Massey-Ferguson 90 - Veterantraktorsidan

FO
f6r de allra lyngsta uppgilterna
Till fordelarna
MF 90 dr en traktor, speciellt
konstruerad att motsvara kraven
for rationell stordrift. MF 90 forenar styrka, smidighet och komfort och ger dairfcir maximalt utbyte av varje arbetstimme.
o
o
o
o
o
o
o
o
och finesserna
pi MF 90 hor bl.a.:
en helt ny direktinsprutad dieselmotor, konstruerad
speciellt for MF 90
Fergusons fullstdndiga hydrauliska system med
viktoverforing frin samtliga redskap, vilket betyder
dnnu mera nyttigt arbete av motoreffekten
dragforrnl,ga t sdrklass
utmdrkt framkomlighet
smidighet och bekvdm mancivrering
en idealisk forarplats
MF 90 dr forsedd med Fergusons vdrldsberomda hydrauliska system, som mojliggor viktciverforing fri.n
siveil burna som bogserade redskap. Genom viktoverfciringen anpassas belastningen pi drivhjulen automatiskt efter behovet. Det hydrauliska systemet ger
fciraren exakt och bekvdm kontroll over varje redskap.
Med fingertoppsldtta rijrelser hanteras reglagen frin fcirarplatsen: lyftning och sdnkning av redskap (A), automatisk djupreglering av burna redskap samt inst[llning av <inskad viktiiverfciring (B), och hydraulisk fjdrrmaniivrering (extra utrustning) av sflvhl enkel- som dubbelverkande kolvar (C).
pi siviil trepunktsupphiingning som fjdrrmancivrering, oberoende av om
redskapen dr tunga eller 16tta. Hydraulsystemets reaktionshastighet kan anpassas efter vitt skilda arbetsfcirhillanden.
Siinkhastighetsreglaget fcir hydraulsystemet verkar
Den dubbelverkande kontrollfjiidern piverkas av krafterna i
dragstdngerna. Detta dr en anpassning av hydraulsystemet. fiir
de stora och tunga redskap, som kommer ifrAga till denna
traktor.
MF 90 dr traktorn fcir de allra tyngsta uppgifterna
90 pinnars harv.
-
hdr med
tulF9('
Termostatreglerad kylare
for hydraulolja
Luftintag
i
fronten
Effektiv luftrenare
r den stora
Steillbar framaxel
Servostyrning
Emaljerad ljuddzimpare
Ldttstartad
ekonomisk motor
Stor brdnsletank
Tredubbel filtrering
Kraftiga batterier
av brdnslet
Oljefilter
av fullflodestyp
7-vrixlad vrixellAda
Pedaler
av sdkerhetstyp
Reglage fcir hydraulisk
fjrirrmanovrering
Rymlig verktygslAda
Reglage fcir
reaktionshastighet
2-stegskoppling
Oberoende kraftuttag
Reglage for
siinkhastighet
Avstdngningsventil
Omkastarventil
Automatisk
sp
Drivh julsberoende
kraftuttag
Bekvdm sits
S.rviddsomst dllning
Rymlig forarplats
Fergusons fullstdndiga
hydrauliska system
traktorn ttred
rrrod erna konStru ktionsdetalier
DRA(
RAFT
KP
10000
----
LB
BACK
-rRRuAr
8970-7500 kp
1
1:AN
,1
-2,2 kmlt
7325-6130 kp
1,4-2,7 kmlt
2:AN
5280-4420 kp
1,9-3,8 km/t
3:AN
2950-2470 kp
4:AN
2280-1930 kp
HB
2230-
3,4-6,8 km/t
4,4-8,7 knlt
\l z:nru
6:AN
,
I
stagen har urfrd"sning fiir varje
steg i spArviddsinstdllningen.
1
300
7:AN
I
090 kp
-15,4
13,5-27,2kmlt
I
\t-+:nN
-1
kmlt
745-619 kp
7,7
i
\:nr'l
\
kp
5,5-11,0 km/t
1
Framaxeln rir leitt omstdllbar
for olika sp6rvidder. Parallell-
l 875
4,5-9,0 km/t
5:AN 182s-l 535 kp
Hg
\s,nr..r
____r--___r
-i
6:AN
7:AN,
I.J
JU
J5
HASTIGHET KM
1
000
1
500
540
2000
MOTOR VPM
732
KRAFTUTTAG VPM
Rastark rrrotor
Brdnslesystemet pi MF 90 har
bl.a. 3-dubbel rening. FrAn
MF 90 har en direktinsprutad Perkins dieselmotor pil 72 hk sAE vid
2.000 v/min. Kolvar av aluminiumlegering (1) med fem kolvringar.
Torra fcirkromade och lzitt utbytbara cylinderfoder (z) garanterar
ling livsldngd. Motorn har en 5-lagrad vevaxel (3). Motorn dr dessutom utrustad med vibrationsddmpare (4) och ger lika mjuk ging
slamsamlaren
(A) ddr vatten
och smutspartiklar frAnskiljes,
gir brdnslet via tvi utbytbara
filter (B-C)
som fullstrindigt renar-brdnslet
-
till
som en 6-cylindrig motor.
insprutningspumpen.
MF 90 dr en kvalitetsprodukt tillverkad
vid ett av vdrldens
stcirsta och mest
erfarna foretag inom
Den skilformade kolvtoppen
underldttar blandninsen av
brdnsle och luft.
branschen. Den dr
driftsdker och billie
i underhill.
Massey-Ferguson
ger stcirre trygghet
pA kiipet.
Motorn dr direktinsprutad.
Bekverrr f6r f6raren
Korstlllningen och instrumentpanelen
stcirsta slkerhet och komfort
i
ger
arbetet. Fiir-
utom traktometer har MF 90 brdnslem[tare,
oljetrycksmdtare, ampdremdtare, kontrolllampa fcir kraftuttagskoppling samt temperaturmdtare fiir kylvatten. Instrumentbrd.dan
dr fcirsedd med belysning.
Bekvdm fcirarstol med fjddring som avpassas ftir fiirarens vikt. Fdraren stdller med
ett enkelt handgrepp in fjddringen efter sin
kroppsvikt och utsilttes ddrfcir fcir mindre
skakning. S[tet dr skjutbart framet-baket
och dessutom uppfiillbart. Fciraren har en
utm[rkt >runt-om-siktr.
Traktorn dr ovanligt lett att stiga av och
pi frin
sidan.
Bilden visar MF 90 med
5-skhrig 13" Kvernelands plog
ett ekipage f<ir storjord-
-bruket.
IUIF 9(D
En kornplell
specilikation
Slutvlxel. Slutvdxlar av planettyp i
Motor
Beteckning
Antal cylindrar
Cylinderdiameter
Slagliingd
Cylindervolym
4
Differentialsp[rr. Differentialspdrr som mancivreras med fotpedal. Spdrren 6r i funktion ndr
pedalen hAlles nedtryckt och urkopplas automatiskt ndr pedalen sliippes.
120,5 mm
4,93 Titer
Trindningsfciljd
16: I
l-3-4-2
bakaxeln.
Styrning. Servostyrningen styrs ay en cylinderventil vertikalt civer styrsndckan, som dr av
Cylinderloder: Torra fcirkromade, liitt utbytbara. Smdrjsystem: Trycksmcirjning med kugghjulspump. Oljerenare: Fullflodesfilter med ut-
typen skruv och mutter.
Vid eventuellt fel
pi
servostyrningen trdder den
vanliga styrningen automatiskt
bytbar insats, utviindigt monterat. Ventiler:
i
funktion.
Toppventil. Regulator: Mekanisk, inbyggd i insprutningspumpen. lnsprutningspump: CAV av
frirdelartyp. Lultrenare ay oljebadstyp. Kylsystem: Centrifugalpump med termostat och
rrirkylare, rymd 14,3 liter. Briinsletonk: Rymd
106 liter inkl. 7 liter reservtank. Kraltuttags-
Framhjul. Ddck 7,50-16" 16
Ddck med hiigre lagerklass kan erhillas
effekt: 68'hk vid 2.000 v/min.
besttillning.
Elektrisk utrustning
Batterier: 2 st parallellkopplade 12 volt batterier, kapacitet totalt 192 Ah. Startmotor: Magnetinkopplat startdrev. Belysning: 2 strAlkastare
Bromsar. Skivbromsar 7" sjblvjusterande, som
dr damm- och vattentdtt sammanbyggda med
bakaxelhuset. Hjulbromsarna kan piverkas
samtidigt eller individuellt (styrbromsar).
uttagskopplingen.
lar framit och 2
bak6t.
Hastigheter
Ldgvrixel
L500
varvlmin
1:an
2:an
3:an
4:an
2,06
2,90
5,10
6,51
Back
1,68
2.000 varvlttin
2,74
3,86
6,78
8,68
2,24
Back
8,2r
lltt omstdllbar splrvidd
utan
Bakaxelvlxel. Spiralskurna drev. Differential
i
koniska rullager.
MF 35
allroundtraktorn fiir sdviil
jordbruk som skogsbruk. Dieselmotor pd
40 hk.
1.500 motorvarv/
Ylndradie
Med styrbromsar 3,39 m
Utan styrbromsar 3,65 m
bakaxeln 644 mm
erforderlig omjustering av styrstag.
med 4 drev, lagrade
vid
Hjulbas 2.235 mm
Frigingshijjd
traktorns vevhus 404 mm
framaxeln 556 mm
Framaxel. Framaxel ay extra kraftig lidkon-
struktion med
pA drivhjulen.
mitt- och viktuppgifter
Total liingd 3.420 mm
Total hrijd med skyddsram eller hytt 2.400 mm
10,90
15,40
27,40
8,95
11,60
20,40
6,24
tappar. Max. lyftkraft i dragstiingerna 1.800 kp.
Kraftuttag. Diam. llla", 6 st splines.
Drivhjulsberoende: 8,159 varv fcir varje varv
Allmdnna
Hdgvtixel
1:an
2:an
3:an
.
Oberoende: 540 varv/min
min.
For ddck bak 18,4/15-30
den ldgre
varv/min. Siikerhetsventilens nominella cippningstryck 162 kelcm2. Dragstiingerna har utbytbara rindar fcjr 22 eller 28 mm kopplings-
Kopplingspedalen pSverkar i bottenl2iget en
ventil till den hydrauliskt mancivrerade kraftdrev
i
28 hk.
Hydrauliskt system. I traktorkroppen inbyggd
4-cyl. kolvpump med oscillerande regleringsventil. Max. kapacitet 26,4 llmin. vid 2.000
oljetyp.
kombinerad med reduktionsvdxel av planettyp
med hiig- och ligvdxelomride, som ger 'l vdx-
ekonomitraktorn
- Dieselmotor pd
prisklassen.
Bromsarea 1.000 cmz.
flerlamellkoppling fcir kraftuttaget av
Yixellida. Viixellida med raka skjutbara
MF 25
Bakhjul. Diick l8,4l15-30" eller 12-38'.
Drick med hcigre lagerklass kan erhAllas pi
Koppling. Enkelskivig torrlamellkoppling 12"
5"
pi
bestrillning.
framflt och arbetslampa bakflt.
samt
lraklorlinie
ytterzin-
darna
II4,2 mm
Kompressionsfcjrhillande
pi
4-4-300
Oljemaingd gemensam fcir bakaxelvdxel, vdxell6da och hydraulsystem 44 liter.
Oljem?ingd i motor 10 liter.
Tjeinstevikt med skyddsram 2.900 kg (ca).
MF 65
den stora traktorn for de stora
jobben. -Dieselmotor pd 58 hk.
Riitt till iindring i beskrivningar och specilikalioner utan f\regdende meddelande fdrbehdlles.
oEtt redskap for MasseyFergrlson provat och godk?int
av AB Farmingo stAr att
liisa pi redskap, som klarat
Hedenlundakontrollen.
Detta iir en garanti, som
ger kiiparen rritt redskap till
rdtt traktor.
(
Med Massey-Fergusontraktorn fciljer god service och
mdjligheten att snabbt erhfllla reservdelar. Over hela
landet har MF-iigaren tillgflng till Farming-auktoriserade verkstdder med viilutbildad servicepersonal.
ATERFoRSALJARE
AB FARMTNG
Nyk6pins -",, IUUM
fiiretag
ft6;et>