Likabehandlingsplan Kollaskolan grund och särskolan

1
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling för Kollaskolan 2015
Grundsärskolan 1-5







Handlingsplan vid kränkande behandling och mobbning mellan
elever. Bil. 1
Handlingsplan vid mobbning och kränkning vuxen mot elev. Bil 2
Handlingsplan vid mobbning och kränkning vuxen mot vuxen Bil 2
Handlingsplan avseende motverkande av kränkningar på internet Bil 2
Kollaskolans handlingsplaner (KARTA) för förebyggande arbete Bil
3-7
Kollaskolans trivsel och ordningsregler Bil.8
Dokumentationsmall för kränkande behandling Bil.9
Framtagandet av planen har gjorts av skolledning/THT (feb), personal på APT, elevrådet och
föräldraföreningen ().
2015 02 13
Anneli Ardevall
Rektor 1-5 grundsärskolan
2
Kollaskolans inriktning
Ledningen och all personal på Kollaskolan tar avstånd från diskriminering på grund av
kön, etnisk tillhörighet av religion, sexuell läggning och funktionshinder i
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund och särskola.
Kollaskolan skall vara en god miljö för utveckling och lärande. Skolan strävar efter att vara en
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust till att lära. Alla elever och
personal på Kollaskolan skall mötas med respekt för sin person och sitt arbete. Rektor har
ansvaret för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsplaner för att
förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbing och rasistiska
beteenden ibland elever och anställda. Rektor har ansvaret att ge personal, elever och föräldrar
kännedom om verksamhetens mål.
Vad säger Skollag/Läroplan?
Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och
respekt, för vår gemensamma miljö, särskilt skall den som verkar i skolan bemöda sig om att
hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling” (Skollagen 6 kap.)
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen i skolan
ska utsättas för kränkande behandling. Tendenser till kränkande behandling ska aktivt
bekämpas. Läroplanen för grundskolan från 2011 (LGR 11). Skolverkets allmänna råd:
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det varje år (januari)upprättas en plan med
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av barn och elever. Enligt förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet
med planer mot diskriminering och kränkandebehandling ska planerna upprättas, följas upp
och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen
gäller.(SKOLFS 2007:7)
Vilka ser till att lagen följs?
Skolverket och ombudsmännen, Jämställdhetsombudsmannen (JämO)
Diskrimineringsombudsmannen (DO), Kommunhandbok för socialtjänsten (HomO),
Handikappombudsmannen (HO)ska utifrån sina ansvarsområden se till att lagen följs.
Skolverket har ett särskilt ansvar för den nya lagen genom att ett barn- och elevombud för
arbetet mot diskriminering och kränkning ska tillvarata det enskilda barnets och elevens
rättigheter.
Policy
Ledningen och all personal på Kollaskolan tar avstånd från diskriminering på grund av
kön, etnisk tillhörighet av religion, sexuell läggning och funktionshinder i
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund och särskola.
Kollaskolan skall vara en god miljö för utveckling och lärande. Skolan strävar efter att vara en
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust till att lära. Alla elever och
personal på Kollaskolan skall mötas med respekt för sin person och sitt arbete. Rektor har
ansvaret för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsplaner för att
förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbing och rasistiska
beteenden ibland elever och anställda. Rektor har ansvaret att ge personal, elever och föräldrar
kännedom om verksamhetens mål.
Skolan arbetar utifrån fem värdegrundsord: Dessa tillsammans bildar ordet KARTA
KUNSKAP ANSVAR RESPEKT TRYGGHET ARBETSGLÄDJE
3
Definition: Vad är diskriminering:
Diskriminering innebär att någon bli sämre behandlad på grund av egenskaper som inte går att
påverka. Diskriminering kan drabba såväl hela grupper som individer.
I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering på sju olika grunder:
 kön,
 ålder
 etnisk tillhörighet (någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella och
etniska ursprung, ras eller hudfärg)
 religion eller annan trosuppfattning
 funktionsnedsättning(varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en
sjukdom fanns vid födseln)
 sexuell läggning (som homosexualitet, bisexualitet eller heterosexualitet)
 könsöverskridande identitet eller uttryck (någon inte identifierar sig som kvinna eller
man eller att man genom sin klädsel eller på annat sätt bryter mot samhällets normer
kring könsidentitet och könsuttryck)
Definition: Vad är kränkande behandling?
Begreppet ”kränkande behandling” används som ett samlingsbegrepp för olika former av
kränkning. Gemensamt för all kränkande behandling är:
 att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde
 kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck
 kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera
 kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande
 kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna
Kränkningar kan vara:
 Fysiska (t.ex. att bli utsatt för knuffar och slag)
 Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad t ex hora, bög)
 Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
 Textburna (t.ex. klotter, brev och lappar, och även mail och sms)
Mål: En skola fri från diskriminering och kränkande behandling.
En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon har blivit kränkt eller
diskriminerad måste tas på allvar.
Förebyggande arbete
Skolnivå

All personal på skolan skall ha kunskap om skolans fem värdegrundsord: Kunskap,
Ansvar, Respekt, Trygghet och Arbetsglädje (KARTA)samt de handlingsplaner (mål)
som är kopplade till orden. Utvärdering av dessa handlingsplaner görs årligen. I
november utvärderar vi Trygghet och Respekt. Övriga planer på utvärderingsdagen i
slutet av läsåret. Rektor ansvarar.

Elev - och brukarenkät organiseras och genomförs vartannat år centralt i grundskola år
2,5,8, samt alla åldrar i grundsärskola. Förvaltningen ansvarar.

Nyanställd personal skall ges information om plan mot diskriminering och kränkande
behandling vid introduktionsmötet. Rektor ansvarar.
4

Planen mot diskriminering och kränkande behandling följs upp i skolans systematiska
kvalitetsarbete. Åtgärder/ insatser för att skapa förbättringar inom området ska
planeras i mars/april varje läsår i den lokala ledningsgruppen (LG). Rektor ansvarar.

Skolan skall informera vårdnadshavarna om skolans arbete med planen via
föräldramöten och skolans hemsida. Lärarna ansvarar för föräldramöten och
expeditionen ansvarar för hemsidan i samråd med rektorerna.

Kollaskolan arbetar utifrån ett Trygghetsteam (THT) som tillsammans med rektor
planerar det övergripande arbetet. THT har en handledande och stödjande funktion ut
till arbetslagen och en koppling till Elevhälsoteamet (EHT).

Det skall alltid finnas rastvakter och taxi- och bussvakter på plats. Saknas rastvakter
skall detta åtgärdas i form av anmälan till skolledningen.

Kollaskolan har interna dataregler som utgår ifrån kommunens datapolicy. (Bil.2)

Trygghetsteamets arbete ska utvärderas vid slutet av varje läsår.

THT ansvarar för att Barnrättsveckan planeras in som en återkommande aktivitet varje ht.

Elevrådet lämnar synpunkter på de för skolan gemensamma ordningsreglerna till THT
i början av höstterminen. THT ansvarar.
Gruppnivå

Planen ska informeras om och följas upp i alla klasser i början av varje termin.
Läraren ansvarar för att göra innehållet anpassat till elevgruppen. Läraren ansvarar.

Planen, utifrån respekt och trygghet, skall vara en fast punkt på alla klass- och elevråd.
Läraren ansvarar.

Samtliga klasser och grupper på fritids skall samtala om skolans värdegrund genom
klassens och skolans ordningsregler samt när behov uppstår. Läraren ansvarar.

Lärare skall varje år genom enkätfrågor fråga eleverna om de blivit utsatta för
kränkande behandling. Resultatet tas upp och analyseras på MUR. Rektor ansvarar för
att enkäterna genomförs årligen i mars/april.

Vid läsårsstart i augusti går grundsärskolans personal ut i grundskolans klasser och
informerar om grundsärskolan och förhållningssätt och bemötande av elever.

Vid läsårsstart i augusti arbetar vi i förebyggande syfte med Kollaskolans prioriterade
mål KARTA. Detta arbete fortsätter i klassrummet under läsåret genom
återkommande samtal kring innehållet i KARTA. Läraren ansvarar.
Individnivå

All personal skall ha kännedom om och arbeta utifrån de handlingsplaner som berör
det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Handlingsplanerna finns i Planen mot diskriminering och kränkande behandling 1-5
5
grundsärskolan på skolans hemsida och på Fronter/Kollarummet. Information om
handlingsplanen ges till all personal av skolledning vid varje läsårsstart.

All personal skall känna till de rutiner som finns på skolan och som träder i kraft när
någon har blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Handlingsplanen
finns som bilaga 1 i planen, på skolans hemsida och på Fronter/Kollarummet.
Rutinerna tas upp vid varje läsårstart av rektorerna.
Uppföljning av åtgärder som genomförts under 2014

Varje elev deltar i en trivselvandring varje läsår i april månad för att få ett underlag
som visar vart eleverna känner sig trygga - otrygga. Se mappen THT:s sammanfattning
av trygghetsvandring. Trygghetsvandringen läggs in som en återkommande aktivitet
under förebyggande åtgärder/Individnivå. Klart.

I förebyggande syfte skall aktiviteter över klassgränserna genomföras. Ht-14 ska
barnrättsveckan uppmärksammas. THT och elevrådet ansvarar. Karneval/invigning
ht-14 istället för barnrättsvecka. Barnrättsveckan läggs in som en återkommande
aktivitet under förebyggande åtgärder/Skolnivå. THT ansvarar. Klart

Lyfta fram skolans vision och inkluderingsarbetet. Planeringsdagar i början av augusti
med all personal. Klart.

Förenklat informationsmaterial/ bildspel gällande plan mot diskriminering och
kränkande behandling för elever och föräldrar ska tas fram under 2014.
Föräldraföreningens representant ansvarar för layouten i samråd med rektor och THT.
Klart

Föräldraföreningen i samråd med skolan anordnar en föreläsning ht-2014 för föräldrar
och personal gällande risker/utsatthet på nätet. Klart.

Översyn av ordningsregler. Nya ordningsregler har tagits fram tillsammans med
eleverna och gäller från och med vårterminen 2015. Dessa skall sedan revideras
årligen i augusti tillsammans med eleverna.

Uppstart av skolutvecklingsarbetet ”Välmående ger resultat” som syftar till att
generellt öka elevers trivsel och välmående i skolarbetet. Arbetet pågår via alla
skolans stängningsdagar 2015.
Resultat av kartläggning och analys 2015 - trivsel
Grundsärskolan.
Metod: Varje grupp har i den mån det gått tillfrågat elever om deras trivsel och
trygghet muntligt eller via samtalsmatta.
Eleverna får med hjälp genom bildmaterial svara på tre frågor:
6
Är det roligt att åka till skolan?
Har du kompisar i skolan?
Är kompisarna snälla i skolan?
Lärare har sedan gjort en analys av resultatet.
Skola: Lärarna har genomfört kartläggningen tillsammans med fritidspedagogerna och
fritidshemsverksamheten. I sex av de åtta grupperna har undersökningen genomförts enligt
ovan redovisade modell. I två av grupperna har pedagogerna gjort bedömningen att de
kartläggningsmaterial vi har att tillgå för kartläggningen inte är möjligt att använda och inte
kunnat finna något annat relevant material.
Analys och bedömning av resultatet - grundsärskolan
Övervägande anger eleverna att de tycker det är roligt att vara i skolan. De upplever att de har
kamrater som är snälla och anger att de trivs i skolan. Synpunkter avseende trivsel finns att de
äldre eleverna borde utifrån sin ålder istället gå på 6-9 delen. För att möta detta behov har en
grupp under det gångna året haft en del av undervisningen förlagd i 6-9 delens lokaler.
Bedömningen blir därför, att den verksamhet som bedrivits har varit anpassad och adekvat för
eleverna.
Åtgärder utifrån aktuell kartläggning skall vi under 2015
genomföra

Grundsärskolans elever skall delta i att ta fram ordningsregler för klassen varje
höstterminsstart.

Ett elevråd tillsammans för elever i grundsärskolan 1-5 tillsammans med yngre åren F3 med uppstart ht-15.

THT för grundsärskolan 1-5 tillsammans med yngre åren F-3. En representant för
grundsärskolan deltar. En kontaktperson är utsedd att representera samtliga grupper i
grundsärskolan 1-5.

Utvärdera förbud mot snöbollskastning i januari 2016.

Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder utifrån ”Välmående ger resultat”, skolans
utvecklingsområde med all personal.

Uppstartsvecka med elevaktiviteter utifrån ”KARTA” vid varje skolstart med alla
elever och all personal.
7
Bilaga 1
Handlingsplan vid misstänkt kränkande behandling mellan elever
Elevens upplevelse av det inträffade är utgångspunkten för att
klargöra, varför har det hänt och vad det är som har hänt.
1. Ansvarig personal talar med den elev som blivit utsatt.
Därefter den/de elever som gjort sig skyldiga till den kränkande behandlingen och gör
klart att detta inte accepteras. Samtliga inblandade får lämna sin berättelse. Som stöd finns
Dokumentationsunderlag bil.9. Ansvarig personal dokumenterar. OBS! Den utsatte
elevens vårdnadshavare tillåts inte prata med den/de som sägs vara den/de som utsätter.
2. Pedagogen kontaktar föräldrarna till samtliga inblandade. Dessa kontakter skall om
möjligt tas inom 48 timmar. Vid behov följs händelsen upp av ansvarig pedagog.
3. Avdelningens Trygghetsrepresentant ansvarar för att bilaga 9 lämnas skyndsamt till
skolsköterska eller kurator som ansvarar för att dokumentationen läggs in i den utsattes
elevakt i datasystemet PMO. Rektor informerar vidare till huvudmannen.
Så här handlar vi på skolan om kränkning/ mobbning kvarstår
1.
Trygghetsteamet kontaktas (se ansvarsområden för personal på
Fronter/Kollarummet). Trygghetsteamet arbetar vidare med ärendet. Anteckningar
förs kontinuerligt under hela tiden.
2.
Trygghetsteamet återkopplar till berörd personal.
3.
Om problemet kvarstår informeras elevhälsoteamet som kallar den/de som utför
kränkningar till Beslutskonferens (elev, vårdnadshavare, trygghetsteam, berörd
lärare, elevhälsoteam, skolledning). Beslutsprotokoll upprättas med en åtgärdsplan
om hur man går vidare där elev, föräldrar får skriva under.
4.
Vid uppföljande beslutskonferens ska åtgärdsplanen utvärderas och vid behov
utarbetas en ny åtgärdsplan.
5.
Om problemet kvarstår görs en anmälan till sociala myndigheter och/eller polis.
8
Bilaga 2
Handlingsplan vid mobbning och kränkning vuxen mot elev
1. Om en elev upplever sig ha blivit kränkt av någon vuxen på skolan anmäler eleven
eller elevens föräldrar detta till rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator eller
annan personal på skolan som man känner förtroende för.
2. Rektor beslutar om fortsatta åtgärder.
3. Båda parter skall få möjlighet till samtal med varandra. Detta genomförs med en tredje
person närvarande som leder samtalet, om så önskas kan samtalet även ske med
föräldrar, ansvarig pedagog, rektor eller annan vuxen närvarande.
4. Uppföljning av ärendet görs.
5. Eventuella ytterligare åtgärder vidtas av rektor.
6. Dokumentation förs under hela ärendet.
Handlingsplan mot mobbning och kränkning vuxen mot vuxen
Rektor följer Beslut i POU 20070604 gällande
Regler och anvisningar avseende förebyggande arbete för att motverka kränkande
särbehandling och trakasserier. samt åtgärder vid misstänkt/inträffad kränkande särbehandling
och trakasserier.
Alt flik 16 i pärm för systematiskt arbetsmiljöarbete Förvaltningen Förskola och Grundskola
20090501.
Handlingsplan avseende motverkande av kränkningar på internet
Bilaga 2
Mål: På Kollaskolan skall nolltolerans mot alla typer av kränkningar råda.
Samma lagar gäller på internet som i verkliga livet
Skollagens regler om kränkningar gäller även för det som sker på internet och skolan har ett
ansvar att i det förebyggande arbetet även innefatta sådant som sker på internet.
Utgångspunkter för arbetet med att förebygga och hantera kränkningar på internet
För att som vuxen kunna stoppa och förebygga kränkningar på internet behöver man inte ha
någon teknisk kompetens utan det är i grunden en fråga som har med sociala relationer att
göra.
Det handlar om att som vuxen prata om hur man är mot andra på internet samt visa vad man
kan göra om man blir kränkt och att vara en god vuxen förebild. Det förebyggande arbetet
mot kränkningar på internet skall ha utgångspunkt i följande fem principer:
1. Prata om hur man har ett gott beteende på internet!
9
Diskutera och visa exempel på hur man är mot andra på internet. Prata med eleverna om vad
man kan göra om man blir kränkt och förklara vad som gör en sida seriös eller inte.
2. Visa intresse och skaffa kunskap!
Fråga eleverna om vad de gör på internet och be dem visa något kul och något mindre roligt.
3. Var en positiv förebild!
En grundprincip för alla vuxna är att aldrig skriva kränkande, nedlåtande eller destruktiva
kommentarer. Om du ser en kränkande kommentar - var rösten som står upp för ett bättre
klimat på internet!
4. Diskutera gränsdragning!
Prata med eleverna om vad som är lagligt och olagligt på internet. Ha en dialog med eleverna
om gränser för vad som är kränkande på internet. Prata om vad man inte skriver till andra och
hur mycket av det privata man vill dela med andra på internet.
5. Var lyhörd och agera vid kränkningar!
Får man kränkande kommentarer på internet är det vanligt att man även får det i skolan. När
skolan får kännedom om att en elev känner sig kränkt måste man reagera. Det gäller även om
kränkningen har skett på internet, oavsett när den inträffat, om den påverkar elevens skoldag.
Förebyggande arbete – skolnivå
Kartläggning
- För att kartlägga förekomsten av kränkningar på internet ställs frågor kring detta i
elevernas årliga trivselenkät. Rektor ansvarar för att frågorna kommer med i
utvärderingen.
Kompetensutveckling för all personal
- Handlingsplanen gås igenom vid uppstartsdagarna i augusti.
- Tar del av aktuell forskning.
Förebyggande arbete i undervisningen - gruppnivå
Eleverna ska få undervisning om:
- Hur gör jag om jag blir kränkt?
- Vilka lagar gäller på internet?
- Vad eleverna gör på internet.
- Hur man är en bra kamrat/gott beteende på internet.
Aktuella händelser på internet som tas upp i media eller som ägt rum på skolan.
Klassföreståndaren ansvarar att arbetet genomförs i klassen.
Nätetik för vårdnadshavare
Läraren tar upp nätetik på föräldramötet vid höstterminens inledning i samband med skolstart
och redogör för hur skolan arbetar med att förebygga och hantera kränkningar på internet.
Detta görs i samband med att läraren informerar kring skolans Plan mot diskriminering och
kränkande behandling för Kollaskolan.
Utvärdering
Sker årligen i januari, då skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling för
Kollaskolan revideras.
Att hantera kränkningar på internet
10
Vid kränkningar på internet gäller samma rutiner som vid andra typer av kränkningar. Vi
följer arbetsgången i Bilaga 1 och till dokumentation används Bilaga 9 i vår Plan mot
diskriminering och kränkande behandling för Kollaskolan.
Vid kränkningar på internet ska följande sätt att agera vara känt hos eleverna:
- Ta hjälp av en vuxen!
- Spara det som skrivits! Ett bra sätt är att ta en skärmdump.
(Dator: Tryck ned Ctrl+Alt+Prt Sc samtidigt)
- Om du kan, blockera den som kränkt dig och anmäl kränkande innehåll på sajter!
- Om kränkningen inte upphör, polisanmäl!
Lagar som gäller på internet /aktuella länkar
Olaga hot 4 kap. 5§ Brottsbalken
Ett olaga hot innebär att hota att göra något brottsligt mot någon annan, till exempel ett hot om misshandel eller
att döda en person. För att hotet ska vara olagligt måste det vara allvarligt menat och framställt på ett sätt så att
det framkallar allvarlig rädsla.
Förtal 5 kap. 1§ Brottsbalken
Förtal innebär att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att lämna uppgifter som
är ägnade att utsätta denne för andras missaktning.
Förolämpning 5 kap. 3§ Brottsbalken
Förolämpning innebär att uttala sig nedlåtande om någon genom kränkande ord, anklagelse eller annat
kränkande beteende.
Ofredande 4 kap. 7§ Brottsbalken
Ofredande innebär att bete sig hänsynslöst mot någon annan, till exempel genom att vid upprepade tillfällen
lägga ut nedsättande kommentarer om någon på nätet.
Hets mot folkgrupp 16 kap. §8
Brottsbalken, Hets mot folkgrupp innebär att hota eller prata illa om en grupp människor med anspelning på
gruppmedlemmarnas ras, etnicitet, tro eller sexuella läggning
Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Till
exempel är det olagligt att avslöja information om människors etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa
övertygelse eller medlemskap i fackförening.
Skollagen
Enligt skollagen, kapitel 6, har skolan ett ansvar att agera mot och genomföra åtgärder för att förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts kränkande behandling.
Mer information om hur man kan agera om man blivit kränkt på internet: http://4.71.209.15www.krankt.se/foerdig-som-blivit-kraenkt-pa-internet
Länkar
Statens medieråd: http://www.statensmedierad.se/
Kränkt på nätet:
http://krankt.se/
nätrapport 2013: http://issuu.com/friends.se/docs/friends_n_trapport_2013
Datainspektionen: http://www.datainspektionen.se/
.se/ internetstatistik: http://www.internetstatistik.se/artiklar/svenskarna-och-internet-2013-slappt/
11
ANSVAR
Bilaga 3
Detta gör vi genom att:
Skolnivå



ha regelbundna elevråd, med ansvar som en fast punkt på dagordningen
ha storsamling där rektor deltar och aktualiserar skolans trivselregler och informerar om
vikten av att vara rädd om vår skolmiljö
erbjuda varje nyanställd som har tjänstgöring ett år eller mer en mentor/kontaktperson
beroende på deras yrkeserfarenhet. Mentorsträff skall genomföras 1 gång/månad
Arbetslagsnivå





ta aktiv del i större samlingar på avdelningen
alla ansvarar för lek- och arbetsmaterial i sin egen avdelning
alla ansvarar för alla elever och ser till att våra trivselregler/ordningsregler efterföljs
gå igenom regler vid terminsstart och vid olika tidpunkter under läsåret
alla förväntas vara delaktiga i inkluderingsarbetet på skolan
Gruppnivå




regelbundna klassråd/samlingar/minst en gång/månad
ansvara för sysslor i samband med måltid samt kunna källsortera
låta alla elever få en fadder och/eller ingå i en faddergrupp
ha elevråd, klassråd, matråd
Individnivå
 ge eleverna tid att ta ansvar för sina egna tillhörigheter
 eleven tillsammans med hemmet tar ansvar för sitt eget lärande genom individuella
utvecklingsplaner, utvecklingssamtal och sina hemuppgifter
LGR11 2.3 elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever.
Elever skall ges inflytande över utbildningen. De skall fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet
med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerad i frågor som rör dem. Informationen och
formerna för elevernas inflytande skall anpassa efter ålder och mognad. Eleverna skall alltid ha
möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över
utbildningen



ha fadderansvar
elever och personal ansvarar för sitt språkbruk
elever och personal ansvarar för ute och innemiljön
Reviderad 20120109
Barnkonv. artikel. 3, 12, 13, 23, 28, 28:2 och 29 ingår.
12
Bilaga 4
ARBETSGLÄDJE
Detta gör vi genom att:
Skolnivå









välkomstsamling vid skolstart
julavslutning och skolavslutning
storsamlingar 3ggr/termin
allaktivitetsdag på våren
skoljoggen
kollakvällen
avtackning av elevråd, miljöråd och matråd
luciafirande
barnrättsvecka
Arbetslagsnivå




temaarbeten under läsåret
samlingar
utflykter
fadderverksamhet
Gruppnivå





samlingar
temaarbeten under läsåret
kulturell verksamhet, teater, skolbio och konserter
utflykter till t.ex. Universeum, Ekehagens forntidsby, tidsresan samt levande julkrubba
och påskvandring i Vallda
grupparbeten
Individnivå
LGR11. Normer och värden sid. 10. Skolan skall främja elevens harmoniska utveckling. Detta
skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och
arbetsformer.

samarbete mellan elever
Barnkonv. artikel. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29
och 30 ingår.
Reviderad 2013-01-29
13
KUNSKAPER
Bilaga 5
Detta gör vi genom att:
Skolnivå

all personal får kompetensutveckling
Arbetslagsnivå


ta tillvara på personalens olika kompetenser
utställning av elevarbeten
Gruppnivå










inspirera och motivera eleverna
ta tillvara på barnens färdigheter
tillvarata elevernas frågor och initiativ
praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper i alla ämnen
eleverna skall ges tillfällen att arbeta i olika konstellationer, gruppkonstellationer och
individuellt
använda olika sätt att kommunicera
aktiviteter så att barnen lär känna varandra
redovisning av arbetsområden
It-läromedel ex dator, ipad och smartboard skall vara ett naturligt verktyg i
lärprocessen
fortlöpande dokumentationer
Individnivå
LGR 11 2.2 Kunskaper
”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt
utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och
lust att lära skall utgöra en grund för skolans verksamhet. Lärarna ska sträva efter att i
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.”










utgå från elevens erfarenhet, kunskap och behov
elevens mål ska vara tydligt utformade
individuell utvecklingsplan upprättas i samråd med föräldrar och revideras vid varje
utvecklingssamtal
erbjuda olika inlärningsmetoder
ge eleven uppmuntran och respons
eleven får möjlighet att agera utifrån sina förutsättningar
eleverna tränas på att utveckla ett kritiskt synsätt
eleven får lära känna sitt närområde
vid behov kan elever kommunicera med omgivningen genom kontaktbok och bilder
dokumentera elevens arbete
Reviderad 2013-01-29
14
RESPEKT
Bilaga 6
Detta gör vi genom att:
Skolnivå










Kollaskolan är en skola för alla och därför arbetar vi fortlöpande och aktivt med
förhållningssätt
samarbete mellan de olika skolformerna – förskola, grundskola, grundsärskola och fritids
gemensamma informations- och föräldramöten grund- och grundsärskola
temaveckor t ex barnrättsveckan och FN
storsamling 3 st/termin, där elever, personal och rektor medverkar
höstterminens skolstart och vårterminens skolavslutning för samtliga elever, föräldrar och
personal
friluftsdag höst och vår med grupper som består av grund och grundsärskola i olika åldrar
”Kollakvällen” som föräldraföreningen ansvarar för
skolan har elevråd samt en föräldraförening
arbetsplatsträffar för all personal
Arbetslagsnivå






vi uppmärksammar varandra och ger beröm efter var och ens förutsättningar
vi lär oss namnen på så många som möjligt
vi passar tider
vi arbetar med fadderverksamhet
vi har verksamhetsmöten för all personal
vi har gemensamma samlingar ett par gånger/termin
Gruppnivå







vi har tydliga vardagsrutiner
vi hälsar på varandra
vi har klassråd för ökad delaktighet
vi lär eleverna genom samtal att visa empati och respekt för varandra
vi lär oss om människors olikheter och lika värde
vi lär oss om olika kulturer, religioner och traditioner
vi lyfter fram det positiva hos eleven och ger respons på elevens arbetsinsats
Individnivå
LGR 11 Övergripande mål och riktlinjer
Normer och värden




vi respekterar andra människors egenvärde
vi behandlar andra såsom vi vill att andra behandlar oss
vi lyssnar på varandra utan att avbryta
vi hjälps åt med att hålla rent och snyggt
Reviderad 2015-02-12
15
TRYGGHET
Bilaga 7
Detta gör vi genom att:
Skolnivå








friluftsdagar med blandade grupper
alla känner till skolans trivselregler/ordningsregler F-3 som finns på Fronter
mentor/kontaktperson för nyanställd personal
orienteringstavla i entrén m foto på all personal, elevråd samt elevfoto med namn i
respektive avdelning utanför klassrummen
elevhälsoteamet har möte varannan vecka
elevhälsoteamet har ansvaret att informera berörd personal om elevs speciella svårighet
och/eller beteende för att underlätta bemötandet.
Barnombud
THT, möte varannan vecka
Arbetslagsnivå




alltid vuxna ute vid barns utevistelse samt i taxi/busskö och omklädningsrum
personalen strävar efter att kunna namnen på alla barnen på avdelningen på grund och
grundsär.
pedagogen har ansvaret att anpassa läromedel och undervisning utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
Vi anpassar den pedagogiska verksamheten till elever som av religiösa skäl inte har
möjlighet att delta i undervisning eller avlägga prov på vissa religiösa helgdagar
Gruppnivå
Vi arbetar för respekt och förståelse genom exempelvis:
 rollspel, drama, temaarbete och skönlitteratur
 regelbundna klassråd
 föräldrasamverkan
 fadderverksamhet
 presentation av nya elever på utescenen vid skolstart
Individnivå
LGR 11 2.1 Normer och värden
Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till
uttryck i praktisk vardaglig handling.





behandla andra som du vill bli behandlad
respektera varandras olikheter/åsikter
att alla kan trivselreglerna/ordningsreglerna
lyssna utan att avbryta den som talar
vara delaktig i att skapa arbetsro
Reviderad 2015-02-13
16
Kollaskolans trivselregler grundsär 1-5 samt grund F-3
Bilaga 8
 Respektera dig själv
 Respektera andra
 Respektera egendom
Kollaskolans ordningsregler grundsär 1-5 samt grund F-3
 Snöbollskastning är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att ”ägga” eller ”mula” snö i
ansiktet.
 Skydd ska användas när man åker inlines och skateboard, dock minst hjälm. Om man
tar med en kickboard hemifrån ska man använda hjälm. Det är tillåtet att åka på
asfalten på plan mark.
 Mobiltelefonen ska vara avstängd under hela skol- och fritidsdagen, med undantag om
lärare anser att så är lämpligt i undervisningssyfte. Mobilen får inte medföras in i
omklädningsrum. Lärare/vuxen kan erbjuda förvaring av elevens mobil tills lektionen
är slut. Årskurs 4 och 5 får lov att använda mobilen på rasten. Skolan ansvarar ej för
privata ägodelar som tas med till skolan
 Reflexvästar till barnen/eleverna i F-2 ska alltid användas då man vistas/går utanför
skolans område. Gäller både på fritids- och skoltid.
 Vid filmning och fotografering som görs inom skolarbetet krävs först godkännande av
lärare eller rektor. Bild och film får inte tas utan att berörd elev och personal har gett
sitt medgivande.
Bussregler
 Stå bakom grindarna.
 Står man i ledet och går ur, får man ställa sig sist.
 Ingen får gå före i kön.
 Ingen springer omkring och leker utanför grindarna.
 Ingen går fram till bussen förrän bussen stannat och öppnat dörrarna.
 Man går på bussen en och en, i lugn takt.
 Använd alltid säkerhetsbälte på bussarna.
 Vid regn, vänta i stora entrén, inte i glasburen.
Gemensamma regler för fotbollsspel på Kollaskolan
 Allvarligt otillåtet spel, våldsamt eller obehärskat uppträdande, användande av
stötande och förolämpande språk och/eller gester medför utvisning.
 När ”klockan” ringer är matchen slut. Detta gäller som slutsignal. Följs inte reglerna
gäller omedelbar utvisning och eventuellt spelförbud resten av rasten.
17
Bil.9 sid.1-2
(1)
OBS! Ifylls med bläck, textat tydligt eller skriv på datorn!
Datum:
Dokumentationsunderlag för kränkande behandling.
Den utsatte elevens namn: ·
Klass/Avd:
Vem har utsatt eleven/barnet för kränkande behandling?
Namn:
Namn:
Namn:
Bakgrund
Den utsatte elevens berättelse:
De inblandades berättelse:
Har någon vuxen sett händelsen? Beskriv kort:
Åtgärd
Datum då vårdnadshavare kontaktats:
(samtliga berörda elevers vårdnadshavare kontaktas)
Information till arbetslag och övrig personal som berörs:
(beskriv kort vem som blivit informerad)
Klass/Avd:
Klass/Avd:
Klass/Avd:
18
(2)
Beskriv kort ev. annan åtgärd, ex. samtal med elever i grupp:
Datum för uppföljning:
Om kränkningar kvarstår, datum för kontakt med Trygghetsteam:
Underskrift:
…………………………………………………………………….
Dokumentationsunderlaget lämnas skyndsamt till THT representant och vid dennes frånvaro
lämnar ansvarig personal till kurator eller skolsköterska. Rektor rapporterar till huvudmannen.