Se ref. - Christianshavns Skole

Referat af skolebestyrelsesmøde - Christianshavns skole
Mødeleder:
Dato: 17. juni 2015
Tilstede:
Anja Clausen AC, Michelle Christensen MC, Lars Trier LT, Jeanette Daugaard JD, Ester Hey EH,
Rune Müller Kristensen RK, Maitreyee Krishnaswamy MK, Casper Knippel CK, Liv Jakobsen 8B
LJ, Marianne Vissing MV, Anni Green AG, Anders Boesen AB
Varighed: 16.45-19.00
Fraværende:
Referent: Anders
Der er en let anretning og et glas vin i
anledningen af det er sidste SB møde i dette
Afbud fra: SS, HG, MV, JD, LJ
Fraværende: EH
skoleår.
Dagsordenspunkt:
1.
Godkendelse af dagsorden
og referat af sidste møde.
Se ref. her
Uddybning:
Ansv
:
Godkendt
Side 1 af 4
Dead
l:
2. Meddelser
2.1 Forkvinden
2.2 Skoleleder
2.3 Elevråd
2.4 Lærer
2.1
Ingen
AC
AG
2.2
Opsigelser/orlov:

Sevki Harmankaya har opsagt sin stilling

Jochen Hell har opsagt sin stilling fra sin orlov

Anne-Marie Albrektsen har opsagt sin stilling

Casper Knippel har opsagt sin stilling

Vicki Gøtke har opsagt sin stilling (3 timer ugentligt)

Julie Birksteen Hansen har opsagt sin stilling

Camilla Mark har opsagt sin stilling


HG
CK
Ida Franck har søgt og fået orlov i skoleåret 15/16
Karina Grønvall har søgt og fået orlov i skoleåret 15/16
Ansættelser
Caroline Mortensen er fastansat i en fuldtidsstillingen
Lasse Nørskov er fastansat i en fuldtidsstilling
Line S. Andersen er fastansat i en fuldtisstilling
Leo læser nogle timer som årsvikar
Camilla Almfort er ansat i en årsvikar fuldtidstilling
Der er opslået:
3 faste fuldtidsstillinger opslået
Vores 8. klasser har forestillinger på Betty Nansen, der er stor tilslutning og
de får meget ros.
Der er lavet 4 nye bh. kl. med i alt 94 børn til skolestart august 2015
2.3
CK fortalte fra elevrådet at deres ny valgte kandidater vil bringe bevægelse
på gangene ind i byggeprojektet.
AG har skrevet ud til alle børn, at de skal melde ind på, hvordan de ser
vores fremtidige skole.
Inviterer MB til næste elevrådsmøde.
2.4
Udsigten til en større arbejdsbyrde for næste skoleår giver en stor
bekymring hos mange lærer, men mange har taget udfordringen omkring
læringsmål op med stor entusiasme og gerne vil gøre en indsats på dette
område.
RH spørger til om SB kan påvirke noget i skoledriften, som kunne lette
lærerne – dette tog vi fat i under punkt 3.
Side 2 af 4
3. Skolen og forældres rolle i skole
hjem samarbejde - læs
trivselsfolderen
Trivselsfolderen
4. Holdning til lektier?
Inspiration – læs her
Der er fra MED udvalget kommet forslag om muligheder for ændringer i
skolehjemsamarbejdet:
Der kunne være 2 forældremøder – et som lærerne står for og et
som kontaktforældrene står for, 1 skolehjemsamtale og en
behovssamtale.
AC giver udtryk for, at der skal være en samlet diskussion om
skolehjemsamarbejde og det skal ses som et samlet gennemsyn af
skolehjemsamarbejdet.
RK giver udtryk for, at det er en kultur omkring skolehjemsamarbejdet vi skal have fokus på.
MC giver udtryk for, at der har været forskelligt niveau af skolehjemsamarbejdet i år i klasserne
AC opfordre til at vi for taget en generel diskussion om, hvad det
er vi vil med skolehjemsamarbejdet.
LT slutter op om, at skolehjemsamarbejdet indrettes mere behovsstyret og at skolepædagoger inddrages i skolehjemsamarbejdet.
Det er vigtigt at definere, hvilke emner/områder som er forældre
anliggender, hvor lærerne ikke behøver at deltage.
AO giver udtryk for, at det er vigtigt, der kommer en retning og en
afgrænsning af, hvad forældrene har ansvaret for og hvad lærerne
har ansvar for i skolehjemsamarbejdet.
RK udstreger, at det er vigtigt at skabe kulturen i forældrekredsen
omkring, at man skal mødes og at det er et fælles ansvar, at der
bliver et godt skolehjem – forældre/forældre samarbejde.
MK ser det som vigtigt at nye forældre meget tydeligt informeres
om forventninger og ønsker til skolehjemsamarbejde.
SB vil gå aktivt ind i arbejdet omkring at tage diskussionen med
kontaktforældrene omkring, hvad godt skolehjem samarbejde er.
SB tager dette punkt på dagsorden igen efter sommerferien, hvor
der skal findes en fælles holdning til dette punkt.
-
-
-
-
-
-
4. Fastlæg dato for
kontaktforældremøde (efter de første
forældremøder i efterår 15)
AG har udsendt et nyhedsbrev til alle forældre omkring de nye
tiltag som kommunen har vedtaget for at lektiehjælp og faglig
fordybelse skal læses på skolen.
AG spørger til, hvordan SB’s holdning er til dette
RH giver udtryk for, at forskningen er delt på området, så det er et
holdningsspørgsmål, der skal afgøre, hvordan SB stiller sig til
dette.
LT giver udtryk for, det er svært med et fuldstændigt forbud mod
lektier, men at man har et mål om, at det generelle arbejde kan
nås på skolen, men der skal være rum for, at der kan gives
trænings og behovslektier.
AC giver udtryk for, det er vigtigt lektierne giver mening – og at
det ikke bliver mere blækregning/stilskrivning – men længere
varende projekter, hvor eleverne kan se en udvikling og et
samarbejde med andre i klassen omkring et projekt.
AG er enig i de udsagn SB udtrykker
Der skal udformes et princip omkring lektielæsning – men det skal
være så tilpas rummeligt, så der er plads til, at alle kan møde
”klædt på” til undervisningen – men også, at den enkelte elev kan
udfordres, der hvor de er.
CK giver udtryk for, om det er nødvendigt, der er en fast holdning
til lektier
AC
AG
Forslag til princip om lektier:
Som udgangspunkt laves lektier på skolen, men den enkelte lærer
har en individuel frihed til at tildele lektier ud fra faglige og
didaktiske overvejelser.
AG sætter et endeligt forslag til et princip omkring lektier på næste
SB møde.
Uge 40: SB melder den ud
AC
Side 3 af 4
5. Planlægning af kræmmermarkedet
- boost forældre/skole/hjem
samarbejde jvf. Helle R ideer
Den 20.8 kl. 18 – 19.
AC
6. Byggeriet
AB fortalte kort om opstart af den kommende udvidelse af skolen til en
fuldt udbygget 4. spors skole.
Der er 6 byggemøder, hvor elever, forældre, skolebestyrelse, lærer og
ledelse har mulighed at komme med input til tankerne om en ny
skoleudbygning.
EH og JD sidder i byggeudvalget.
AG
SB udsender et brev omkring, at der ikke blev en skoleudbygning på
Holmen til alle forældre.
7. Planlægning af møde med
forældre kommende 7 klasser
Der holdes info kontaktforældremøde den 20.8 for de nye 7. klasser.
AC og LT står for indkaldelse 19 -21
AG/A
C
8. Datoer for SB møder efterår 2015
12.8 kl 16.45 første møde hvor AB fremlægger en plan for resten af året
9. Henvendelse fra forældre
Ingen
10. Evt
Intet
Side 4 af 4