Från gris till abborre - Vattenbrukscentrum Ost

Att tänka på vid uppstart av
vattenbruksföretag (RAS-odling)
…eller från:
Första funderingarna för blivande
vattenbruksföretagare
• Idé och drivkraft, vad vill jag uppnå?
• Förkunskaper om vattenbruk?
• Bakgrund, tidigare erfarenhet av djurhållning?
• Kan man använda delar av befintlig verksamhet?
-byggnader, tillstånd, anställda?
• Rimlighetstänk, storlek på odling?, binäring/huvudnäring?, art/arter?
• Har jag funderat över ekonomisk bärighet i mitt företag?
hur länge klarar jag mig innan lönsamhet?
Första funderingarna för blivande
vattenbruksföretagare…forts
• Marknadstänk, hur ska jag marknadsföra mig?
• Vem är min kund? Restaurang, butiker, grossister, privatpersoner?
• Hur når jag min kund och hur hittar kunden mig?
• USP? (Unic Selling Point) Vad har jag som gör att man vill köpa min
produkt?
-måste själv tänka hela linan ut (slakt, förädling)
-kommer inte någon ”Scanbil” vid fiskodling
• Vilka tillgångar har jag idag? (se nästa)
Behovsanalys vattenbruk
Grundförutsättningar vid start av RAS-odling
Vattentillgång
Förmåga att
hantera/nyttja
restavfall?
(olika viktig faktor
beroende av RAS-typ)
Erfarenhet
entreprenörskap,
nätverk
Tillgängligt
kapital & tid att
investera?
Yta/ytor att
exploatera?
Vilka är
mina
tillgångar?
Teknisk
kompetens,
egen/hyrd?
Lämpliga
byggnader/
faciliteter?
Billig
uppvärmning
/spillvärme?
Vägar i myndighetsvärlden
Var får man information ifrån?
Jordbruksverket
-(Smittskydd)
-(Djurskydd)
Länsstyrelsen
-Alltid ansökan odlingstillstånd!
-Export/Transport
-Dispens främmande arter
-Främjandeuppdrag
Kommun
-Odling <40 ton foder/år MKB Miljöfarlig verksamhet
-Strandskyddsdispens skyddade
områden
Vattenbruksföretagare
-Ev. miljöfarlig verksamhet
från 1,5-40 ton
-MKB i vissa fall
-Bygglov, avlopp, avfall
-Strandskydd oskyddade
omr.
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket/HAV
-Äger miljölagstiftningen
-Livsmedelshygien
-Slakt
Vägar i myndighetsvärlden
• Länsstyrelse:
-Alltid odlingstillstånd för alla typer av vattenbruk! (Fiskerilagstiftningen)
-Anmälan om vattenverksamhet (enligt miljöbalken) kan behövas, avleds
vatten från sjö, vattendrag eller grundvatten?
kontakta LST.
-Miljöfarlig verksamhet: Om odlingen > 40 ton foder/år tillstånd LST
samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
-Odling 1,5-40 ton foder/år anmälan till kommun och ev. miljöfarlig
verksamhet MKB
-Odlingen <1,5 ton foder/år ej anmälan eller tillstånd
(dock gäller miljölagstiftning)
-Hanterar strandskyddsdispens om odlingen ligger i nationalpark,
naturreservat eller Natura 2000-område
Vägar i myndighetsvärlden…forts.
• Naturvårdsverk/HAV:
-Äger miljölagstiftningen,
-Ingen direktkontakt med odlare
LST. utövar tillsyn
• Kommun:
-Hantering: avlopp, avfall, samt bygglov
Utövar tillsyn
-Hanterar strandskyddsdispens om odlingen ligger i oskyddat område
• Jordbruksverk:
-Främjandeuppdrag för vattenbruk
-Smittskydd & djurskydd LST. utövar tillsyn
-Dispens odling främmande arter
-Tillstånd om import/export samt transport direktkontakt med JBV
• Livsmedelsverket:
-Slakthantering, livsmedelshygien Utövar tillsyn
Vägen till kunden
Företagsidé
-Typ av odling?
-Tidig marknadsföring?
-Art/arter?
-Affärsplan!
Beskriva mervärden
-Jämn hög kvalité
-Hållbarhet (miljö/socialt)
-Spårbart/närproducerat
-”Säker mat” (toxiner, antibiotika)
Produktutveckling
-Vilken grad av förädling?
-Försäljningslogistik
-Vilken typ av kund?
Produktkvalité
-Kundservice
-Jämnhet, pålitlighet
Marknadsföring
-Nå ut till marknad -Hitta mina kunder
-Sälja ett ”koncept”
-”Storytelling” USP
Försäljning!
-kundlojalitet
-Gott rykte
-Professionalism
Vägen till kunden
• Företagsidé
• Mervärden: -Kvalité, hållbarhet, spårbarhet, säkerhet
• Produktutveckling:
-tillgänglighet för kund, vad säljer jag och var leverera det?
-Förädlingsgrad? –Logistik?
• Produktkvalité: -Kundservice, pålitlighet, jämnhet
• Marknadsföring: -Inte bara sälja produkt utan ett ”koncept” Storytelling USP
Försäljning
• Ta hjälp av företagslotsar/coacher (Almi/Nyföretagarcentrum)
• VCO kan vara en del av coachingen, t.ex. som nätverkare samt spridare av nya
forskningsrön via sitt nätverk, även seminarieverksamhet
Hjälp från idéstadiet
Inspiration VCO
Företagsidé
-Seminarier/Workshops
-Hemsida
-Marknadsenkäter
-Typ av odling?
-Art/arter?
-Tidig marknadsföring?
-Affärsplan!?
-Utrustning?
Nätverk i branschen
-Teknisk kompetens
-Forskning
-Myndigheter
-Kollegor/partners
-Jordbruksverket
Stöd/Coaching
Almi/nyföretagarcentrum
-Företagsskolor
-Företagslån
Exempel på
Canvas-modell för vattenbruksföretag
Aktiviteter
Nyckelpartners
• Skötsel av odling
• Utveckling ,
investering av
verksamhet
• Marknadsföring
• Försäljning
• Underleverantör
• VCO
• Övriga partners
Nyckelresurs
• Min erfarenhet
och kunskap
• Min personal
• Fysiska tillgångar
Värdet för
kunden?
• Hög, jämn kvalité
• Hållbar
matproduktion
• Spårbarhet av
produkt
• ”Säker” mat
(toxin/antibiotika
Vem är till för
vem?
Kundrelationer
•
•
•
Personlig?
Automatisk?
Self-service?
Hur skapas lojalitet?
Kunden
• Restauranger
• Grossister
• Privatpersoner
Kanaler till
kund?
• Via logistikföretag
• Egen transport
• Hämtning på plats
+ Intäkter
- Kostnader
Vinst?
Tack för att ni lyssnat!