Kronisk generaliserad smärta

Reumatiska sjukdomar
Valentina Bala
Föreläsningsinnehåll




Allmänt om reumatologi
Några representativa diagnoser
Behandling
Omvårdnad
Vad är reumatologi ?
 Läran om de reumatiska sjukdomarna (RS)
 Efter grekiskans ”reuma” som betyder flöde
 Sjukdomar som drabbar leder, senor, muskler, skelett
men även andra organsystem
 Cirka 80 diagnoser
 Teambaserad specialitet
Indelning av RS




Inflammatoriska ledsjukdomarna eller
artritsjukdomarna, t ex RA, PsA, AS, reaktiv artrit
och kristallartriter (gikt)
Inflammatoriska systemsjukdomarna, t ex SLE,
systemisk skleros, Sjögrens syndrom, myositer;
vaskuliter: TA, PMR, granulomatös polyangit
(Wegners)
Degenerativa ledsjukdomarna, artros
Lokala/generella smärttillstånd, t ex fibromyalgi
Reumatolgins ansvar
 Behandlingsansvar för inflammatoriska led- och
ryggsjukdomar och inflammatorisk systemsjukdomar
 Diagnostiskt ansvar/kunskapsansvar för ickeinflammatoriska led- och mjukdelssjukdomar
Kännetecken RS








Kroniska
Smärtsamma
Försvagande
Funktionsnedsättande oftast handikappande
Förändrad livssituation
Någon grad av inflammation
Autoimmuna
Går i skov
Inflammationen vid RS
 Startas av de vita blodkropparna som uppfattar kroppens egna
vävnader som främmande och går till attack (autoimmun)
 Immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen (autoimmun)
 Inte övergående utan kronisk (vävnaden man reagerar mot finns
hela tiden kvar)
 Symtom: Smärta, trötthet, svullnad, stelhet
 Leder till skador på de angripna vävnaderna
 Antikroppar bildas, hjälpmedel i diagnostiken
 Bidragande orsaker: ärftliga faktorer och omgivningsfaktorer
Vanliga begrepp





Artrit/synovit: inflammation i en led/ledhinnan
Tenosynovit: inflammation i senskida
PIP-och DIP-leder: i fingrarna
MCP-leder: händernas knogar
MTP-leder: i fötterna
Vanliga begrepp forts.,
 Sjukdomsaktivitet mätt med Disease Activity Score 28
(DAS 28)
 Remission: symtomfrihet
 Diagnostiska kriterier: ACR
 Responskriterier: ACR, EULAR
 Utfallsmått: Visuell Analog Skala (VAS), Health
Assessment Questionnaire (HAQ, för funktionen)
Reumatoid artrit (RA)




Drabbar 0.5-1% av befolkningen
2-3 ggr vanligare hos kvinnor
Medianåldern för insjuknande 55-60 år
Inflammationen angriper ledhinnan, ökad mängd
ledvätska
 Orsak: okänt, men ärftlighet och omgivningsfaktorer
spelar roll
RA, symtom och tecken
 Ledinflammationen startar symmetrisk i händer och
fötter
 Svullna och ömma små leder, senare även större leder
 Kliniska tecken på ledinflammation: svullnad, stelhet,
rodnad, ömhet och rörelse- och vilosmärta
 Smärta, morgonstelhet och trötthet: kardinalsymtom
 Smygande debut
 Allmän sjukdomskänsla
RA, symtom och tecken





Symtomen, kommer och går i början
Sedan mer kontinuerligt
Felställningar i händer och fötter
Försämrad funktion
Extraartikulära manifestationer: reumatiska noduli,
pleurit, pericardit, vaskulit, interstitiell lungsjukdom
RA, labb och diagnostik
 Kliniska kriterier (4 av 7) el 6 av 10 poäng
 Reumatoid faktor (RF), ej helt specifik och AK mot
citrullinerade peptider (anti-CCP), mest specifik
 Svårare sjukdom, seronegativ el. seropositiv
 SR/CRP, mått på inflammationsgrad
 Lågt Hb, anemi?
 Förhöjda trombocyter och leukocyter?
 Njurprover, leverprover
Inflammationsmarkörer
SR eller C-reaktiv protein?
 C-reaktiv protein bildas i levern av hepatocyter
 CRP- koncentrationen kan stiga till 1000-falt inom ett
dygn
 CRP är en mer tillförlitlig indikator på graden av
pågående inflammation
 SR reagerar långsamt en bättre indikator på
sjukdomens svårighetsgrad över tid
 Tas för att följa upp sjuk.s förloppet och effekt av beh.
Behandlingsmål, patientens och
vårdens perspektiv
 Smärtlindring
 Funktionsförbättring
 Bibehålla eller förbättra livskvaliteten
 Inflammationskontroll
 Hindra utveckling av vävnadsskada
 Minska morbiditet/ mortalitet
RA, behandling
 Behandlingsstege
 Symtomlindrande med eller utan antiinflammatorisk
effekt
 Glukokortikoider (Kortison)
 Disease Modifying Antirheumatic Drugs
(DMARD/LARM), konventionella el. biologiska
 Icke-farmakologisk behandling
Analgetika
 Smärtstillande (analgetika, icke opioider): t ex
Panodil, Citodon
 Smärtstillande (analgetika, opioider): i samband med
operationer, svår smärta
NSAID/COX-hämmare
 Antiinflammatorisk verkan: minskar smärta, stelhet
och svullnad
 Effekt vanligen inom 1-3 v
 Påverkar inte inflammationsparametrarna
 Många preparat registrerade, COX 1 och COX 2
hämmare, vanligast ibuprofen, diklofenak, naproxen,
ketoprofen, celebra, arcoxia
 Liknande effekter och bieffekter
NSAID, forts.
 Bieffekter: gastrit, ulcus, magblödning,
tarmperforation, ökad förekomst av kardiovaskulära
händelse, förhöjda leverprover, förhöjt kreatinin, lågt
Hb och Trc.
 Användning av protonpumpshämmare förebygger
mag-tarmkomplikationer
Glukokortikoider
 Effekt: kraftfull inflammationsdämpning, inom ett
eller flera dygn
 Biverkningar: ändrad fettfördelning i kroppen, moonface, ökad aptit och viktuppgång, hyperglykemi,
hypertoni, katarakt, osteoporos, osteonekros,
hudatrofi, binjurebarksvikt, mm
 Kalk- och D-vitamin och även antiresorptiva l m
Glukokortikoider
 Kan ges som tabletter eller parenteralt (i m, i v eller
intraartikulärt)
 Tas på morgonen
 Kontrollerad nertrappning
 Monitorering
 Påverkar inflammationsparametrarna SR och CRP
 Är dock inte sjukdomsmodifierande
DMARD







10-12 konventionella preparat
10 biologiska preparat
Inflammationsdämpning, symtomkontroll
Modifierar sjukdomsförloppet
Kortisonsparande
Förebygger och bromsar skador på leder
Kräver regelbunden monitorering
Biologiska behandlingar
 Biologiska eran började i slutet av 1990-talet
 En sann revolution
 Samlingsnamn för en grupp mediciner som är
komplexa proteiner riktade mot definierade
komponenter i den inflammatoriska processen
 Är mycket effektiva, förutsägbar biverkningsprofil,
kräver omfattande regulatorisk övervakning och är
mycket dyrare än vanliga preparat
Biologiska behandlingar
 Dosering, beroende på preparat
 Effektivitet: bäst studerade, mycket god effekt hos
cirka 40 % av pat., snabbt inom några dagar eller
veckor, minskning av smärta, stelhet, trötthet
 Cirka 30% har måttlig effekt och 30% har ingen el.
obetydlig effekt
 Betydande uppbromsning av broskskadeutvecklingen
Biologiska behandlingar







Tolereras i regel mycket väl
Förekomst av infektioner
Reaktivering av latent tuberkulos i sällsynta fall
Screening
Infusionsreaktioner
Demyeliniserande sjukdom i sällsynta fall
Monitorering och värdering
Gikt, orsaker
 Orsakas av utfällning av urinsyra (urat) i lederna
 Vanligare hos män än hos kvinnor, ökar i högre åldrar
 Urat är nedbrytningsprodukt av puriner som bygger
upp arvsmassan
 Puriner intas med föda
 Urat-konc. stiger också p g a diuretika, ASA eller
alkohol
Gikt, klinisk bild, labb och diagnos






Klassisk lokal: Stortåns grundled
Symtom: oerhört ömmande, rodnad och svullen
Även andra leder kan drabbas
Sjukdomskänsla, feber
CRP-stegring
Giktanfallet går över på några dagar men återkommer
med olika frekvens
 Diagnosen: ledvätskeanalys för uratkristaller
Gikt, behandling





NSAID
Kortison om inte NSAID tolereras
Colchicin, antiinflammatorisk
Allopurinol, i förebyggande syfte
Allopurinol sänker uratnivåerna
Systemisk Lupus Erytematosus (SLE)






Drabbar ca 0.1 % av befolkningen
Kraftig överrepresentation av kvinnor
Orsaker: genetiska och miljöfaktorer (UV, lm, rökning)
Störningar i immunsystemet
Överaktivitet i B-lymfocyterna, stora mängder Ak
Ak orsakar inflammation el. vävnadsskada och
immunkomplex bildas
SLE, klinisk bild








Sjukdomskänsla med feber och trötthet
Fjärilsexantem över kinder, näsrygg och panna
Utslag med rodnad och svullnad
Fjällande, sparar den nasolabiala vecken
Oftast utlöst av solljus
Ledvärk och svullna leder
Sår i munnen och genitala slemhinnor
Håravfall, helt hårlösa fläckar el. diffust
SLE, utbredning
 Vissa har hud- och ledengagemang
 Andra mer aggressiv med organengagemang
 Pleurit och perikardit vanliga vid SLE, bröstsmärta vid
djupandning el. sidoläge
 Mest fruktad är glomerulonefrit, kan sluta med dialys
 Påverkan på hjärnan och ryggmärg (CNS-lupus),
epileptiska kramper och psykotisk sjukdom
SLE, labb och diagnostik
 Inget specifik blodprov
 Anemi, leukopeni och trombocytopeni R/T påverkan
på benmärgen eller hemolys
 Diagnostiska kriterier (4 av 11), både blodprov och
kliniska variabler
 Anti-nukleära Ak (ANA), ses hos > 95% av patienterna
 Specifika antikroppar: anti- dsDNA, ENA, anti-CL (risk
för proppar och missfall)
Behandling
 Antimalaria preparat, ökar hudens tolerans för
ultraviolett ljus och förebygger skov
 Kortison för att kontrollera sjukdomen
 NSAID vid ledbesvär
 DMARD
 Cyklofosfamid vid njurinflammation eller CNSpåverkan
 Biologiska läkemedel
Reumasjuksköterskans roll




Dynamisk utveckling, utvecklad och utvidgad roll
ÖV, dagvård och slutenvård
Vårda, hjälpa, stödja, ge råd, undervisa, följa upp
Samordnande funktion: medicinsk behandling,
omvårdnad och rehabilitering
 Eular-rekommendationer
 Kompetensbeskrivning för leg ssk med specialisering
inom reumatologisk omvårdnad
Reumatologisk omvårdnad,
några kännetecken
 Heterogena sjukdomar men flera gemensamma drag
ur omvårdnads perspektiv
 Fysiska, psykologiska och sociala konsekvenser
 Helhetssyn
 Behoven och åtgärderna varierar relaterad till
sjukdomsskedet, sjukdomsförloppet och
sjukdomsupplevelsen
 Övergripande mål: att patienten ska leva ett så
normalt liv som möjligt
Reumatologisk omvårdnad, delmål








Uppnå symtomlindring
Klara av vardagsaktiviteterna
Klara av egenvården
Uppnå god följsamhet
Uppleva psykologiskt välbefinnande, trygghet och säkerhet
Tilltro till egen förmåga
Hög grad av oberoende, kontroll och egenmakt
God livskvalitet
Smärta








Begrepp: smärta, värk, ont och ömhet
Har ständigt viss värk men vänjer sig
Nociceptiv p g a inflammation eller destruktion
Neurogen p g a kompressioner av perifera nerver
Kronisk generaliserad smärta
Smärtanamnes och smärtskattning
VAS
Prover SR och CRP
Orsaker till reumatisk smärta
 Inflammation, skapar tryck i leder och runt omkring
 Mekaniska orsaker: felställningar förslitningar,
senbrytningar, benbrott
 Bakteriella infektioner, septisk artrit
 Kemiska faktorer, gikt (uratkristaller bildas och
utfälls)
 Viktökning
 Psykologiska faktorer
Skillnader i smärtmönster beroende
på diagnos





RA: i lederna
PsA: både i leder och runt omkring
SLE: leder och muskler
Artros: vid rörelse, uttalad kvällstid
SpA: på natten, axial i ryggraden eller i perifera leder eller både
och
 Takayasus arterit: ischemisk orsakad av syrebrist
 Fibromyalgi: över vissa punkter på kroppen men också
generaliserad smärta
Stelhet




Svårdefinierad känsla
Svårast och specifik är morgonstelheten
Orsaker: inflammationen, smärta
Konsekvenser: begränsad funktion, förflyttning,
rörlighet, försämrad grepp - och handstyrka
 Anamnes, varaktighet och svårighetsgrad
 Skattning: VAS; HAQ
Smärta och stelhet, åtgärder






Riktas mot orsakerna
Smärtlindring, farmakologisk behandling
Stöd och information
Svår styrd smärta diskuteras med PAL och teamet
Kontakt med sjukgymnast och arbetsterapeut
Smärtlindring, fysikaliska behandlingar: värme, kyla,
TENS, akupunktur, ultraljud, paraffinbad
Smärta och stelhet, åtgärder forts.
 Patientundervisning, ökad kunskap, hitta lösningar,
skapa förståelse, egna strategier, positiv förväntan
 En lugn och tillåtande miljö, extra tid vid uppstigande
 Varm dusch eller bad
 Hjälpmedel
Trötthet




Förknippas speciellt med RA, SLE, fibromyalgi och myositer
Varierar mycket, försvårar bedömningen
Faktorer: aktiv sjukdom, sömnstörningar och smärta
Andra faktorer: blodbrist, muskelatrofi, fysisk aktivitet,
läkemedel, nutrition, psykologiska faktorer och sysselsättning
 Leder till: brist på ork, irritabilitet, nedsatt
koncentrationsförmåga, begränsade sociala kontakter
Trötthet, åtgärder







Farmakologisk behandling justeras
Balans mellan vila och aktivitet, spara energi
Lära sig att planera och prioritera i vardagen
Eliminera stress, oro och ångest
Vårdmiljön och hemmiljön anpassas
Avlastning med stödbandage, skoinlägg
Träningsprogram för att stärka konditionen och
minska smärtan
Hud och slemhinnor
 I hud, nagelband och hårbotten R/T psoriasis
 RA-pat har mycket tunn och skör hud och blåmärken
 Orsaker: medicinering, immobilisering, undernäring,
ortoser, trånga skor
 Vid systemisk skleros är huden tjockare än normalt
 Smärtsamma, svårläkta sår vid Raynauds fenomen
 Vid SLE, fjärilexantem
 Vid Sjögrens syndrom: mun- och ögontorrhet
Hud och slemhinnor, åtgärder
 Kunskap och god observationsförmåga krävs av ssk!
 Sjögrens syndrom: Sialometri och Schirmerstest;
tår- och saliversättningsmedel samt näsolja
 Vid psoriasis: hudkrämer och salvor, hjälp med
insmörjningarna
 Vid Raynauds: smärtlindring, såromläggning och
värmehjälpmedel, klä sig varmt, undvika kyla, stress
och rökning
Hud och slemhinnor, åtgärder
 SLE: avråds från solexponering och solariebad.
Rekommenderas användning av solskydd och
solskyddsmedel; Ultraviolettljus orsakar
immunaktivering i huden som leder till skov
 Nutritionsstatus
 Munhygien
 Fotvård
 Stöd av teamet för att öka aktivitetsnivån
Nutrition
 Balans mellan kaloriintaget och energin som
förbrukas
 Balansen svårt att uppnå av patienter med RS
 Både övervikt och undervikt förekommer
 Orsaker till övervikt: nedsatt rörlighet, artros, gikt,
inaktivitet, behandling med steroider
 Orsaker till undervikt: hör sjukdomsaktivitet, smärta i
käkleder, dålig aptit, muntorrhet, biverkningar,
ensamhet, nedstämdhet
Nutrition, åtgärder
 Nutritionsbedömning/ nutritionsstatus
 Faktorer och omständigheter kartläggs (dålig
tandstatus?, dålig aptit?, muntorrhet?, svårt att
tugga?, svårt att laga mat?, mm)
 Remiss till dietist, kostomläggning, näringsdrycker
 Träning
 Laboratorieanalyser
 Uppföljning av kroppsvikten och BMI
Aktivitet och funktion
 Många hinder: smärta, trötthet,
funktionsnedsättningar, rädsla för försämring,
nedstämdhet
 Begränsad rörlighet
 Nedsatt muskelfunktion med upp till 50% vid RA
 Konditionen (maximal syreupptagningsförmåga)
minskar, särskilt hos pat. med AS
 Observera rörelsemönster, styrka och ork och ställ
konkreta frågor, VAS och HAQ
Aktivitet och funktion, åtgärder








Diskussion med PAL och teamet
Farmakologisk behandling justeras
Adm. av medicinering 1-2 timmar före uppstigande
Stabiliserande ortoser mot svaghet
Kontrakturprofylax
Kontinuerligt stöd
Hjälp med inskaffning av hjälpmedel, skor och inlägg
Information om träning och patientundervisning
Psykologiska och sociala
implikationer






Diagnosbeskedet är tungt
Kronisk sjukdom
Chock, ilska , oro och nedstämdhet
Tankar om anledningen till insjuknande,
Skuldkänslor, prognos och framtid
I senare skede: Beroende, minskad självkänsla,
förändrad kroppsuppfattning, oro för relationer
 Begränsat socialt liv, isolering, dålig ekonomi
Psykologiska och sociala
implikationer, åtgärder
 Ssk uppmärksam på symtom som: trötthet,
sömnlöshet, minskad eller överdriven aptit, brist på
motivation, uppgivenhet, isolering
 Upplevelse av att förlora kampen med sjukdomen
 Samtalet är av central betydelse
 Känslomässigt stöd
 Telefonrådgivning
 Gruppundervisning
Hälsosamtalet inom reumatologi
kost
 Kost: normal och varierad kost, mycket frukt, grönsaker, fisk
 Tillskott av omega 3, fiskolja 1-7 g/dag, har anti-inflammatorisk
effekt, minst 3g/dag, i minst ett par mån
 Medelhavskost, viss antiinflammatorisk effekt och minskar
kardiovaskulär sjuklighet
 Rik på grönsaker, frukt, fisk, skaldjur och olivolja. Sparsam på
kött och mejeriprodukter
 Purinfattig kost vid gikt (utan inälvsmat, fisk och skaldjur),
återhållsamhet med alkoholintag
Hälsosamtalet inom reumatologi,
rökning




Hälsorisker och förkortar livet med ca 10 år
Omgivningsfaktorn som visat starkast koppling till RS
Ökar risken för insjuknande i RA
Rökare får aggressivare sjukdom, svårare
sjukdomsförlopp
 Minskad effekt av beh. med MTX och TNF- blockad på
upp till 50 %
 Rökstopp rekommenderas, för pat. och sina barn
Hälsosamtalet inom reumatologi,
rökning
 Ökar risken för insjuknande i SLE, försämrar
hudmanifestationerna och effekten av
antimalariamedlen
 Rökstopp för pat. med Raynauds för att få förbättrad
perifer cirkulation
 Ökar risken för hjärtkärlsjukdom
Stort tack!