
Ansatte ved Multicenter i Narsaq
Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg,
rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg:
-------------------16.32/506/2014
12 af 35
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit L
Lærere
Stillingsbetegnelse
Løntrin
(hvert løntrin er 1årigt)
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991)
Leder
Lærere
40
12, 13, 14,
15, 18, 19,
20, 21, 22,
23, 24, 25
og 26
60.940,00 kr.
14.520,00 kr.
Rådighedstillæg
(niveau 1.
april
1991)
Undervisningstimer omregnes i henhold til § 6, stk. 3 i arbejdstidsaftalen for lærere m.v.
Stk. 2. Som psykolog oppebæres der til stillingen som leder af
Multicenteret, et ikke-pensionsgivende ureguleret tillæg på kr.
1.500,00 pr. måned.
§ 10
Ansatte i Departementet for Uddannelse, Kirke,
Kultur og Ligestilling og underliggende
institutioner under Naalakkersuisut
Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg,
rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg:
Stillingsbetegnelse
Løntrin
(hvert løntrin
er 1-årigt)
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991
Rådighedstillæg
(niveau
1. april
1991)
Stillinger ved Departementet for Uddannelse, Kirke,
Kultur og Ligestilling
Souschef
40
37.730,00 kr.
Undervisningsinspektør
41
58.050,00 kr.
Leder af IT-center
37
17.410,00 kr.
-------------------16.32/506/2014
13 af 35
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit L
Lærere
Stillingsbetegnelse
Konsulent
for
kultur
og
fritid
Lederstillingerne ved Ado
Lyngep Atuarfia således:
Skoleinspektør
NY 1. april 2014
Viceskoleinspektør
NY 1. april 2014
Stillinger
ved
Inerisaavik/Pilersuiffik
Leder
Inerisaavik/Pilersuiffik
Souschef for leder af Pilersuiffik
Leder
af
afdeling
for
forskning og evaluering
Leder af afdeling for udvikling og implementering
Leder af afdelingen for udlån
Forlagschef
Afdelingsleder for Meeqqerivitsialak
Projektleder i IT / kursuskoordinator
Projektleder
Koordinator (GU)
Specialkonsulent
Fagkonsulent for skolebibliotek og IT
Evalueringsmedarbejder
Konsulent
for
pædagogisk
udviklingsarbejde
Forlagsredaktører
Løntrin
(hvert løntrin
er 1-årigt)
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991
35
1.940,00 kr.
36
10.160,00 kr.
33
60.940,00 kr.
10.160,00 kr.
Rådighedstillæg
(niveau
1. april
1991)
34.820,00 kr.
43
36.280,00 kr.
37
21.200,00 kr.
37
17.410,00 kr.
37
17.410,00 kr.
37
17.410,00 kr.
37
17.410,00 kr.
37
36
17.410,00 kr.
18.580,00 kr.
36
36
36
36
18.580,00 kr.
14.520,00 kr.
1.460,00 kr.
36
35
4.840,00 kr.
33
-------------------16.32/506/2014
14 af 35
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit L
Lærere
Stillingsbetegnelse
Løntrin
(hvert løntrin
er 1-årigt)
Fagkonsulent
Pædagogisk medarbejder
31
12-13-14-1518-19-20-2122-23-24-25 og
26
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991
Rådighedstillæg
(niveau
1. april
1991)
9.670,00 kr.
44.510,00 kr.
Stk. 2. For stillingerne som souschef gælder, at bestemmelserne om
ydelse af godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.
For stillingerne gælder dog, at der for merarbejde på såvel hverdage som søn- og helligdage, der overstiger 75 timer i kvartalet,
er adgang til honorering efter de til enhver tid gældende regler
for ydelse af vederlag én gang for alle.
Stk. 3. Ansættelse som fagkonsulent (pædagogisk konsulent) af
overenskomstansatte i folkeskolen kan endvidere ske i henhold til
aftale om kombinationsbeskæftigelse af folkeskolens tjenestemænd
ved Inerisaavik/Pædagogisk Center.
Stk. 4. For funktionen som souschef for forlagschefen ydes et
souscheftillæg på kr. 19.160,00 i årligt grundbeløb (1. april
1991-niveau).
Stk. 5. Konsulent for pædagogisk udviklingsarbejde ydes et souscheftillæg på kr. 6.970,00 i årligt grundbeløb (1. april 1991niveau).
Stk. 6. For funktionen som souschef for leder af afdelingen for
Ineriartortitsivik (udvikling- og implementeringsafdelingen) ydes
et souscheftillæg på kr. 19.160,00 i årligt grundbeløb (1. april
1991-niveau).
§ 11
Stillinger ved Pædagogisk/
Psykologisk Rådgivning
Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg,
rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg:
-------------------16.32/506/2014
15 af 35
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit L
Lærere
Stillingsbetegnelse
Løntrin
(hvert løntrin er 1årigt)
Ledende skolepsykolog
Souschef, det tidligere
Nuup Kommunea
Psykolog
Assisterende skolepsykolog
Konsulent for specialundervisning og høre-talepædagog
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991)
Rådighedstillæg
(niveau 1.
april
1991)
43
38
32
32
32
10.160,00 kr.
10.160,00 kr.
10.160,00 kr.
Stk. 2. Stillingen som souschef i det tidligere Nuup Kommunea besættes med enten en psykolog, en konsulent for specialundervisning
eller en høre-talepædagog. Antallet af normerede stillinger i den
stillingsgruppe, som souschefen tilhører, reduceres herefter med
én stilling.
Stk. 3. Til psykologer med autorisationsbevis ydes et ureguleret
tillæg på kr. 40.350,27 årligt, svarende til 3.362,52 pr. måned.
Autorisationsbeviset skal dokumenteres af Dansk Psykolognævn.
§ 12
Stillinger ved musikskoler
Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg,
rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg:
Stillingsbetegnelse
Løntrin
(hvert løntrin er 1årigt)
Orkesterskoleleder
Musikskoleleder
Musikskolelærere
32
32
13,
18,
21,
24,
26
12,
15,
20,
23,
14,
19,
22,
25,
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991)
Rådighedstillæg
(niveau 1.
april 1991)
10.160,00 kr.
10.160,00 kr.
15.890,00 kr.
15.890,00 kr.
13.210,00 kr.
-------------------16.32/506/2014
16 af 35
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit L
Læ ret e
Stk. 2. Ved ydelse at rådighedstillægget anses enhver form for ho—
norering at mistede fridage, forskudttidsbetaling og særlige ydel
se at have fundet sted.
Stk. 3.
gende:
For musikskolens leder og orkesterskoleleder gælder føl
a) Arbejdstid.
Musikskolelederen og orkesterskolelederens årsnorm fordeles
ligeligt mellem administrativt arbejde og undervisning.
For den administrative del er nettoårsnormer. på 892 timer
svarende til halvdeler. af 2080 timer fratrukket halvdelen af
200 timers ferie og halvdelen at 96 timers søgne—/helligdage.
For undervisningsdelen er nettoårsnormen på 390 timer å 60
minutter, (hvilket svarer til halvdelen at undervisningstiden
for en fuldtidsansat musikskolelærer)
Heri er indeholdt en
forholdsmæssig forpligtelse for:
a. Forberedelse, gennemførelse og efterbehandling at under
visningen
.
b. Kontakt mellem musikskolen og/eller orkesterskolen og
elevens hjem
c. Deltagelse i lærermøder og kollegiale konferencer
d. Medvirken ved gennemførelse at koncerter
e. Medvirken ved løsning af diverse sociale opgaver vedrø
rende eleverne
f. Personlig øvetid og faglig udvikling for den enkelte læ
rer
-
Koncerttimer medregnes som undervisningstimer.
b) Overtidsbetaling.
Pålagt/godkendt administrativt arbejde udover 892 årlige ti
mer og pålagt/godkendt undervisning udover 390 årlige timer
honoreres
med overtimebetaling.
opgørelsen
I
at eventuel
overtid medregnes hver administrativ time som 1,0 overtime,
og hver undervisningstime medregnes som 2,0 overtimer. Hono—
rering
af
overtid
finder
sted
ved
skoleårets
slutning.
Overtimebetaling beregnes som følger:
17 af 35
16.32/506/2D14
27. auust 2014
Afsnit L
Lærere
a. for de første 180 årlige overtimer beregnes overtimebetalingen pr. time som 1/2080 af årslønnen på løntrin 18
excl. pensionsbidrag, særligt tillæg og rådighedstillæg
tillagt 50%.
b. for timer udover 180 årlige overtimer beregnes overtimebetalingen pr. time som 1/2080 af årslønnen på løntrin
18 excl. pensionsbidrag, særligt tillæg og rådighedstillæg tillagt 25%.
c) Lønfradrag.
For fravær i enkelte timer og kortere perioder i forbindelse
med tjenestefrihed uden løn, ulovligt fravær m.v. sker et
fradrag i lønnen for det faktiske antal fraværstimer i henhold til arbejdsplanen. For fravær i forbindelse med ferie
uden løn sker et fradrag i lønnen for 8 timer pr. fraværsdag.
I opgørelsen af fraværstimer medregnes hver undervisningstime
som 2,0 timer. Fradraget for hver fraværstime beregnes som
1/2080 af årslønnen ved fuldtidsbeskæftigelse incl. særligt
tillæg og excl. rådighedstillæg.
d) Undtagelser fra overenskomsten i øvrigt.
Den ansatte er endvidere ikke omfattet af følgende bestemmelser i overenskomsten for lærere i folkeskolen i Grønland
m.fl.: § 1, stk. 1-2, § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, §§ 7-11, §
13, § 16, stk. 4, § 23, § 24 og § 43.
Stk. 4. For musikskolelærere gælder følgende:
a) Arbejdstid.
Musikskolelærerens årsnorm er på 780 undervisningstimer á 60
minutter. Koncerttid regnes for undervisningstimer.
I årsnormen er endvidere indeholdt:
a. forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af undervisningen,
b. kontakt mellem musikskolen og elevens hjem,
c. deltagelse i lærermøder og kollegiale konferencer,
d. medvirken ved gennemførelse af koncerter,
-------------------16.32/506/2014
18 af 34
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit L
Iære re
e. medvirken ved løsning af diverse sociale opgaver vedrø
rende eleverne,
f. personlig øvetid og faglig udvikling for den enkelte læ
rer.
b) Overtidsbetaling.
Pålagt/godkendt undervisning udover 780 årlige timer honore
res med overtimebetaling. I opgørelsen af eventuel overtid
medregnes hver undervisningstine som 2,0 overtimer. Honore—
ring
finder
overtid
af
ved
skoleårets
sted
slutning.
Overtimebetaling beregnes som følger:
a. for de første 180 årlige overtimer beregnes cvertirnebe—
talingen pr. time som i/208G af årslønnen, jf. § 6, stk.
1, excl. pensionsbidrag tillagt 50%,
b. for timer udover 180 årlige overtiner beregnes overtine—
betalingen pr. time som 1/2080 af årslønnen, jf. § 6,
stk. 1, excl. pensionsbidrag tillagt 25%.
c. årsløn ud fra hvilken overtimebetaling beregnes i hen
hold til litra a. og b.:
Overtimebetaling beregnes på baggrund af årslønnen på
løntrin 8 for ansatte på løntrin 12, 13 eller på bag
grund af årslønnen på løntrin 18 for ansatte på højere
løntrin end 13.
d. Lønfradrag.
For fravær i enkelte timer og kortere perioder i forbin
delse med tjenestefrihed uden løn, ulovligt fravær m.v.
sker et fradrag i lønnen for det faktiske antal fraværs—
timer i henhold til arbejdsplanen. For fravær i forbin
delse med ferie uden løn sker et fradrag i lønnen for 8
timer pr. fraværsdag. I opgørelsen af fraværstimer med
regnes hver undervisningstime som 2,0 timer. Fradraget
for hver fraværstirne beregnes som 1/2080 af årslønnen
ved fuldtidsbeskæftigelse excl. rådighedstillæg.
e. Undtagelser fra overenskomsten i øvrigt.
Der. ansatte er endvidere ikke omfattet af følgende be
stemmelser i overenskomsten for lærere i folkeskolen i
Grønland n.fl. : § 1, stk. 1—2, § 2, stk. 1, § 5, stk. 1,
§ 7—11, § 13, § 16, stk. 4, § 23, § 24 og § 43.
19 af 35
16.32/506/2014
27.
august 2014
Afsnit L
Lærere
§ 13
Andre stillinger i kommunerne
Stillingerne aflønnes med nedenstående løntrin, særligt tillæg,
rådighedstillæg og eventuelle andre tillæg:
Stillingsbetegnelse
Løntrin
(hvert løntrin
er 1-årigt)
Nuuk IT- Koordinator
Nuuk Naturvejleder
26
26
Særligt
tillæg
(niveau 1.
april 1991)
Rådighedstillæg
(niveau 1.
april 1991)
22.050,00 kr.
22.050,00 kr.
36.640,00 kr.
36.640,00 kr.
Stk. 2. Der kan ikke ske ansættelse som tjenestemand, uanset at
den ansatte umiddelbart forud for ansættelsen kommer fra en tjenestemandsstilling.
Har den ansatte umiddelbart forud for ansættelsen været tjenestemandsansat i Kommuneqarfik Sermersooq i en stilling indenfor
IMAK's forhandlingsområde, kan der efter ønske fra den ansatte
ydes tjenestefrihed med løn fra tjenestemandsstillingen.
Stk. 3. Med rådighedstillægget anses enhver form for honorering af
merarbejde på op til 70 timer i kvartalet, mistede fridage og forskudttidsbetaling for at have fundet sted. For merarbejde udover
70 timer i kvartalet gælder bestemmelserne om overarbejde for administrativt ansatte.
Stk. 4. For IT-koordinator og naturvejleder gælder:
a) Arbejdstid og overtid.
Den ansatte er omfattet af aftale mellem Naalakkersuisut og
IMAK om arbejdstid og merarbejde for administrativt ansatte
tjenestemænd,
b) Undtagelser fra overenskomsten i øvrigt.
Den ansatte er endvidere ikke omfattet af følgende bestemmelser i overenskomsten for lærere i folkeskolen i Grønland
m.fl.: § 1, stk. 1-2, §§ 7-12, § 15, § 16, stk. 4, § 23, §
31, stk. 2 og § 37.
§ 14
Lønindplacering
-------------------16.32/506/2014
20 af 35
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit L
Lærere
Lønindplacering af stillinger i folkeskolen foretages hvert år pr.
anvendes det
1. august. Hvor elevtallet skal lægges til grund,
følgende
det
for
skoleår.
tilmeldt
var
juni
pr.
1.
der
elevtal,
Hvor befolkningstallet skal lægges til grund, anvendes tallet pr.
1. januar i det pågældende kalenderår.
Nedrykning til lavere lønramme gennemføres først ved ledighed i
stillingen.
Stk. 2. Lønindplacering af stillingerne kan ved nyoprettelse af
skole, ske på grundlag af det pr. 1. august første år efter opret
telsens forventede antal elever og klasser. I tvivlstilfæde an
vendes den laveste lønindplacering.
§ ‘5
Anciennitet
Ancienniteten beregnes normalt efter det antal år, den pågældende
efter bestået eksamen har været beskæftiget med arbejde, betinget
af den pågældendes uddannelse, i eller uden for det offentliges
tjeneste, idet eventuel tvungen militærtjeneste medtages ved be
regningen, og således, at ancienniteten rundes opad til et helt
antal måneder. Ancienniteten regnes dog tidligst fra udgangen af
den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen.
Stk. 2. Oprykning til det næstfølgende
ansættelse på hvert løntrin.
løntrin
sker
efter
et
års
Stk. 3. Hvor forholdet taler derfor, kan der mellem overenskom—
stens parter træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter
andre regler.
Lønudbetaling
-
§ 16
beregning og fradrag
Lønnen udbetales månedsvis bagud, og der udleveres den
specificeret oversigt over det udbetalte beløb samt
indbetalte pensionsbidrag.
ansatte en
eventuelle
Stk. 2. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse efter denne
overenskomst har været forudlønnet, bevarer retten til forudløn.
Stk. 3. Ansatte har ret til at give forskrivning på
me regler, som gælder for tjenestemænd i Grønland.
løn efter sam
21 af 35
:6.32/506/2014
27.
august 2014
Afsnit L
L r er e
Bemærkning:
Parterne er enige om, at ansatte har ret til at give
forskrivning på løn til Tjenestemændenes Låneforening (i Danmark)
og Danmarks Lærerforenings Låneafdeling.
Stk.
4.
Lønfradrag
sker
efter
de
til
enhver
tid
gældende
regler
herom.
22 af 35
16.32/506/2014
27.
august 2014
Afsnit L
Lærere
Bemærkning:
For
af aftale om arbejdstiden m.v.
for lærere i folkeskolen i Grønland gælder reglerne heri. For ad
ministrativt ansatte og ansatte omfattet af aftale om arbejdstiden
m.v. for ledere i folkeskolen og kultur— og fritidsvirksomheden
gælder aftale om arbejdstid og merarbejde for administrativt an
satte tjenestemænd.
ansatte
omfattet
§ 17
Særligt funktionstillæg
Til
ansatte,
der
fungerer
som
rådgivningslærere,
kvalitets—
/skoleudviklere, skoleledere, afdelingsledere, fritidsledere, pæd.
medhjælpere for fritidsinspektører og kollegielærere, ydes særligt
tillæg efter samme regler, som gælder for tjenestemandsansatte læ
rere,
jf. aftale om klassificering af tjenestemandsstillinger i
folkeskolen i Grønland.
§ 18
Kvalifikationstillæg.
Der kan ydes et ureguleret kvalifikationstillæg for erhvervede
kcmoeter.cegivende efter- eller videreuddannelser.
Tillægget skal
gives kvalifikationstillæg for følgende efter— eller videreuddan—
nelser:
a) Pædagogisk IT-kørekort gives med kr.
200,00 pr. måned,
b) Crede, coaching, censor og andre opkvalificerende kurser
tilsammen mindst 200 timer gives med kr. 500,00 pr. måned,
c) Skoleudvikler/kvalitetsudvikler—
mec kr. 1.003,00 pr. manea,
og
vejlederuddannelser
på
gives
d) Akademiske
og
pædagogiske
diplcmuddar.nelser,
tale—
hørepædagog, speciallæreruddannelse og skolebibliotekaruddan—
nelse gives med kr. 1.030,00 pr. måned,
e) Master,
måned.
cand.
pæd.
og
cand.
psyk.
gives med
kr.
1.500,00
pr.
Stk. 2. Der gives kun ét tillæg efter denne paragraf, også selvom
man har flere tillægsgivende efter— eller videreuddannelser. Ved
flere kompetencegivende efter— eller videreuddannelser,
ydes det
tillæg med den største værdi.
23 af 35
16.32/506/2014
27. august 2014
Afsnit L
Lærere
§ 19
Stedtillæg
Der ydes stedtillæg efter
Grønland gældende regler.
de
for
tjenestemænd
i
folkeskolen
i
§ 20
Funktion
Såfremt den ansatte accepterer at fungere i en højere stilling,
ydes funktionsvederlag efter aftalen om betaling m.v. til tjene
stemænd i Grønland under midlertidig tjeneste i højere stilling.
Bemærkning:
Aftalen findes i Nal.
C—I,
2-3—5.
§ 21
Pension
For ansatte oprettes en pensionsordning i Lærernes Pension A/S.
Stk. 2. Pensionsbidraget beregnes sort 15,2 af følgende løndele:
a) den i §
6-13 nævnte grundløn på det aktuelle løntrin
b) særlige tillæg som nævnt i § 17.
Stk. 3. der beregnes ikke pensionsbidrag af
hedstillæg og øvrige tillæg.
Stk. 4. Den lønudbetalende myndighed
sionsbidrag i lønnen og indbetaler
tilknytning til lønudbetalingen.
særlige
tillæg,
rådig
fratrækker det beregnede pen—
det til pensionsordningen i
Stk. 5. Der, ansattes rettigheder er fastsat i den pensionsoverens—
komst, som overenskomstens parter har aftalt om pensionsordningen.
Stk. 6. For de lærere, der ved ansættelsen efter overenskomsten er
optaget som medlemmer af Efterlønskassen, Pensionskassen af 1925
eller
Pensionskassen
landbrugsskoler og håndar—
for højskoler,
bejdsskoler, og som med hjemmel i disses vedtægter ønsker at fort
sætte den pensionsmæssige tilknytning til de nævnte pensionskas—
ser, indbetales pensionsbidrag til staten (FL § 36) i stedet for
til Lærernes Pension A/S. Pensionsbidraget følger pensionsaftalen
mellem staten og Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner,
og beregnes efter det løntrin som den pågældende ville være ind—
placeret på ved ansættelse som tjenestemand i folkeskolen i Grøn
land.
24 af 35
16.32!506/2Q14
27.
august 2014
Afsnit L
Lærere
Stk. 7. Ved ansættelse efter denne overenskomst af tjenestemænd
fra den lukkede gruppe af tjenestemænd i den grønlandske folkesko
le med tjenestefrihed, vil tjenestefrihedsperioden kunne medregnes
i pensionsalderen på betingelse af, at der indbetales pensionsbi—
drag til staten (FL § 36) i stedet for til Lærernes Pension A/S.
Pensionsbidraget følger pensionsaftalen mellem staten og Grønlands
Hjemmestyre og de grønlandske kommuner og beregnes efter det løn
trin, som pågældende ville have været indplaceret på, hvis pågæl
dende ikke havde haft tjenestefrihed.
§ 22
Gruppeliv
Den ansatte er omfattet af særskilte aftaler om gruppeliv.
Bemærkning:
Materiale fra Forenede Gruppeliv
findes på skolernes kontor.
KAPITEL 4
Arbejdstid
A/S
om
ordningerne
§ 23
Arbejdstid
Den ansatte er omfattet af den aftale om arbejdstid,
dende for tjenestemandsansatte i samme stilling.
der
er
gæl
§ 24
Overtid
Den ansatte er omfattet af de
om overtidsbetaling.
til enhver tid gældende bestemmelser
Bemærkning:
For ansatte i henhold til overenskomstens § 7 samt
skoleinspektøren og viceskoleinspektøren ved Ado Lyngep Atuarfia
gælder for disse ansatte henholdsvis Aftale mellem Naalakkersuisut
og IMAK om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland
og Aftale mellem Naalakkersuisut og IMAK om arbejdstiden m.v. for
ledere i folkeskolen og kultur— og fritidsvirksomheden.
For øvrige ansatte gælder Aftalen mellem Naalakkersuisut og IMAK
om arbejdstid og merarbejde for administrativt ansatte tjeneste
mænd.
25 af 35
16.32/506/2014
27. august 2014
Afsnit L
Lærere
KAPITEL 5
Nedsat arbejdstid og tjenestefrihed
§ 25
Deltidsbeskæftigelse
Ansættelse sker normalt på fuld tid.
Stk. 2. Ansatte i fuld stilling kan efter to års ansættelse opnå
nedsættelse af arbejdstiden efter ansøgning,
såfremt tjenesten
tillader det. Nedsættelsen kan enten være tidsbegrænset for et el
ler to skoleår eller varig. Efter en tidsbegrænset nedsættelse har
den ansatte ret til at vende tilbage til en hel stilling. Ved va
rig nedsættelse har den pågældende fortrinsret til ledige tiner
ved skolen, såfremt nedsættelsen ønskes ændret til en højere ar
bejdstid eller fuld tid.
Bemærkning: Anmodning om en højere beskæftigelsesgrad skal
des inden 1. februar.
indsen
Stk. 3. Der kan i øvrigt ske tidsbegrænset ansættelse på
hvis der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres
sættelsen.
deltid,
før an
Stk. 4. Til ansatte på nedsat arbejdstid ydes løn i
den nedsatte arbejdstid ned undtagelse af eventuelle
der ydes uafhængigt af arbejdstiden.
forhold til
tillæg mv.,
Bemærkning: På enkelte områder (f.eks. indbetaling til ferierejse
fond) forudsættes der en beskæftigelsesgrad på mindst 75% for at
opnå den samme ret som fuldtidsbeskæftigede. Ved lavere beskæfti—
gelsesgrad sker der forholdsnæssig optjening (indbetaling)
Stk. 5.
Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig
res med normal timeløn.
karakter godtgø
Stk. 6. For psykologer, konsulenter for specialundervisning og ta
le—hørepædagoger kan der ske ansættelse på deltid ned dertil sva
rende reduktion af lønnen i forhold til den nedsatte arbejdstid.
Stk. 7. Ved ansættelse i henhold til stk. 6, kan der, hvor forhol
dende taler derfor, mellem overenskomstens parter træffes konkret
aftale om øvrige vilkår for deltidsansættelse.
26 af 35
16.32/506/2014
27.
august 2014
Afsnit L
Lærere
Bemærkning: Ved merbeskæftigelse af fastere karakter foretages
ændring af lærerens beskæftigelsesgrad (evt. tidsbegrænset)
en
§ 26
Tjenestefrihed
Der ydes tjenestefrihed og
Grønland gældende regler.
fridage
efter
de
for
tjenestemænd
i
§ 27
Offentlige hverv
Der gives de ansatte ret cii tjenestefrihed til varetagelse af of
fentlige hverv efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om
borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god
tid som muligt.
§ 28
Nære pårørendes alvorlige sygdom
og/eller død og begravelse
I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og be
gravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed med
løn efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i
Grønland.
Bemærkning:
Aftalen findes i Nal.
C—I,
4—1—37.
§ 29
Tjenestefrihed ved barns første sygedag
Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed
uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn,
første dag,
barnet er sygt.
Stk.
2 Tjenestefriheden forudsætter:
a)
Det er barnets
b)
hensynet til barnets
c)
forholdene på tjenestestedet tillader det,
d)
barnet er hjemmeværende.
første sygedag,
Stk. 3. Sygelisteri suppleres
barns første sygedag.
forhold gør det nødvendig:,
med
oplysning
om
og
fravær
på
grund
af
27 af 35
16.32/506/2014
27. august 2014
Afsnit L
Lærere
§ 30
Graviditet, barsel og adoption
Den ansatte er omfattet af Aftale af 16. februar 2007 mellem Grøn
lands Landsstyre og IVAK om forholdene for Grønlands Hjemirestyres
og kommunernes tjer.estemænd i Grønland ved graviditec, barsel og
adoption.
Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, kan aldrig stille lønmodtageren dår
ligere end Inatsisartutlov nr 14 af 7. december 2009 om orlov og
dagpenge ved graviditet, barsel og adoption tilsiger.
KAPITEL 6
Ferie og frirej ser
§ 31
Ferie
Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i Landstingslov
nr. 10 af 12. november 2001 om ferie.
Stk.
2.
Feriedagene afvikles normalt i skolernes sorrmerferie.
§ 32
Frirejser
Den ansatte er omfattet af aftalen om frirejser
folkeskolen i Grønland af 26. august 2014.
for
tjenestemænd i
Stk. 2. I forbindelse med frirejser, kan der vederlagsfrit medta
ges sådan bagage, som rejsehjemmelen for frirejsen giver ret til
vederlagsfrit at medbringe.
§ 33
Ferierej sef ond
Den ansatte er
folkeskolen.
Bemærkning:
omfattet
af
aftalen
Aftalen findes i Nal.
om
C—I,
ferierejsefond
for
lærere
i
4—1—55.
2B af 35
16.32/506/2014
27. august 2014
Afsnit L
Lærere
§ 34
Merudgifter ved tjenesterejser,
herunder dagpenge, nattillæg
og udstyrsgodtgørelse
Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland
efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i
Grønland.
Bemærkning:
Der henvises til Nal.
C—I,
4—1—24.
KAPITEL 7
Fratræden m.m.
§ 35
Fratrædelsesgodtgørelse,
sygdom og efterløn
Følgende regler i Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om
recsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærlo
ven) finder anvendelse:
—
-
—
Fratrædelsesgodtgørelse
Løn under fravær p.g.a.
sygdom
Efterløn
Bemærkning:
Funktionærlovens
regler om fratrædelsesgodtgørelse
beskæftigelse igennem længere tid ( 3):
1 månedsløn ved opsigelse efter
land.
12
ved
uafbrudt
års uafbrudt ansættelse
i Grøn
2 måneders
Grønland.
løn
ved
opsigelse
efter
13
års
uafbrudt
ansættelse
i
3 måneders
Grønland.
løn
ved
opsigelse
efter
18
års
uafbrudt
ansættelse
i
Godtgørelsen udbetales ikke, såfremt den ansatte
berettiget til aldersbetinget (førtids—)pension.
ved
fratræden
er
29 af 35
16.32/506/2014
27.
august 2014
Afsnit L
Lærere
Efter funktionærlDvens § 7 ydes der fuld løn under sygdom.
ikke adgang til at fastsætte forkortet varsel ved afsked
sygdom (120—dages reglen)
Der er
p.g.a.
Funktionærlovens regler om efterløn fremgår af § 9:
Efterlønr.en udgør 1, 2 eller 3 måneders løn, når den ansatte ved
dødsfaldet har været ansat i henholdsvis 1, 2 eller 3 år. Efter—
lønnen tilkommer ægtefællen/registreret partner, og indgår ikke i
afdødes bo.
Er der ingen ægtefælle,
udbetales efterlønnen til
eventuelle børn under 18 år, hvis den ansatte havde forsørgerplig—
ten for disse børn.
Ved beregning at fratrædelsesgodtgørelse og efterløn indgår løn
uden fradrag for pensionbidrag.
Ved opgørelse af ansættelsesperiode medregnes kontinuerlig ansæt
telse i den grønlandske folkeskole efter denne overenskomst.
§ 36
Opsigelse
De ansatte,
som er at regne som funktionærer,
er omfattet af
Inatsisartutlov nr. 11 at 29. november 2013 om retsforholdet mel
lem arbejdsgivere
og funktionærer
(funktionærlovens)
regler om
varsling af opsigelse.
Stk. 2. For de ansatte, som ikke er funktionærer, er
funktionærlovens regler om opsigelse finder anvendelse.
aftalt,
at
Bemærkning: Efter Funktionærlovens § 2 skal opsigelsesvarslet af
gives så betids, at fratræder. med det for ansættelsesperioden giv
ne varsel kan ske, inden perioden udløber. Opsigelse fra ansættel—
sesmyndighedens side kan herefter senest ske til en måneds udgang
med:
et varsel på:
1 måned
3 måneder
4 måneder
5 måneder
6 måneder
inden udløbet af:
5 måneder
2 år og 9 måneder
5 år og 8 måneder
B år og 7 måneder
herefter
Opsigelse fra den ansattes siGe er 1 maneo til er. maneos udgang.
Ovenstående opsigelsesvarsel er gældende uanset prøveperiode.
30 af 35
16.32/506/2014
27. august 2014
Afsnit L
Lærere
Stk. 3. Ved opgørelse af ansættelsesperiode medregnes kontinuerlig
ansættelse i den grønlandske folkeskole efter denne overenskomst.
Stk. 4. Den ansatte afskediges med udgangen af den måned, hvor pågældende fylder 65 år.
Stk. 5. Inden en ansat afskediges, skal der (bortset fra de i stk.
4 nævnte tilfælde) gives IMAK lejlighed til at udtale sig. Meddelelse om påtænkt uansøgt afskedigelse skal være skriftlig og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering
af afskedigelsen er til stede.
Stk. 6. Såfremt IMAK ikke finder, at afskedigelse bør finde sted,
eller såfremt organisationen ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst, kan organisationen kræve sagen forhandlet med ansættelsesmyndigheden, forinden afskedigelsen finder sted. Ansættelsesmyndigheden kan kræve sådan forhandling afholdt inden for en frist af
3 uger, efter afsendelsen af den i stk. 4 nævnte meddelelse. Fristen forlænges med eventuelle søgnehelligdage og juli måned.
§ 37
Særlig godtgørelse ved uansøgt afsked
Varsles en ansat, som har været ansat efter overenskomsten i 2 år
eller længere, afsked til fratræden på et andet tidspunkt end 31.
juli, ydes en særlig godtgørelse, der udgør:
a)
2 måneders løn for ansatte, der på fratrædelsestidspunktet
har været ansat 2 år, men ikke 4 år.
b)
3 måneders løn for ansatte, der på fratrædelsestidspunktet
har været ansat 4 år, men ikke 6 år.
c)
4 måneders løn for ansatte, der på fratrædelsestidspunktet
har været ansat 6 år eller længere.
Bemærkning: Den særlige godtgørelse, der beregnes som lønnen uden
fradrag for pensionsbidrag, ydes uafhængigt af eventuel fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 3 eller eventuel godtgørelse efter § 37.
Stk. 2. Ved opgørelse af ansættelsesperiode medregnes kontinuerlig
ansættelse i den grønlandske folkeskole efter denne overenskomst.
Stk. 3. Godtgørelse ydes ikke, hvis afskedigelsen er begrundet:
-------------------16.32/506/2014
31 af 35
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit L
Lærere
a)
alder (65 år)
b)
sygdom
c)
strafbart forhold eller
d)
ved alvorlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.
Bemærkning: Viser en eventuel efterfølgende fagretlig behandling,
at en afsked ikke anses for rimelig begrundet i en af de i stk. 3
nævnte årsager, tilkommer der den pågældende godtgørelse efter
stk. 1.
§ 38
Afskedigelsesprocedure
Det påhviler ansættelsesmyndigheden skriftligt at meddele enhver
opsigelse til den ansatte. Denne meddelelse skal indeholde begrundelse for opsigelsen. Kopi af opsigelsen skal (bortset fra de i §
36, stk. 4) nævnte tilfælde, samtidig sendes til IMAK.
Stk. 2. Skønner IMAK, at en afskedigelse af en ansat ikke kan anses for rimeligt begrundet i pågældendes eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan IMAK i de tilfælde, hvor der ikke har været
forhandlet i henhold til § 36, stk. 6, inden for en frist af 1 måned (juli måned fraregnet) efter opsigelsen, kræve spørgsmålet
forhandlet med ansættelsesmyndigheden. Opnås der ikke enighed ved
forhandlingen, kan IMAK inden for en frist af 1 måned (juli måned
fraregnet) kræve spørgsmålet gjort til genstand for behandling i
et i denne anledning nedsat afskedigelsesnævn, jf. stk. 3.
Stk. 3. Nævnet består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Naalakkersuisut og 2 af IMAK, hvorefter disse i forening udpeger en opmand. Kan enighed ikke opnås, anmodes Landsdommeren i Grønland om
at udpege en opmand. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden.
For Nævnet kan foretages afhøring af parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og i tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse ikke er rimeligt begrundet i den
pågældendes eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan det pålægges ansættelsesmyndigheden at afbøde virkningerne af opsigelsen.
Det kan herved pålægges ansættelsesmyndigheden, såfremt den pågældende og ansættelsesmyndigheden ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, da at betale den pågældende en erstatning, hvis
størrelse fastsættes af nævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet ved ansættelsesmyndighe-------------------16.32/506/2014
32 af 35
RETTELSESBLAD 12. marts 2015
Afsnit L
Lærere
den. Godtgørelse kan maksimalt udgøre g måneders løn (uden fradrag
for pensionsbidrag) , for ansatte aflønnet højere end efter løntrin
26 dog maximalt 12 måneder. Nævnets omkostninger i forbindelse med
sagen fastsættes af nævnet og fordeles mellem parterne eller på
lægges den tabende part.
Stk. 4. Bestemmelsen om afskedigelsessagens eventuelle indbringel—
se for foranstående nævn finder ikke anvendelse ved opsigelse af
ansatte på prøve inden for det første ansættelsesår.
Bærkning: Ved ansættelsesmyndigheden
Selvstyret som kommunerne.
i
§
36
og
§
38
menes
såvel
KAPITEL B
Andre bestemmelser.
§ 39
Tatrshedspligt
Den ansatte skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som
han i sin stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmelig—
holdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet
af den foresatte. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af
tj enesten.
§ 40
Tjenestemandsforhør
Den ansatte har pligt til at give møde ved tjenestemandsforhør og
afgive forklaring. Forhørslederen kan forlange udtalelsen afgivet
på tro og love. Vidnesbyrd kan dog nægtes, når besvarelsen vil ud
sætte vidnet selv fcr tab af borgerlig agtelse eller velfærd. Den
samme forpligtigelse gælder ved behandling af afskedigelsesnævns—
sager, jf. § 38, stk. 3.
§ 41
Tillidsrepræsentanter
De ansatte er omfattet af aftale om tillidsrepræsentanter i
skolen i Grønland.
Bemærkning:
Aftalen findes i Nal.
C-II,
folke
afsnit L.
§ 42
Hovedaf tale
33 af 35
16.32/506/2014
27. august 2014
Afsnit
:ærere
De ansatte er omfattet af hovedaftalen mellen Grønlands Landsstyre
og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.
Bemærkning:
Hovedaftalen findes i Nal.
C-II,
afsnit L.
KAPITEL 9
Overgangsregler, ikrafttrædelse
og opsigelse
§ 43
Qvergangsregler
I forlængelse af, at aftalen om den decentrale pulje udgår ændres
allerede tildelte tillæg til et personligt tillæg, der bortfalder
ved fratræden. Ledigblivende tillæg kan ikke genanvendes.
§ 44
Ikrafttrædelse og opsigelse
Overenskomsten har virkning fra den 1. april 2014. Overenskomsten
kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til den 31.
marts, dog tidligst 31. marts 2018.
Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning i henhold
til de pr. 31. marts 2018 gældende satser, indtil ny overenskomst
indgås.
Stk.
3.
Hermed ophæves:
1) Overens:<omst af 30.
maj
2012 mellem parterne.
2) Protokollat af 8. februar 2013 om løn— og ansættelsesvilkår
som skolekonsulent i Kommunecarfik Kujalleg.
3) Protokollat af 15.
i Narsag.
februar 2013 om læreren ved Multicenteret
4) Protokollat af 24. maj
som Projektleder i IT
for Uddannelse, Kirke,
Institut for Læring.
2013 om lønfastlæggelse af stillingen
/ kursuskoordinator under Departementet
Kultur og Ligestilling
Inerisaavik
—
—
34 af 35
16.32/50612014
27.
august 2014
Afsnit L
Lærere
5) Protokollat af 24. maj 2013 om lønfastlæggelse af stillingen
som Afdelingsleder for Meeqqerivitsialak under Departementet
for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Inerisaavik
Institut for Læring.
—
—
6) Protokollat af 27. januar 2014 om lønfastsættelse af stillin
ger som skolekonsulent i Kommunegarfik Sermersooq.
Nuuk,
den 27.
august 2014
Ilinniartitsisut Meeqqat
Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK)
Naalakkersuisut
e.b.
cbae1 Wür:z
4
35 af 35
16.32/5Q6/2014
27.
august 2014
Protokollat i (II overenskomsten
for lærere i folkeskolen m.fl.
Protokollat mellem Grønlands Landsstyre og IMAK om ansættelse af
læreruddannede i Grønland uden for folkeskolen.
1. Område
Protokollatet omfatter personer, der har gennemgået uddannelse til lærer i Folkeskolen, og
som ansættes til at varetage andre opgaver end de i overenskomstens § i nævnte, og hvor
uddannelsen til lærer for arbejdsgiveren er af betydning i forhold til stillingens indhold.
Stk. 2. De af protokollatet omfattede stillinger er omfattet afoverenskomstcns
bestemmelser med nedennævnte tilføjelser.
§ 2. Løn m.v.
Der indgàs lonkret aftale om stillingens aflønning efter overenskomstens lønskala. jfr. dog
stk. 2.
Stk. 2. Shfremt ansættelse sker på en anden uddannelsesinstirution aflønnes den ansatte
med
mindre andet aftales mellem overenskomstens parter efter samme regler, som gælder for
øvrige ansatte, der varelager tilsvarende opgaver. Der beregnes pensionsbidrug som 15.27;
af 100/95 af den pensionsgivende løn (svarende til 16% af denne løn).
-
—
§ 3. Arbejdstid m.v.
Det forudsættes, at arbejdstiden ikke overstiger gennemsnitligt 40 timer ugentligt.
Stk. 2. Ved merarbejde ydes godtgørelse efter aftalen om godigørelse for merarhejde til
tjenestemænd i Grønland. jfr. dog stk. 4.
Stk. 3. Såfremt arbejdstiden er vanskeligt kontrollabel aftales et rådighedstillæg.
Stk. 4. Ansatte, der aflønnes i henhold til 2, stk. 2, følger de regler om arbejdstid og
overtidsbetaling in.v,, som gælder for øvrige ansatte, der varetager tilsvarende opgaver.
§ 4. Ikrafitrædelse og opsigelse
Protokollatet har virkning fra underskrivelsen og kan opsiges og forhandles sammen mcd
overenskomsten.
Nuuk, den 16. februar
ilinnianitsisut Meeqqat Atuarfianneersut
Kattuffiat, IMAK
Sivso DLrph
Grønlands Landsstyre
P.L.V.
(,hitte ArvcganrJ