Ekonomiskt bistånd 2015

Ekonomiskt bistånd
Information från Tranås kommun
Vem har rätt till ekonomiskt bistånd?
Försörjningsstödet är uppdelat i två delar:
Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har
svårigheter att klara ekonomin har du möjlighet att ansöka om försörjningsstöd.
Biståndet är behovsprövat och du måste göra allt för att klara din försörjning själv
genom arbetsinkomster eller generella bidrag som exempel sjukpenning, a-kassa,
bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd
Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på
officiella prisundersökningar. Riksnormen ska täcka kostnader för:
Föräldrar anses vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de har fyllt 18 år
eller har avslutat gymnasieskolan, dock längst till 21 år.
»» lek och fritid
Tillgångar (bankmedel, aktier m.m.) eller kapitalvaror, som lätt går att sälja, måste först
användas innan du har rätt till ekonomiskt bistånd. Egen fastighet och bil är tillgångar
som också kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd.
»» hälsa och hygien
Ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst
En viktig princip i socialtjänstlagen är att varje människa i första hand har ett eget
ansvar för sitt liv och härmed kan det ställas krav på dig. Är du arbetslös måste du stå
till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller andra insatser. Annars kan
du inte räkna med att få ekonomiskt bistånd.
Socialtjänsten kan begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet.
Om du tackar nej till sådant erbjudande kan ekonomiskt bistånd vägras eller nedsättas.
Du som på grund av sjukdom inte kan arbeta ska kunna styrka detta med läkarintyg.
Vad innebär ekonomiskt bistånd?
Enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen ska biståndet garantera en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.
Ekonomiskt bistånd består dels av försörjningsstöd och dels av ”bistånd till din
livsföring i övrigt”.
»» livsmedel
»» kläder och skor
»» förbrukningsvaror
»» dagstidning, telefon och TV-avgift
Du har dessutom rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt
att de är rimliga. Exempel på sådana kostnader är:
»» boende
»» hushållsel
»» arbetsresor
»» hemförsäkring
»» avgift till fackförening och A-kassa
Du kan även ha rätt till bistånd till din livsföring i övrigt, vilket avser sådana kostnader
som ingår i en skälig levnadsnivå men som inte förekommer så ofta. Exempel på
sådana kostnader är:
»» hemutrustning
»» läkarvård/medicin
»» tandvård
»» glasögon
2
3
Om du är missnöjd med beslutet
Får du avslag på din ansökan kan du överklaga. Överklagan på beslutet görs skriftligt inom
tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Överklagandet lämnas in till Socialtjänsten. Din handläggare kan alltid hjälpa dig om du har svårighet att göra det själv.
Utbetalning
Ekonomiskt bistånd utbetalas normalt via bankkonto, postgiro, bankgiro eller motsvarande.
Utbetalningen tar som regel en vardag.
Återbetalning
Normalt behöver inte det ekonomiska biståndet betalas tillbaka, men du kan bli återbetalningsskyldig om du får bistånd:
»» Som förskott på en förmån eller ersättning, t ex sjukpenning, a-kassa, bostadsbidrag, lön.
»» När du är indragen i en arbetskonflikt.
Utredning
När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs först en grundlig utredning. Ditt beräknade
behov jämförs med dina inkomster. Du måste därför kunna styrka samtliga inkomster
och sådana utgifter som inte ingår i riksnormen. Har du familj gäller detta även övriga
familjemedlemmar. Lämnas oriktiga uppgifter kan det leda till en polisanmälan.
Socialtjänsten har rätt att ta del av vissa uppgifter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen och
arbetslöshetskassorna (11 kap 11 § Socialtjänstlagen).
Du har alltid rätt att få ta del av utredningen och de journalanteckningar som förs.
Du har också rätt att få antecknat om du anser att något är fel.
Beslut
Beslut om ekonomiskt bistånd fattas som regel av den handläggare som utreder din
ansökan. Handläggningstiden är upp till tio arbetsdagar under förutsättning att alla
begärda handlingar har inkommit. I vissa fall krävs beslut av högre chef eller Socialnämnden. Du har i så fall rätt att närvara på nämndens sammanträde för att framföra
dina åsikter.
4
»» Om du inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du
inte kan påverka.
»» Och Socialtjänsten gör en felaktig utbetalning och du borde ha insett det.
”Bistånd utöver skälig levnadsnivå” kan återkrävas om det getts under villkor om återbetalning. Det ska alltid framgå om du är skyldig att återbetala biståndet. Du blir återbetalningsskyldig om du har fått för mycket ekonomiskt bistånd på grund av att du lämnat oriktiga
uppgifter eller undanhållit information.
Enligt 6 § bidragsbrottslagen skall en polisanmälan eller anmälan till Åklagarmyndighet göras
om det misstänks att brott har begåtts.
Sekretess och tystnadsplikt
Att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad hos Socialtjänsten är sekretessbelagt. Alla
som arbetar inom Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till
obehöriga utan ditt samtycke.
5
Upplysningar om personuppgiftsbehandling
De inlämnade uppgifterna kommer att dataregistreras inom Socialnämndens verksamhet i den utsträckning som behövs för administration, beslut och tillhandahållande
av kommunala tjänster. Uppgifterna som införs är; personnummer, namn, adress,
civilstånd, familjesammansättning, beräkning av försörjningsstöd, beslutsunderlag samt
utbetalningar av ekonomiskt stöd. Du har rätt att ta del av dessa anteckningar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Socialtjänsten, som också tar emot
begäran om rättelse av personuppgift.
Budget- och skuldrådgivning
Budget- och skuldrådgivning kan erbjudas. Boka tid för besök i förväg genom växeln
på Eksjö kommun tel. 0381-360 00. Besöksadressen är Eksjö kommunhus på Södra
Kyrkogatan 4, 575 80 Eksjö.
Vill du göra en ansökan?
Vill du göra en ansökan hos Individ- och familjeomsorgen? Du får då tala med en
mottagningssekreterare och berätta om din situation. Under samtalet får du en första
information om hur det går till att söka och vad som krävs för att du ska ha rätt till
ekonomiskt bistånd. Se kontaktuppgifter på baksidan av foldern.
6
7
Kontakt
Reception Socialtjänsten tel. 0140-681 36
E-post: [email protected]
Besöksadress: Storgatan 22, ingång intill biblioteket
Receptionen är öppen vardagar,
kl. 8:30-12:00 samt kl. 13:00-15:30
Socialsekreterare når du vardagar kl. 8:30-9:30,
tel. 0140-681 36.
Socialtjänsten kan även nås via Tranås
kommuns växel tel. 0140-681 00
Nyansökan:
Vardagar kl. 8:30-9:30, tel. 0140-686 80.
Postadress
Tranås kommun Socialtjänsten
Individ- och familjeomsorgen
573 82 Tranås
Informationen i denna folder gäller fr.o.m. 2015-01-01