MILJÖRAPPORT 2014

MILJÖRAPPORT 2014
Kungsängsverket
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
GRUNDDEL .......................................................................................................................................................... 3
1. Verksamhetsår ............................................................................................................................................. 3
2. Verksamhetsutövare .................................................................................................................................... 3
3. Verksamhet .................................................................................................................................................. 3
4. Koordinater ................................................................................................................................................. 3
TEXTDEL ............................................................................................................................................................. 4
1. VERKSAMHETSBESKRIVNING ........................................................................................................................... 4
1.1 Organisation ............................................................................................................................................. 4
1.2 Ledningsnät och pumpstationer ................................................................................................................ 4
1.3 Avloppsreningsverkets lokalisering........................................................................................................... 4
1.4 Avloppsvattenbehandling .......................................................................................................................... 4
1.5 Slambehandling......................................................................................................................................... 6
1.6 Driftövervakning ....................................................................................................................................... 7
1.7 Luktbegränsande åtgärder ........................................................................................................................ 7
1.8 Hantering av kemiska produkter ............................................................................................................... 7
1.9 Farligt avfall ............................................................................................................................................. 7
1.10 Recipient.................................................................................................................................................. 7
1.11 Verksamhetens påverkan på miljön......................................................................................................... 8
2. TILLSTÅNDSBESLUT ......................................................................................................................................... 8
3. ANMÄLNINGSPLIKTIGA ÄNDRINGAR ................................................................................................................ 8
4. ÖVRIGA BESLUT ENLIGT MILJÖBALKEN ............................................................................................................ 8
5. TILLSYNSMYNDIGHET ENLIGT MILJÖBALKEN ................................................................................................... 8
6. TILLSTÅNDSGIVEN OCH AKTUELL ANSLUTNING ............................................................................................... 9
7. VILLKOR I TILLSTÅNDSBESLUTET .................................................................................................................... 9
8. NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER .......................................................................................................... 12
8.1 Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient (SNFS 1990:14) ....................................................... 12
8.2 Skydd för miljön när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2) ................................................ 12
9. KONTROLLRESULTAT ..................................................................................................................................... 12
9.1 Avloppsvattenmängder ............................................................................................................................ 12
9.2 Halter och mängder i inkommande avloppsvatten .................................................................................. 14
9.3 Halter och mängder i behandlat avloppsvatten ...................................................................................... 15
9.4 Reningseffekt ........................................................................................................................................... 16
9.5 Halter av näringsämnen, metaller och organiska ämnen i slam ............................................................. 17
9.6 Recipientkontroll ..................................................................................................................................... 18
10. KONTROLL AV FLÖDEN OCH FÖRORENINGSHALTER ..................................................................................... 18
11. DRIFTSTÖRNINGAR ...................................................................................................................................... 18
11.1 Driftstörningar ...................................................................................................................................... 18
11.2 Åtgärder under året............................................................................................................................... 18
11.3 Planerade åtgärder ............................................................................................................................... 21
12. ENERGIPRODUKTION OCH ENERGIFÖRBRUKNING ......................................................................................... 21
13. FÖRBRUKNING AV KEMISKA PRODUKTER ..................................................................................................... 23
14. AVLOPPSSLAM, RESTPRODUKTER OCH AVFALL ............................................................................................ 23
14.1 Externt slam .......................................................................................................................................... 23
14.2 Avloppsslam, gallerrens och sand ......................................................................................................... 24
15. RISKER ......................................................................................................................................................... 24
16. PERIODISK BESIKTNING ................................................................................................................................ 24
UNDERSKRIFT ................................................................................................................................................. 25
BILAGOR
EMISSIONSDEKLARATION
-2-
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
GRUNDDEL
1. Verksamhetsår
Verksamhetsår
2014
2. Verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare
Uppsala Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer
556025-0051
Adress
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 Uppsala
E-post
[email protected]
Kontaktperson
Ernst-Olof Swedling, utredningsingenjör
Tfn 018 - 727 93 23
3. Verksamhet
Anläggningsnamn
Uppsala avloppsreningsverk (Kungsängsverket)
Länsstyrelsens platsnummer
0380-50-080
Fastighetsbeteckningar
Kungsängen 1:14, 37:4, 37:9, 37:8
Post- och besöksadress
Stallängsgatan 3
753 23 Uppsala
Kommun och län
Uppsala
Kontaktpersoner
Walter Johansson, sektionschef
Tfn 018 - 727 93 36
Miljörapporten godkänns av
Tommy Högström, VD
Tfn 018 - 727 93 00
Kod enligt SFS 2013:251
90.10
4. Koordinater
Anläggningens mittpunkt
(enligt SWEREF99 TM))
6637003/648963
-3-
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
TEXTDEL
1. Verksamhetsbeskrivning
1.1 Organisation
Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för vattenförsörjning och avfallshantering i Uppsala kommun.
Uppsala Vatten levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om hushållsavfall, producerar
biogas samt återvinner avfall. Bolaget är verksamhetsutövare och ansvarigt för frågor enligt miljöbalken.
1.2 Ledningsnät och pumpstationer
Avloppsledningsnätet i Uppsala, Lövstalöt, Jälla och Gunsta är uppbyggt enligt duplikatsystemet,
d.v.s. spill- och dagvatten avleds i separata ledningar. I Bälinge finns ett vakuumsystem för avledning
av avloppsvatten från toaletter (s.k. svartvatten) och ett konventionellt ledningsnät för bortledning av
övrigt spillvatten (s.k. gråvatten). Spillvattennätet i Uppsala med kransorter omfattar 532 km inklusive
vakuum- och servisledningar (den allmänna delen av servisledningen). Sammanlagt finns 52 pumpstationer, varav 43 stycken i Uppsala, samt 2 vakuumpumpstationer tillhörande spillvattennätet.
Dagvattennätet i Uppsala med kransorter har en total längd av 504 km inklusive servisledningar. I
Uppsala avbördas vatten till Fyrisån, Sävjaån och Hågaån.
1.3 Avloppsreningsverkets lokalisering
Avloppsreningsverket är beläget nära Fyrisån i området Kungsängen sydost om Uppsala centrum. Vid
etableringen av avloppsreningsverket i början av 1940-talet låg detta i utkanten av staden. Numera är
anläggningen omgiven av verkstäder, förråd, butiker, kontor, restauranger, småbåtsvarv samt ett kyllagertorn och värmepumpar för utvinning av energi ur det renade avloppsvattnet. Reningsverkets område avgränsas mot söder av trafikleden Kungsängsleden. Omvandlingen av det f.d. industriområdet
fortsätter och nordväst om reningsverket uppförs ett stort antal bostäder. Enligt Översiktsplan 2010
sträcker sig innerstaden fram till reningsverket. Planer finns på en successiv förnyelse av hela området. Kvarteret närmast reningsverket avses användas för kontor mm.
Reningsverket ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen reglerar markens användning, bebyggelse och andra anläggningar. Området söder om Kungsängsleden omfattas av skydd för landskapsbilden. Området utgör en del av Årike Fyris, som är ett viktigt rekreationsområde och naturobjekt med
höga ornitologiska, botaniska och geologiska värden. Strax söder om f.d. slamtorkbäddarna finns
Kungsängens naturreservat, som också är ett Natura 2000-område, med bestånd av landskapsblomman kungsängslilja.
Reningsverksområdet är beläget inom yttre skyddszon för vattentäkt.
Avståndet till närmaste bostadshus är ca 250 m. Avstånd till övrig samlad bostadsbebyggelse är ca
600 m.
1.4 Avloppsvattenbehandling
Avloppsvattenbehandlingen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Vid reningen avskiljs
synliga föroreningar, syreförbrukande ämnen, fosfor och kväve. Anläggningsdelarna för mekanisk och
biologisk rening kallas för block A (byggdes på 1940- och 1950-talet), block B (byggdes på 1960-talet)
och block C (byggdes på 1990-talet). Därutöver finns också bassängblock för kemisk rening av avloppsvattnet och anläggningar för slambehandling samt hantering och rening av biogas. Reningsverkets principiella uppbyggnad framgår av figur 1.
-4-
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
Avloppsvattnet pumpas till reningsverket via sju huvudavloppspumpstationer och samlas till två delströmmar. Avloppsvattnet från de östra och sydöstra delarna av Uppsala leds alltid till block C. Övrigt
avloppsvatten behandlas antingen i block A och B eller i block C genom överföring av avloppsvatten
mellan bassängblocken.
Den mekaniska behandlingen omfattar avskiljning av grövre föroreningar, papper och trasor i silgaller, tyngre partiklar och sand i luftade sandfång och lättare partiklar i försedimenteringsbassänger. För
att förbättra avskiljningen tillsätts järnklorid i början av reningsprocessen till block A och C.
Traditionell biologisk rening sker med aktivt slam i luftnings- och sedimenteringsbassänger. Vattnet
kommer in i luftningsbassängerna, där det blandas med aktivt slam (tillväxande mikroorganismer) och
syresätts genom inblåsning av luft. Vid avskiljning av kväve sker reningen även i syrefattiga miljöer.
Kvävet i avloppsvattnet föreligger i huvudsak som ammoniumkväve; resten är bundet till organiskt
material. Ammoniumkvävet omvandlas först till nitratkväve och därefter till kvävgas, som avgår till
luften. Reningsprocesserna kallas för nitrifikation resp. denitrifikation. Nitrifikationsbakterier, som kräver tillgång till syre, tillväxer långsamt, varför bassängerna måste vara större än normalt. Denitrifikationsbakterier trivs bäst vid syrefria förhållanden. God tillgång på organisk substans ökar denitrifikationsprocessens hastighet.
Vid C-blocket finns flera denitrifikations- och nitrifikationszoner i varje linje. Avloppsvattnet tillsätts
stegvis till denitrifikationszonerna för att vattnets organiska föroreningar ska utnyttjas så bra som möjligt, samtidigt som vattnet renas. Det behandlade vattnet förs till sedimenteringsbassänger, där slammet får sedimentera. Avsatt slam dras till slamfickor i bassängerna med hjälp av slamskrapor. Därifrån
pumpas största delen av slammet tillbaka till den första denitrifikationszonen, för att sedan blandas
med nytt avloppsvatten. En mindre mängd slam, överskottsslammet, tas ut ur processen.
Avloppsvatten från Uppsala, Bälinge och Lövstalöt
Figur 1. Principschema över avloppsvattenbehandling vid Kungsängsverket
Mekanisk/kemisk rening
Biologisk rening/
kväveavskiljning
Silgaller
Sandfång
Aktivt slambassänger
Sedimenteringsbassänger
Försedimenteringbassänger
Fällningsmedel
Flockning
Lamellsed. bass
Fällningsmedel
A,B
A
A
Fällningsmedel
B
B
C
C
C
Kemisk rening/polering
Fyrisån
Kväveavskiljningen i bassängblock A sker genom fördenitrifikation i linje 1 och 2. I linjerna 3-5 sker
avskiljningen genom stegdenitrifikation på samma sätt som i C-blocket. Omrörare finns i anoxzonerna
i linje 1-2 i block A. I övriga zoner minskas luftinblåsningen för att skapa en miljö med låga syrehalter.
I bioblock B sker kväveavskiljningen på samma sätt som i bioblock C, med skillnad att en del av returslammet först behandlas anaerobt innan det tillförs huvudflödet. På så vis erhålls även biologisk avskiljning av fosfor.
Efter aktivt slambehandlingen leds vattnet till ett kemiskt behandlingssteg, där en liten mängd järnklorid doseras för att fälla ut återstående fosfor och restflockar från den biologiska reningen. Vattnet
lyfts upp till bassängblocket med hjälp av skruvpumpar och leds sedan, via en inblandningskammare
där fällningskemikalien tillsätts, vidare till flockningsbassängerna. Under långsam omrörning med
grindomrörare eller propelleromrörare, utbildas flockar som sedan avskiljs i slutsedimenteringsbassängerna. Bassängerna är försedda med snedställda plastskivor, s.k. lameller, för att öka effektiviteten. Det renade vattnet leds via en mätränna för flödesmätning till en värmepumpanläggning och därefter via klorkontaktbassänger under mark till Fyrisån.
Kungsängsverket är dimensionerat för att behandla 4 800 m³/h. Den biologiska reningen vid block A
och B är dimensionerad för att rena 1 000 m³/h i vardera i blocket och block C är dimensionerat för 2
-5-
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
800 m³/h. Avloppsvattenflödet genom galler och sandfång kan maximalt uppgå till 15 000 m³/h, genom
försedimenteringsbassänger 11 000 m³/h och genom den biologiska reningen 7 800 m³/h. Maximalt
flöde genom kemsteget är 7 200 m³/h.
Det finns ett flertal bräddnings-, förbilednings- och omkopplingsmöjligheter inom och mellan bassängblocken, vilket ger god flexibilitet vid olika driftförhållanden.
Ett flödesschema för behandling av avloppsvatten vid Kungsängsverket återfinns i bilaga 14a.
1.5 Slambehandling
Kemslammet från slutsedimenteringsbassängerna pumpas huvudsakligen till försedimenteringsbassängerna i block B. Primär- och kemslam från försedimenteringsbassängerna i block B pumpas normalt till försedimenteringsbassäng A2 i block A. Slammet från försedimenteringsbassäng A2 pumpas
till slamförtjockarna.
Överskottsslammet från den biologiska reningen kan hanteras på flera olika sätt. Det går att pumpa slammet från block A till både block B och C och från block B till block C. Vid behov kan det aktiva
slammet i ett bassängblock ympas med nitrifikationsbakterier från ett annat block. Under året har
överskottsslammet avletts via slamvattenpumpstationen vid Pump och tömning till f.d. försedimenteringsbassäng A1.
Fett och flytslam som avskiljs i försedimenteringsbassäng A2 leds till en slambrunn. Fettet avlägsnas
med slamsugbil och avlämnas vid externslammottagningen vid block C. Flytslam från försedimenteringsbassängerna i block B pumpas till inlopp AB. Flytslam från block C leds till inloppet till bassängblocket.
Hanteringen av slammet från slamförtjockarna, f.d. försedimenteringsbassäng A1 och försedimenteringsbassäng C beror på om rötkamrarna är i parallelldrift eller i seriedrift. Vid parallelldrift fördelas
slammet lika på båda rötkamrarna. Vid seriedrift pumpas förtjockat primär- och kemslam till rötkammare 1 och avvattnat överskottsslam till rötkammare 2, där det rötas tillsammans med delvis utrötat
primärslam från rötkammare 1. Rötkamrarna är i seriedrift sedan september 2014.
Vid parallelldrift pumpas slammet från försedimenteringsbassängerna A1 och A2 till slamförtjockarna.
Det förtjockade slammet avvattnas i trumsilar och leds till förtjockarsilon tillsammans med primärslammet från försedimenteringsbassängen i block C. Slammet i förtjockarsilon pumpas till båda rötkamrarna. Vid den mekaniska föravvattningen tillsätts en flockningskemikalie för att få slampartiklar
och vatten att separera lättare.
Slamvattnet från förtjockare och föravvattning leds till f.d. försedimenteringsbassäng A1.
Vid seriedrift pumpas allt primär- och kemslam via slamförtjockarna till rötkammare 1. Överskottsslammet från f.d. försedimenteringsbassäng A1 pumpas via trumsilarna och förtjockarsilon till rötkammare 2.
I rötkamrarna stabiliseras slammet och bildad biogas samlas upp i en gasklocka. Normalt används
huvuddelen av biogasen som fordonsgas efter rening och komprimering. Genom förbränning av gasen
i en gasmotor kan gasen även nyttjas för elproduktion och uppvärmning av rötkamrarna och reningsverksbyggnaderna. Gasen kan också användas för värmeproduktion i gaspannorna. Eventuell överskottsgas facklas av.
Efter rötning leds slammet till en omrörd lagringstank och pumpas sedan vidare till den mekaniska
avvattningen. En polyelektrolyt tillsätts och slammet avvattnas med centrifuger. Avvattnat slam mellanlagras i slamsilor, varifrån det transporteras till Hovgårdens avfallsanläggning, där det finns ett större
lager för avloppsslam. Rejektvattnet från avvattningen har framför allt pumpats till block C och en
mindre del till block B.
Slam från slamavskiljare och slutna tankar töms tillsammans med fett från fettavskiljare mm vid mottagningsstationen för externt slam vid block C. Slam från mindre avloppsreningsverk töms normalt vid
mottagningsstationen för slam vid block AB, varifrån slammet pumpas via slamförtjockarna eller förtjockarsilon till rötkamrarna. Under 2014 har slammet till största delen lämnats vid block C.
Rens- och sandtvättar finns vid block AB och block C. Tvättat rens transporteras till Vattenfalls förbränningsanläggning för avfall i Uppsala. Tvättad sand har körts till Hovgården.
Ett processchema över slambehandlingen vid Kungsängsverket finns bilaga 14b.
-6-
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
1.6 Driftövervakning
Reningsverket är bemannat under dagtid vardagar mellan kl. 07.00 och 16.00. Under övrig tid finns
personal i beredskap för att sköta driften av anläggningen. Maskin- och processutrustning vid reningsverk och avloppspumpstationer är kopplade till driftövervakningssystemet UniView, vilket innebär att
anläggningarnas funktion fortlöpande kan kontrolleras. Under icke ordinarie arbetstid sker larmhanteringen via SOS Alarm. Personal i beredskap har en bärbar terminal för kommunikation med anläggningarna.
Vid reningsverket finns även en VA-verkstad, elverkstad och ett vattenlaboratorium.
1.7 Luktbegränsande åtgärder
Ventilationsluften från grovreningsbyggnaderna och från mottagningsstationerna för externt slam behandlas i kompostfilter för att minska eventuella luktolägenheter. Luften från slamavvattningsbyggnaden behandlas i BBK-filter. Vid utlastning av slam forceras ventilationen och frånluften passerar ett
stort antal UV-rör för luktreduktion. Därtill finns ett kompostfilter för luften från luftningskanalen vid
slamlagren. Sammanlagt finns ett eller två biologiska filter på fem olika ställen.
1.8 Hantering av kemiska produkter
Järnklorid i flytande form, PIX-111, används för utfällning av fosfor ur avloppsvattnet. Järnkloriden
levereras i tankbilar 4 till 6 gånger per månad. Vid block AB lagras järnkloriden i tre tankar à 20 m³.
Tankarna är isolerade och omges av en invallning, som rymmer 30 m³. Järnkloriden tillsätts efter
sandfånget till vattnet till försedimenteringsbassängerna i block A (förfällning) och vid kemsteget (efterfällning). Vid block C finns lagringsmöjligheter för både järnsulfat och järnklorid. Järnsulfat kan lagras i
en stor tank, som rymmer 130 m³. Två mindre tankar à 20 m³ används till järnklorid. Därutöver finns
maskin-, styr- och reglerutrustning för upplösning och dosering av fällningsmedlet.
Polyaluminiumklorid, PAX-215, används för att hålla skumning och slamegenskaper i biosteget vid
block C under kontroll. Kväverening med hög slamålder gynnar förekomst av bakterier med långa
filament, exempelvis Microthrix parvicella. Vid tillsats av PAX, som lagras i järnsulfattanken, försvinner
skumningen inom en månad.
Vid kväverening kan en kolkälla, exempelvis etanol eller metanol, behöva tillsättas för att effektivisera
reningsprocessen. En tank med en volym av 25 m³ har uppförts och doseringsledningar till en av linjerna i block C har dragits för detta ändamål.
Järnklorid och kalciumnitrat doseras till tryckledningen för överföring av avloppsvatten från Bälinge
och Lövstalöt till Uppsala. Doseringen görs i avloppspumpstationen i Bälinge för att förhindra
svavelvätebildning, som annars uppkommer på grund av koncentrerat avloppsvatten och lång uppehållstid i ledningen. Lagring sker i två tankar à 12 m³ för kalciumnitrat resp. järnklorid. Vid spill eller
olyckshändelse samlas vätskan upp i en bassäng. Kalciumnitrat har också doserats vid pumpstationerna Skarholmen, Lövängsvägen och Lövstalöt.
1.9 Farligt avfall
Spillolja från oljebyten i gasmotor och växellådor samlas upp i en tank på 2 m³. Det finns även flera
mindre behållare.
1.10 Recipient
Recipient för det renade avloppsvattnet är Fyrisån. Utsläppet sker nära avloppsreningsverket. Utloppet från klorkontaktbassängerna mynnar vid strandkanten på ca 0,5 m djup. Den naturliga medelvattenföringen i Fyrisån vid utsläppspunkten är 8,6 m³/s. Normal lågvattenföring är ca 1,3 m³/s. Någon
kilometer nedströms utsläppspunkten rinner Sävjaån samman med Fyrisån. Fyrisån mynnar i Ekoln,
som är en del av Mälaren.
-7-
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
1.11 Verksamhetens påverkan på miljön
Förutom den övergripande positiva påverkan på miljön, som verksamheten har genom rening av avloppsvatten och återvinning och produktion av energi, så påverkas den yttre miljön genom utsläpp av
avloppsvatten, förbrukning av råvaror och energi, transporter och omhändertagande av restprodukter.
Viktigaste påverkan är utsläpp till vatten, eftersom reningen av avloppsvattnet inte fullständigt avlägsnar alla föroreningar, som tillförts av hushåll och övrig verksamhet. Vid reningen av avloppsvattnet
används fällningsmedel, polyelektrolyter och andra kemiska produkter. Elenergi åtgår för pumpning
och rening av avloppsvattnet. Användning av kemiska produkter samt hantering av slam och övrigt
avfall ger upphov till transporter till och från anläggningen i likhet med tillsynsbesök vid pumpstationer,
reparation och underhåll av maskinutrustning, provtagning m.m. Utsläpp av luktande ämnen till luft
kan ske från ledningsnät och reningsverk. Förbränning av biogas ger utsläpp till luft. Avloppsslam,
sand, rens och övrigt avfall ska användas eller omhändertas på ett sådant sätt att utläckage av oönskade ämnen till miljön minimeras.
2. Tillståndsbeslut
Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade 1996-01-31 kommunen tillstånd enligt miljöskyddslagen
till fortsatt utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse i Uppsala m.fl. orter efter behandling i Kungsängsverket samt att genomföra behövliga utbyggnader och andra förändringar av reningsanläggningen. Tillståndet gäller en ekvivalent folkmängd om högst 200 000 personer (14 ton BOD7 per dygn).
3. Anmälningspliktiga ändringar
Under året har anmälan om ändring av verksamheten lämnats till miljökontoret i nedanstående fall:
2014-05-16: Underhålls- och reparationsarbeten vid Kungsängsverket under närmaste halvåret: Avställning luftningsbassänger i bioblock A för byte gummimembran, avställning rötkammare 2 för rengöring och inspektion, avställning mellansedimenteringsbassänger i block
C för service och underhåll av slamskrapor, borttagning rens, sand och sediment vid
Danmarks pumpstation och stenfickan vid inloppet till block C, renovering av slamskrapa i
försedimenteringsbassäng A2.
2014-09-02: Upprustning bioblock A
2014-09-08: Borttagning av rens och flytslam vid Danmark avloppspumpstation
2014-12-08: Avställning kemsteg för inspektion och rengöring av utloppskanal
Punkterna redovisas i avsnittet 11.2 ”Åtgärder under året”.
4. Övriga beslut enligt miljöbalken
Länsstyrelsen i Uppsala län fastställde 2004-02-05 slutliga villkor för utsläpp av fosfor. Resthalten av
fosfor får inte överstiga 0,25 mg/l, räknat som riktvärde per kvartal och gränsvärde per år. Mängden
fosfor i det sammanlagda utsläppet av spillvatten inklusive bräddning från reningsverk och ledningsnät
får uppgå till högst 5 ton per år.
5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun
-8-
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
6. Tillståndsgiven och aktuell anslutning
Tillståndsbeslutet medger kommunen tillstånd att släppa ut avloppsvatten från Uppsala m.fl. tätorter
motsvarande en ekvivalent folkmängd av högst 200 000 pe, varvid en personekvivalent räknas som
70 g BOD7 per dygn. Den maximala genomsnittliga veckobelastningen bedöms motsvara 200 000 pe.
Föroreningsbelastningen på reningsverket motsvarar 148 700 pe vid en specifik BOD7-mängd av 70
g/pe.d.
I Kungsängsverket behandlas avloppsvatten från Uppsala stad med förortsområden samt tätorterna
Bälinge, Lövstalöt och Gunsta. Överföringsledningen för avloppsvatten från Gunsta togs i drift i augusti 2014. Avloppsvattnet från Jälla, Lindbacken, Vreta-Ytternäs, Uppsala-Näs/ Bodarna pumpas
också till Uppsala.
Antalet anslutna uppgick i slutet av 2014 till 168 900 personer inklusive ej mantalsskrivna boende,
som beräknas uppgå till ca 5 000 personer. Anslutningen har ökat med 2 600 personer under året,
varav knappt 700 personer i Gunsta.
Kommunens största arbetsgivare är Uppsala kommun och Uppsala läns landsting, båda med fler än
10 000 anställda, varav de flesta i Uppsala, samt Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, som tillsammans fler än 7 000 anställda. Tillverkningsindustrin står för 6 % av sysselsättningen i
kommunen. Stora industrier är läkemedelsföretagen GE Healthcare, Fresenius Kabi, Thermo-Fischer
och Kemwell, som tillverkar produkter för framställning av läkemedel. GE Healthcare och Kemwell har
ett gemensamt reningsverk för behandling av processpillvatten. GE Healthcare har avtal med Uppsala
kommun som reglerar vad som får tillföras det kommunala spillvattennätet. Q-Med, som tillverkar implantat, är ett annat företag i den medicinska sektorn.
Spillvattenmängden från industri och handel exklusive vatten från rening av biogas utgjorde 8 % av
debiterad spillvattenmängd eller 6 % av inkommande avloppsmängd till reningsverket under 2014.
Industribelastningen beräknas motsvara ca 25 000 pe vid 70 g BOD7/pe.d.
7. Villkor i tillståndsbeslutet
Villkoren i tillståndsbeslutet kommenteras nedan.
1.
Den närmare utformningen av avloppsreningsverket skall avgöras av kommunen i samråd med
tillsynsmyndigheten. Detta gäller även ändringar eller ombyggnader som kan inverka på utsläppsmängder eller slam samt byte av tillsatskemikalier för vatten- och slambehandling. Tvistig
fråga får hänskjutas till Koncessionsnämnden för avgörande.
Kommentar: Utformningen av reningsverket har skett i samråd med tillsynsmyndigheten.
2.
För utsläpp av kväveföroreningar med avloppsvattnet gäller vad som är stadgat i Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:7 MS:75) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Kommentar: Koncessionsnämnden har i tillståndsbeslutet uttalat att kommunens åtaganden i
fråga om kväverening, som innebär att en resthalt av totalkväve om högst 15 mg/l, räknat som
riktvärde och årsmedelvärde, motsvarar kraven i EG-direktivet och Naturvårdsverkets kungörelse. EU-domstolen beslutade hösten 2009 att kväveretentionen i vattendragen nedströms utsläppspunkten får tillgodoräknas. För Kungsängsverket gäller således att avskiljningen av kväve
i reningsverket och i recipienten fram till Östersjön tillsammans ska vara minst 70 % alternativt
högst 10 mg/l som årsmedelvärde. Under 2014 var avskiljningen enbart i reningsverket 76 %
och kvävehalten i det renade avloppsvattnet i medeltal 11 mg/l.
3
Resthalterna av BOD7 i det behandlade avloppsvattnet - inklusive bräddning från detta - får ej
överstiga 10 mg/liter som riktvärde** och kvartalsmedelvärde.
Kommentar: BOD7-halten i utgående avloppsvattnet har under 2014 varit mindre än riktvärdet
under samtliga kvartal, vilket framgår av nedanstående tabell:
Kvartal 1:
Kvartal 2:
Kvartal 3:
Kvartal 4:
<3 mg/l
<3 mg/l
<3 mg/l
<4 mg/l
Riktvärde 10 mg/l
”
”
”
-9-
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
Utsläppt mängd BOD7 vid bräddning vid Kungsängsverket under kv. 3 var 60 kg, vilket motsvarar 0,02 mg/l fördelat på avloppsmängden under kvartalet. Utsläppt BOD7-mängd vid nödutsläpp under kv. 4 var 22 kg, vilket motsvarar 0,005 mg/l.
4
Industriellt avloppsvatten och liknande avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan
mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen, i avloppsslammet eller i recipienten.
Kommentar: Under året har inte anläggningens funktion varit nedsatt till följd av utsläpp.
5
Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt
begränsa tillflödet till reningsverket av dag- och dräneringsvatten. Till ledning för detta arbete
skall finnas en saneringsplan som skall hållas aktuell. Utförda och planerade saneringsåtgärder
och åtgärdernas effekter avseende bräddning och inflöde av ovidkommande vatten skall redovisas i den årliga miljörapporten.
Kommentar: Avloppsledningsnätet ses fortlöpande över och underhålls i syfte att så långt som
möjligt begränsa tillflödet till reningsverket av dag och dräneringsvatten. Utförda och planerade
saneringsåtgärder redovisas årligen i samband med miljörapporteringen.
6
Reningsverket skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås. Driftstörningar
(t.ex. på grund av underhåll eller reparation) som leder till ofullständig behandling eller till att utsläppsvillkoren överskrids eller kan komma att överskridas skall snarast anmälas till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas, t.ex.
vid ombyggnads- och underhållsarbeten.
Kommentar: Reningsverket har drivits så bra som möjligt med tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser.
7
Reningsverket skall vara förberett för desinfektion av utgående vatten. Desinfektion skall företas
i den omfattning som tillsynsmyndigheten finner erforderlig.
Kommentar: Reningsverket är förberett för desinfektion av utgående vatten.
8
Slamhanteringen vid reningsverket skall ske på sådant sätt att olägenheter inte uppkommer.
Kommunen skall verka för att slammet i första hand används som jordförbättringsmedel. Slam
för jordbruksändamål skall vara hygieniserat/stabiliserat. Slam som inte kan användas som jordförbättringsmedel samt grovrens, sand och flytslam skall lämnas till godkänd anläggning för
slutligt omhändertagande.
Kommentar: Avloppsslammet har under året transporterats till slamlagret på Hovgårdens avfallsanläggning, där slammet efter behandling huvudsakligen använts i samband med sluttäckning. I slamlagret lagras varje månads produktion av slam för sig. Avgränsningen mellan olika
slampartier görs med halmbalar.
Avloppsslammet certifierades enligt Revaq för användning inom jordbruket i januari 2013. Under augusti-oktober 2014 användes 3 680 ton slam inom jordbruket efter sex månaders lagring.
Avloppsslammet användes inom jordbruket till och med 1999, varefter kopparhalten i slammet
begränsade slammets användning. Nya vattenverk med mjukgöring av dricksvattnet, som togs i
drift 2007, har minskat kopparhalten i slammet väsentligt.
Tvättat rens och tvättad sand har skickats till Vattenfalls avfallsförbränningsanläggning resp.
Hovgårdens avfallsanläggning. Vid Hovgården har även rester från tömning och rengöring av
rötkammare, ledningar och bassänger hanterats.
9
Bullerbidraget från den utbyggda anläggningen får inte överskrida följande ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder
50 dB(A) dagtid (kl. 07-18)
45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22)
40 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
Den momentana ljudnivån nattetid (kl. 22-07) får inte överstiga 55 dB(A) vid bostäder.
Kommentar: Bullerbidraget från reningsverket har inte kontrollerats. Ljud från blåsmaskiner,
fläktar och rinnande vatten är de främsta bullerkällorna. Något klagomål på buller från reningsverket har veterligen inte framförts.
- 10 -
Miljörapport 2014
10
Kungsängsverket
Om för omgivningen besvärande lukt uppkommer i reningsverket eller ledningsnätet, skall
kommunen snarast vidta åtgärder för att begränsa störningarna.
Kommentar: Luktutredningen av Kungsängsverket har fortsatt under 2014. Provtagningarna i
juni 2013 har kompletterats med ytterligare mätningar i mars 2014. Provresultaten har använts i
en spridningsmodell baserad på klimatdata för Uppsala. Utredningen visar att lukt, som kan
identifieras som lukt från reningsverket, kan kännas under upp till 87 timmar per år i området
nordväst om Kungsängsesplanaden. I utredningen föreslås olika åtgärder för att minska luktemissionerna från reningsverket. Effekten av åtgärderna har modellberäknats. Utredningen,
som har kompletterats med ytterligare några luktmätningar i januari 2015, väntas bli klar under
våren 2015.
Kompostmaterialet i samtliga kompostfilter vid Kungsängsverket och bärarmaterialet i BBKfiltren vid Kungsängsverket och Tullgarn har bytts ut under året. Fläktarna till kompostfiltret vid
Danmark pumpstation har bytts ut.
Användningen av f.d. slamtorkbäddar för avvattning och mellanlagring av sediment från rengöring av bassänger och rötkammare upphörde i juli 2013. Vid tömningen av rötkammare 2, borttagning av rens vid Danmark pumpstation, rengöring av externslammottagningen och stenfickan
vid inlopp C under året kördes sedimenten till Hovgårdens avfallsanläggning.
Under året har två klagomål på lukt från reningsverket under sommaren och i början av oktober
framförts av boende i Industristaden.
11
Förslag till kontrollprogram skall inges till tillsynsmyndigheten i god tid innan det nya reningsverket tas i drift.
Kommentar: Ett reviderat kontrollprogram finns för Kungsängsverket.
12
Ombyggnaden skall vara genomförd och samtliga i ärendet aktuella reningssteg skall vara i drift
i enlighet med redovisad, i kommunens skriftliga bemötande reviderad, tidplan.
Kommentar: Ombyggnaden har genomförts och samtliga reningssteg har varit i drift i enlighet
med den reviderade tidplanen.
13.
Resthalt av fosfor analyserat som totalhalt i utgående avloppsvatten från avloppsreningsverket
får som riktvärde** inte överstiga 0,25 mg/liter beräknat som kvartalsmedelvärde samt som
gränsvärde* inte överstiga 0,25 mg/liter beräknat som årsmedelvärde. Fosfor, analyserat som
totalhalt, i bräddat avloppsvatten vid avloppsreningsverket skall inräknas i ovannämnda rikt- och
gränsvärden.
Kommentar: Totalfosforhalten i utgående avloppsvattnet har under 2014 i medeltal varit 0,085
mg/l. Fosforhalten har under varje kvartal varit lägre än riktvärdet, vilket framgår av nedanstående tabell:
Kvartal 1:
Kvartal 2:
Kvartal 3:
Kvartal 4:
0,054 mg/l
0,092 mg/l
0,10 mg/l
0,10 mg/l
Riktvärde 0,25 mg/l
”
”
”
Utsläppt mängd fosfor vid bräddning vid reningsverket under kv. 3 uppgick till 0,8 kg, vilket motsvarar 0,0002 mg/l fördelat på avloppsmängden under kvartalet. Utsläppt mängd fosfor vid avstängningen av kemsteget kv. 4 var 2 kg, vilket motsvarar 0,0005 mg/l.
14.
Mängden totalfosfor i det sammanlagda utsläppet av spillvatten, dvs. summan av renat vatten
från reningsverket samt bräddvatten från verket och bräddvatten från ledningsnät för spillvatten,
får som riktvärde** uppgå till högst 5 ton totalfosfor per år.
Kommentar: Mängden totalfosfor i utsläppet från reningsverk och ledningsnät uppgick under
2014 till 1,6 ton, varav 1,6 ton i det renade avloppsvattnet och 0,003 ton i nödutsläppt och bräddat avloppsvatten från reningsverk och ledningsnät. Vid beräkningen av nödutsläppt mängd från
ledningsnätet har fosforhalten antagits densamma som medelhalten i inkommande vatten till
Kungsängsverket under 2014.
*
Med gränsvärde avses ett värde som inte får överskridas.
**
Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids medför skyldighet för tillståndshavaren att
vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas.
- 11 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
8. Naturvårdsverkets föreskrifter
8.1 Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient (SNFS 1990:14)
Utsläppskontroll sker enligt kontrollprogrammet 2014-02-27, som är en del av verksamhetsutövarens
egenkontroll. Följande parametrar omfattas av programmet:
Avloppsvatten och slam
Behandlad vattenmängd, bräddad vattenmängd vid Danmark
pumpstation resp. före kemsteget, producerad mängd slam.
Analyser avloppsvatten
Biologisk syreförbrukning (BOD7), kemisk syreförbrukning
(COD), totalfosfor (tot-P), totalkväve (tot-N), suspenderade ämnen (SS) och pH i inkommande, utgående och bräddat avloppsvatten. Dessutom analyseras ammoniumkväve (NH4-N)
och nitrit- och nitratkväve (NO2-NO3-N) på utgående avloppsvatten samt ammoniumkväve (NH4-N) på bräddat avloppsvatten.
Metallerna bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr),
kvicksilver (Hg), nickel (Ni) och zink (Zn) i inkommande, utgående och bräddat avloppsvatten.
Analyser avloppsslam
Torrsubstanshalt (TS), glödgningsförlust, pH, totalfosfor, totalkväve, ammoniumkväve, kalium, kalcium och magnesium. Metallerna bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink och
silver. De organiska föreningarna nonylfenol, polyklorerade bifenyler (PCB) och polyaromatiska kolväten (PAH).
Analyserna görs på dygns-, vecko- och månadsblandprover på inkommande vatten till block AB, inkommande vatten till block C och på utgående vatten. COD, tot-P och tot-N analyseras på veckoblandprov som tas varje vecka. Metallhalterna undersöks i tolv månadsblandprov per år. Övriga parametrar analyseras i dygnsprov, som tas varje vecka på varierande veckodagar. Tidpunkten för provtagningarna framgår av ett årligt provtagningsschema som upprättas av Uppsala Vatten i förväg.
Slamanalyserna görs på månadsblandprov för varje månad.
Egenkontrollen omfattar utöver provtagningarna enligt kontrollprogrammet även andra parametrar i
avloppsvatten och slam; bland annat slammets innehåll av järn och mangan. I utgående vatten mäts
TOC, fosfatfosfor och järn samt vattnets alkalinitet och konduktivitet. Under hösten har TOC-halten
mätts även i inkommande vatten. Dygnsprov tas varje vecka på försedimenterat och biologiskt renat
avloppsvatten på sex provtagningspunkter.
Periodisk besiktning av anläggningen ska enligt kontrollprogrammet göras vart tredje år. Den senaste besiktningen utfördes under 2014-10-07.
8.2 Skydd för miljön när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2)
Avloppsslammet från Kungsängsverket certifierades i januari 2013 som återvunnen växtnäring enligt
Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq. I september 2013 användes 586 ton inom jordbruket för
första gången sedan 1999. Under augusti-oktober 2014 har 3 680 ton slam kommit till användning
inom jordbruket; främst utanför Uppsala kommun. Den totala slamproduktionen var 11 970 ton under
året.
Föreskrifterna i SNFS 1994:2 har följts.
9. Kontrollresultat
9.1 Avloppsvattenmängder
Under året har knappt 18,4 miljoner m³ avloppsvatten behandlats vid Kungsängsverket, vilket är en
3
normal mängd under senare år. I mängden ingår drygt 0,2 miljoner m vatten från uppgradering av
3
biogas, som tillförs kemsteget, varför inkommande avloppsmängd var 18,1 miljoner m . Debiterad
- 12 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
mängd spillvatten var 11,9 miljoner m³ inklusive vattnet till gasreningen. Under de senaste 30 åren har
avloppsvattenmängden minskat med 10-20 %, trots att anslutningen till reningsverket har ökat väsentligt. Avloppsvattnet från Bälinge och Lövstalöt pumpas sedan början av 1990-talet till Kungsängsverket. Avloppsvatten från Jälla och Lindbacken tillkom under 2013 och från Gunsta under 2014.
Minskad vattenförbrukning och underhåll av ledningsnätet är viktiga faktorer bakom förändringen av
mängden avloppsvatten. Under 2014 har åtgärder för att minska utläckaget från vattenledningarna
troligen också minskat mängden tillskottsvatten till spillvattennätet.
Klimatfaktorerna är också betydelsefulla för tillrinningen under det enskilda året. Regn, snösmältning
och höga grundvattennivåer påverkar tillrinningen till reningsverket bland annat genom att dräneringsledningar vid hus, som är byggda före 1984, i allmänhet är anslutna till spillvattennätet.
Den årliga avloppsmängden till reningsverket under åren 1976-2014 framgår av figur 2.
Figur 2. Inkommande avloppsvattenmängder 1976-2014
Figur 3. Utgående avloppsvattenmängder 2014
160 000
30
140 000
25
120 000
100 000
15
m3/d
Mm3/år
20
80 000
60 000
10
40 000
5
20 000
0
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Årsnederbörden i Uppsala under 2014 uppgick till 652 mm, vilket är drygt 100 mm mer än normalt.
Nederbörden per månad under första halvåret och framför allt under augusti var högre än vanligt. Att
avloppsmängden under året ändå var av normal omfattning beror på att det mesta regnet föll under
den ”gröna” delen av året. Höstregn och snösmältning ger oftast en större mängd tillskottsvatten till
reningsverket än nederbörden under sommaren, som fångas upp av växtlighet eller avgår genom
avdunstning. Tillrinningen till reningsverket ökar kortvarigt vid regn med hög intensitet, men i övrigt
påverkas avloppsflödet förhållandevis litet. Utgående flöde från reningsverket under året framgår av
figur 3.
Avloppsmängderna under 2011-2014 framgår av nedanstående tabell. Månadsmängderna under
2014 framgår av bilaga 1.
Avloppsvattenmängder
2012
2013
2014
Inkommande avloppsvatten (m³)
20 357 000
18 740 000
18 142 700
Behandlat avloppsvatten (m³)
20 893 000
1
19 293 000
1
18 378 200
Bräddning/ofullst behandl. vid reningsverket (m³)
4 130
110
5 150
Bräddning/nödutsläpp från ledningsnätet (m³)
410
4 035
50
1
1
Dricksvatten används för rening av biogas. Vattnet avleds till kemsteget, vilket påverkar flödet från reningsverket, men inte flödet till reningsverket.
Utsläppt avloppsvattenmängd var i medeltal 50 400 m³ per dygn. Årets största avloppsmängd, som
uppgick till 100 300 m³, uppmättes den 22 september i samband med regn. Årets minsta dygnsmängd, 33 820 m³, kom på midsommardagen 21 juni.
Bräddning av ofullständigt renat avloppsvatten förbi kemsteget vid Kungsängsverket förekom i samband med ett intensivt regn den 16 augusti. Vid reningsverket föll 47 mm på några timmar. Framför allt
berördes området kring reningsverket, Årsta och Fålhagen. Stallängsgatan var täckt med 5-10 cm
3
vatten. Bräddad mängd var 530 m .
Bräddning förbi kemsteget inträffade även vid regnet den 22 september, då 43 mm uppmättes vid
3
reningsverket. Bräddad mängd var 50 m .
- 13 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
Kemsteget stängdes av för inspektion och rengöring av utloppskanalen vid två tillfällen under hösten.
Förberedelser gjordes för installation av en pump för tvättvatten till gasreningen. Utsläppt mängd förbi
3
3
kemsteget var 1 130 m den 13 november och 3 430 m den 9 december.
Motorskydd och säkringar till avloppspumparna i Gunsta avloppspumpstation löste ut vid två tillfällen
3
under kvällen och natten den 30-31 oktober. Utsläppt avloppsmängd till Lillån var 30 m .
Vid Falebro pumpstation har kortvariga utsläpp skett till Sävjaån 21 juli och 6 december. Utsläppt
3
mängd beräknas till 10 m per tillfälle. Orsaken är oklar.
9.2 Halter och mängder i inkommande avloppsvatten
Huvuddelen av avloppsmängden till reningsverket kommer till samlingsbrunnen vid block AB. Resterande del kommer till block C via Danmarks pumpstation och pumpstationen vid Strandbodgatan.
Avloppsvatten överförs från inlopp AB till inlopp C, vilket gör att 52 % av flödet har behandlats vid
block C under året.
Föroreningshalterna i inkommande avloppsvatten är högre än tidigare, vilket är till viss del är rimligt
utifrån ökat antal anslutna personer och minskad tillrinning.
Under året har så gott som allt slam från de mindre reningsverken i kommunen avlämnats vid externslammottagningen vid block C och således tillförts inkommande avloppsvatten. Troligen är detta den
viktigaste orsaken till att föroreningshalter och föroreningsmängder ökat i inkommande vatten. Normalt
tillförs slammet slambehandlingen och belastar inte inkommande vatten annat än som rejektvatten
från slamavvattningen.
Halterna i inkommande vatten till block AB och C inkl. rejektvatten framgår av nedanstående tabell:
1
1
2013
2
Inkommande vatten
2012
2014
BOD7 (mg/l)
170
170
210
COD (mg/l)
380
410
470
Tot-P (mg/l)
4,7
5,4
5,8
Tot-N (mg/l)
38
44
50
Susp. substans (mg/l)
300
270
300
55 % av rejektvattnet till ink.C
2
56 % av rejektvattnet till ink.C
3
3
83 % av rejektvattnet till ink C
Rejektvattnet från avvattningen av slam kan fördelas mellan block B och inkommande vatten till block
C. Andelen vatten som pumpats till block C ökade till 83 % under året, vilket framför allt innebär att
mängden kväve till inkommande vatten ökar.
Prov på rejektvattnet har tagits vid nio tillfällen under 2014. BOD7- och COD-halterna, 110 resp. 480
mg/l, är ungefär som tidigare. Det gäller även kvävehalten, 720 mg/l, som är oförändrad. Tidigare
provtagningar visar att totalkvävet nästan helt utgörs av ammoniumkväve. SS-halten var 150 mg/l.
Föroreningsmängderna i inkommande vatten exklusive internbelastning i form av rejektvatten framgår
av nedanstående tabell.
Inkommande vatten
2012
2013
2014
BOD7 (ton/år)
3 370
3 080
3 800
COD (ton/år)
7 650
7 660
8 480
Tot-P (ton/år)
100
100
110
Tot-N (ton/år)
720
790
820
Susp. substans (ton/år)
6 000
4 990
5 420
Tillförd mängd kväve med rejektvattnet motsvarar 11 % av inkommande mängd under 2014.
- 14 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
Mängderna BOD7 och kväve i inkommande vatten minskade vid nedläggningen av livsmedelsindustrierna för fem-sju år sedan och har därefter varit på ungefär samma nivå. Tillförsel av slam från mindre
reningsverk och rejektvatten samt mottagning av dextrandrank med högt BOD7-innehåll har medfört
att mängderna har ökat under 2014. Förbudet mot användning av fosfatfosfor i tvättmedel och maskindiskmedel minskade tillförseln av fosfor till reningsverket, som ökat igen under året.
9.3 Halter och mängder i behandlat avloppsvatten
Reningsvillkoren uppfyllts med god marginal, vilket framgår av kommentarerna till villkoren i tillståndsbeslutet i avsnitt 7.
BOD7-halten i utgående vatten, <3 mg/l, har varit låg och mycket stabil under året. Under året har 49
av 53 mätvärden varit mindre eller lika med 3 mg/l. Rapporteringsgränsen har använts vid medelvärdesberäkningen. Högsta BOD7-halten, 8 mg/l, uppmättes i oktober i samband med höga flöden.
COD-halten, som är ett mått på syreförbrukningen vid fullständig oxidation av lätt- och svårnedbrytbar
organisk substans, var <31 mg/l. COD-halten har varit mindre än eller lika med 30 mg/l, som är analysens rapporteringsgräns, i 46 av 52 veckoprov på utgående vatten. Rapporteringsgränsen har använts vid medelvärdesberäkningen. Högsta COD-halten var 40 mg/l, vilken uppmättes vid höga flöden
i samband med snösmältning i slutet av mars.
TOC-halten, som är ett mått på totalt organiskt kol i vattnet, var 9,2 mg/l.
Totalfosforhalten i utgående vatten var i medeltal 0,085 mg/l, vilket är det lägsta årsmedelvärdet hittills. Fosfatfosforhalten har minskat till 0,057 mg/l. Fosforavskiljningen i biologiska reningen och i slutsteget har varit mycket stabil och långtgående under hela året, trots att den sammanlagda doseringen
av järnklorid till förfällning och efterfällning har minskats något. Doseringen till kemsteget har ökats
något. Högsta uppmätta totalfosforhalter i dygns- och veckoprov var 0,37 mg/l resp. 0,16 m/l.
Resultatet av kontrollen av de viktigaste parametrarna i utgående vatten samt rikt- och gränsvärden i
Naturvårdsverkets föreskrifter 1994:7 ”Kungörelse om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse”
redovisas i edanstående tabell.
Utgående vatten
2012
2013
2014
Riktvärde/
Gränsvärde
Tillståndsbeslut
BOD7 (mg/l)
3
<4
<3
10
COD (mg/l)
<30
<31
<31
Tot-P (mg/l)
0,13
0,13
0,085
Tot-N (mg/l)
8,5
10
11
NH4-N (mg/l)
1,2
1,6
1,3
Susp. substans (mg/l)
8,2
8,2
<5,4
Riktvärde/
gränsvärde
SNFS 1994:7
1
0,25
15
3
70
2
1,3
Se avsnitt 7.5
2
10 mg/l alt. 70 %
4
1
Riktvärde, kvartalsmedelvärde
Riktvärde, årsmedelvärde
3
Gränsvärde, årsmedelvärde
4
Riktvärde, årsmedelvärde. Värdet avser den sammanlagda avskiljningen av kväve i reningsverket
och i recipienten fram till Östersjön
2
Tot-P-halten efter bioblock B har i medeltal varit 0,37 mg/l. Bioblock B drivs i syfte att bryta ned organiskt material och åstadkomma biologisk avskiljning av kväve och fosfor. Nitrifikationen har oftast varit
så gott som fullständig under året. Höga nitrathalter i returslammet har försämrat förutsättningarna för
den biologiska fosforavskiljningen. Förfällningen till block B är avställd; dock har kemslammet huvudsakligen pumpats till försedimenteringen i block B. Sannolikt har den långtgående fosforavskiljningen i
bioblock B erhållits genom en kombination av bio-P och kemisk fällning. Fosforhalterna efter bioblock
A och C var 0,57 resp. 0,32 mg/l. Fosfor avskiljs genom förfällning i både block A och C.
Totalkvävehalten i det renade vattnet har ökat från 10,3 till 10,9 mg/l under året; framför allt på grund
av betydligt högre halt i inkommande vatten. Kvävereningen sker dels vid förbehandlingen (avskiljning
- 15 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
av partikelbundna kväveföreningar), dels vid den biologiska reningen av avloppsvattnet (avskiljning av
ammoniumkväve genom nitrifikation och denitrifikation samt bildning av överskottsslam). Kväveavskiljningen i bioblock A, B och C uppgick till 50 %, 80 % och 80 % i medeltal under året. Nitrifikationen
har varit så gott som fullständig i bioblock A och B under en stor del av året. Ammoniumkvävehalten
efter bioblock C har varit 1,9 mg/l, vilket pekar på att förhållandet mellan oxiska och anoxiska zoner
varit optimalt. Stor andel rejektvatten gör att mängden kväve som tillförs och avskiljs i bio C är betydligt större än till övriga block. Bioblock A är modifierat för kväveavskiljning snarare än ombyggt för
avskiljning av kväve. Denitrifikationen vid reningsverket sker utan tillsats av extern kolkälla.
Ammoniumkvävehalten i det renade avloppsvattnet var 1,3 mg/l.
Utsläppt mängd totalfosfor, 1,6 ton, är den lägsta någonsin från reningsverket beroende på låga resthalter och mindre mängd avloppsvatten. Detta gäller även utsläppt mängd organisk substans.
Utsläppt mängd totalkväve är oförändrat 200 ton under året.
Utgående vatten
1
1
2012
2013
2014
BOD7 (ton/år)
73
<76
<61
COD (ton/år)
<630
<600
<560
Tot-P (ton/år)
2,7
2,5
1,6
Tot-N (ton/år)
180
200
200
NH4-N (ton/år)
25
31
24
Inklusive bräddning vid reningsverket
Kopparhalten i utgående vatten, som var 5,3 ug/l, är det hittills lägsta årsmedelvärdet vid reningsverket. Kopparhalten har minskat med 90 % efter att de nya vattenverken med mjukgörning av dricksvattnet togs i drift under 2007.
Utsläppt mängd fosfor och kväve under perioden 1976-2014 framgår av figur 4 och 5.
Figur 4. Utsläppt mängd fosfor 1976-2014
Figur 5. Utsläppt mängd kväve 1976-2014
600
20
18
500
16
14
400
Tot-N ton/år
Tot-P ton/år
12
10
8
6
4
300
200
100
2
0
0
Reningsresultatet framgår av bilaga 6. Uppgifter om bräddningar på ledningsnätet finns i bilagorna 3
och 4. Utsläppta mängder av olika parametrar redovisas också i emissionsdeklarationen.
9.4 Reningseffekt
Reningseffekten har under året uppgått till
BOD7
COD
Totalfosfor
Totalkväve
98 %
93 %
99 %
76 %
Reningseffekten är angiven för inkommande föroreningsmängder exklusive rejektvatten. Slamvattnet
från avvattning av slam påverkar framför allt kvävehalten.
- 16 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
9.5 Halter av näringsämnen, metaller och organiska ämnen i slam
TS-halten i avloppsslammet var i medeltal 28,6 % under året. Polymerdoseringen har ökats under
året, vilket har förbättrat avvattningen av slammet. Glödförlusten i slammet, som är ett mått på andelen organisk substans, var 64,6 %.
Fosforhalten var 28 g/kgTS i medeltal, vilket är den lägsta halt som uppmätts. Förbudet mot fosfor i
tvättmedel och maskindiskmedel har medfört att tillförseln av fosfor till reningsverket och fosforhalten i
avloppsslammet minskat med 20 %.
Totalkvävehalten i slammet, som har ökat med 25 % under de senaste tjugo åren, var 48 g/kgTS.
Ammoniumkvävehalten, 11 g/kgTS, är oförändrad. Vid rötningen omvandlas organiskt kväve till lösligt
ammoniumkväve, som till stor del avgår med rejektvattnet vid avvattningen av slammet.
Metallhalterna i slammet har varit lägre än de gränsvärden för slamkvalitet som regeringen utfärdat,
vilket framgår av figur 6. Gränsvärdena avser överlåtelse av avloppsslam för jordbruksändamål.
Kopparhalten i slammet var i medeltal 370 mg/kgTS under året, vilket är lägre än tidigare. Kopparhalten var som högst i mitten av 1990-talet, 1 700–1 800 mg/kgTS, och avtog därefter sakta till 1 500
mg/kgTS. De höga halterna av koppar orsakades av korrosion i vattenledningar av koppar i fastigheterna. Nya vattenverk med mjukgörning av dricksvattnet togs successivt i drift under 2007, varefter
kopparhalten i avloppsslammet minskade, vilket framgår av figur 7. Sambandet mellan alkalinitet och
pH i dricksvattnet och kopparhalten i slammet är mycket tydligt. Det är också en trolig orsak till att
kopparhalten ökat något under tredje kvartalet.
Även halterna av bly, 12 mg/kgTS, zink, 440 mg/kgTS, och silver, 1,9 mg/kgTS, är de lägsta sedan
mätningarna började. Metallhalterna i slammet har kontrollerats sedan 1968. Silverhalten började mätas 1994.
Figur 6. Metallhalter i avloppsslammet under 2014
Figur 7. Kopparhalt i avloppsslam 2006-2014
2000
120%
100
600
100
2,5
50
1800
800
1600
80%
1400
374
443
60%
40%
20%
0,58
0,61
mg/kgTS
Procent av gränsvärde
100%
2
14
17
12
1200
1000
800
600
400
0%
Pb
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
200
Zn
0
Kungsängsverket (mg/kgTS)
Gränsvärden (mg/kgTS)
.
Kadmium/fosfor-kvoten i avloppsslammet var i medeltal 20 mgCd/kgP.
Halterna av organiska ämnen i slam under 2014 framgår nedan. I tabellen anges också de riktvärden
som överenskommits mellan Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och Lantbrukarnas riksförbund under
1995.
Parameter
Nonylfenol
Summa PAH (6 st)
Summa PCB (7 st)
Uppmätt halt
mg/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
7,2
0,82
0,037
Riktvärde
50
3,0
0,4
Nonylfenolhalten fortsätter att minska. Årets medelvärde är det lägsta sedan mätningarna började för
drygt tjugo år sedan. Däremot har PAH-halten ökat under 2013 och 2014. Samtliga enskilda PAHföreningar är högre än tidigare, men framför allt har fluoranten ökat.
En redovisning av analyserade parametrar i slam återfinns i bilaga 8.
- 17 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
9.6 Recipientkontroll
Recipientkontroll utförs av Fyrisåns vattenförbund och omfattar följande parametrar:
Fysikaliska parametrar
Flöde, temperatur, absorbans (filtrerat prov)
Kemiska parametrar
pH, alkalinitet, konduktivitet, syrgas, fosfatfosfor, totalfosfor, ammoniumkväve, nitrit- och nitratkväve, totalkväve, TOC, suspenderad substans, turbiditet, kisel
Därutöver analyseras metallerna arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink vid några provtagningspunkter. Provtagning sker på sju platser inom Fyrisåns avrinningsområde. Prover tas en gång
per månad och analyserna utförs av Institutionen för vatten och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Närmaste provtagningspunkt i Fyrisån är Vindbron, belägen ca 600 m nedströms utsläppspunkten.
En länk till resultatet av provtagningarna under 2014 finns på vattenförbundets hemsida,
www.fyrisan.se.
10. Kontroll av flöden och föroreningshalter
Under 2014 har 50 dygns- resp. 52 veckoprov tagits på inkommande vatten till block AB och 52
dygns- resp. 52 veckoprov på inkommande vatten till block C. På utgående vatten har 53 dygnsprov
och 52 veckoprov tagits. Vattenproverna har uttagits flödesproportionellt. Uppsamlat prov förvaras i
kylskåp under den tid som provtagningen pågår. Analyserna har utförts av Vattenlaboratoriet vid Uppsala Vatten förutom TOC-halten, som analyserats av Institutionen för vatten och miljö vid SLU under
januari - mitten av september.
Metallanalyser har gjorts på tolv månadsblandprover på inkommande vatten till block AB, inkommande vatten till block C samt på utgående vatten. Analyserna har utförts av ALS Scandinavia, Luleå.
Slamkvaliteten har kontrollerats i tolv månadsblandprov. pH, TS, glödgningsförlust, totalkväve och
ammoniumkväve har analyserats av Vattenlaboratoriet, Uppsala Vatten. Övriga analyser av näringsämnen och metaller har utförts av ALS Scandinavia, Luleå. Undersökningen av organiska ämnen har
Eurofins, Lidköping, svarat för. Samtliga laboratorier är ackrediterade för miljöanalyser.
Personal från reningsverket sköter provtagningsutrustningen. Personal från Vattenlaboratoriet har
hämtat in proverna.
Flödet har mätts kontinuerligt. Avloppsvattenflöden och föroreningsmängder är baserade på mätresultat från den ena av två, parallella flödesmätare för utgående vatten. Flödesmätningen bygger på olika
mätprinciper. Flödesmätarna har vid funktionskontroll normalt uppvisat tillfredsställande resultat. Flödesmätare finns också för inkommande vatten och för olika delströmmar efter biologisk behandling.
Uppgifter om mängden producerat slam har erhållits från invägningen av avloppsslammet vid Hovgårdens avfallsanläggning.
11. Driftstörningar
11.1 Driftstörningar
Bräddning av ofullständigt renat avloppsvatten förbi kemsteget till följd av hög tillrinning har skett två
3
tillfällen under året, se avsnitt 9.1 ”Avloppsvattenmängder”. Bräddad mängd uppgick till 580 m .
Därutöver har kemsteget varit avställt för inspektion och rengöring av utloppskanalen vid två tillfällen.
11.2 Åtgärder under året
Kungsängsverkets kapacitet att möta dagens behov är god. Befolkningstillväxten i kommunen är stark.
Planeringen för rening av avloppsvatten från Uppsala med kransorter under den kommande tjugoårsperioden har påbörjats.
Arbetet att ta fram en strategi för att hantera mycket höga flöden vid reningsverket fortsätter.
- 18 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
Ett projekt som syftar till att förbättra behandlingen av slam pågår vid reningsverket. Målsättningen är
att öka TS-halten i slammet, förbättra produktionen av biogas och minska polymerförbrukningen. Avsikten är också att få ett stabilare och mindre sårbart system för hantering av slam genom övergång
från parallelldrift till seriedrift av rötkamrarna. Seriedrift innebär att förtjockat primär- och kemslam
behandlas i rötkammare 1. Det rötade slammet bräddas sedan till rötkammare 2, dit överskottsslammet pumpas via trumsilarna. Detta ger en bättre utrötning av det energirika primärslammet. Skumningsrisken minskar genom att bioslammet tillförs till ett delvis utrötat slam i rötkammare 2 där gasproduktionen är låg. En övergång till seriedrift gjordes i slutet av september efter flera års förberedelser.
Gassäkringstrycket höjdes till 35-40 mbar under sommaren för att klara den ökade gasproduktionen i
rötkammare 1.
Skumdämpare tillsattes till rötkamrarna i slutet av april för att minska skumningen.
Rötkammare 2 var avställd för rengöring under juni. Arbetet gick bra. En torrsug anlitades för borttagning av sedimenten i botten av rötkammaren. Sedimenten från rengöringen transporterades till Hovgårdens avfallsanläggning för behandling.
Under sommaren byttes ca 1 500 små och 500-600 stora gummimembran till luftarna i bioblock A.
Arbetet gjordes successivt i en linje i taget.
Slamskraporna i tre av sedimenteringsbassängerna i bioblock C kontrollerades och justerades.
Under september togs stora mängder flytslam och sediment bort vid Danmark pumpstation och från
stenfickan vid gallren. Skruvpumparna var avställda. Avloppsvattnet till stationen pumpades till block C
via en provisorisk pumpstation och tryckledning.
I början av oktober gjordes en rengöring av externsslammottagningen vid C-blocket. Sand och sediment transporterades till Hovgårdens avfallsanläggning för behandling.
I november stängdes kemsteget av under någon timme för test av bräddfunktionen inför rengöringen
av utloppskanalen, som gjordes i början av december.
Den nya centrifugen har inte fungerat tillfredsställande under året. Periodvis har TS-halten varit låg i
det avvattnade slammet och SS-halten i rejektvattnet varit hög.
Rejektvattenledningen till försedimentering B fick grävas upp och bytas ut i maj på grund av igensättning.
I mitten av augusti grävdes en av Telias ledningar av i Uppsala, vilket medförde att kontakten mellan
Kungsängsverket och ett stort antal pumpstationer bröts. Det tog fyra dygn att åtgärda felet. Larmöverföringen fungerade dock hela tiden.
Luktåtgärder vid Kungsängsverket har kommenterats i avsnitt 7.10 ”Villkor i tillståndsbeslutet”.
Vid några av avloppspumpstationerna i Skarholmen och Vårdsätra kan lukt förekomma ibland. Vid
Skarholmen pumpstation tillsätts kalciumnitrat med två doseringspumpar. Doseringen styrs dels av
pumparnas drifttider, tryckspilledningens längd och vattnets temperatur, dels av svavelvätehalten i
luften över pumpsumpen. Kalciumnitrat tillsätts också vid pumpstationen vid Lövängsvägen, dit avloppsvattnet från Bodarna pumpas. Utrustningen har fungerat bra under året.
Oxidationstanken i slutet av tryckspilledningen från Vreta till Skarholmen togs i drift under februari.
Nitratdoseringen i pumpstationen i Vreta har upphört.
I Bälinge pumpstation används sedan början av året huvudsakligen järnklorid för att motverka att
svavelväte bildas i tryckspilledningen till Uppsala. Doseringen styrs av flödet. Därtill tillsätts kalciumnitrat vid tömningen av svartvattentankarna.
I Lövstalöt pumpstation har dosering av kalciumnitrat startats under året för att minska svavelvätebildningen i tryckledningen till Bälinge. En tank för kalciumnitrat har installerats och pumpsumpen luftas.
I januari 2013 certifierades avloppsslammet från Kungsängsverket som återvunnen växtnäring enligt
Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq, vilket innebär att slammet uppfyller kvalitetskriterierna för
användning inom jordbruket. Uppströmsarbetet är viktigt. Exempel på aktiviteter under året:
- Uppföljning av metallspårningen på spillvattennätet har gjorts i Ultuna-området med passiva provtagare. Flödet var för lågt för att få tillförlitliga resultat.
- 19 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
- Provtagningar har gjorts vid Ärna flygplats i syfte att undersöka tillförseln av kadmium till spillvattennätet. Mätningarna visar att kadmiumhalten är högre än i normalt spillvatten. Prov har också tagits på
flygplatsområdet för att spåra källan till utsläpp.
- Prov har även tagits på externt slam, som lämnats vid Kungsängsverket. Utvärdering pågår.
- Prov har tagits på sediment i olika delar av spillvattennätet. Sedimentet tillförs reningsverket antingen
via avloppsvattnet eller via externslammottagningen. Avsikten är att få till rutiner för hantering av sediment med förhöjda metallhalter.
- En stor informationskampanj ”Varje droppe räknas” med inriktning på målartips, bättre biltvätt, lämna
in läkemedel, fett och matrester, snällare städning och inget skräp i toan, har genomförts under senhösten. Kampanjen följs upp med telefonintervjuer.
Under de närmaste åren planeras 4-6 månaders slamproduktion avsättas till jordbruket.
Uppsala Vatten deltar i VA-kluster Mälardalen, som är ett samarbete mellan högskolor och VA-bolag
kring Mälaren.
Uppsala Vatten deltar också tillsammans med VA-bolagen i Stockholm, Göteborg och Malmö i en
LCA-studie av olika slambehandlingsalternativ med återföring av fosfor, som startade i slutet av året.
Projektet leds av Chalmers Tekniska Högskola och stöds av Svenskt Vatten Utveckling.
Ett pilotförsök med läkemedelsrening med ozon och aktiverat kol gjordes vid Kungsängsverket under
sommaren 2014. Försöket utfördes i flera parallella linjer med olika doseringar och olika kolsorter.
Försöket, som ingår i Mistra Pharma, leds av KTH i samarbete med Uppsala Universitet och Stockholms Universitet. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras under våren 2015.
En konsult har upphandlats för att inventera befintliga fettavskiljare i Uppsala. Efter inventeringen, som
görs 2015, ska i förekommande fall anvisningar till förbättringar utfärdas.
Tryckspilledningen från Strandbodgatan pumpstation till Kungsängsverket skadades vid schaktningsarbeten i Kungsgatan i början av november och var avställd under en månad. Avloppsvattnet pumpades till Kungsängsverket via Tullgarn i stället.
Överföringsledningen för avloppsvatten från Gunsta till Uppsala togs i drift under augusti. I Gunsta har
en avloppspumpstation byggts vid det nuvarande reningsverket. Avloppsvattnet pumpas till Uppsala
via två större pumpstationer längs överföringsledningen. Ledningen är dimensionerad för att även
klara avloppsvattnet från Almunge och Länna. Pumpstationerna längs överföringsledningen är försedda med stationär reservkraft för att klara strömavbrott och undvika nödutsläpp till Funboån.
Arbetet med att bygga överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Gunsta och Länna startades i augusti-september. Det blir en ny avloppspumpstation vid Länna reningsverk och två avloppspumpstationer längs ledningen, som huvudsakligen följer vägen mellan Gunsta och Länna. Samtliga
pumpstationer förses med reservkraft. Pumpstationen i Länna förses med doseringsutrustning för
kalciumnitrat och järnklorid. Dessutom kommer ytterligare fyra mindre avloppspumpstationer att bygggas för avloppsvatten från mindre bebyggelseområden längs ledningssträckan. Avloppsreningsverket i
Länna rivs. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2016 och driftsättning ske i början av 2017.
Byggnationen av utjämningsmagasinet i Luthagen har försenats till följd av att byggentreprenören gick
i konkurs vintern 2014. Stilleståndstiden efter konkursen medförde problem med spontningen. Maga3
sinet, som kommer att rymma 1 720 m , syftar till att avlasta spillvattenledningen genom staden när
bebyggelsen i de nordvästra delarna av Uppsala ökar. Utjämningsmagasinet beräknas vara klart under sommaren 2015.
Brutet vatten har installerats vid samtliga pumpstationer i Uppsala.
Den nya avloppspumpstationen vid Sågargatan i Kungsängen har tagits i drift under året.
På ledningsnätet har omläggning av vatten- och avloppsledningar i Uppsala skett ibland annat i Luthagen, Norby, Kungsängen och Kapellgärdet. Nyläggningsprojekt har genomförts eller pågår i Vaksala-Lunda, Gunsta-Länna, Södra Rosendal, Starbo, Danmarks-Kumla, Östra Salabacke, Industristaden och Vårdsätra. Planerad TV-inspektion har gjorts av 27 km avloppsledningar i kommunen, varav
huvuddelen var spillvattenledningar. Därutöver har ledningar filmats i samband med driftstörningar och
kontroll av nyanlagda avloppsledningar. Åtgärderna på ledningsnätet framgår av bilaga 10 och finns
också redovisade i en särskild skrivelse om saneringsplanearbetet på VA-ledningsnäten i Uppsala
kommun.
- 20 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
11.3 Planerade åtgärder
En upprustning av bioblock A kommer att göras under året. Styrutrustning, mammutpumpar samt de
flesta av slamskraporna i sedimenteringsbassängerna i bioblock A och försedimenteringsbassängerna
i block B kommer att bytas ut. Arbetet, som startade i februari 2015 med byte av inloppspumparna,
pågår under våren och beräknas vara klart under sommaren.
Gummimembranen till luftarna i luftningsbassängerna i bioblock C kommer bytas ut under sommaren.
En upphandling av nya blåsmaskiner till block C görs under året.
Konsult till projektering av en ny försedimenteringsbassäng till block C har handlats upp. En ny cirkulär
bassäng ska byggas i närheten av den befintliga bassängen. Båda bassängerna ska förses med
överbyggnad och rening av ventilationsluften.
En utredning om förbättrad grovrening vid block AB pågår. Vid åskregn kan stora mängder rens och
sand, som sedimenterat i spillvattennätet, ge driftproblem vid rensgaller och kemsteg. Upphandling av
konsult görs under året.
Överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Vaksala-Vallby och Skölsta kommer att läggas i
samband med att den nya vägen till Skölsta byggs under 2015. Projektering av VA-ledningar i det nya
området vid Skölsta har nyligen påbörjats.
Två nya avloppspumpstationer kommer att byggas i Gamla Uppsala till följd av arbetet med järnvägstunneln i området. I Lytta i Lövstalöt kommer också en ny pumpstation byggas.
12. Energiproduktion och energiförbrukning
Under året producerades sammanlagt 1 953 700 Nm³ biogas vid Kungsängsverket, vilket är en liten
minskning i förhållande till 2012 och 2013. Produktionen är dock klart högre än åren dessförinnan,
trots att rötkammare 2 varit avställd för rengöring under en månad under sommaren. I medeltal produ3
cerades 5 350 Nm /d. Mängden organiskt material som tillförts rötkamrarna och mängden organisk
substans, som brutits ned i rötkamrarna, är visserligen mindre än 2013, men större än tidigare år.
Biogasen från Kungsängsverket har använts efter rening till fordonsdrift (66 %), till produktion av el
och värme i en gasmotor (20 %) och till värmeproduktion i gaspannor (10 %). En ny uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsgas togs i drift vid Biogasanläggningen under vintern. Gasreningen
vid Kungsängsverket har därefter enbart använts för gas från reningsverket, varför andelen gas till
fordonsdrift har ökat under 2014.
Biogasanläggningen vid Kungsängens gård och hanteringen av biogasen från rötkamrarna vid Kungsängsverket drivs från och med 2012 som en sammanhållen enhet. Innan den nya gasreningen kom
igång i vintras var den sammanlagda produktionen av biogas större än vad som kunde användas.
Överskottsgas facklades vid Kungsängsverket. Facklad mängd vid Kungsängsverket har därefter utgjort 3 % av producerad mängd gas vid reningsverket.
En sammanställning av produktion och användning av biogas finns i nedanstående tabell:
Biogas
3
Producerad biogas vid Kungsängsverket (Nm )
3
Fordonsgas (Nm )
3
2013
2014
2 113 700
2 054 500
1 953 700
937 400
523 600
1 297 300
Gasmotor (Nm )
907 700
950 700
389 400
3
131 300
1
158 100
1
192 600
3
0
Gaspannor (Nm )
Kallfackling (Nm )
3
Fackling (Nm )
1
2012
Omräkning har skett till Nm
96 500
850
1
369 000
1
4 100
1
105 700
1
3
Kallfackling av gas har skett i samband med rengöring av rötkammare 2, se 11.2 ”Åtgärder under
året”. Vid nedtappningen av rötkammaren öppnas en ventil på rötkammartoppen för att under säkra
- 21 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
förhållanden successivt minska mängden slam. Vid driftsättningen är ventilen öppen till dess att kvaliteten på biogasen är acceptabel för användning. Mängden gas som kallfacklats uppskattas till sam3
manlagt ca 4 000 m . Den genomsnittliga metanhalten är dock betydligt lägre än normalt.
Kallfackling har också skett i samband med byte av siktglas i rötkammare 1 under september. Facklad
3
mängd gas uppgår till ca 100 m .
Mätning av gasflöden är komplicerad och påverkas av en mängd enskilda faktorer som temperatur,
tryck, fuktighet och metan- och koldioxidhalter. Genom att produktion och användning av biogas sker
på många ställen vid Kungsängsverket, gasreningen och Kungsängens gård, så baseras volymuppgifterna på en mängd enskilda mätare. Tidigare har uppgifterna om producerad mängd biogas vid
Kungsängsverket baserats på använd och facklad mängd biogas. Från och med 2012 redovisas i
stället uppmätt mängd producerad gas.
Omläggningen till seriedrift i slutet av september har inte medfört någon påtaglig förändring av gasproduktionen under fjärde kvartalet.
Temperaturen i rötkamrarna har varit 37,5°C i genomsnitt. Slammets uppehållstid i rötkamrarna har i
medeltal varit 18 dygn.
Biogasen består huvudsakligen av metan och koldioxid. Andelen metan i rågasen uppgår till 62-65 %.
Under 2014 förbrukades 7,2 GWh el vid Kungsängsverket, vilket är oförändrat jämfört med 2013. Elförbrukningen har annars minskat under senare år. Minskad mängd avloppsvatten, byte av ett 40-tal
motorer till flockningsomrörarna 2011-2012 och installation av energisnål belysning vid kemsteget är
bidragande faktorer. Elförbrukningen under året är 1,1 GWh mindre än under 2008 (upprustningen av
bioblock B med bland annat behovsstyrt luftarsystem gjordes 2009-2010).
Andelen egenproducerad el och värme har minskat betydligt under 2014. Normalt är gasmotorn i drift
enbart under helgerna. Under vardagar används biogasen till fordonsdrift. Gasmotorn har en installerad effekt av 1,5 MW, varav 0,7 MW utgör el.
Energiinventeringen vid Kungsängsverket 2008 visade att blåsmaskinerna svarade för 40 % av den
totala elförbrukningen. Blåsmaskinerna vid bioblock B har därefter ersatts av energisnålare maskiner,
men alltjämt drar blåsmaskinerna vid den biologiska reningen mycket el. Skruvpumparna vid kemsteget och Danmarks pumpstation är andra stora energiförbrukare.
Energiförbrukning
2012
2013
2014
Elenergi från gasmotor (GWh)
1,9
2,0
0,8
Inköpt elenergi (GWh)
5,6
5,2
6,4
Total elenergiförbrukning (GWh)
7,5
7,2
7,2
Värmeenergi från gasmotor (GWh)
3,1
3,3
1,3
Värmeenergi från gaspannor (GWh)
0,8
0,9
1,1
Inköpt fjärrvärme (GWh)
1,7
1,4
2,6
Total värmeenergiförbrukning (GWh)
5,5
5,6
5,0
Total energiförbrukning (GWh)
13,0
12,8
12,2
Energiåtgången för uppvärmning av rötkammare och byggnader inom reningsverksområdet uppgick
till 5,0 GWh, vilket är en minskning med 0,6 GWh i förhållande till föregående år. Det är troligen inte
någon reell minskning, utan snarare har beräknad värmeförbrukning 2012 och 2013 varit för stor.
Gasmotorn var betydligt mer i drift än tidigare till följd av ökad gasproduktion vid Biogasanläggningen
och att gasreningens kapacitet utnyttjades maximalt. Sannolikt fick en ökande del av värmen från
gasmotorn kylas bort, då det inte fanns någon användning för värmen.
Uppvärmningen är främst baserad på fjärrvärme och biogas. Det finns också en del eluppvärmda lokaler. Elförbrukningen beräknades uppgå till 0,25 GWh vid energikartläggningen.
Slam/slamvärmeväxlarens funktion vid rötkamrarna är viktig för energiförbrukningen.
Under 2014 användes 63 GWh av värmeenergin i det behandlade avloppsvattnet för produktion av
fjärrvärme vid Vattenfalls värmepumpsanläggning.
- 22 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
13. Förbrukning av kemiska produkter
Under året har sammanlagt 1 957 ton järnklorid, PIX-111, använts till utfällning av fosfor och förbättrad
partikelavskiljning. Tillsatt mängd järn har i medeltal varit 15 g Fe/m³. Doseringen, som varit till största
delen varit flödesstyrd, har i genomsnitt varit 75 ml/m³ under året (räknat på hela avloppsmängden).
3
3
Vid förfällningen har i medeltal ca 60 ml/m doserats till förfällningen vid block A, 50 ml/m till förfäll3
ning block C samt 40 ml/m vid efterfällningen. Doseringen till block B har varit avställd för att prioritera
biologisk fosforavskiljning i bioblock B, vilken beräknas ha minskat förbrukningen av järnklorid med
150-200 ton. Återföringen av kemslam har under året för det mesta skett till försedimentering B.
Använd mängd PIX-111 har minskat med 11 % sedan föregående år. Minskningen är 9 % jämfört med
medelförbrukningen 2003-2012.
Polyaluminiumklorid, PAX-215, används för att bekämpa skumbildande bakterier i block C. Sammanlagt har 51 ton PAX använts under året.
Kemiska produkter
2012
2013
2014
Järnklorid PIX-111 reningsverk (ton)
1 900
2 200
1 960
Polyaluminiumklorid PAX-215 (ton)
89
45
51
Polyelektrolyt – föravvattning (ton)
8,3
7,7
7,0
Polyelektrolyt – slutavvattning (ton)
24
23
37
Kalciumnitrat, Nutriox (ton)
75
51
29
Järnklorid PIX-111 ledningsnät (ton)
-
-
25
Flockningsmedel används dels vid föravvattningen, dels vid den slutliga avvattningen av slammet.
Totalt förbrukades 44 ton polyelektrolyt, varav merparten vid den slutliga avvattningen av slammet.
Problem med centrifugerna och svårigheter att hålla hög TS-halt i det avvattnade slammet har förekommit under året. Doseringen till centrifugerna har höjts betydligt. I medeltal tillsattes 11 kg polyelektrolyt per ton TS. Doseringen vid föravvattningen är oförändrad.
Hög TS-halt i slammet eftersträvas vid både föravvattning och slutlig avvattning.
Vid verket har dessutom använts 300 liter olja och 100 kg smörjfett använts. Skumdämpare har vid
behov tillsatts till rötkamrarna. Kemikalieförbrukningen redovisas i bilaga 9.
I Bälinge används sedan januari 2014 i första hand järnklorid för att motverka uppkomst av svavelväte
på tryckavloppsledningen till Uppsala. Kalciumnitrat, Nutriox, tillsätts numera enbart vid tömningen av
svartvattentankarna. Under året användes 25 ton PIX-111 och 4 ton kalciumnitrat.
Kalciumnitrat tillsätts även vid pumpstationerna Skarholmen och Lövängsvägen. Under året har dosering av kalciumnitrat också startats vid Lövstalöt pumpstation. Förbrukningen uppgick till sammanlagt
25 ton under året. Tillsatsen av kalciumnitrat vid pumpstationen vid Vreta, som Uppsala Vatten sköter
på uppdrag av JM, har upphört. Svavelvätet oxideras i stället i en oxidationstank i slutet av tryckledningen.
Uppsala Vatten arbetar med att förbättra styrningen av doseringen för att optimera användningen av
kalciumnitrat (se 11.2 ”Åtgärder under året”).
14. Avloppsslam, restprodukter och avfall
14.1 Externt slam
Vid Kungsängsverket behandlas slam från enskilda avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare och
slam från mindre reningsverk. Sammanlagt har 25 800 resp. 14 600 m³ slam från abonnemangstömningar av slamavskiljare och slutna tankar inom kommunen mottagits. Mängden fett från tömning av
fettavskiljare, som uppgick till 3 800 m³, har fortsatt att öka. Mängden övrigt slam, som utgörs av slam
från tömning av toaletter, rensning av avloppsledningar m.m., uppgick till 5 400 m³.
- 23 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
Mängden oavvattnat slam från mindre reningsverk inom kommunen var 13 800 m³.
Avloppsslammet från de mindre reningsverken tillförs normalt slambehandlingen via mottagningsstationen vid block AB. Under större delen av året har slammet avlämnats vid mottagningsstationen vid
block C tillsammans med övrigt slam och behandlats tillsammans med avloppsvattnet.
3
Den totala mängden externt slam uppgick till 63 400 m .
14.2 Avloppsslam, gallerrens och sand
Producerad mängd avloppsslam vid Kungsängsverket var under året 11 970 ton, vilket är betydligt
mindre än under de senaste åren. Torrsubstanshalten, 28,6 %, är högre än tidigare. Mängden torrsubstans var 3 400 ton.
Avloppsslammet transporteras till slamlagret på Hovgårdens avfallsanläggning, där det läggs uppmånadsvis. Merparten av slammet används efter behandling som konstruktionsmaterial vid täckning av
avslutade deponiområden.
Under augusti-oktober avsattes 3 680 ton Revaq-certifierat slam till jordbruket. Det mesta av slammet
har kommit till användning i andra kommuner än Uppsala kommun.
Under året har 42 resp. 61 ton tvättat rens från block AB resp. block C transporterats till Vattenfalls
avfallsförbränning. Den sammanlagda mängden rens har ökat. Det är oklart om det är vattenhalten
eller mängden rens som har ökat.
Mängden tvättad sand uppgick till 6 resp. 12 ton vid block AB resp. block C. Sanden har körts till Hovgårdens avfallsanläggning.
Avfallsslag
2012
2013
2014
Avloppsslam (ton)
12 710
12 680
11 970
Tvättat rens (ton)
84
66
105
Tvättad sand (ton)
25
14
18
Oljeavfall (ton)
5,2
0,3
-
Spillolja har inte transporterats bort och oljeavskiljaren vid biltvätten har inte tömts under året.
15. Risker
Riskanalysen behandlar risker för miljön och människors hälsa vid driftstörningar och större haverier i
avloppsreningsverk och pumpstationer. Avsikten är att förbättra kunskapen om känsliga punkter i anläggningarna och vidta åtgärder för att minska risken för tillbud. Riskutredningen uppdaterades under
2013.
16. Periodisk besiktning
En periodisk besiktning av Kungsängsverket gjordes den 7 oktober 2014. Enligt slutomdömet har
Uppsala Vatten vid ombyggnationerna av anläggningen hela tiden sett till att skapa många olika driftmöjligheter. Anläggningen är därför mycket flexibel och även relativt komplex, vilket kräver att personalen har stor kunskap för att driva den på ett optimalt sätt. Anläggningen är välskött och Uppsala
Vatten gör hela tiden insatser för att ytterligare optimera anläggningen. Besiktningsmannen noterade
också en klar förbättring vad gäller klagomål på lukt jämfört med föregående besiktning.
- 24 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
UNDERSKRIFT
Uppsala Vatten och Avfall AB avger härmed miljörapport för år 2014 för Uppsala avloppsreningsverk,
Kungsängsverket, Uppsala kommun. Rapporten har upprättats enligt Naturvårdsverkets föreskrifter
om miljörapport, NFS 2006:9, som även innehåller allmänna råd, samt Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, 2015-02-12. Rapportering har även skett via Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP. För sammanställning av rapporten står Ernst-Olof Swedling, Uppsala Vatten och
Avfall AB.
Uppsala 2015-03-27
Uppsala Vatten och Avfall AB
.................................................................................
Tommy Högström
VD
- 25 -
Miljörapport 2014
Kungsängsverket
BILAGOR
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13
Bilaga 13a
Bilaga 13b
Bilaga 13c
Bilaga 14
Bilaga 14a
Bilaga 14b
Anslutning och ledningsnätsuppgifter
Inkommande avloppsvatten och externslam
Kontrollmetoder för bräddning och bräddningsmängder
Bräddningsuppgifter från ledningsnätet
Bräddning vid avloppsreningsverket
Utgående vatten
Grovrens, sand, slamstabilisering och slammängder
Slamanalyser
Kemikalier, metalltillförsel med fällningsmedel,
farligt avfall och övrigt avfall
Utförda åtgärder på ledningsnät och pumpstationer
Bränsleförbrukning
Kontroll av utsläpp till luft
Kartor över verksamhetsområdet
Uppsala tätort
Bälinge tätort
Lövstalöt tätort
Flödesschema Kungsängsverket
Avloppsvattenbehandling
Slambehandling
Emissionsdeklaration
- 26 -
Miljörapport 2014
Miljörapport för år:
Kungsängsverket
2014
Bilaga 1
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
ANSLUTNING OCH LEDNINGSNÄTUPPGIFTER
VATTENVERK, antal anslutna personer:
AVLOPPSANL, antal anslutna personer:
168 900
anslutna person.ekv.(pe)*
148 700
anslutna pe från industrin m.a.p. BOD7**
25 000
* Anslutna pe beräknas utifrån total inkommande BOD7-belastning och 70 g BOD7/person. BOD7-belastningen är påverkad av interna slamströmmar
** Beräknat utifrån utsläpp vid större industrier och 70 g BOD7/person. Basbelastningen antas motsvara 10 000 pe
Månad
Prod. mängd
renvatten, m3
I
Mängd avloppsvatten, m³
II
Månadsdifferens
m³
Nederbörd
Antal mm
Maxdygn
II-I
Anmärkningar
mm/d
Jan
1 706 100
43,8
Febr
1 776 000
43,0
14,4
8,6
Mars
1 932 600
46,1
16,6
April
1 603 500
45,8
15,7
Maj
1 625 600
57,5
15,4
Juni
1 305 100
64,7
14,0
Juli
1 214 900
41,6
16,6
Aug
1 405 600
121,7
43,1
Sept
1 361 900
50,2
40,9
Okt
1 568 800
68,5
18,5
Nov
1 459 900
34,9
10,6
Dec
1 418 200
33,9
5,4
Summa utgående vatten
18 378 200
652
Summa inkommande vatten*
18 142 700
* Under året har 235 500 m3 dricksvatten använts vid rening av biogas. Vattnet från gasreningen tillförs kemsteget och ingår i utgående vatten, men inte i
inkommande avloppsvatten.
UPPMÄTTA/UPPSKATTADE VATTENMÄNGDER
Debiterad mängd
spillvatten, m³
Kyl/spolvatten till
dagvattennät, m³
Utläckage
renvattenmängd, m³
Ovidkommande mängd
vatten, m³
11 900 300
UPPGIFTER OM LEDNINGSNÄTET
Kombinerat system
% av ledningsnät
Antal
pumpstationer
0
59
Antal bräddavlopp
Vid pumpstation
Övriga*
58
Anm
Antal
nederbördsmätare
1
Anmärkningar
Nederbördsuppgifter från Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala
Medelvärdet av årsnederbörden vid Uppsala 1836-1990 är 547 mm
Antalet pumpstationer inkluderar två vakuumpumpstationer i Bälinge. Stationerna saknar bräddavlopp.
Förteckningen omfattar enbart avloppspumpstationer, som ingår i den allmänna avloppsanläggningen. Avloppspumpstationerna
"Danmark" och "Pump och tömning" vid Kungsängsverket ingår inte i sammanställningen.
* Bräddskibord vid Holmvägen, Sunnersta
- 27 -
Miljörapport 2014
Miljörapport för år:
Kungsängsverket
2014
Bilaga 2
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM
Laboratorium
Ink. flöde:
3
49 700 m /d
Avser följande analyser
Vattenlaboratoriet, Uppsala Vatten och Avfall AB
Parameter
Inkommande halter i mg/l
Antal prov
och provtyp
Medelvärde
Medel
värde
Inkommande mängder i ton/år
Ev. intern
Total
belastning***
före prov-IN
ton/år
IV
inkommande
belastning****
ton/år
I+II+III-IV
IN AB
IN C
Provt.punkt
prov-IN
(totalt)*
I
BOD7
50 DP 50 DP
190
220
3 810
11
3 800
COD-Cr
52 VP 52 VP
450
500
8 530
52
8 480
IN AB
IN C
Bräddning
vid verket
före prov-IN**
II
Externslam
efter prov-IN
III
P-tot
52 VP 52 VP
5,6
6,2
110
0,3
110
N-tot
52 VP 52 VP
46
54
900
79
820
Susp.substans
50 DP 50 DP
290
320
5 440
16
5 420
*
Sammanlagd mängd till block AB och block C. Under året har 52 % av inkommande flöde behandlats i block C och 48 % i block AB.
**
Uppgift hämtas från bilaga 5 (sammanlagd mängd vid hydraulisk överbelastning och vid driftavbrott före prov-IN)
*** 83 % av rejektvattnet från slamavvattningen har under året pumpats till inkommande vatten till block C. Föroreningsmängden är baserad
på provtagningarna på rejektvattnet under 2014 och mängden rejektvatten under 2014. Totalt har 9 stickprov tagits på rejektvattnet under året.
****Total inkommande belastning avser inkommande mängder vid provtagningspunkten prov-IN och bräddade mängder vid verket före prov-IN
Inkommande vattenmängd under året inklusive bräddad mängd vid verket, m³
EXTERNSLAM
Slammängd
18 147 850
Behandling i verket
m³/år
ton TS/år
Slamavskiljare Uppsala k:n
25 770
310
Till avloppsvattenbehandling
Slutna tankar Uppsala k:n
14 630
40
Till avloppsvattenbehandling
Fettavskiljare
3 800
114
Avloppsreningsverk
13 810
400
Till avloppsvattenbehandling
Till avloppsvattenbehandling 12 631 m 3, till slambehandling 829 m 3
Till avloppsvattenbehandling
Övrigt*
5 420
50
Summa
63 430
910
* varav slamavskiljare och slutna tankar (ej abonnemangstömningar) 2 273 m3, Baja-major, latrin mm 347 m3, tankar och ledningar företag 1 067 m3,
rensning kommunens ledningsnät och ledningar i bostäder 401 m3, övrigt slam 1 337 m3)
SPECIFIKATION ÖVER EXTERNSLAM FRÅN AVLOPPSRENINGSVERK
Anläggning
FällningsSlammängd
kemikalie
m³/år
ton TS/år
TS-halt
Björklinge
PIX 111
80
2
TS-halt 3 %
Gunsta
PIX 111
960
30
TS-halt 3,1 %
Gåvsta
PIX 111
800
23
TS-halt 2,9 %
Järlåsa
PIX 111
1030
46
TS-halt 4,5 %
Knutby
PIX 111
960
36
TS-halt 3,7 %
Länna
PIX 111
5660
108
TS-halt 1,9 %
Ramstalund
PIX 111
820
24
TS-halt 2,9 %
Skyttorp
PIX 111
90
4
TS-halt 4,3 %
Storvreta
PIX 111
640
25
TS-halt 3 %
Vattholma
PIX 111
290
16
TS-halt 4,5 %
Vänge
PIX 111
2 130
77
TS-halt 3,6 %
Övriga reningsverk
PIX 111
350
11
TS-halt 3 %
TS-halt %
Övriga noteringar
Mängden internt slam från Kungsängsverket i form av flytslam, bassängrengöringar etc uppgick till 1 410 m 3 under året.
- 28 -
Miljörapport 2014
Miljörapport för år:
Kungsängsverket
2014
Bilaga 3
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
BRÄDDNING OCH BRÄDDNINGSMÄNGDER
KONTROLLMETODER
Kontrollmetoder för bräddning på ledningsnätet
Beskriv kontrollmetod (mätutrustning/typ av datormodell, utförande m.m.)
Avloppspumpstationer
Uppsala
Vid årsskiftet var 43 av 45 pumpstationer på spillvattennätet anslutna till driftövervakningssystemet för Kungsängsverket.
De flesta stationerna är försedda med utrustning för kontroll av ev. bräddning. Bräddad avloppsvattenmängd vid
pumpstationerna har beräknats utifrån aktuella in- och utflöden samt bräddningens varaktighet.
Bälinge och Lövstalöt
I samhällena finns sex vanliga avloppspumpstationer och två vakuumpumpstationer (Bälinge). Två av avloppspumpstationerna
är försedda med utrustning för kontroll av ev. bräddning. Pumpstationerna ingår i det norra driftområdet och är anslutna till driftövervakningssystemet för VA-anläggningarna i kransorterna.
Gunsta
Överföringsledningen för avloppsvatten från Gunsta till Uppsala togs i drift under augusti 2014. I Gunsta finns en pumpstation på ledningsnätet, en ny pumpstation vid f.d. reningsverket och två nya pumpstationer längs överföringsledningen.
Jälla och Lindbacken
Avloppsvattnet från Jälla och Lindbacken pumpas till Uppsala via tre avloppspumpstationer sedan januari 2013. Två av pumpstationerna
är anslutna till övervakningssystemet för VA-anläggningarna i kransorterna.
Avloppsledningar
På spillvattennätet i Sunnersta finns en bräddavloppsledning till Fyrisån. Nödavloppet är försett med larm och registrering.
Kontrollmetoder för bräddning vid avloppsreningsverket
(X) Kontinuerlig mätning/registrering av volym samt tids-/flödesproportionell provtagning och analys
enligt 5-19 §§ SNFS 1990:14
( ) Annan likvärdig metod:
TOTAL BRÄDDNING I SYSTEMET
Vid hydraulisk överbelastning, m3
Vid driftavbrott
m3
Totalt
m3
Totalt i procent av
utg. avloppsvatten, %
Ledningsnät
20
30
50
0,0003%
Reningsverket
580
4 570
5 150
0,03%
Summa
600
4 600
5 200
0,03%
Anmärkning
Kemsteget har varit avstängt vid två tillfällen under sammanlagt 5 timmar för inspektion resp. rengöring av utloppskanalen.
- 29 -
Miljörapport för år:
2014
Bilaga 4
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
BRÄDDNINGSUPPGIFTER FRÅN LEDNINGSNÄTET
Redovisning av bräddning från enskilda bräddavlopp samt andra utsläpp från ledningsnätet (t.ex. vid ledningsbrott). Om antalet utsläppsplatser är stort kan alternativt
den totala bräddningsmängden till olika recipienter redovisas. Bräddning till känsliga recipienter bör dock redovisas separat för varje bräddpunkt.
Plats för utsläpp
Benämning
Tillsynsfrekvens
Ev. typ
av larm
Kontrollmetod
för bräddat vatten
Falebro AP
Varaktighet, bedömt flöde
Gunsta AP
Varaktighet, bedömt flöde
Bräddning vid hydraulisk överbelastning
VaraktigBräddad
Anmärkning
Varaktig-
Utsläpp vid driftavbrott
Anmärkning
mängd
(t.ex. orsak)
het
mängd
het
dygn
m³/år
dygn
m³/år
0,14
20
0,14
30
0,14
30
Sävjaån
AP= avloppspumpstation
Summa
0,14
20
Recipient
Utsläppt
Säkring, motorskydd utlöst vid två tillfällen Lillån
Miljörapport för år:
2014
Bilaga 5
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
BRÄDDNING VID AVLOPPSRENINGSVERKET
ANTAL BRÄDDNINGSDYGN OCH VATTENMÄNGDER
Kvartal
Bräddning före provtagn.punkt prov-IN
Hydr. överbel.*
Bräddning efter provtagn.punkt prov-IN**
Driftavbrott
Hydr. överbel.*
Total mängd
Driftavbrott
bräddat
Antal
Mängd
Antal
Mängd
Antal
Mängd
Antal
Mängd
vatten
dygn
m³
dygn
m³
dygn
m³
dygn
m³
m³
0,08
580
1
2
3
580
4
0,19
4 570
4 570
580
0,19
4 570
5 150
Före
Efter
prov-IN
prov-IN
0,08
Summa
Eventuell typ av behandling:
FÖRORENINGSHALTER OCH -MÄNGDER I BRÄDDAT VATTEN
Parameter
Föroreningshalter i mg/l, årsmedel
Före prov-IN
H.överbel.*
D.avbrott
Föroreningsmängder
Efter prov-IN
H.överbel.*
D.avbrott
BOD7
110
5
0,087
Totalt
Enhet
0,087
ton/år
COD-Cr
230
46
0,34
0,34
ton/år
P-tot
1,4
0,51
0,003
0,003
ton/år
N-tot
18
10
0,056
0,056
ton/år
NH4-N
6,7
0,07
0,004
0,004
ton/år
Kvicksilver
0,000059
<0,00002
0,0001
0,0001
kg/år
Kadmium
0,000068
<0,00005
0,0003
0,0003
kg/år
Bly
0,0026
<0,0005
0,004
0,004
kg/år
Koppar
0,030
0,0075
0,05
0,05
kg/år
Zink
0,068
0,14
0,7
0,7
kg/år
Krom
0,0019
<0,0009
0,005
0,005
kg/år
Nickel
0,0038
0,0023
0,01
0,01
kg/år
Susp.substans
ton/år
Anmärkningar såsom ev. tillämpning av schablonvärden och metod för beräkning av föroreningsmängder
(utifrån årsmedelvärden eller summering av utsläppsmängden vid varje tillfälle):
*Hydraulisk överbelastning av ovidkommande vatten (nederbördspåverkan, läck- och dräneringsvatten)
Miljörapport för år:
2014
Bilaga 6
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
UTGÅENDE VATTEN
Utg. flöde:
3
50 400 m /d
Laboratorium
Avser följande analyser
Vattenlaboratoriet, Uppsala Vatten och Avfall AB
BOD7, COD, P-tot, PO4-P, N-tot, NH4-N, NO3-N, SS
Institutionen för Vatten och Miljö, SLU
TOC
ALS Scandinavia, Luleå
Metaller
FÖRORENINGSHALTER OCH -MÄNGDER
Parameter
Halt i mg/l
Provtagningspunkt, prov-UT
Antal prov
Medelvärde*
I
Utgående mängder
II
I+II
Enhet
Maxvärde
prov-UT
5 150
0,087
18 383 350
<61
m3/år
ton/år
0,34
<560
ton/år
och provtyp
Bräddat vatten
Totalt
vid verket
Vattenmängd
BOD7
53 DP
<3
8
18 378 200
<61
COD-Cr
52 VP
<31
40
<560
TOC
53 DP
9,2
15
170
170
ton/år
P-tot
PO4-P
52 VP
53 DP
0,085
0,057
0,16
0,19
1,6
1,1
0,003
1,6
1,1
ton/år
ton/år
N-tot
NH4-N
52 VP
53 DP
11
1,3
17
8,7
200
24
0,06
0,004
200
24
ton/år
ton/år
NO3-N, NO2-N
53 DP
8,8
14
160
160
ton/år
Susp.substans
52 DP
<5,4
15
100
100
ton/år
Bly
12MP
0,0003
<0,0005
5
0,004
5
kg/år
Kadmium
12MP
0,00003
<0,00005
0,5
0,00027
0,5
kg/år
Koppar
12MP
0,0053
0,007
100
0,05
100
kg/år
Krom
12MP
0,0005
<0,0009
8
0,005
8
kg/år
Kvicksilver
12MP
0,00001
<0,00002
0,2
0,0001
0,2
kg/år
Nickel
12MP
0,0024
0,0029
43
0,013
43
kg/år
Zink
12MP
0,014
0,021
250
0,67
251
kg/år
*Bör redovisas som flödesvägt medelvärde. Om så inte är fallet skall detta anges under anmärkningar.
( X ) Kontinuerlig mätning/registrering av flöde samt flödesproportionell provtagning och analys enligt
5-9 §§ SNFS 1990:14
( ) Annan likvärdig metod:
Anmärkningar (ev. avledning inklusive analysresultat till damm före utsläpp till recipient etc.)
Vid beräkning av medelvärdena för BOD7 och COD, där 34 resp. 36 mätvärden varit <3 mg/l resp. <30 mg/l, har kvantifieringsgränsen använts. Detta gäller även i de fall där halten suspenderad substans varit < 5,0 mg/l (45 gånger).
Vid beräkning av medelhalten av metaller, har i de fall halten varit lägre än kvantifieringsgränsen, halva kvantifieringsgränsvärdet
använts. Kadmium- och kvicksilverhalterna var <0,05 ug/l resp. <0,02 ug/l och bly- och kromhalterna var <0,6 ug/l resp.
<0,9 ug/l i tolv av tolv månadsprov.
DP= dygnsprov
VP= veckoprov
MP=månadsprov
- 32 -
Miljörapport för år:
2014
Bilaga 7
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
GROVRENS, SAND, SLAMSTABILISERING OCH SLAMMÄNGDER
GROVRENS OCH SAND:
Tvättat rens
Tvättad sand
Block AB
42 ton
6 ton
Block C
61 ton
12 ton
Totalt
105 ton
18 ton
STABILISERING
Slamluftning
Kalkstabilisering
Antal
Uppehållstid
Temperatur
Uppehållstid
g CaO/ m 3 slam
kammare
dygn
°C
dygn
2
18
37,5
Rötning
Övrigt
Övriga noteringar
SLAMMÄNGDER
Slamproduktion
ton
Mängd
ton TS
TS-halt Anmärkning
%
Producerad mängd avloppsslam
11 970
3 400
29
Till slamlager, Hovgårdens avfallsanläggning
11 970
3 400
29
Till mellanlager, Kungsängsverket
0
MELLANLAGER VID KUNGSÄNGSVERKET
Mängd slam i lager 14-01-01
Till mellanlager under året
Från mellanlager
Kungsängsverket
0
Lagrets kap: ..................m3
Övriga reningsverk
0
Lagrets yta: 28 000 m 2
Biogödsel
0
Kungsängsverket
0
Övriga reningsverk
0
Biogödsel
0
Jordbruk
0
Anläggningsjord
0
Övriga reningsverk
0
Korrigering mgd i lager
Mängd slam i lager 14-12-31
Kungsängsverket
0
Övriga reningsverk
0
Biogödsel
0
Övriga noteringar (t.ex. uppgifter om mellanlager och dess kapacitet samt avsett slutligt omhändertagande)
Producerad mängd slam vid Kungsängsverket baseras på invägd mängd slam vid Hovgårdens avfallsanläggning.
Under augusti-oktober användes 3 680 ton slam inom jordbruket efter att ha lagrats under minst sex månader i slamlagret
på Hovgårdens avfallsanläggning.
Användningen av mellanlagret vid Kungsängsverket upphörde helt i augusti 2013.
(fortsätt på baksidan eller på separat papper om utrymmet inte räcker)
- 33 -
Miljörapport för år:
2014
Bilaga 8
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
SLAMANALYSER
Laboratorium
Avser följande analyser
Vattenlaboratoriet, Uppsala Vatten och Avfall AB
pH, torrsubstans, glödgn förlust, N-tot, NH4-N
ALS Scandinavia, Luleå
Metaller och övriga parametrar
Eurofins, Lidköping
Organiska ämnen
Parameter
pH
Torrsubstans
Glödgn.förlust
N-tot
NH4-N
Enhet
vikts-%
g/kg TS
g/kg TS
g/kg TS
Medelvärde
Maxvärde
Antal värden
Antal prov
större än gränsv.
SFS 1998:944
och provtyp
7,5
28,6
646
48
11
7,9
30,3
676
53
16
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
Mängd
kg/år
3 400 000
163 000
38 000
P-tot
Kalkverkan(CaO)
Kalium
Kalcium
Magnesium
Järn
Mangan
Aluminium
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Zink
Silver
g/kg TS
mg/kg TS
g/kgTS
g/kgTS
g/kgTS
g/kgTS
g/kgTS
g/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
28
33
12 MP
97 000
1,4
24
2,7
80
0,21
9,4
12
0,58
3,4
374
17
0,61
14
443
1,9
1,7
28
3,1
105
0,28
12
17
0,65
5,3
448
23
0,81
19
547
2,5
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
12 MP
11 MP
12 MP
12 MP
12 MP
4 700
83 000
9 100
273 000
700
32 000
41
2,0
Nonylfenol
PCB
PAH
mg/kgTS
mg/kgTS
mg/kgTS
7,2
0,037
0,82
10
0,054
1,4
12 MP
12 MP
12 MP
24
0,13
2,8
- 34 -
0>100
0>2
0>600
0>100
0>2,5
0>50
0>800
1 300
59
2,1
48
1 500
6,0
Miljörapport för år:
2014
Bilaga 9
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
KEMISKA PRODUKTER, METALLTILLFÖRSEL MED FÄLLNINGSMEDEL, FARLIGT AVFALL
FÖRBRUKNING AV KEMISKA PRODUKTER
Användning/
ändamål
Produktnamn, leverantör
Mängd
ton/år
Fosforavskiljning
PIX 111, Kemira Kemi, järnklorid
1 957
x
x
Filamentbekämpning
PAX-215, Kemira Kemi, polyaluminiumklorid
51
x
x
Slambehandling
- föravvattning
- centrifuger
Zetag 7557, BASF, polyelektrolyt (föravvattning)
7,0
x
Superfloc C-498, Kemira, polyelektrolyt (centrifuger)
37
x
Rötkammaren
KemFoamX 2500, Kemira Kemi, skumdämpare
0,19
x
Ledningsnätet
Nutriox, Yara, kalciumnitratlösning*
29
x
PIX 111, Kemira Kemi, järnklorid
25
Smörjoljor, hydrauloljor
Smörjfett
0,3
0,1
Övrigt
Varuinfo.
bifogas
ja
nej
Anm.
x
* Bälinge avloppspumpstation 3,8 ton, Lövstalöt avloppspumpstation 0,75 ton, avloppspumpstationerna Skarholmen och Lövängsvägen 10 ton.
** Bälinge avloppspumpstation 25 ton
TILLFÖRSEL AV TUNGMETALLER GENOM DOSERING AV FÄLLNINGSKEMIKALIER
Fällningsmedel
PIX 111
Bly
<0,6
Kadmium
<0,06
Koppar
2
Krom
12
Totalt
<0,6
<0,06
2
12
Värde (kg/år)*
Kobolt
Kvicksilver
14
<0,01
14
<0,01
Nickel
18
Zink
14
18
14
* Tillförd mängd metall är beräknad utifrån uppgifter i bolagets produktinformation daterad 2013-01-01.
FARLIGT AVFALL
Kod
Typ av avfall samt ursprung
Sammansättning
Mängd
Transportör
Slutbehandling
ÖVRIGT AVFALL
Typ av avfall
Mängd
Brännbart industriavfall (till Vattenfall AB)
Osorterat bygg- och industriavfall (till Hovgårdens avfallsanläggning)
Metall (till Skrotcentralen)
Schaktmassor (till Hovgårdens avfallsanläggning)
Trädgårdsavfall (till Hovgårdens avfallsanläggning)
6,5 ton
25,9 ton
12,6 ton
4,6 ton
4,5 ton
Anm. Uppgifterna inkluderar avfall från både reningsverket och VA-verkstaden
- 35 -
Miljörapport för år:
2014
Bilaga 10
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
UTFÖRDA ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGSNÄTET
Sträcka/Pumpstation
Åtgärd
S* Längd
meter
D* Längd
meter
V* Längd
meter
Orsak**
Ringgatan
Omläggning
200
180
175
ÅP
Karlsrogatan
Omläggning
100
90
110
ÅP
Tegnérgatan
Omläggning
90
DP
Kungsängsesplanaden
Oml/Nyl
230
DP
Varpen & Spolen , Kungsängen
Oml/Nyl
ca 500
DP/ÅP
Råbyvägen
Omläggning
Jan-Eriks väg, Storvreta
Oml/Nyl
60
Flisvägen, Skyttorp
Omläggning
Vikstavägen, Skyttorp
Omläggning
ca 550
ca 700
DP
110
115
Ö
170
210
ÅP
230
220
ÅP
Anmärkning
Pågående arbete
Kommentarer
Endast större åtgärdsarbeten redovisas.
Noteringar (datum, område) över saneringsplan/åtgärdsplan
*Koder
S = Spillvattenledning
D = Dagvattenledning
V = Vattenledning
**Orsak
- 36 -
ÅP =
A=
LB =
OG =
Ö=
DP =
Enl.Åtgärdsprogram
Akutåtgärd
Ledningsbrott
Ombyggnad gata
Övrigt
På grund av ändrad detaljplan
Miljörapport för år:
2014
Bilaga 11
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
BRÄNSLEFÖRBRUKNING
(Förbränningsanläggningar med tillförd energi > 10 GWh/år)
Panncentral
Redovisningen gäller i första hand anläggningar med tillförd effekt >10 MW.
Redovisning per panna
Totalt
Panna (nr)
Typ av bränsle
Bränsleförbrukning
Tillförd (bränsle-)energi
Svavelhalt i fossila
bränslen (%)
Övrig information
(t.ex. elförbrukning)
Olja
Gas
Annat
Total bränsleförbrukning fördelat på olika bränslen
Vid oljeeldning anges typ av eldningsolja med siffran 1-5
Tillförd energi anges i sorten GWh/år eller MWh/år
Fasta bränslen anges i ton/år eller m³/år
Med fossila bränslen avses olja, kol och torv
Förbränningsanläggning för rötgas
Redovisning per förbränningsanordning (panna, gasmotor e.dyl.)
Gasproduktion (Nm³)
Kungsängsverket
Nyttiggjord mängd (Nm³)
Fordonsgas 1 297 300
Hantering av återstoden (Nm³) Fackling 105 700
Totalt
1 953 700
Gasmotor 389 400
Gaspannor 192 600
Kallfackling 4 100
109 800
Mätosäkerhet 2% (skillnad producerad och använd/facklad mängd gas)
Värmeåtervinning
Årsrapport över köldmedieanvändning har lämnats tidigare: ja ( ) nej ( ), om ja ange datum (
Övriga noteringar, såsom driftstörningar, förändringar i driften, energisparåtgärder (t.ex. varvtalsreglering av
pumpar m.m. under året.
(fortsätt på baksidan eller på separat papper om utrymmet inte räcker)
- 37 -
1 879 300
)
Miljörapport för år:
2014
Bilaga 12
Avloppsanläggning/Kommun
Kungsängsverket/ Uppsala Kommun
KONTROLL AV UTSLÄPP TILL LUFT
Utsläpp av föroreningar
Redovisningen gäller i första hand avloppsanläggningar med förbränningsanläggningar med tillförd effekt >10 MW
Även uppgifter om utsläpp till luft från andra delar av verksamheten, t.ex. NO2-utsläpp från kvävereduktion, kan redovisas här
Anläggning
Kväveoxider*
g NO2/MJ
kg NO2/år
årsmedelv.
Svaveloxider**
g S/MJ
kg S/år
årsmedelv.
Stoft
g/MJ
kg/år
årsmedelv.
Ammoniak***
kg NH3/år
Anm.
Totalt
*
Kväveoxider (NOx ) = Summan kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2)
** Svaveloxider (SOx ) = Summan svaveldioxid (SO2) och svaveltrioxid (SO3)
*** NH3-utsläpp ska anges vid ev. tillsats av NH3 eller annan N-förening vid rökgasrening
Funktionskontroll av stoftavskiljare
Avskiljare
(förbränningsanläggningar med tillförd effekt >10 MW)
Drift-/Kontrollresultat
Utsläpp av luktande ämnen:
Kontroll av utsläpp via biofilter (kompostfilter), kolfilter eller liknande som används för luktreducering:
Utsläppskälla
Inloppspumpstationer,
grovreningsbyggnad
Slamavvattning
Luktreduceringsåtgärd/-metod
Kompostfilter
BBK-filter, UV-lampor
Drift-/Kontrollresultat
(reduktionsgrad, funktionskontroll, utsläppskontroll etc.)
Serviceavtal för årlig genomgång av BBK-filter och UV-lampor
Material i kompostfilter byts vartannat år. Byte gjordes 2014. Även
materialet i BBK-filtren vid Kungsängsverket och Tullgarn pumpstation
har bytts ut.
Utsläpp från värmepumpar > 10 MW tillförd effekt
CFC
HCFC
HFC
Anläggning
kg/år
kg/år
kg/år
Totalt
- 38 -
Påfylld mängd
% av total mängd
i systemet
Anmärkning
BILAGA 13 A
KUNGSÄNGSVERKET OCH AVLOPPSPUMPSTATIONER I UPPSALA
- 39 -
BILAGA 13 B
AVLOPPSPUMPSTATIONER I BÄLINGE
- 40 -
BILAGA 13 C
AVLOPPSPUMPSTATIONER I LÖVSTALÖT
- 41 -
- 42 -
Bilaga 14b
- 43 -
EMISSIONSDEKLARATION
Verksamhetsutövare
Anläggningsnamn
Anläggningsnummer
År
Utsläpp
Uppsala Vatten och Avfall AB
Kungsängsverket
0380-50-080
2014
Till recipient
Parameter
Enhet
Underlag
för
värdet
12
13
17
20
21
22
24
28
Totalkväve
Totalfosfor
Arsenik och arsenikföreningar, som As
Koppar och kopparföreningar, som Cu
Kvicksilver och kvicksilverföreningar, som Hg
Nickel och nickelföreningar, som Ni
Zink och zinkföreningar, som Zn
Halogenerade organiska föreningar
t/år
t/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
M
M
M
M
M
M
M
M
200
1,6
8
100
0,2
43
250
680
42
46
51
53
57
Alkylfenol och alkylfenoletoxilater1
Di-(2etylhexyl)-ftalat
Totalt organiskt kol (som totalt C eller COD/3)
Klorider (som totalt Cl)
Fluorider (som totalt F)
kg/år
kg/år
t/år
t/år
t/år
M
M
M
M
M
2,2
26
170
2 760
13
Nr
NFS
2006:9
CAS-nr
117-81-7
1
4-nonylfenol
Underlag för värdet:
mätning
M
beräkning
C
E
uppskattning
- 44 -
Utsläpp till
Vatten
Luft
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444, 751 44 Uppsala
Telefon: 018-727 94 00
Fax: 018-727 93 10
E-post: [email protected]
Besöksadress: Uppsala Business Park, Rapsgatan 7