Hygienombud är: Det är Ditt ansvar att inte föra smitta vidare med

Hygienombud är:
Det är Ditt ansvar att inte föra smitta
Namn:………………………………………………………...
vidare med Dina händer!!
Boende/……………………………………………………….
Arbetsplats…………………………………………………...
Enhetschef……………………………..tel………………….
Sjuksköterska……………………….…tel………………….
MAS……………………………………...tel……..…………...
Det är arbetsgivarens ansvar att Du
har förutsättningar att göra det.
M Eriksson, Vårdhygien
Nu-sjukvårdens kommuner
Vi har alla ett eget ansvar att följa rutiner och regler!
Arbeta alltid efter basala hygienrutiner
Grunden för en god handhygien
Inga smycken på händer eller underarmar
Korta omålade naglar
Kortärmat
Hel hud
Handdesinfektion
Före och efter alla omvårdnadsmoment
Sprita in i omvårdnadsmomentet och ut ur
Handdesinfektion ska finnas nära vårdtagaren
Före och efter användning av handskar
Tvätta endast händerna
När ni är synligt smutsiga eller kladdiga
Efter kontakt med magsjuk vårdtagare
Efter eget toalettbesök
Innan livsmedelshantering
Använd flytande tvål och torka torrt med engångspappershandduk
Handskar
Skall användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar, t ex urin, blod
Används nära vårdtagaren
Behövs aldrig på vårdtagarens hela hud
Engångsplastförkläde
Används vid nära omvårdnadsarbete och risk
för nedsmutsning av kläderna. T ex vid
morgonarbete, sängbäddning, såromläggning,
smutstvättshantering
Vi vet inte vilka som bär på smitta, så följ alltid
basala hygienrutiner för att skydda vårdtagarna
och Dig själv!
Läs mer om rutiner i vårdhygien:
www.vgregion.se/nu/vardhygien
Välj kommunala anvisningar till vänster på sidan!