Utlysningstext Prognoser och förvarning för extrema solstormar

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
PM
1 (7)
Datum
Diarienr
2015-06-22
2015-78
Svante Ödman
Bodil Lundberg
MSB-51.1
Utlysning av forskningsmedel
inom prognoser och forvarning
for extrema solstormar- Steg 2.
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
PM
2 (7)
Datum
Diarienr
2015-06-22
2015-78
Innehåll
Bakgrund .................................................................................... 3
Beredning ................................................................................... 3
Mer information .......................................................................... 3
Inriktning för utlysning steg 2 : Prognoser och förvarning för
extrema solstormar .................................................................... 4
Syfte ......................................................................................... 4
Bakgrund ................................................................................... 4
Ansökans innehåll, steg 2. .......................................................... 6
Instruktion för bilagan ”Projektbeskrivning” ................................... 6
Forskningsfronten ........................................................................................... 6
Nuvarande forskningsmiljö ............................................................................. 6
Den utveckling av forskningsmiljön som MSB finansieringen under 5 år
kan bidra till ..................................................................................................... 6
Målgrupper ....................................................................................................... 6
Förväntad effekt ............................................................................................... 6
Tänkt forskning ................................................................................................ 6
Motprestationer för forskningsmiljöns långsiktiga utveckling ..................... 7
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
PM
3 (7)
Datum
Diarienr
2015-06-22
2015-78
Bakgrund
Myndigheten för samhällskydd och beredskap avser att under 5 års tid med
start 2016 finansiera ett forskningsprojekt kring prognoser och förvarning för
extrema solstormar. Satsningen kommer att finansieras med minst 3 MSEK per
år. Detta är steg 2.
I steg 2 lämnas ansökningar via MSB:s internetbaserade ansökningssystem (se
Steg 2. Att ansöka om forskningsmedel via MSB:s ansökningswebb) senast
den 15 oktober 2015 kl 24:00.
Ansökningswebben öppnar den 10 september. Anvisningar för ansökningar se;
Ansökans innehåll, steg 2.
Efter diskussioner med sökanden i steg 1 har en förtydligad inriktning för
forskningen formulerats. Inriktningen beskrivs separat (se ”Inriktning för
utlysning steg 2”)
Beredning
Ansökningarna bereds av MSB och vetenskapligt sakkunniga. Således kommer
både relevans och vetenskaplig kvalitet att granskas.
Urvalet sker utifrån MSB:s bedömning av sökande organisations förmåga att
genomföra forskningen i enlighet med inriktningen i utlysningen.
Medel för forskningsprojektet söks i konkurrens. Kostnader och andra
specifikationer redovisas i ansökan.
MSB förbehåller sig rätten att kontakta sökanden för diskussion och
informationsinhämtande. Projektet förväntas starta i våren 2016.
Mer information
Information om MSB:s forskningsverksamhet finns på:
www.msb.se/forskning
För ytterligare vägledning uppmanas den sökande att läsa MSB:s aktuella
forskningsstrategi ”Forskning för ett säkrare samhälle”, vilken hittas på MSB:s
webb: www.msb.se
Kontaktpersoner för denna utlysning:
Docent Svante Ödman, Senior forskningssamordnare MSB, 0730261325,
[email protected]
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
PM
4 (7)
Datum
Diarienr
2015-06-22
2015-78
Kontakt person för frågor om ansökningswebben ställs lämpligen till
Bodil Lundberg 0705911755 [email protected]
Inriktning för utlysning steg 2 : Prognoser och
förvarning för extrema solstormar
Syfte
MSB finansierar tillämpad forskning för att öka förmågan inom samhällskydd
och beredskap. I den här utlysningen är syftet att ta fram metoder för att bidra
till förbättrade varningssystem för extremt allvarliga solstormar. Det vill säga
att genom forskning kvalitetssäkra, verifiera och utveckla underlaget för
varning inför extremt allvarliga solstormar. Djupare förståelse av
rymdfysikaliska processer och därtill kopplade algoritmer är nödvändig för
bättre prognoser.
Bakgrund
Att extrema solstormar kan orsaka stora skador med allvarliga konsekvenser
för samhället har varit känt sedan 1800-talets mitt då Richard Carrington 1859
noterade ett utbrott på solen som resulterade i kraftigt norrsken och störningar
i telegrafi och antändning av papper i telegrafprintrarna. Sen dess har
samhället blivit mer komplext och vi ser att konstant växande beroende av den
infrastruktur som är sårbar för de strålningsutbrott, laddade partiklar samt de
inducerade strömmar i jordskorpan som genereras av utbrotten från solen.
Alla extrema solstormar utgör inte en fara för samhället. De kan av olika
orsaker vara extrema på solen men ha ringa effekt på jorden och samhället. Vi
kommer därför i denna utlysning steg 2 använda begreppet extremt allvarliga
solstormar för de solstormar som har allvarliga konsekvenser för samhället,
dess viktiga funktioner och innevånare.
Satsningen på forskning för utveckling av prognoser för extremt allvarliga
solstormar är en del i MSB:s ambitioner att tillsammans med andra
organisationer, nationellt och internationellt, öka beredskapen för extremt
allvarliga solstormar.
MSB har i sitt arbete med nationell risk- och förmågebedömning gjort en
analys och konsekvensbeskrivning utefter ett solstormsscenario. Det finns
således ett brett underlag som grund för satsningen. Av särskild prioritet är
utveckling av tidig och tillförlitlig upptäckt av extremt allvarliga solstormar.
Detta för att öka förmågan att hantera konsekvenserna av dessa.
Eftersom stora värden står på spel om en extremt allvarlig solstorm skulle
drabba jorden är tillförlitligheten och tillräcklig förvarningstid vid utfärdandet
av varningar av mycket stor vikt. Möjligheten till att vidta åtgärder, och att
hantera de stora kostnader som dessa medför, måste vägas mot
tillförlitligheten i varningarna och de stora värden i form av potentiella skador
som extremt allvarliga solstormar riskerar att orsaka.
Granskningen av intresseanmälningarna i steg 1 och synpunkter som kommit
från de grupper som deltog i steg 1 gav fler värdefulla vinklingar inför steg 2.
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
PM
5 (7)
Datum
Diarienr
2015-06-22
2015-78
Nästa steg i utvecklingen av prognosverktygen är att genom forskning bidra till
att kvalitetssäkra, verifiera och utveckla prognoserna för extremt allvarliga
solstormar. Exempel på målsättning för forskning kan vara:
-att bidra till att förbättra prognoser för extrema solstormar och därmed
tillförlitligheten i information som sedan skickas ut från prognoscenter för
rymdväder till berörda aktörer och beslutsfattare.
-På längre sikt kunna förbättra bedömningen för hur allvarlig och skadlig
inverkan av solstormar kan bli så att aktörer ges möjlighet att i tid vidta rätt
åtgärder för att minska skador i infrastrukturen.
Forskningsfrågor som kan vara aktuella är:








Vilka observationer behövs för en tillförlitlig förvarning?
Hur kan extremt allvarliga solstormar förutsägas?
Hur kan storleken på hotet från en potentiellt allvarlig solstorm
förutsägas?
Hur långt i förväg kan man se embryon till solstormar?
Vilka indata/parametrar behövs för att varna för extremt allvarliga
solstormar?
Hur exakta kan prognoser och varningar för extremt allvarliga
solstormar bli?
Hur ofta inträffar extremt allvarliga solstormar?
Hur kvalitetssäkras prognoserna?
Vem bör söka
MSB ser en grupp med fler kompletterande kompetenser som sökande. Av
sökande bör krävas en kunskap om fenomen som orsakar extrema solstormar
och kunskap om hela kedjan av händelser och fysikaliska processer från solen
till jorden samt kunskap om vad berörda myndigheter behöver för att kunna
varna i tid och med hög säkerhet. Dessutom bör man ha forskat inom
”rymdområdet” och utveckling av prognoser. Kompetens om hur man verifierar
prognoser är viktig för att uppnå önskad förmåga. För det senare kan till
exempel behövas avancerade statistiska, signal-, data- eller bildbehandlings
kompetenser samt andra teoretiska kompetenser för utveckling av relevanta
algoritmer.
Sökanden behöver samarbeta internationellt och kunna dra nytta av pågående
rymdforskningsprogram. MSB behöver även en nationell kunskap då de lokala
förhållandena är avgörande för påverkan i Sverige vad gäller GIC. Samarbete
med andra som kan ställa krav på prognosverktyg bör finnas med i projektet,.
Detta kan vara nationellt t.ex. SMHI, och det kan också ske i ett europeiskt
perspektiv, t.ex. UK-met office, men även andra aktörer. Samarbete som sker
mot ett mål för att bygga upp en gemensam agenda inom Europa kring
utveckling av varningssystem för allvarliga solstormar är av intresse.
Det skulle också vara intressant att ha med kompetens i projektet som erbjuder
intressanta data/metoder för verifikation och realisering av prognosmetoderna
i varningssystemen.
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
PM
6 (7)
Datum
Diarienr
2015-06-22
2015-78
MSB förutsätter även att huvudman för forskningen påvisar ett långsiktigt
intresse för prognoser för extremt allvarliga solstormar så att resultaten ges
förutsättningar att utvecklas vidare efter avslutad finansieringen från MSB.
Ansökans innehåll, steg 2.
Följande uppgifter efterfrågas i den kompletta ansökan:
Instruktion för bilagan ”Projektbeskrivning”
Projektbeskrivningen förväntas bli en del av en eventuell överenskommelse och
kunna användas som underlag för granskning av relevans och vetenskaplig
kvalité. Beskriv därför de åtaganden som utföraren åtar sig så att de kan ingå i
en sådan överenskommelse.
Skriv denna del på engelska.
Forskningsfronten
Under denna rubrik bör finnas en text som beskriver forskning nationellt och
internationell med hänvisning till publikationer och pågående eller avslutade
projekt som är av relevans för utlysningen.
Nuvarande forskningsmiljö
Beskrivning av forskargruppen inkluderande internationellt samarbete.
Den utveckling av forskningsmiljön som MSB finansieringen under
5 år kan bidra till
Beskrivning av hur forskargruppen är tänkt att utvecklas och kunna bidra till
framtida forskning inom utlysningens område.
Målgrupper
Här kan eventuella målgrupper som kan vara aktuella för medverkan i eller
mottagande av spridningsaktiviteter beskrivas. Detaljer skrivs i
kommunikationsplanen som tillkommer när projektet startat.
Förväntad effekt
I den här utlysningen är önskad effekt redan definierad (se ovan, s 2, Syfte).
För projektet behövs dessutom ett långsiktigt mål som kan vara ledande för
projektets inriktning och för texter i överenskommelsen.
Tänkt forskning
Tänkt forskning är den forskning som forskargruppen erbjuder sig att
genomföra inom ramen för projektet. Det är viktigt att texten blir möjlig att
använda som grund för både relevans och vetenskaplig granskning. Dessutom
bör den vara möjlig att nyttja i en överenskommelse.
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
PM
7 (7)
Datum
Diarienr
2015-06-22
2015-78
Syfte
Här förväntas en text om vad projektet förväntas uppnå under projekttiden det
vill säga det slutliga målet med projekt. Målet/målen bör vara rimliga och
möjliga att uppnå under eller med hjälp av tänkt forskning (se nedan).
Förväntade resultat
Här förväntas en text som beskriver de resultat som forskningen förväntas
uppnå.
Problemställning
Här förväntas en text om vilka forskningsfrågor och angreppssätt som
forskningen kommer att omfatta.
Genomförandet av projektet
Projekt/verksamhetsplan och kommunikationsplan med mål, aktiviteter,
omfattning, tidsplan; tidsåtgång och tidsplan. För det första tre åren bör planen
vara konkret, för kommande år räcker det i detta skede med en mer
övergripande planering. Dela gärna upp projektet ett antal aktiviteter (workpackages) med tids- och resursåtgång samt leverabler och mål. Sammanfatta
gärna i tabell, Gantt-schema eller liknande
Metod för forskning
Här bör tänkta metoder som kan komma att användas beskrivas på ett sådant sätt
att en erfaren forskare inom prognoser för extremt allvarliga solstormar kan
bedöma riktigheten i att använda dessa metoder.
Motprestationer för forskningsmiljöns långsiktiga utveckling
Här förväntas en text där de motprestationer som sökande
forskningsorganisation kan åta sig utanför projektets MSB-finansiering och
som gynnar MSB:s syfte med utlysningen.