Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot
diskriminering och
kränkande
behandling i förskolan
Dellens förskola
Upprättad
Januari 2015
Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att
främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra
trakasserier och kränkande behandling för de barn som deltar i eller
söker till verksamheten
1 (10)
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Dellens förskola
Vår vision
Dellens förskola är en arbetsplats för barn och vuxna där alla känner glädje, känner
sig trygga och där ingen blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande
behandling.
Alla barn är välkomna till vår förskola och alla ska bli sedda och känna sig trygg.
Förskolan präglas av respekt för människors olikheter.
På Dellens förskola får både vuxna och barn möjlighet att genom medvetna, aktiva
val utvecklas och bli det bästa vi kan bli.
Planen gäller från
Januari 2015
Planen gäller till
December 2015
Ansvariga för planen
Arbetslaget och förskolechefen
Barnens delaktighet
Genom barnintervjuer, enkät och reflekterande samtal med barnen.
Samtal med barnen om barns rättigheter och deras inflytande i sin vardag på
förskolan.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Information på föräldramöten om vår diskriminering och likabehandlingsplan.
Genom enkät.
I forum för samråd diskuteras planen och dess innehåll, vårdnadshavarna ges då
tillfälle att jobba med planen och vara delaktig.
2 (10)
Personalens delaktighet
Planen är ett levande dokument som hålls vid liv via diskussioner i personalgruppen
under olika möten och reflektionsstunder.
På kvalitetsdagar disskuteras planen och dess innehåll, utvärderas och revideras en
gång per år.
Förankring av planen
Arbetslaget utarbetar planen tillsammans, reflekterar och jobbar tillsammans fram till
ett gemensamt förhållningssätt.
Vi hänvisar och arbetar utifrån vår plan i konkreta situationer i det vardagliga arbetet
på förskolan så att planen hålls levande och verksamhetsnära.
Föräldrar blir informerade om planen vid inskolning
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Fjolårets plan har utvärderas av samtliga pedagoger
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Alla pedagoger på förskolan
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Att dela in barnen i mindre grupper har gett synbar effekt. Barnen har fått mer
inflytande över sin dag på förskolan. Barnen har fått möjlighet att göra det man ville
och var intresserad av. Detta resulterade i lugnare grupper med mindre spring och
lägre ljudnivå inne på avdelningarna. Resulterade också i färre knuffningar och färre
konflikter.
Genom en mer genomtänkt miljö hat vi också lyckas skapa lärandemiljöer där barnen
sammarbetar mer och hjälper varandra till lärande.
Genom ett aktivt jobb med kompisböcker har vi tillsammans lyckas skapa
gemensamma regler och gemensamma förhållningssätt som vi tillsammans hjälps åt
att följa. Detta tycker vi är ett bra förebyggande arbete.
Årets plan ska utvärderas senast
December 2015
3 (10)
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Vi utvärderar tillsammans på våra kvalitetsdagar utifrån frågeställningar och
reflektioner.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Arbetslaget och förskolechef
Främjande insatser
Namn
Kränkande behandling: Nolltolerans
Kön: Lärmiljö
Könsidentitet eller könsuttryck: Lekmaterial
Etnisk tillhörighet: Hälsningsfraser
Religion eller annan trosuppfattning: Traditioner
Funktionsnedsättning: Miljöer
Sexuell läggning: Regnbågsfamiljer
Ålder: Blandade grupper
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
Mål och uppföljning
Kränkande behandling: Nolltolerans beträffande kränkande behandling ska gälla
för hela förskolan.
När kränkning uppstår agerar pedagogerna direkt. Reflektion och samtal med
berörda barn för att reda ut och förhindra att det uppstår igen.
Kön: Vi skapar lärmiljöer på förskolan som skapar förutsättning för alla barn att
utveckla sina intressen och förmågor oavsett kön.
Gör observationer, kartlägger och följer kontinuerligt upp de olika miljöerna
Könsidentitet eller könsuttryck: Vi erbjuder lekmaterial som gynnar barns
utveckling utan att begränsas av stereotypa könsroller.
4 (10)
Kartlägger hur materialet används och följer upp hur det används.
Etnisk tillhörighet: Alla ska få känna sig stolta över sin etniska tillhörighet och
känna sig välkomnad och bekräftad utifrån sin bakgrund.
Hälsningsfraserna synliggörs för alla på förskolan och på så sätt kan alla barn och
vuxna lära sig dem.
Följs upp i föräldrasamtal.
Religion eller annan trosuppfattning: Alla ska känna sig delaktig i förskolans
traditioner oavsett religion eller trosuppfattning.
Se över våra traditioner så att alla barn kan känna sig delaktiga. Vi tar inte bort dem
som är knuten till vår förskola, men vi lägger till traditioner om vi ser att behovet
finns
Funktionsnedsättning: Vi anpassar våra miljöer så att den blir tillgänglig för alla
barn på förskolan oavsett funktionsnedsättning.
Vi följer upp med kartläggningar och reflekterande samtal i personal- och barngrupp
Sexuell läggning: Vi välkomnar alla familjer. Vi skapar förutsättningar för alla att
utvecklas på förskolan.
Vi har ett öppet sinne, samtalar med barnen, svarar på frågor och lyssnar på
funderingar.
Ålder: Vi har en organisation på förskolan som gynnar alla barns utveckling oavsett
ålder. Delar gruppen i mindre små grupper utifrån mognad intresse och kunskap.
Gör regelbundna analyser och har reflekterande samtal om hur våra
gruppsammansättningar gynnar alla barn, oavsett ålder.
Insats
Kränkande behandling: Vi är goda förebilder, jobbar med kompisböcker och sätter
upp gemensamma kompisregler.
Kön: Vi erbjuder könsneutralt material i de olika lärmiljöerna.
Könsidentitet eller könsuttryck: Vi skapar förutsättningar för alla barn att få
utveckla leken och sin sociala gemenskap oavsett kön.
Etnisk tillhörighet: Välkomnar alla familjer och skapar förutsättningar för att alla
familjer ska känna sig välkomna. Vi lär oss hälsningsfraser på olika språk och
5 (10)
använder dem tillsammans på förskolan. Detta för att alla ska känna stolthet över sin
bakgrund.
Religion eller annan trosuppfattning: Vi behåller våra traditioner som vi har på
förskolan, men lägger också till traditioner utifrån behov för att alla barn ska känna
sig delaktig i förskolans traditioner.
Vi samtalar tillsammans med barn och vårdnadshavare om varför vi firar traditioner
och förklarar innebörden och syftet.
Funktionsnedsättning: Vi anpassar våra lärmiljöer och skapar förutsättningarna så
att alla barn kan utvecklas på förskolan oavsett funktionshinder.
Vi erbjuder hjälpmedel så att alla barn ska kunna få ett inflytande över sin dag på
förskolan utan att stöta på hinder eller problem i miljön.
Sexuell läggning: Vi samtalar och reflekterar tillsammans med barnen om olika
slags familjer. Vi lånar böcker och använder dem i boksamtal. På så vis får barnen
ställa frågor, lyfta funderingar och berätta om egna erfarenheter.
Ålder: Vi har en organisation som möjliggör för alla barn att vara delaktiga i
smågrupper på förskolan utifrån barnets förutsättning och intresse oavsett ålder.
Ansvarig
Alla pedagoger på Dellens förskola och förskolechef
Datum när det ska vara klart
Arbetet sker kontinuerligt och systematiskt under året.
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Vi observerar kontinuerligt, använder oss av olika dokumentationsmetoder som
dokumentationsprotokoll, foton, barnintervjuer och reflektionssamtal.
Detta blir underlag till åtgärder till hur vi skapar miljöer och metoder för att
förhindra diskriminering och kränkning på förskolan.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
6 (10)
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Barnen har intervjuats och föräldrar informerats
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har genomfört intervjuerna med barnen
Resultat och analys
Resultat: Pedagogiska dokumentationer och dokumentationsprotokoll som
pedagogerna reflekterat runt 1 tim/veckan blir ett bra underlag för att synligöra
verksamhetens förebyggande arbete mor kränkningar och diskriminering. Genom att
sedan reflektera tillsammans med pedagoger från alla avdelningar får vi en bra
överblick över vårt förbyggande arbete på förskolan.
Analys: Vi bör bli bättre på att göra regelbundna utvärderingar och kartläggningar i
de olika miljöerna föra att kunna bli mer observant och förhindra att det sker
kränkningar och diskriminering på förskolan.
Förebyggande åtgärder
Namn
Kränkande behandling: Nolltolerans
Kön: Lärmiljö
Könsidentitet eller könsuttryck: Lekmaterial
Etnisk tillhörighet: Hälsningsfraser
Religion eller annan trosuppfattning: Traditioner
Funktionsnedsättning: Miljöer
Sexuell läggning: Regnbågsfamiljer
Ålder: Blandade grupper
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
7 (10)
Mål och uppföljning
Kränkande behandling: Alla barn ska känna sig respekterade och trygga på
förskolan, både inomhus och utomhus.
Uppföljning sker genom observationer, intervjuer och samtal med barnen
Kön: Miljöerna på förskolan ska inspirera och utveckla alla barn att bli det bösta som
de kan oavsett kön.
Uppföljning sker observationer och kartläggning
Könsidentitet eller könsuttryck: Lekmaterialet ska inte vara styrd utifrån stereotypa
könsroller.
Detta fäljs upp genom kartläggning och observationer.
Etnisk tillhörighet: Alla barn ska få känna sig stolt över sin bakgrund och sin
etniska tillhörighet. Att alla barn får en förståelse för olika slags människor och olika
bakgrunder.
Detta följs upp genom samtal med barnen och vårdnadshavare.
Religion eller annan trosuppfattning: Alla barn ska kunna delta i förskolans
traditioner oavsett religion eller annan trosuppfattning.
Vi uppdaterar vårt årshjul och ser över vilka traditioner vi erbjuder.
Funktionsnedsättning: Alla barn oavsett funktionsnedsättning ska kunna utvecklas
i förskolan miljöer.
Uppföljning sker genom utvärdering av miljön.
Sexuell läggning: Vi synliggör och samtalar om olika slags familjekonstellationer.
Uppföljning sker genom samtal med vårdnadshavare.
Ålder: Verksamhetens innehåll styrs av barnens intresse, mognad och kunskap.
Uppföljning sker genom dokumentationsprotokoll och reflekterande samtal.
Åtgärd
Kränkande behandling: Alla vuxna ska vara lyhörda och närvarande pedagoger så
att alla barn kan känna sig trygga på förskolan.
Kön: Alla barn ska ges samma förutsättning oavsett kön.
8 (10)
Könsidentitet eller könsuttryck: Lekmaterialet ska gynna alla barns lekutveckling.
Etnisk tillhörighet: Allas traditioner, språk och seder ska synliggöras och tas tillvara.
Religion eller annan trosuppfattning: Alla ska kunna få en förståelse och kunna
delta i förskolans traditioner
Funktionsnedsättning: Miljön ska anpassas så att alla barn ges samma förutsättning
Sexuell läggning: Alla barn ska känna sig välkomna och inte behöva känna ett
utanförskap på grund av stereotypa föreställningar
Ålder: Organisationen på förskolan ska ge samma förutsättning till alla barn att
utvecklas oavsett ålder.
Motivera åtgärd
Kränkande behandling: Alla barn ska känna sig trygga
Kön: Alla barn ska ges samma förutsättning oavsett kön
Könsidentitet eller könsuttryck: Alla ska få möjlighet att utveckla sin lek
Etnisk tillhörighet: Alla ska känna en stolthet över sitt ursprung
Religion eller annan trosuppfattning: Det ska finnas traditioner på förskolan som
alla kan delta i.
Funktionsnedsättning: Alla barn ska kunna utvecklas utifrån sin egen förmåga
Sexuell läggning: Alla barn ska ha samma förutsättning att känna gemenskap
oavsett från vilken familj man kommer ifrån.
Ålder: Organisationen på förskolan ska ge samma förutsättning för alla barn att
utvecklas oavsett ålder.
Ansvarig
Alla pedagoger på Dellens förskola och förskolechef
Datum när det ska vara klart
Arbetet sker kontinuerligt och systematiskt under hela året
9 (10)
Rutiner för akuta situationer
Policy
Vi ska aktivt arbeta för att alla blir mött med respekt, att alla är lika mycket värda och
känner sig trygg under vistelsen på förskolan.
Nolltolerans gäller vid trakasserier och kränkande behandling
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Närvarande pedagoger.
Vardagliga observationer och dokumentationer av barns samspel görs för att tidigt
upptäcka mönster och ev. kränkningar
Skyldighet råder att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt skollagen (20110:800)
kap 6§10.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
All personal på förskolan och förskolechef
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
När en akutsituation uppstår går vi som personal in och agerar direkt för att få
kränkningen att upphöra och förhindra fortsatt kränkning.
Personalen tar kontakt med berörda vårdnadshavare och erbjuder ett möte.
Ett åtgärdsprogram upprättas, som följs upp av personal och förskolechef.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
När man som pedagog och kollega hör eller ser att något barn blir kränkt av en
personal ingriper man direkt. Vid grov kränkning tas kontakt med förskolechef.
Förskolechef erbjuder ett möte med vårdnadshavare.
Ett åtgärdsprogram upprättas, som följs upp av förskolechef
Rutiner för uppföljning
Personalen följer upp genom samtal med barn och ev. vårdnadshavare, en
dokumentation skrivs.
Förskolechef har samtal med berörd personal för att följa upp och säkerställa att
kränkningen har upphört.
10 (10)
Rutiner för dokumentation
Utredning: Tidpunkt, händelseförlopp, analys av ev. orsak till kränkning.
Kränkning vuxen – barn, görs utredning alltid av förskolechef
Åtgärdsprogram: Åtgärder med tidsaspekt, personal och vårdnadshavare deltar,
förskolechef dokumenterar.
Tillbud registreras i LISA.
Ansvarsförhållande
Alla pedagoger på Dellens förskola och förskolechef.