LSG Oxelö sund

LSG Oxelösund
Datum: 21/5
Tid: 13-15
Plats: Arbetsförmedlingen
Närvarande: Irene Bengtsson, Mona Persson, Peter Rasmussen,
Kristin Braag, Therese Elmecrantz, Annelie Edrén, Ola Wiktorson, Joakim Tranqvist
RAR
Ola Wiktorson deltog för att informera om möjligheter till finansiering via RAR, framförallt under
2015. Förlängning av processledaruppdraget kommer att godkännas formellt efter att förslaget
bollats med beredningsgruppen.
Oxelösund vill förekomma ansökan till ESF avseende integrationsinsatser genom att starta ett
pilotprojekt efter sommaren. Ola är positiv till en ansökan (gärna snabb)och samtliga representanter
biföll förslaget.
Utredningen om ett gemensamt Ungdomstorg kommer att resultera i ett kostnadsförslag som
eventuellt kan innebära att behov av RAR medel finns. Ola kommer att bjudas in för vidare dialog
kring detta i anslutning till att utredningen förväntas vara klar (31 oktober).
TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet)
Många av de som i dag inte arbetar eller studerar lider av psykiska problem eller sjukdomar och det
finns behov av en TUNA verksamhet i hela GNOT-området. I dag finansierar RAR TUNA i Strängnäs
och KFV-regionen och Ola W är tveksam till att RAR:s inriktning i fortsättningen kommer att medföra
att ytterligare verksamheter går att finansiera med RAR-medel.
BESLUT: LSG beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som utreder hur ett TUNA, i första hand för
Nyköping och Oxelösund, kan se ut inom ramarna för ordinarie verksamhet. Therese leder
utredningen och kontaktar representanter för psykiatrin, kommunen, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen för deltagande.
Delegation för unga till arbete
Kristin informerade om den delegation som regeringen tillsatt med syfte att verka för att
arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå.
Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer.
Kristin sänder bilder från delegationens besök i Nyköping till samtliga i LSG.
KUR
Therese representerade Irene vid ett möte om KUR-insatser för GNOT området som RAR kallat till.
Det finns sedan tidigare ett färdigt förslag som är förankrat i Oxelösund, vilket med fördel kan
tillämpas i hela GNOT – området. Nytt möte den 3 juni, Therese deltar och fortsätter förespråka
Oxelösunds förslag.
TRIS
Mona presenterade förslaget om lokal styrning av TRIS. LSG var generellt positiva till förslaget.
Eventuella synpunkter sänds till Mona senast den 29 maj.
Överenskommelse LSG Oxelösund
Förslag till överenskommelse granskades och Therese sänder ut slutversion efter revidering.
LSG:s representation
Morgan utgår ur LSG, kommunen är tillräckligt representerad genom Peter och Irene. Övriga är kvar.
Styrgrupp TRIS
LSG beslutade att de är styrgrupp för TRIS tillsvidare. Länsgemensamt möte för styrgrupper kommer
att genomföras på Hotell Malmköping den 14 oktober 9-12.
Sommarmiddag
3 juni kl. 18 i gamla Oxelösund.
Datum för LSG hösten 2015
20 augusti 9-12, Stjärnholm (förändra radikalt tema)
6 oktober 9-11, Arbetsförmedlingen
13 november, Koordinaten (Joakim slutrapporterar)
//Therese Elmecrantz, processledare