Teckenförklaring

>>
äge
n
km
lvsv
7
Byä
tull 5 km
kans
<< S
ce
nt
ru
m
ä s t a rväg e n
ac
ka
Ska
ttm
ne
vä
N
Lju
s
vä
ds
srå
Rik
ge
n
ge
n
BAGARMOSSEN
ägen
st h å ll arv
gen
vä
Ru
Äl ta
S karpnäc
ks
vä
ge
n
v
sångar
Säv
Ga
m
la
a n d väg
to
rp
äg
sv
en
ge
n
Ältasjön
Fla
te
LOVISEDAL
ÄLTA GÅRD
an
at
n väg
en
N
NACKA KOMMUN
ge
Ers t
avik s vä
väg
ärs
Aff
ÄLTA
Ält
av
äg
en
E
n
ge
vä
als
nd
STENSÖ
lun
ds
V
Sörm
l and
sle
d
en
va
g
ö
Sk
nd al s vä
Stora Skö
Sandåkraväg en
sg
n
Fl y
lt
gf ä
en
Ö
vä
ge
n
ise
St r
ov
an
Tyresöväg
n
ge
Njupkä
rrsv
ä
Bollmoraväg
en
Bo
nd
ev
äg
en
Tra
en
Gr
än
sv
äg
sv
lom
Linb
Radiovägen
Str an
d
ev
åt
Alby naturreservat
te
r v ägen
tg
äs
Ahlstorp
m
Gim
en
en
n
ge
Vättingeströmmen
j öv
äg
en
ge
n
Tyresö-Flaten
jö
vä
lsätr
a
ån
me
n
en
v
Rundmar
Lillsjön
gs
väg
en
L
ge
n
r vä
är
SKÄLSÄTRA
a
Oppsätra
m
elströ
mm
G
é
all
la
m
Ku
Skä
Nyforsviken
Bullerholmen
Ba
ns
Forn
udd
dd
svä
ge
n
n
Fo
rnu
ge
Brukshundklubb
Li d
vä
sv
un
äg
gs
v
sjö
n
ge
vä
er
Lån
gsjö
vä
g
NYFORS
Prästängen
Karlberg
Solön
Ru
Långsjön
n
Kolonilotter
st
Ö
n
ge
L i n de v ä
n
de
le
er
Sofiebergsskolan
Kolonilotter
Kaninholmen
en
äg
Gudö å
TUTVIKEN
Tyresta naturreservat
e
led
n
väge
mer
Tim
Gu
ksvägen
Tutvi
sen
ras
te r
dö
ds
yv
sb
Nä
n
Sör ml a
Näsbyviken
n
nd
Bo
äg
v
GUDÖ
en
LÄNNA
260
v
re
sv
vi
k
Bräckt eller sött vatten? I Tyresö kan du välja mellan
hav och sjöar och det finns både sandstränder och
klippor att bada ifrån. Alla våra kommunala bad finns
utmärkta på kartan.
e
äg
n
n
ge
svä
DALEN
Lil
n
lä
gen
ÖSTERÄNG
På Tyresöhalvön kan du till exempel cykla ut till Trinntorpsbadet eller Sandholmarnas naturreservat som
har klippor och en fin sandstrand.
en
g
vä
VENDELSÖ
dvä
Bo n
gs
n
rr b yväg e
No
t el
rrb
No
n
Tis
yv
e
äg
v äg
en
n
I Trollbäcken finns den lilla insjön Barnsjön (bilden),
samt Kumlabadet och Hästhagsbadet som ligger vid
Drevviken.
ge
vä
vik
s
torn
Hag
Sjö
HANINGE KOMMUN
Vendelsö allé
D
Bada i Tyresö
L
keb
yc
y vä
n
ge
vä
ge n
Tänk på! Hundar får inte vistas eller bada på kommunens offentliga badplatser under sommarsäsongen
mellan 1 juni och 31 augusti.
a
g
Ve
Skomakarv äg en
4,
3
km
NORRBY
g en
ö
s
FOTO EVA KARLSSON
LYCKEBYN
0
200
400
600
800
1000m
Skala 1:20 000
Copyright Tyresö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
FOTO SUSANNE WALSTRÖM
yv ä
<<
Ha
n
m la
els
nd
Ve
g
lvä
ko
FOTO BIRGITTA ANDERSSON
Ga
No
rrb
ing
e
ce
nt
ru
m
tyreso.se/bad
Täby
274
E18
Vaxholm
Danderyd
Luftpumpar finns i Tyresö centrum,Trollbäckens
centrum och på Strandtorget. Pumparna är
markerade på cykelkartan.
274
Lidingö
277
274
E20
Nyfors är ett av Stockholmsområdets större vattenfall,
med en fallhöjd på mer än fem meter. Här kan du få se
strömstaren. Området
är ett kulturhistoriskt
minnesmärke. Här anlades
en hammarsmedja på 1500talet. Därefter har här
funnits bland annat pappersbruk, såg, väveri och kvarn.
222
222
73
229
260
229
271
Trollbäcken
Tyresö
Strand
Erstaviken
Tyresö
Brevik
260
RESVAL TYRESÖ. Tyresö ligger i en attraktiv och
snabbväxande storstadsregion. Hit vill folk flytta.
Här startas nya företag. Här byggs det för fullt.
Samtidigt innebär det en besvärlig trafiksituation och därför behöver vi alla fundera över våra
resval.
www.tyreso.se/resval
Ingarö
Bollmora
Huddinge
73
259
Tyresta
Handen
Dalarö
Ö
Att välja cykeln som transportmedel är ett bra
alternativ. För att underlätta för dig och andra
cykelpendlare tar Tyresö kommun kontinuerligt
fram uppdaterade cykelkartor.
222
Nacka
75
V
RE A
S L
Nyfors
Gustavsberg
Stockholm
tyreso.se/cykelturer
Alby naturreservat. Friluftsområdet ligger i ett naturreservat som gränsar till Tyresta nationalpark. Genom
reservatet går Sörmlandsleden från norr ned mot Nyfors i söder. Vid den gamla byvägen ligger Uddby gård.
Här håller djur det omgivande kulturlandskapet öppet.
FOTO ÅKE LUNDEQVIST
FOTO CHRISTINE SALOMONSSON
Tänk på! Hoppa av cykeln och gå när du kommer till
gravfältet – cykel- och mopedåkning är förbjudet här.
Kumla herrgård är en vackert
bevarad herrgård från 1600talet. Den ligger omgiven av
villor, nära Kumlabadet och
mindre än 1 km från Trollbäckens
centrum. Herrgården inrymmer
en restaurang och har en liten
trädgård mot Drevviken.
Alby friluftsgård vid Albysjön är centrum för friluftslivet i Tyresö. Här finns stora grönytor för olika aktiviteter. Du kan grilla och bada från sandstrand eller
bryggor. Motionsspår, utegym och bastu finns också.
Kolardammarna ligger i Alby naturreservat.
I dammarna finns mängder med vattendjur, till
exempel den mindre vattensalamandern. På våren
leker grodor och paddor och på en ö i den centrala
dammen har bävern byggt en hydda. I Kolardammarna
renas dagvattnet från Bollmora och Öringe på sin väg
till Albysjön.
TY
Kolardammarna
I Fornuddsparken finns stora öppna ytor, dammar med
fåglar och en lekplats som är byggd på en elektronisk
plattform. Gungor och rutschbanor finns också.
I västra delen av parken finns ett gravfält från yngre
järnålder. Gravarna är delvis övervuxna av sly och
buskar.
Kumla herrgård
Alby friluftsområde
FOTO RYNO QUANTZ
Fornuddsparken
TIPS PÅ CYKELTURER. Vill du ha förslag på
cykelturer i olika delar av Tyresö? Välkommen att
hämta våra gratis kartblad i A4-format. De finns
i Servicecenter i kommunhuset, Tyresö centrum.
Du kan också ladda ner kartbladen
från kommunens webbplats. Använd
gärna kartbladen tillsammans med
den här cykelkartan.
RE
S
”Ser du några grodor?”
en
en
äg
en
n
ergs
väge
Barnsjön
g
äge
Måndal sv n
ge
fieb
Klö
Kumlabadet
Drevviken
Albybadet
Ju
SÖDERGÅRDEN
lv ä
So
svä g
og
ge
en
SOFIEBERG
Kumla
herrgård
y
Alb
lsv
da
g
vä
äg
en
K
els
ö
Få
en
Än
gs
v
o led
Fornuddsparken
nd
br
Gudö
ä
Bibliotek Kumla
skola
Trollbäckens Trollbäckshallen
kyrka
Ve
vägen
ds
år
ds
vä
g
HUDDINGE
KOMMUN
eden
nv
g
äd
Tr
erl
g
yg
g
en
äg
Ö
st
Krusboda
skola
IP
vä
lv
pe
Lö n
Scoutstuga
ä
liv
vit s
Snö
en
Pop
Apotek
Vårdc.
Fornuddens
skola
Alby
friluftsgård
KRUSBODA
Troll- Ishall
bäckens
en
äg
olv
Sk
n
ge
T
n
sväge
u nd
r ångs
v
Ek
Blomkärrs vä gen
väg
n
väge
Stam
FORNUDDEN
Fo
rn
ud
ÖSTRA
FARMARSTIGEN
A lby s k
TROLLBÄCKEN
elsö
vä
ks
SKOGÅS
n
M
n
väge
a gs
Ve nd
en
äg
Sjöh
Gran
vä
ge
n
Trångsundet
en
Njupkärrsvägen
sv
Lindal ägen
v
de
tvi
ör
vä
g
vä g
e
tigen
Skogsä
ng sväg en
d
M
Sto
rvr
ets
db y
väg
llan
Me
Dal- Dalhallen skolan
en
Ud
en
Pr
väg
Vi d
s
re
en
Ty
äg
ägen
ärsv
nb
Uddby
gård
ma rs
äg
Tyresö
Gymnasium
Wättingehallen
Far
So
ri a
Ma
öv
Kolardammen
FÅRDALA
Kru sbo d aväg
Pers
u
v
n
Sl
nge
ängsri n
ran
Skrubba Malm
de
r.
ig
en
n
n
ge
Hanviksvä
ge n
Konditorg
v.
st
TYRESÖ
STRAND
rl i
ig
ma
om
V
rs v äg
en
ge
vä
ä
sväg
n
su
ng
ds
-
S
år
Tj
ä
rn
v äg
en
itt
es öväge n
r.
gelik
bä
gsängsväg en
Sko
PERSUDDE
FOTO TED THORNGREN
n äs
Vattentorn
Njupkärrs
skola
S tjä rnvägen
n
stig
en
rv ä
gs
dv
VÄSTRA
FARMARSTIGEN
n
n
Fårdala
gård
Kla
r
Slå tte
Fårdala
skola
BOLLMORA
Tyresöhallen
än
n
Sa
ge
Trollbäck
len
da
Hästhagsbadet
en
Tr å n
Servering
an
Gr
ls
llris
Camping
s-
da
ngsvägen
Sjöä
Gu
Utsiktsplats
v ä M ygg
dals
ge
vä
n
Nyboda skola
Hanvikens
skola
Hanviksviken
v äg
Grillplats
Cykelverkstad
Brant backe
ds
Utegym
Cykelpumpstation
ä rr
Lin
HANVIKEN
len
Cykelparkering
gd
a ls
G
sd a
Lekplats
Kulturgården
Bergfotens
skola
Solväge
n
i pp
Badplats
Cykelförbindelse på väg
med biltrafik
parken dalens
kyrka
väg
en
gen
vä
ng
Ri
é
all
B lå s
Cykelväg
PETTERBODA
ge n
ge
n
Hö g lidsvä
ge
n
Trå
TRÅNGSUND
Teckenförklaring
n
r a v ä ge
vä
-
a
Kunskapsskolan
Drevviken
SÖDRA
LINDALEN
B ollm o
Stads- Bollmora- My
g
Krokan-
Kretsloppscentral
TYRESÖ
CENTRUM
Björkbackens
äldrecentrum
Pingstkyrkan
Nju p k
SKRUBBA
260
Vintervägen
Brandstation
Bollmoravägen
Stimmets
skola
Boll- Vårdc.
morahallen
en
äg e
r.
viksv.
Rotvik
Tyr
st
Amaryllisparken
Sk
ru
bb
äg
Vårdc.
Perstorpsvä
gen
Stortorpsvä g
en
riv
SL Bussdepå
Krin
Rikets
sal
Tyresövallen
Ishall
In
um
Br
ma
rg
Rot-
LINDALEN
gen
Rackethall
n
r g sv ä
Kapell
Bollmora
kyrkogård
n
ge
Ältab e
Si klöjevägen
ge
Töresjö
vä
st
du
STOCKHOLMS
STAD
Sl
ÖRINGE
en
Simhall
Åvä
ORHEM
en
äg
sv
e strandvä
Öring
so m
än
Gr
Kolonilotter
g
229
en
äg
ev
Golfbana
Flaten
Strandbadet
a ll é
all én
Öringebadet
ng
ä g en
dv
Tjärn
Öringesjön
HEDVIGSLUND
Öri
Sköndalsv
nd
Vårlide
n
h l i ns
L
Orhemsvägen
Efraim Da
väg
ra
da
gen
SKÖNDAL
St
l sv
Solvä
Prästholmen
Strandängarna
S
n
en
Tä
g
vä
sö
Ho
ris
on
tvä
äge
re
Ty
Ä lta str
SKARPNÄCKS GÅRD
257
Västerhaninge
227
73
Ornö
0
5
Skala 1:300 000
10 km