Arbetet: Nobbad nos söker sig vidare

Nobbad nos
söker sig vidare
Skall den engelska blodhunden äntligen a c c e p t e r a s
som en människospårare
av svenska och internationella
kennelorganisationer? Det är dags, tycker
rasklubben Svenska Blodhundskamraterna som för
en envis kamp för att få
officiell status på sina spårtävlingar.
Djur
— Den engelska blodhunden har
en djupt rotad förmåga att särskilja olika människospår och vi
anser de självklart att hunden
skall kunna kvalificera sig för ett
internationellt certifikat genom
att visa sin duglighet som män- Det här år 4-åriga blodhunden Ante i full fård med att spåra en
niskospårare. I dag måste hun- ' försvunnen person. Matte heter Pia Demander.
den kvalificera sig genom ett godkänt viltspårprov för att erhålla
niskospårandet som kvalifice- halv timma beger sig förare och
det internationella certifikatet,
rande.
hund ut för att spåra. Hunden
säger Gerd Andersson i Lerum
, skall följa människovittringen
Tävlingar
som ägnat sig åt rasen sedan
och hitta personen. Det finns mo1974.
Svenska Blodhundskamrater- ment i tävlingarna med olika svåna bildades 1980 och har cirka righetsgrad och i öppen klass t ex
140 medlemmar. Varje år arrang- gäller det att spåra på ett tre
Att blodhunden sedan urminerar klubben ett tiotal spårtäv- timmar gammalt spår.
nes tider använts som spårhund
,vid eftersök på människor finns lingar över hela landet och intres— Jag har erfarenhet som visar
det åtskilliga bevis för i bl a eng- set för spårverksamheten ökar
ständigt bland blodhundsägarna. att hunden klarar mycket äldre
elsk litteratur. Tjyvskyttar och
— Innan vi startade rasklubben spår. I Jönköping fick jag vid ett
förrymda fångar hade inte stor
chans att hålla sig gömda när var det förmodligen inte många tillfälle möjlighet att hjälpa poliblodhunden satte näsan i marken som lät sina hundar arbeta med sen att hitta en försvunnen kvinoch började att söka. I dag är att spåra. Visserligen räknas na som polisens hundar inte kunblodhunden ett viktigt hjälpme- blodhunden till sällskapshundar- de spåra upp. Spåret var gammalt
del för polisen i USA som använ- na utställningsmässigt men alla och omständigheterna besvärlider sig av hundens förmåga när vi som sysslar med spårverksam- ga, men min hund lyckades efter
det gäller att söka reda på för- heten är övertygade om att vi får koncentrerat arbete finna en
svunna barn, men i Sverige envi- nöjdare och gladare blodhundar starkt nedkyld kvinna som fördes
sjukhus,
säger
Gerd
sas Kennelklubben med att hålla om vi låter dem använda sina till
näsor,
säger
Gerd Andersson.
.fast vid FCI:s (Internationella goda
kennelorganisationens)
regel Andersson.
Vid tävlingarna försöker man Ovanlig ras
som innebär att hunden måste
spåra vilt för att anses värdig ett efterlikna verkligheten så mycket
Ett 40-tal blodhundsvalpar resom möjligt. Det gäller för hund- gistreras årligen i Sverige och
internationellt championat.
en att hitta en försvunnen person. inte förrän 1950 kom de första
Danmark har, enligt Gerd Personen som skall spåras upp exemplaren till landet. Det är inte
Andersson, kommit på bättre tan- går cirka en och en halv kilome- många uppfödare som regelbunkar och där accepterar man män- ter in i skogen. Efter en och en det föder upp rasen och inom
1
Bild: Lars Söderbom
Bekymrad? Nej, snarare jättetänd och positiv! Så här ser nämligen en engelsk blodhund ut
när han hittar spåret som skall leda till en försvunnen person. Rasen är överlägsen när det
gäller att spåra människor, anser Svenska Blodhundskamraterna vill ändra gällande
tävlingsregler.
rasklubben är man nöjd med att
rasen fortfarande räknas till de
ovanliga.
— Förutom att vi nu ägnar tid
och kraft åt att försöka påverka
Kennelklubben i rätt riktning arbetar vi intensivt med att värna
om rasen och dess temperament,
säger Gerd Andersson. Enligt
standarden skall blodhunden till
sin natur vara lite blyg men värdig, den skall vara tillgiven mot
både djur och människor och
aggressivitet är mycket otypiskt.
Personer som är intresserade
av rasklubben kan ta kontakt
med Gerd Andersson, tel 0302/
11113 för ytterligare information.
ULLA SÖDERBOM