Klicka här för att se presentationen

Utmaningar & fallgropar med att gå
från Vattenfall till Agilt i en traditionell
IT-organisation!
Lean & Agile!
MIND Time!
NETnet !
Resco!
Jeanette Jealmo
Anna Axelson
Det här är Folksam!
” Folksam är ömsesidigt det betyder att vi ägs av
våra kunder!
! Grundades 1908!
! 11 försäkringsbolag !
! 47,5 miljarder kronor i premievolym 2014!
! 350 miljarder kronor i förvaltat kapital!
! 4 miljoner kunder !
! 3 900 medarbetare!
3!
!
IT i siffror!
!
530 anställda + 300 konsulter!
!
1,4 miljarder i kostnadsmassa!
!
Folksams utvecklingsbudget
ligger årligen på 500-800 miljoner
kr!
!
Utvecklingsportföljen för Folksam
inklusive dotterbolag innehåller
60-70 projekt varje år !
!
Förvaltar 800 system indelade i
250 systemgrupper!
!
4!
Vår vision!
”Våra kunder ska!
känna sig trygga!
i en hållbar värld”!
Erbjudande!
! Pensionssparande!
! Personriskförsäkring!
! Sakförsäkring!
!
5!
Hur ser IT-utvecklingen ut i ett traditionellt företag?!
Ingen prioritering
mellan
beställningarna!
Hierarkiskt organisation
Vattenfall - överlämningar
Resursallokering
Projektorienterat
Rollbaserat
Historik !
Kund-Leverantör !
AFFÄREN!
IT!
Projekt * n !
Affär A!
Beställning!
Krav!
PPS!
Pm3!
Affär B!
ITIL!
Affär C!
Utveckling!
Test!
Affär D!
Förvaltning!
6!
Utmaning!
7!
Ledarskap!
Tid!
Förändring!
”Committad” ledning!
Medarbetarskap!
Affär & IT!
Kompetensutveckling!
Prioritering!
Uppföljning!
Processer!
Ledarskap!
q  Mod – våga utmana!
q  Våga delegera!
q  Mer ledare mindre chef!
q  Tydlig vision, mål!
q  Tillgängliga och synliga!
!
8!
Förändring!
!
q  Förstå nuläget!
q  En tydlig förändringsvision!
q  Första stegen framåt!
q  Förändringsledning!
q  Inför agilt på ett agilt sätt!
q  Mod att följa!
!
9!
Medarbetarskap!
q  Vi och teamet!
q  Feedback kultur!
q  Motiverade medarbetare!
10!
Kompetensutveckling!
q  Tydliga utbildningsplaner !
q  Coachstöd!
q  Kompetensbreddning över tid!
11!
Uppföljning!
q  Leveransfokus!
q  Bort från interndebitering!
q  Belöningsmodeller !
!
12!
Affär och IT!
q  Ta med affären från början!
q  Produktägaren i
!verksamheten!
q  Närvaro!
q  Påvisa slöserier!
13!
Prioritering!
q  Prioriteringsinsikt!!
q  Prioriteringsparametrar!
q  Prioritera på alla nivåer!
q  Prioritera tillsammans!
14!
Processer!
q  Processöversyn !
q  Nya roller!
q  Undvik överlämningar!
q  Ta bort onödigt arbete!
!
15!
Tid!
q  Tar sig tid!
q  Förändring tar tid!
q  Små steg i taget!
16!
Värdetrappa!
Innovativ!
Värdemotor!
Leveransmotor!
Initierad!
Uppstartad!
Nivå 4!
Nivå 3!
Nivå 2!
Nivå 1!
Nivå 0 (Bas)!
Har kompetenstid!
Är ett självorganiserande team
med T-kompetens (djup &
bred).!
Team arbetar utifrån
värdeström genom aktiv
dialog med beställare!
Coaching och feedback är en
naturlig del av arbetet!
Har tydlig prioritering på alla
nivåer!
Arbetssättet är kund- och
kvalitetsdriven!
Närvarande Product Owner
från verksamheten!
Hanterar behov utifrån
slutkundvärde!
Har tydliga kriterier för
behovsacceptans!
Arbetar med problemlösning
och hinderröjning på alla
nivåer!
Arbetar med innovation och
alla är engagerade i det
ständiga förbättringsarbetet
av både arbetsmetoder och
kundnöjdhet!
Team skapat och har
genomgått grundutbildning!
Team förstår arbetssätt,
värderingar och principer !
Team är tvärfunktionellt och
börjar bli självorganiserande!
Uppsättning av obligatoriska
baselement!
Har Product Owner som
prioriterar!
Man sitter tillsammans samt
har ett tydligt syfte och mål!
Har prioriterad produkt- samt
team-backlog. !
Team coach och Product
Owner är utsedda!
Har tydliga klarkriterier för
utvecklings- och testaktiviteter
(Definition of Done)!
En produktbacklog finns!
Visuell tavla finns!
Utför planeringsmöten och
förbättringsmöten samt
använder feedback aktivt!
Arbetar med ständiga
förbättringar och har förmåga
att identifiera slöserier!
Utför regelbundna leveranser.!
Arbetar med slöserier utifrån
leveransperspektivet !
Alla tar ett aktivt ansvar för
förbättringar samt identifierar
och arbetar med problem
utifrån egna arbetssätt!
17!
Använder kontinuerlig
integration och har
kvalitetssäkrade leveranser!
Arbetar med slöserier utifrån
kundperspektivet!
Använder kontinuerliga
leveranser och har
värdesäkrade leveranser !
Organisationen är en förebild!
”Committad” ledning!
q  Förstå!
q  Vision & kommunikation!
q  Prioritering på
!övergripande nivå!
18!
TACK!!
Jeanette Jealmo !
!
[email protected]
0708-31 56 61
!
!
!Anna Axelson!
[email protected]!
!070-609 06 00!