Dagsorden 1.2.0 - Tønder Kommune

Tønder Kommune – Kommunalbestyrelsen
Dagsorden
Dagsorden
Mødedato:
8. oktober 2015
Mødelokale:
Multisalen, Tønder
Sport og Fritidscenter
Starttidspunkt for møde:
19:00
Fraværende:
8. oktober 2015
Tønder Kommune – Kommunalbestyrelsen
Dagsorden
Indholdsfortegnelse
Pkt.
Tekst
Åbne dagsordenspunkter
Side
1
Kirkelig ligning 2016
3
2
Budget 2016-2019 - Bevillingsmæssige forudsætninger
4
3
2. behandling af budget 2016-2019
6
Lukkede dagsordenspunkter
8. oktober 2015
2
Tønder Kommune – Kommunalbestyrelsen
Dagsorden
1. Kirkelig ligning 2016
00.30.00-S00-4-15
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen fastsætter den kirkelig ligningsprocent i forbindelse med 2. behandling
af kommunens budget for 2016.
Tønder Provsti og Kirkeministeriet har fremsendt skrivelser med opgørelser af ligningsbeløbet
for 2016.
Økonomi
Den samlede ligning til kirkekasser og provstiudvalgskassen for Tønder kommune udgør
51.026.322 kr. og landskirkeskatten udgør 7.060.004 kr.
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er 4.709.454.000kr.
Tønder Provsti foreslår ændring af kirkeskatten fra 1,18% til 1,16%, hvorved mellemværende
med kirkerne ved udgang af 2016 vil være ca. 5.164 kr. i kirkernes favør.
De kirkelig ligning udbetales til kirkekasserne den samme dag som beløbet modtages i
kommune, det vil sige den 1. hverdag i måneden.
Bilag

Udmelding fra Provstiet med fordeling af kirkeskat

Opgørelse af kirkelig ligning for 2016
Fagchefen for Økonomi- og Borgerservice indstiller,
at
kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,16%.
Direktionen, den 24. september 2015, pkt. 3:
Indstillingen anbefales.
Økonomiudvalget, 1. oktober 2015, pkt. 1:
Indstillingen anbefales.
8. oktober 2015
3
Tønder Kommune – Kommunalbestyrelsen
Dagsorden
2. Budget 2016-2019 - Bevillingsmæssige forudsætninger
00.30.10-S00-1-15
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgettets vedtagelse skal der redegøres nærmere for de bevillingsmæssige
bindinger, der er knyttet til budgetvedtagelsen.
I 2015 blev den centrale rengøring udbudt i licitation. Da området herefter kører som en
bestiller/udfører model er der oprettet et nyt kapitalmiddel under Økonomiudvalget:
140 Central Rengøring
Desuden ønskes navnet på 62 Arbejdsmarkedsforanstaltning ændret til
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter
Generelt er indstillingen, at
 de 32 politikområder på hovedkonto 0-6 er bevillingsniveauet
 driftsbevillingerne er nettobevillinger og
 fagudvalgene kan frit omplacere inden for den enkelte bevilling.
Økonomiudvalget har kompetence til at overføre midler fra et politikområde til et andet, hvis
det giver netto 0 kr.
På anlægsområdet meddeles automatisk anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til
navngivne puljer og navgivne igangværende anlæg (Markeret med B/F i
Investeringsoversigten)
Derudover forudsætter en del af anlægsinvesteringerne projektering, rådgivning m.v. for at
der kan udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling. Til disse anlægsinvesteringer
meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb svarende til 5 % af den samlede
anlægsbevilling (Markeret med F5 i Investeringsoversigten).
Øvrige ændringer er redaktionelle i forhold til nuværende bevillingsregler.
Bilag

Bevillingsregler 2016

Anlægsbudget 2016-2019 - med overslagsår til 2. behandling
Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller,
at
bevillingsreglerne godkendes.
Direktion, 24. september 2015, pkt. 2:
Indstillingen anbefales.
Økonomiudvalget, 1. oktober 2015, pkt. 3:
8. oktober 2015
4
Tønder Kommune – Kommunalbestyrelsen
Dagsorden
Indstillingen anbefales.
8. oktober 2015
5
Tønder Kommune – Kommunalbestyrelsen
Dagsorden
3. 2. behandling af budget 2016-2019
00.30.10-S00-1-15
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 17. september 2015 forslag til budget 2016
og budgetoverslagsårene 2017-2019.
Forslaget til 1. behandling forelå på baggrund af følgende forudsætninger:

Kommunal personskatteprocent uændret på 25,3 %

Grundskyldspromille på 21,24, dog 6,44 for landbrug

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016

Dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme: 10,62 o/oo

Dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme: 8,75 o/oo
Forslaget var baseret på den aftale alle partier i Kommunalbestyrelsen indgik den 3. september
2015.
Kommunalbestyrelsen vedtog at oversende forslaget til 2. behandling, idet ændringsforslag
skulle være indsendt senest den 22. september 2015
Ved fristens udløb forelå ingen ændringsforslag. Borgmesterens fremsætter et teknisk
ændringsforslag som er indarbejdet i "Budgetforslag 2016-2019 til 2. behandling".
Budgettet har været til høring hos de høringsberettigede. Fristen for afgivelse af høringssvar er
den 28. september. Høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Kommunalbestyrelsen skal senest i forbindelse med 2. behandlingen tilkendegive sit valg af
statsgaranti eller selvbudgettering. Der er udarbejdet notat om valg mellem statsgaranti og
selvbudgettering. Det anbefales at vælge statsgaranti for 2016.
Høringssvar, 1. udkast til budgetberetningen samt notat vedr. valg mellem statsgaranti eller
selvbudgettering vil blive udsendt, når høringsfristen udløber den 28. september 2015.
Bilag

Forligsrammen budget 2016 med samtlige underskrifter

Reduktioner i Servicerammen til budget 2016

Udvidelsesforslag til 1. behandling af budget 2016
8. oktober 2015
6
Tønder Kommune – Kommunalbestyrelsen
Dagsorden

Anlægsbudget 2016-2019 - med overslagsår til 2. behandling

Budget 2016 - 2. behandling

Borgmesterens tekniske ændringsforslag tl budget 2016

Foreløbig Budgetinformation 2016

Samlet notat med høringssvar fra de høringsberettigede vedr. budget 2016

Budget 2016 - Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering - rev.
Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller,
at
Direktionen fremsender budgetforslag for 2016-2019 til Økonomiudvalgets 2.
behandling,
at
det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes,
at
den kommunale personskatteprocent fastholdes på 25,3 %,
at
grundskyldspromille fastholdes på 21,24 o/oo, 6,44 o/oo for landbrug,
at
dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme fastholdes på 10,62
0/00,
at
dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme fastholdes på 8,75
o/oo,
at
endeligt forslag til takster senest behandles på Kommunalbestyrelsens møde
den 26. november 2015,
at
administrationen bemyndiges til, om nødvendigt at foretage tekniske
ændringer.
Direktion, 24. september 2015, pkt. 1:
Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger.
Økonomiudvalget, 1. oktober 2015, pkt. 2:
De tekniske ændringer indstilles godkendt.
8. oktober 2015
7
Tønder Kommune – Kommunalbestyrelsen
Dagsorden
Bilag

Udmelding fra Provstiet med fordeling af kirkeskat

Opgørelse af kirkelig ligning for 2016

Bevillingsregler 2016

Anlægsbudget 2016-2019 - med overslagsår til 2. behandling

Forligsrammen budget 2016 med samtlige underskrifter

Reduktioner i Servicerammen til budget 2016

Udvidelsesforslag til 1. behandling af budget 2016

Anlægsbudget 2016-2019 - med overslagsår til 2. behandling

Budget 2016 - 2. behandling

Borgmesterens tekniske ændringsforslag tl budget 2016

Foreløbig Budgetinformation 2016

Samlet notat med høringssvar fra de høringsberettigede vedr. budget 2016

Budget 2016 - Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering - rev.
8. oktober 2015
8