2015-09-28-SOL-Bilaga-8-Utdrag-ur

ADVOKATFIRMAN
GLIMSTEDT
UTDRAG UR
ÖVERLÅTELSEAVTAL
BILAGA
8
8.
LAGER OCH PRODUKTER I ARBETE
8.1
Alla varulagerprodukter och produkter i arbete per Tillträdesdagen bokförda på
konton 1510, 1512-1514 och 1530 överlåts. Ett sammandrag av gjord inventering per
konkursdagen bifogas som bilaga 4. En ny inventering ska göras på Tillträdesdagen.
Inventeringen ska ske på samma sätt som den gjordes vid inventeringen per
konkursdagen.
8.2
Alla varulagerprodukter per Tillträdesdagen bokförda på konton 560-1563 och 1559
överlåts. Ett sammandrag av gjord inventering per Konkursdagen bifogas som bilaga
4. En ny inventering ska göras på Tillträdesdagen. Vid inventeringen ska inkuranta
varor och osäljbara produkter inte ska räknas med.
9.
ABONNEMANG
9.1
Köparen har rätt men inte skyldighet att överta de abonnemang som
Konkursbolaget/konkursboet innehar såsom telefoner m.m. Kända abonnemang är
förtecknade i bilaga 6. Vad gäller abonnemang avseende nummer 070-3563122 (sk
jourtelefonen) är dock Köparen skyldig att överta abonnemanget.
9.2
Det åligger Köparen att på Tillträdesdagen teckna eget abonnemang för el och VA.
10.
LEASINGA VTAL OCH HYRESA VTAL
10.1
Köparen har rätt men inte skyldighet att överta de abonnemang som
Konkursbolaget/konkursboet innehar såsom kopieringsmaskin m.m. Kända
abonnemang är förtecknade i bilaga 7.
10.2
Det åligger Köparen att tillse att överlåtelse av avtal i punkten 10.l genomförs inom
1 O dagar efter detta avtals undertecknande. I den mån respektive leverantör kräver att
äldre skulder betalas för att det ska vara möjligt att överta avtalen, åligger det
Köparen att lösa skulden.
10.3
Skulle en överlåtelse av avtalen eller något/några av avtalen inte accepteras förbinder
sig Köparen att tillse att utrustning hänförlig till respektive avtal återlämnas till dess
leasing-/hyresgivare.
11.
ROYALTYFRÅGOR
11.1
Säljaren har inte från bouppgivare kunnat erhålla någon fullständig redovisning
rörande de konstnärer och formgivare samt samarbetspartners som har någon form av
upphovsrätt till produkter som konkursbolaget/konkursboet försålt. Konkursboet kan
endast upplysa om att såvitt känt för konkursboet har royalty utbetalats till mottagare
förtecknade i bilaga 8.
M.M.
B.ILAGA
Lagervärde 2015- og - i 2.
A
e
B
o
E
F
G
H
LAGERVARDE SENASTE DIFF
KONTO
······---,---·--..
__2..014.. ¡ z-.3i
...
NETTO
2
3
4
5
6
7
8
PRIMA FARDIGGLAS1
PRIMA RÅGLAS 1
2619'888
14äö64fJ . .
.
PRI MÄ REÎJMYRË ÜTSTÄLLNI Nl
Böcker
· ~
·
Böcker Brt.iksbUtTkên' -
.........
~>-•s,-·,s~·
_ . ' --
··--¡-···-
S-Ë-Kü'ÑDA FÅRDIGGLAS 1 -
13
"'•
-·49'fö
4913
. 39385
81735
-42350,;- - 4912
. O ..... 2200 . -2200:. -~--:;ï'gfa
·----~--~,"·.,,-~~1.•,--••>, ...,_.
o
· ._ .. . . .
' 4551242
4910
..
76941,75. 72467,25. _,,4474,5:
..102589- . .
· . .
. . ··- ..
· · ·
,
M,=,.,.,=~----,-<'••·-"•-·,o,~,o.···
9
10 ·------······TOTALT
..-------•-.-11
12 Kosta B0Cïâoûî18f"
1964916 1976636"' -11714~31051667,28 1254649 -20Î982'
,.
•->•-+.
o .
s,•m~••·-'···"
··
. o
· .. o";- . 49Îä
. ···.. 3276894 2943472
-
· ..
-
~~...
.......
333422
.........
..._
4918
14 §E_Klj~]ARAG.LÄSf_,
,,_-198?71_5 __..•. __ 1431155..... 1427576_ ··-,-~swL-~_._4~:
15
.
.
16 TOTALT SEKUNDA 1 .·· .·.· . .
·-6-53-89-57 - - -4708049 ··-4371048-. 337001' ······-···
__
~~-
··-·.-
.....- ·--~~----·-------..-~-.---...-·
. --------~.,~,-----.- -·
··;-
.
·.' ···~ · . ,. . .
19 SEKLJNÓABRUKSBîfrîKEN 1- ~-20
21 .....TÖTÄLfBROkssffTÏK.ÊN.
~-... ·-·---·--···- ...
-··
.. .. ·--·--" --. - ----22
---.·---~~-----------
-·~-----
,
.... -..--,_.-.,._.,- .•
. ··---···
_,
.-- ,. _,
~---. __ ,_,...
23 PIA 1 ?r6dl,\k+~r- '1 Mbe,,+e. .·
24
25
26 TOTALT PIA... . . ... . . . . . . . :
27
28 Lån
,
··-·-· .. . .. ·····
=
---~--~-
·
-~·-
· ·
·
•
.. ·
···-----~ ...... _,....,
--....·o .
, ., .• - --~-----
..
..~-
~-
·
·
--
..
...
--5341{
-530175.
o ·· ·
··
·
, ........... _..,
__
-~-
.
,
__
-'""--·~
7826Ç9()249
-11984 :,-
631 ~2...... ?3594.
27455
27455
1697 · --·-o-·
~953ß
O,
.16971
1049_ _ __ ...!L
171568
141268
4916
L . 4gf?
4916
4916
·-- 1Ö49_~
391§_
30300
···--·-·
-
r.
• "'"M"•><·~.,.frx
·"··--·..-..--
·""-----------~----····-·····--··------·.------·--~----
î 136578,03 11490804 -354226
"••••
~• ·~-~_,--.,,.,,.,,,,.,n·--
--
.
'-" .. ---
'<••
-·~-"
38 oLJA,GÄsoL. SYRGAS .,
·
·.· . . · .. ·.. .· .. ·4§861·-·.. 33269
1
39 RÅMATERIAL .
244006 . 293692..
40 FÔRPAê5KN°1NGSMAÎERIÄL ... , .
... . .
. . 181114
181114
41 B'ËRALER-,
·----- . ------·--·ssi§44
es§44·
·--·•·
··-•·-.,.-·.·•----··••··•··~•.-••-·r·•..-~-.·--•--•-··--r-·•••··-·-·----·-···
42 DEGLAR
43 êdsbacka
44
45 LAGER TOTALT
-
- - .. .. :.
-
. ·····
•
.
·-··-------·-··.-···--·
-»1_
,,-~.,,.,.,_,.,.,
•·""
••
-1s5é2~...~.....4f117
-49686:.
4933
""-49'34
4920
31868. . 88952 . . -57084 . .
86253~-.. - 86253 - . . o. --
4060
4990
.. -···------·-----·---···--~
,_ ···--··~---- ..--.,,-~---·-"-·····--···-····---
....
º;o:· .
• • ..,- .. - -..-,.,.·.,,-~-•._._._...,,..,
_ · -- ,
--- ··- •tt·····----
•.•.,.-,----···ri-····,.,-,
.•,
,
~-......__._
·
32 Gåvor · .
33 Totalt . =
··
.
. ..
----.
34
-------··----------·-·-····-····-----------------------~-·-·---------------···--+--·------·-----·
35
•. ~--·-· ,.
. ---· ... ·---·-----36 TOTALTVARULAGER
. ~-·
---···-"-"•> .. ~.....,.... .-.......
~...
37
4915
4915
o·~ ·
-,..,,.··--.-
·-··-
- .
.._,,_ ~---
183182~ 2362ÓOÖ - -·530175 .
:=·· -- - . . . . .
•
,. ¡
--·¢·· --., ...,,~, ··,··-~.-.,.~.
-·
29 KONSIGNÂTlillf 1-·
30 Utställningar
31 prover ·.·. · · ·· ·· ·
1: -----1
63419'""'''"492'§'
.
1831825 2362000
--
.
..,.---.,
1292226~-1228807
... ·...·. .
·
.
·-1292226Î22âsoi'" -
----·-·
····~·-··-·--·-~--··~-----~·
-
-
·e-- _ . ~- · •· -' "•- ·•·------t•"-'•<n,,,.,c,~
·--~-------'------·----···"'·
--··-·----·--·-·---~·~-----.
·----~~--. ·--~-.·--··-
Î 1815324,03 12259728
-444404'
.... __._
.... M
~-
B.ILAGA
Lagervärde 2015- og - i 2.
A
e
B
o
E
F
G
H
LAGERVARDE SENASTE DIFF
KONTO
······---,---·--..
__2..014.. ¡ z-.3i
...
NETTO
2
3
4
5
6
7
8
PRIMA FARDIGGLAS1
PRIMA RÅGLAS 1
2619'888
14äö64fJ . .
.
PRI MÄ REÎJMYRË ÜTSTÄLLNI Nl
Böcker
· ~
·
Böcker Brt.iksbUtTkên' -
.........
~>-•s,-·,s~·
_ . ' --
··--¡-···-
S-Ë-Kü'ÑDA FÅRDIGGLAS 1 -
13
"'•
-·49'fö
4913
. 39385
81735
-42350,;- - 4912
. O ..... 2200 . -2200:. -~--:;ï'gfa
·----~--~,"·.,,-~~1.•,--••>, ...,_.
o
· ._ .. . . .
' 4551242
4910
..
76941,75. 72467,25. _,,4474,5:
..102589- . .
· . .
. . ··- ..
· · ·
,
M,=,.,.,=~----,-<'••·-"•-·,o,~,o.···
9
10 ·------······TOTALT
..-------•-.-11
12 Kosta B0Cïâoûî18f"
1964916 1976636"' -11714~31051667,28 1254649 -20Î982'
,.
•->•-+.
o .
s,•m~••·-'···"
··
. o
· .. o";- . 49Îä
. ···.. 3276894 2943472
-
· ..
-
~~...
.......
333422
.........
..._
4918
14 §E_Klj~]ARAG.LÄSf_,
,,_-198?71_5 __..•. __ 1431155..... 1427576_ ··-,-~swL-~_._4~:
15
.
.
16 TOTALT SEKUNDA 1 .·· .·.· . .
·-6-53-89-57 - - -4708049 ··-4371048-. 337001' ······-···
__
~~-
··-·.-
.....- ·--~~----·-------..-~-.---...-·
. --------~.,~,-----.- -·
··;-
.
·.' ···~ · . ,. . .
19 SEKLJNÓABRUKSBîfrîKEN 1- ~-20
21 .....TÖTÄLfBROkssffTÏK.ÊN.
~-... ·-·---·--···- ...
-··
.. .. ·--·--" --. - ----22
---.·---~~-----------
-·~-----
,
.... -..--,_.-.,._.,- .•
. ··---···
_,
.-- ,. _,
~---. __ ,_,...
23 PIA 1 ?r6dl,\k+~r- '1 Mbe,,+e. .·
24
25
26 TOTALT PIA... . . ... . . . . . . . :
27
28 Lån
,
··-·-· .. . .. ·····
=
---~--~-
·
-~·-
· ·
·
•
.. ·
···-----~ ...... _,....,
--....·o .
, ., .• - --~-----
..
..~-
~-
·
·
--
..
...
--5341{
-530175.
o ·· ·
··
·
, ........... _..,
__
-~-
.
,
__
-'""--·~
7826Ç9()249
-11984 :,-
631 ~2...... ?3594.
27455
27455
1697 · --·-o-·
~953ß
O,
.16971
1049_ _ __ ...!L
171568
141268
4916
L . 4gf?
4916
4916
·-- 1Ö49_~
391§_
30300
···--·-·
-
r.
• "'"M"•><·~.,.frx
·"··--·..-..--
·""-----------~----····-·····--··------·.------·--~----
î 136578,03 11490804 -354226
"••••
~• ·~-~_,--.,,.,,.,,,,.,n·--
--
.
'-" .. ---
'<••
-·~-"
38 oLJA,GÄsoL. SYRGAS .,
·
·.· . . · .. ·.. .· .. ·4§861·-·.. 33269
1
39 RÅMATERIAL .
244006 . 293692..
40 FÔRPAê5KN°1NGSMAÎERIÄL ... , .
... . .
. . 181114
181114
41 B'ËRALER-,
·----- . ------·--·ssi§44
es§44·
·--·•·
··-•·-.,.-·.·•----··••··•··~•.-••-·r·•..-~-.·--•--•-··--r-·•••··-·-·----·-···
42 DEGLAR
43 êdsbacka
44
45 LAGER TOTALT
-
- - .. .. :.
-
. ·····
•
.
·-··-------·-··.-···--·
-»1_
,,-~.,,.,.,_,.,.,
•·""
••
-1s5é2~...~.....4f117
-49686:.
4933
""-49'34
4920
31868. . 88952 . . -57084 . .
86253~-.. - 86253 - . . o. --
4060
4990
.. -···------·-----·---···--~
,_ ···--··~---- ..--.,,-~---·-"-·····--···-····---
....
º;o:· .
• • ..,- .. - -..-,.,.·.,,-~-•._._._...,,..,
_ · -- ,
--- ··- •tt·····----
•.•.,.-,----···ri-····,.,-,
.•,
,
~-......__._
·
32 Gåvor · .
33 Totalt . =
··
.
. ..
----.
34
-------··----------·-·-····-····-----------------------~-·-·---------------···--+--·------·-----·
35
•. ~--·-· ,.
. ---· ... ·---·-----36 TOTALTVARULAGER
. ~-·
---···-"-"•> .. ~.....,.... .-.......
~...
37
4915
4915
o·~ ·
-,..,,.··--.-
·-··-
- .
.._,,_ ~---
183182~ 2362ÓOÖ - -·530175 .
:=·· -- - . . . . .
•
,. ¡
--·¢·· --., ...,,~, ··,··-~.-.,.~.
-·
29 KONSIGNÂTlillf 1-·
30 Utställningar
31 prover ·.·. · · ·· ·· ·
1: -----1
63419'""'''"492'§'
.
1831825 2362000
--
.
..,.---.,
1292226~-1228807
... ·...·. .
·
.
·-1292226Î22âsoi'" -
----·-·
····~·-··-·--·-~--··~-----~·
-
-
·e-- _ . ~- · •· -' "•- ·•·------t•"-'•<n,,,.,c,~
·--~-------'------·----···"'·
--··-·----·--·-·---~·~-----.
·----~~--. ·--~-.·--··-
Î 1815324,03 12259728
-444404'
.... __._
.... M
~-
BILAGA
ADVOKATFIRMAN
GLI 1\/lSTE DT
TELEFON- OCH INTERNETABONNEMANG
Teliasonera Sverige AB
011 86120
01187617
070-3563122
Finspångs Stadsnät PINET AB
ADSL Företagskund 12 MB/S
AIITele Sverige AB
Se bilaga 6.a
Norrköping den 31 augusti 2015
Pernilla Tilly Nors
Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB
\,fWW.
gl im stedt.
Se
Nya Rådstt1gugatan 3,
2önkyi.ro
Tel 011-12 92 OO
Fax 011-13 85 57
STOCKHOLM
GÖTEBORG
L/':J~u::_;/1.;.
PlusGiro 9 18 50-8
M.:l..LMÖ
ÖRé:BRCl
NOR.CU<ÓPING
JÖNKÖPING
HELSIN,jß(_)f{c;
LIJND
KALMAR
Vt\XcJÖ
FALUN
l.'ILNIUS
RIGA
TALLIN?·l
MINSK
6
ANKOM
20 I5
FINSPÅNG
Handläggare
Datum
Daniel Svanér
Beteckning
2015-08-18
2015-000365
Brandinspektör
Tillstånd beträffande
brandfarlig vara
Sökande: Advokatfirman Glimstedt Östergötland (Reijmyre Glasbruk
AB:s konkursbo)
organisationsnummer: 556461-3395
Fastighetsbeteckning:
Ansökan avser: Tillstånd brandfarlig vara
Beslut: Tillstånd för hantering lämnas fram till och med 2021-08-31
Tillstånd avser följande:
Gasol/Propan
Argon
Acetylen
5400 liter
50 liter
30 liter
Räddningstjänsten
Finspångs kommun
Finspångskommun
telefon
e-post
24
Pris och tjänstebilaga
Följande tjänster och volymer avtalas och utgör en minimibeställning. Ytterligare tjänster och tilläggsfunktioner kan läggas
till i beställningsskede. Kostnad för dessa tillkommer då utöver nedanstående kostnader.
Samtalspriser Växelanslutning & AllTele Växel
Öppningsavgift
0,35
kr/samtal
Öppningsavgift Egen grupp
Till Fasta nätet
0,00
0,35
kr/min
Till Egen grupp fast
Till Telia mobil
0,00
kr/min
0,35
kr/min
Till Egen grupp mobil
0,00
kr/min
0,35
kr/min
Till Övriga mobil
Tjänst
Mobil Fix: Fast (Fria samtal & meddelanden)
Mobil FIX Data: 2 GB
Mobil FIX Data: 5 GB
MEX tilläggstjänst
AIJTele Växel - Start
AIJTele Växel - Plus, Mobilapp Plus
Antal
7 st
Pris
Engång
Pris/
Månad
O kr
4st
3 st
Minimideb
trafik/mån
Avtals­
tid
224 kr
-
48mån
O kr
81 kr
-
Dmån
O kr
171 kr
-
O mån
7 st
o kr
89 kr
-
48mån
1st
O kr
o kr
-
48mån
7 användare
O kr
79 kr
O kr
Avtals-ID:
SW146299
kr/samtal
3 581 kr
48mån
O kr
KUNDAVTAL AllTele
Kundinformation
Reijmyres glasbruk AB
Företag
556461-3395
Organisationsnummer
61014
Postnummer
011-87183
Telefonnummer
Glasbruksvägen 42
Adress
Ulf Engstrand
Kontaktperson
Leverantörsinformation
AllTele Sverige AB
leverantör/Partner
Igor Maras
Säljare
Rej myre
Ort
[email protected]
E-post
556597-5249
Organisationnummer
0706-859955
Telefonnummer
[email protected]
E-post
Fakturainformation
Fakturaadress (om annan än ovan)
Bilagor
l. Pris och tjänstebilaga
Övrigt
ALLMÄNT
Genom att underteckna denna beställning ingår ovan angivet företag ("kund") avtal med Al!Tele AllmännaSvenska Telefonaktiebolaget gällande nyttjande av de tjänster som framgår av denna
bestäl/ing. Fullständiga allmänna villkor/eventuella tjänstespecifika villkorfinns tillgängligapå www.al/tele.se och anses utgöra en del av detta avtal. Vid var tid gällande komplett prislista för
til/äggstjänster och övriga tjänsterfinns til/gängligpå www.alltele.se. Vid fall av motstridiga bestämmelser i de fullständiga allmänna villkorengäller i första hand överanskommelse i detta avtal.
Alffefe har rätt att efter kreditprövning vätja att inte ingå avta/et. Tilläggsbestäflningaroch avrop omfattas av villkoren enligt detta avtal. Tjänsterna tillhandahålls-genom av AfrTele
egenproducerade tjänster samt i förekommande fall av Alffele med leverantörer ingångna samarbetsavtaf.
Al/Tele bemyndigas av Kunden att genamföra överlåtelse sk. nummerportering av angivna nummer i beställning ach det år kunds ansvar att dessa nummer är öppna för portering.
BETALN/NGSV/LLl(OR
Undertecknad Kund ir betalningsansvarig för tjänsterna sam omfattas av detta avtal. Eventuel/a anslutningsavgifter faktureras vid leverans av tjänsten, löpande månadsavgifter månadsvis i
förskott och trafikavgifter månadsvis í efterskott med iakttagande av 30 dagars betalning. Vid försenad betalning tillkommer eventuellt páminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta. Vid
utebliven betalning kan användningen av tjänsten komma att begränsas eller helt stängas av. Fakturaavgîft utgårenfigtA!ITefes generella prislista.
AVTALSTID
Avtalstrden som framgår av detta avtal gäller per tjänst och löper från dagen för aktivering av tjänsten. För tilläggsbesti//ningaroch avrop som omfattas av villkoren enligt detta avtal räknas
avta Istiden från aktiveringen av dessa tjänster,
Kund underskrift firm tecknare/behór
u
e_,~
Namnförtydligande
~dare)
Gî----J s. & TrA\J J)
Påskrivet avtal postas till "AllTele, Att: Företagsavtal,
Avtals-ID:
SB-ID:
Box 470 17. 17F 1? qnrkhnlm"
Pris och tjänstebilaga
Följande tjänster och volymer avtalas och utgör en minimibeställning. Ytterligare tjänster och tilläggs funktioner kan läggas
till i beställningsskede. Kostnad för dessa tillkommer då utöver nedanstående kostnader.
1
Tjänst
Antal
Pris
Engång
Pris/
Månad
Minimideb
trafik/mån
Avta Is­
tid
Bredband Prolight Fiber Stadsnät '100/100 Mbít/s
1st
Ange pris kr
1495 kr
-
60mån
"¡
'
"i\
'I
O kr
/1v\;1lé.-lr-)·
SB IQ
1495 kr
O kr
7
ADVOKATFIRMAN
GLIMSTEDT
HYRES- OCH LEASINGA VTAL
Point Transaction Systems AB
Betalterminal, terminaltyp: 2-delad Xenta, serienr: ALG5133, ATN9613 se bilaga 7.a
Canon Business Center
Skrivare/skanner/fax,
se bilaga 7.b
e-Butik i Norden AB
Avtal e-handel, se bilaga 7.c
Klarna AB
Avtal e-handel, se bilaga 7.d.
Eniro Sverige AB (Kvasir Media)
Hemsida, se bilaga 7 .e
Air Liquide Gas AB
Hyresavtal, gasflaskor, se bilaga 7.f
SITA Sverige AB
Avtal om avfallshantering, containers, se bilaga 7.g
Kosan Gas Sverige AB (tidigare) AB Shellgas gasolanläggning
Hyresavtal gasolanläggning, se bilaga 7.h
Berend tsen
Hyresavtal, mattor, se bilaga 7.i
Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB
w1¡,r,.;. gl ims tedt. se
Ny2 Rådstugt1gatar1 3,
Tel 011-12
Fax 011-13
.STOC!üfOLM
ba11L1:.1 i ro
92 OO
85 57
GÖTEBORG
¿
1
~-lJ::.i
,·L;
PlusGiro 9 18 50-8
MAU!Ö
ÖRE8RO
NORRi"~ÖPTNG
,JÖNKÖPING
HSLSHJGßORG
I.UND
!<_n.Lt,t.!1..R
V:'i.X,JÖ
f'AL!JN
VILNIUS
RIGA
TALLINN
MINS!-;
2 (2)
ADVOKATFIRMAN
GLIMSTEDT
Nokas Värdehantering AB
Avtal om värdehantering, se bilaga 7.j
Presto Brandsäkerhet AB
Serviceavtal ang. översyn av brandposter/släckare, se bilaga 7.k
Saldab IT AB
Domäntjänster, betald period tom 2016-07-31. Se bilaga 7.1
Norrköping den 31 augusti 2015
Pernilla Tilly Nors
BlLAGA
Adresser till Formgivare
Margareta Hennix
Gezelius väg 12
134 31 Gustavsberg
070-563 96 37
Mikael Åstrand
Förlandagränd 50
125 72 Älvsjö
070-458 49 42
Josephine N AB
Josephine Edelskog
Henriksdalsringen 89
131 32 Nacka
070-990 39 OO
Sandell Sandberg Arkitekter AB
Östermalmsgatan 26 A
114 26 Stockholm
08-506 531 OO
RMDAB
Filippa Reuterswärd
Violgatan 6
343 34 Älmhult
070-555 60 29
Berit Johansson
Bakgatan 17 e
592 30 Vadstena
070-518 15 70
Tomas Harila Carlgren
SollentunaFyrverkarbacken
112 60 Stockholm
070-488 64 04
Peter Thuvander
Disponentgatan 3
112 62 Stockholm
073-94 7 92 89
21
8
Edsbacka Bistro
Sollentunavägen 223
191 35 Sollentuna
08-6310034
Lina Öhlund Karboub
Svedjev 18
167 54 Bromma
070-879 55 63
Gunnel Sahlin
Elvesta Gamla Skolan
640 24 Sköldinge
073-153 SS SS
Dan Sunaga
Nagano Ken Kitasakugun
KaruizaVvamachi
890-14 OAZA Nagakura
Japan
0081-267310736
John Larsson
Blecktomsgränd 8
118 24 Stockholm
0733-367 501
E ois 6 ,,. ck0i
¿rec)
í};
f . ol e_
k_op l OY
6.
v to
I
s o V'v"\ ¡o~¿]
har
(()
ADVOKATFIRMAN
GLIMSTEDT
BILAGA
SEPARATIONSGODS
Reijmyre Glasbruk AB i konkurs, 556461-3395, K 2127-15
Container
Sita
Kopiator/ skri vare
Canon
Tank och flaskpaket med syrgas
Air Liquide
Gasoltanlc
Kosan gas
Fill-air-maskin för luftkuddar till emballage
Östgöta Papper
Betalterminal
Verifone Sweden AB
Kylanläggning, äldre modell på kontoret
Lena Adamssan
Farmar (Kävlinge kommun)
Monica Domert,
070 4092271, [email protected]
Formar
Josephine Edelskog,
0709 903900, jaseglù[email protected]
En kartong eget glas
Margareta Jennix
0708 570492
Fonn för glaskupa till ljusstake
Smide & Hemslöjd Furingstad
Fredrik Olsson, 0706 367038
Ytterligare formar
För konkursboet okända
Glasmuseet
Rejmyre Hembygdsförening
Per-Inge Jansson, 0706 429193
9
DELEGATIONSBESLUT
1 (3)
BILAGA 1 o
FINSPÅNG
Handläggare
Karin Edoff
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sektor samhällsbyggnad
Miljöenheten
Exp. 0122-852 35
Datum
Beteckning
2015-08-21
Dnr 2015.695
DbM:224
Rejmyre Glasbruk AB i konkurs
Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB
Box 1234
600 42 Norrköping
Anmälan om ändring av miljöfarlig
- Rejmyre 1:108
verksamhet
BESLUT
Bygg- och miljönämnden godtar anmälan och förelägger Rejmyre Glasbruk AB i
konkurs (organisations ru: 556461-3395) med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken
(1998:808) om följande forsiktighetsmått;
1. Att verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan.
2. Att verksamheten ska fortsätta skicka in en årsredovisning senast den 31
mars varje år.
3. Att ändringar i verksamheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden.
Bygg- och miljönämnden beslutar även att Rejmyre Glasbruk AB i konkurs ska
erlägga en årlig avgift för tillsyn med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808)
samt den kommunala taxan fastställd av kommunfullmäktige, Taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område (2009-02-25, § 50). Avgiften tas ut från och
med 2016 och är 7920 kronor 2015. Den fasta årliga avgiften debiteras i början av
varje kalenderår. Avgiften index regleras årligen.
Bygg- och miljönämnden erinrar om att beslut om årlig avgift gäller till dess taxan
ändrats eller verksamheten ändrats så att annan avgift skall utgå.
Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöl<sadress
Tfn 0122-852 32 E-post [email protected] Webbplats
Postadress
Bergslagsvägen 13-15
www.finspang.se
m
Sid 2 (3)
FINSPÅNG
Ärendet i korthet
Bygg- och miljönämnden har mottagit en anmälan 2015-08-13 om förändring av
en redan befintlig verksamhet, Rejmyre glasbruk AB. Verksamheten är klassad
"anmälningsplikt Coch verksam­
hetskod 26.30 gällerför anläggningför tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av
glas, om verksamheten innebär att
enligt 14 kap 3 § Miljöprövningsförordningen
l. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvarorförbrukas per kalenderår".
Verksamheten har gått i konkurs och förvaltas nu av konkursförvaltare Rune
Brännström på advokatfirman Glimstedt Östergötland KB. Enligt anmälan
kommer verksamheten att bedrivas på samma sätt som innan och inga andra
förändringar än ägarförhållandena är genomförda.
På grund av att verksamheten för tillfället förvaltas av en konkursförvaltare och
att anmälan inte innehöll någon uppdaterad information utan är identisk med
anmälan som inkom 2001 kommer miljöenheten att vänta med att ställa några
specifika krav på verksamheten fram tills att det blir ett ägarbyte eller i samband
med tillsyn.
Avgift
För handläggningen av anmälan tas en avgift ut enligt timtaxa beslutad av
kommunfullmäktigen, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(2009-02-25, § 50), på 880 kr per timme 2015. Den totala kostnaden blir 1740 kr
(2*888). Avgiften betalas mot faktura som skickas i efterhand.
Sektor Samhällsbyggnad
Karin Edoff
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Bilagor: Besvärshänvisning
Postadress
Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress
Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 OO Fax 0122-850 33 E-post [email protected] Webbplats wvvw.finspang.se
Besvärshänvisning
3 (3)
FINSPÅNG
Hur man överklagar:
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen,
Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t ex ange
nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet.
Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken
ändring Ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som Ni anser
stöder Er uppfattning.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, posta­
dress och telefonnummer.
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till:
FINSPÅNGS KOMJ.\1UN
Bygg- och miljönämnden
612 80 FINSPÅNG
För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha
inkommit till Sektor Samhällsbyggnad senast inom tre veckor
från den dag Ni fick del av beslutet.
Har Ert överklagande kommit irätt tid kommer handlingarna att
skickas vidare till Länsstyrelsen, om Bygg- och miljönämnden
inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända Er till Miljöenheten,
telefon 0122-852 35.
Posta.dress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress
Bergslagsvägen 13-15
ANKOM
20 I5
FINSPÅNG
Handläggare
Datum
Daniel Svanér
Beteckning
2015-08-18
2015-000365
Brandinspektör
Tillstånd beträffande
brandfarlig vara
Sökande: Advokatfirman Glimstedt Östergötland (Reijmyre Glasbruk
AB:s konkursbo)
organisationsnummer: 556461-3395
Fastighetsbeteckning:
Ansökan avser: Tillstånd brandfarlig vara
Beslut: Tillstånd för hantering lämnas fram till och med 2021-08-31
Tillstånd avser följande:
Gasol/Propan
Argon
Acetylen
5400 liter
50 liter
30 liter
Räddningstjänsten
Finspångs kommun
Finspångskommun
telefon
e-post
24