carina_agrell_overklagan_beslut_150804

Carina Agrell
Född 31 maj 1961
c/o Eva-Maria Melin
Tegnérg 9
361 31 EMMABODA
Överklagan beslut 150804
150806
Emmaboda kommun
Socialförvaltningen
Individ- och Familjeomsorgen
Överklagan av beslut per den 4 augusti 2015
1. Det lagrum som beslutet uppge vila på - § 4:1 SoL – innehåller inte ett enda ord om
”jobbsökande”, citat:
"4 kap. Rätten till bistånd
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för
sin livsföring i övrigt.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i
övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska
förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet
regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).
1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av
rätten till bistånd enligt 1 §
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om
skolungdomarna är under 21 år.
Till skolgång räknas studier i grundskolan eller
gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.
Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid
tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett
prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2013:421)."
2. Som konstateras av beslutsfattarna under rubriken ”Beslutsmotiving”: ”Att vara aktivt arbetssökande kräver inte
att man är inskriven på Arbetsförmedlingen”. Nej, självklart kan jag inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen, och
jag kan självklart inte heller ”söka jobb” på den reguljära arbetsmarknaden då mitt beslut är att inte godkänna
användning av min handelsdrivande juridiska person/fiktion för handelssyften. Det innebär inte att jag inte kan
arbeta. Dock är möjligheterna inom mina utbildningsområden obefintliga gällande ”jobb”, även om det bl a är tack
vare dessa utbildningar som jag har förmågan att framför allt som skribent framgent försörja mig. Mitt kapital är
framför allt min förestående bokutgivning och min blogg. För bokutgivning krävs inget förlag – särskilt då ett
sådant skulle lägga beslag på en stor andel av vinsten. Därför föredrar jag att använda nätpubliceringsverktyget
Publit, http://publit.se – en snabbt växande tjänst för skribenter som inte avhandlar godkända ämnen inom
systemet, och därför inte passerar filtret.
3. Det finns därför inga skäl för att avslå min ansökan p g a vad jag gjort och inte gjort under passerad tid – d v s
innan min nuvarande situation uppstod, vilken föranledde mig till begära överlevnadsmedel 150730 enligt
ovanstående lagrum. Inte desto mindre har jag inom de ramar som är framkomliga för mina juridiska
omständigheter i egenskap av levande människa utfört och sökt arbeten:





Normalt sett kommer det in någon hundralapp eller två per månad via doneraknappen på bloggen
(kopplad till en av sönernas konton). Vid de tillfällen då jag levererar ett specifikt juridiskt dokument,
kommer det in mera. Det var tack vare mitt åtal mot regeringskansliet och underliggande bolag, som jag
överlevde tiden efter stölden av min egendom, vilket innebar att mina inkomster upphörde efter den 31
oktober 2014 – eftersom det då kom in donationer som täckte det nödvändigaste. Åtalet lämnades till
Kalmar tingsrätt den 23 dec 2014, och sedan dess har jag p g a traumatisering inte kunnat prioritera att
författa juridiska skrivelser. Åtalet bifogas – bilaga 1.
I samband med avhysningen i januari hittade jag en överlevnadsmöjlighet genom kombinerat boende
och arbete på en kalkonfarm i Vikbolandet. Detta sökte jag, men då de sökte ett flertal tjänster, och
slaktpersonal var prioriterat framför efterbearbetningspersonal (packning, rökning osv) gick bostaden till
en slaktare. Tyvärr har jag inte sparat ansökningsbrevet, men min väninna Viktoria rekommenderade
mig, och jag bilägger rekommendationsbrevet – bilaga 2.
När jag blev uppfiskad av min väninna och erbjuden överlevnadsmöjligheter i utbyte mot praktiskt arbete,
såg jag under denna tid ingen anledning att söka externa arbeten. Då situationen förändrades –
egentligen ställdes på sin spets vid midsommar, insåg jag att jag behövde komma härifrån, och försöka
skapa mina egna överlevnadsmöjligheter.
Den 1 juli skickade jag 10 mail till olika webshopar med erbjudande om produkt/varumärkesplacering
eftersom jag blivit tillfrågad om denna tjänst vid några tillfällen tidigare (se mailtext). Tyvärr går inte
förmedlingsföretaget mellan annonsör och skribent med på att planlägga inlägg i förtid – även om jag
bett om att få skriva mera. Mailen som skickats på mitt initiativ biläggs – bilaga 3. Insåg efter dessa
första mail att webshopar inom arkitektur, inredning och design inte var särskilt vältimade med årstiden,
men har ytterligare ett 90-tal webshoppar att kontakta – lämpligen runt 1 september.
Som jag nämnde i mitt ansökningsmail, finns kanske möjlighet till både bostad och överlevnadsmedel i
annat län, då det enligt uppgift finns intresse för produkter/varumärkesplacering för de hälsoprodukter
som vederbörande marknadsför genom ett flertal företag i denna branch. Genom kontakter håller jag på
att etablera ett samarbete, och har tagit initiativet att skapa ett presentationsdokument där jag erbjuder
produktplacering inom hälsokost/överlevnadsstrategier. Bilaga 4.
Sammanfattningsvis har jag som ni förstår genom bilagda dokument inget som helst intresse av att ”leva på soc”
– det är alltså i gränsen mellan det utlovade men havererade samarbetet hos väninnan och en ny livsriktning
beträffande bostad och överlevnadsmedel som jag är i AKUT behov av överlevnadsmedel enligt den citerade
paragrafen. Emotser därför ändrat beslut per omgående!
Beträffande bostaden, fick (fd) väninnan ett ”psykbryt” när ert besked hämtades ur brevlådan i morse, och jag
måste därför omedelbart härifrån. I väntan på en mer permanent lösning, får ni därför enligt lag uppdraget att
ordna med flytt till ett förråd där jag kan ställa alla grejer sedan den senaste avhysningen i januari, så att sönerna
kan komma hit från Skåne med bil och reda upp i ”dödsboet” och ta vara på det de vill spara när de har möjlighet
därtill. Vidare begär jag att ni ordnar med bostad via en av Emmaboda kampings stugor – tills dess att annat
alternativ fallit på plats.
Emmaboda den 6 augusti 2015
Carina Agrell