Hygien och smitta - rutin

2015-10-09
MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA
HYGIEN OCH SMITTA
BASALA HYGIENRUTINER .................................................................................................. 1
PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT FÖLJA BASALA HYGIENRUTINER .................................. 2
HYGIEN, INFEKTIONER OCH SMITTSPRIDNING ................................................................ 2
MULTIRESISTENT BAKTERIE (MRB) ...................................................................................... 3
RUTIN VID MAGSJUKA MED DIARRÉ OCH/ELLER KRÄKNINGAR - VERKSAMHETSNIVÅ
............................................................................................................................................ 3
RUTIN NÄR MAGSJUKA MED DIARRÉ OCH/ELLER KRÄKNINGAR UPPHÖR VERKSAMHETSNIVÅ .......................................................................................................... 4
HANDLINGSPROGRAM ..................................................................................................... 5
REGISTRERING AV VÅRDRELATERAD GASTROENTERITER ............................................... 5
FÖRFATTNINGAR OCH REFERENSER ................................................................................ 5
BASALA HYGIENRUTINER

Smycken, piercing och armbandsur på händer och underarmar är inte tillåtet.

Infektionssymtom på fingrar, händer, hud eller piercingställen samt tecken på
mag-/tarminfektion ska alltid rapporteras till arbetsledaren som bedömer vilka
åtgärder som skall vidtas.

Naglar skall vara kortklippta. Nagellack, lösnaglar och nagelpåbyggnad är inte
tillåtet.

Långt hår skall vara uppsatt. Om huvudduk/slöja används skall den vara kort
alternativt fästas upp.

Arbetskläder ska ha korta ärmar vid vårdtagarnära arbete. De ska bytas dagligen
och ska tvättas i minst 60° C.

Händerna ska desinfekteras med handsprit omedelbart före och efter allt
vårdarbete med direkt patientkontakt.

Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion om de är
synligt nedsmutsade och vid vård av patienter med gastroenterit (maginfluensa).
Efter handtvätt och att händerna har torkats ska händerna desinfekteras.
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
1 (5)
HYGIEN OCH SMITTA


Skyddshandskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller
annat biologiskt material. Händerna ska desinfekteras med handsprit omedelbart
före och efter all användning av handskar. Handskar bytes mellan olika arbetsmoment.
Skyddsförkläde i engångsplast ska användas när det är risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material
Tänk på att:
Det är främst med våra händer som smittämnen sprids!
Var rädd om dina händer, sår och sprickor kan både sprida och ge smitta!
De basala hygienrutinerna finns också i ett utskriftsvänligt format här.
PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT FÖLJA BASALA
HYGIENRUTINER
Alla som arbetar med personlig omvårdnad och inom kök i socialförvaltningen har
ett personligt ansvar att känna till och följa basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner
är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridningen. Rutinerna skall därför
alltid tillämpas oavsett om det finns en känd smitta eller inte.
Som anställs ska alla skriva på en förbindelse att följa de basala hygienrutinerna.
Förbindelsen finns här.
HYGIEN, INFEKTIONER OCH SMITTSPRIDNING
Inom Vårdhygien i Region Skåne arbetar fyra hygiensjuksköterskor och en hygienläkare riktat till den kommunala hälso- och sjukvården. De utför Hygienronder efter
bokning. Rutiner anpassade till den kommunala hälso- och sjukvården är under upprättande.
All kontakt med dessa personer skall ske via MAS.
För mer information se Vårdhygien - Region Skåne och vårdhandboken.
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
2
HYGIEN OCH SMITTA
MULTIRESISTENT BAKTERIE (MRB)
Vid misstänkt smitta hos personal kontaktas MAS samt företagshälsovården för att
göra en plan kring provtagning och smittspårning.

Multiresistent bakterie (MRB) i kommunal vård och omsorg
 Desinfektionsmedel.
 Smittskydd Skånes rutiner för handläggning av multiresistenta bakterier hos
vårdpersonal och vårdstuderande.
 Socialstyrelsens rekommendationer för handläggning av personal inom vård och
omsorg avseende MRSA.
RUTIN VID MAGSJUKA MED DIARRÉ OCH/ELLER KRÄKNINGAR
- VERKSAMHETSNIVÅ
Snabb upptäckt och rapportering av symtom samt snabbt insatta åtgärder är avgörande för att förhindra eller begränsa ett utbrott.
Inom den drabbade enheten ansvarar enhetschefen för att det finns lokala rutiner
för hur man hanterar detta samt hur informationen sprids inom enheten.
Vid kontakt med vårdcentral, sjukhus, Falck, ambulans m.fl. informera om misstänkt
utbrott av gastroenterit.

MAS skall informeras vid misstänkt utbrott. ”Sammanställning efter fall av vårdrelaterad gastroenterit” skall skickas till MAS.
Verksamheter som drivs av annan utförare än socialförvaltningen bör upprätta liknande rutiner för informationsflödet.
Vid misstänkt magsjuka inom socialförvaltningens verksamheter kontakta
nedanstående personer via telefon eller mail:
HELGFRIA VARDAGAR (KL 07.30-16.00)
Enhetschef Sjuksköterskor
[email protected]
Tel: 33 75 93
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
Enhetschef Rehabenheten
[email protected]
Tel: 33 76 84
3
HYGIEN OCH SMITTA
Ovan nämnda enhetschefer vidarebefordrar detta helgfria vardagar till:






Samtliga sjuksköterskor och rehabpersonal inom socialförvaltningen
SVPL-teamet
Enhetschefer inom VoO, IFO och LSS
MAS
Kullabemanning ([email protected], tel: 33 76 42 och 33 74 47)
Verksamhetschefen på vårdcentralen, länk till VC i Höganäs
KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER:
Tjänstgörande sjuksköterska
Tjänstgörande sjuksköterska vidarebefordrar detta kvällar, helger och nätter
till:






Samtliga enhetschefer inom VoO, IFO och LSS
Samtliga sjuksköterskor och Rehabpersonal inom Socialförvaltningen
SVPL-teamet
MAS
Kullabemanning ([email protected], telefon: 33 76 42 och 33 74 47)
Verksamhetschefen på vårdcentralen, länk till VC i Höganäs
RUTIN NÄR MAGSJUKA MED DIARRÉ OCH/ELLER
KRÄKNINGAR UPPHÖR - VERKSAMHETSNIVÅ
När magsjuka med diarré och/eller kräkningar upphört inom socialförvaltningens
verksamheter meddela nedanstående personer:
Enhetschef Sjuksköterskor
[email protected]
Telefon: 33 75 93
Enhetschef Rehabenheten
[email protected]
Telefon: 33 76 84
Ovan nämnda enhetschefer vidarebefordrar detta, närmast följande vardag, till:
 Samtliga sjuksköterskor och rehabpersonal inom socialförvaltningen
 SVPL-teamet
 Enhetschefer inom VoO, IFO och LSS
 MAS
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
4
HYGIEN OCH SMITTA


Kullabemanning ([email protected], telefon: 33 76 42 och 33 74 4)
Verksamhetschefen på vårdcentralen.
HANDLINGSPROGRAM
Vid utbrott av diarré och/eller kräkningar gäller handlingsprogrammet från Vårdhygien Skåne.
För att kommunen ska kunna följa handlingsprogrammet krävs att följande artiklar
finns tillgängliga:
 Plastförkläde, vid behov med hel arm
 Munskydd, används då vårdtagaren kräker (klass II R, det innebär att de är vätskeavvisande och fungerar därmed som stänkskydd)
 Vinylhandskar
 Handsprit
 Ytdesinfektion
 Kräkpåse
 Flytande tvål
 Pappershanddukar
REGISTRERING AV VÅRDRELATERAD GASTROENTERITER



Registrering av vårdrelaterade gastroenteriter – Vårdtagarlista
Registrering av vårdrelaterade gastroenteriter – Personallista
Sammanställning efter fall av vårdrelaterad gastroenterit
FÖRFATTNINGAR OCH REFERENSER


Rutinerna grundar sig på socialnämndens beslut juni 2007 angående nolltolerans.
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården
(SOSFS 2007:19).
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
5