Internetkurs för digitalt medborgarskap i Kinda

Bibliotekens samhällsrollr
Abdulkhader Shekh Fahki visar SVT-play i bibliotekets studierum . Foto: Anne Hederén,
Internetkurs för digitalt medborgarskap i Kinda
7H[W6R¿D/DUVVRQ/lQVELEOLRWHNgVWHUJ|WODQG
Att etablera sig i ett nytt land är inte det lättaste för nyanlända. Att förstå hur myndigheter och
samhällsservice fungerar och lära sig svenska kan vara rejäla utmaningar. För att kunna ta del av det
svenska samhället i dag krävs att du har tillgång till och kan hantera internet som har blivit det självklara
verktyget för en mängd samhällstjänster. Man behöver helt enkelt ett digitalt medborgarskap.
Runt bordet på biblioteket i Kisa sitter
fem personer från Somalia framför varsin bärbar dator. Abdulkhader Shekh
Fahki visar en webbsida på storbildsskärmen. Abdulkhader kom själv till
Sverige från Somalia för drygt två år
sedan, han är dataingenjör och anställd
på instegsjobb för att hålla i grundläggande data- och internetkurser för
sina landsmän. Undervisningen sker
på somaliska och till sin hjälp har han
boken IT-ikapp – handbok i dator- och
LQWHUQHWDQYlQGQLQJVRP¿QQV|YHUVDWW
WLOOVRPDOLVND%RNHQlUIUDPWDJHQDY
Kista Folkhögskola och går att ladda
ner som pdf från nätet.
– Vi hade inte så mycket internet
i Somalia. Det är få som har dator,
uppkopplingen är långsam och det är
dyrt, berättar Abdulkhader.
Själv använder han internet främst
för att hålla kontakt med familj och
YlQQHUVRP¿QQV|YHUKHODYlUOGHQ
%HWDODUlNQLQJDUOlVDQ\KHWHURFK
använda lexikon är andra användningsområden.
– Deltagarna tycker att det är jättebra
att få lära sig internet, många hade
först ingen aning om internet och dess
användningsområden.
Samarbete
%LEOLRWHNHWRFKÀ\NWLQJNRQWRUHWL
Kinda har inlett ett samarbete för att
öka den digitala delaktigheten bland
kommunens nyanlända somalier. Det
görs inom ramen för projektet ”Nytta
& Nöje – möt digitalt medborgarskap
LgVWHUJ|WODQG´VRP¿QDQVLHUDVDY
Stiftelsen för internetinfrastruktur .SE.
À\NWLQJDUSHUnU
Kinda kommun tar enligt avtal med
0LJUDWLRQVYHUNHWHPRWÀ\NWLQJDU
SHUnUGHDOOUDÀHVWDIUnQ6RPDOLD
0DULD/LQGJUHQÀ\NWLQJVDPRUGQDUH
EHUlWWDUDWWÀ\NWLQJLQWURGXNWLRQHQV
mål är att skapa möjligheter till delaktighet i samhället och egenförsörjning.
Att etablera sig i ett nytt land, göra sig
förstådd och förstå det nya samhället
RPNULQJVLJlUVYnUW%HKRYHQLJUXSpen är stora, många är lågutbildade
eller analfabeter.
Maria Lindgren anser att digital
delaktighet är mycket viktig för möjligheten att bland annat ta sig in på
arbetsmarknaden, ta del av samhällstjänster och nyheter om vad som händer i hemlandet. Genom att använda
kommunikationsverktyg går det att ha
kontakt med vänner och familj.
Demokratiska rättigheter
– Digital delaktighet är helt enkelt en
förutsättning för att kunna använda
sina demokratiska rättigheter, säger
Maria Lindgren
Samarbetet mellan bibliotek och
À\NWLQJNRQWRUKDUXWP\QQDWLHQGDWRU
och internetkurs som ingår som ett
obligatoriskt moment i introduktionsprogrammet för nyanlända. Ett 30-tal
somalier går nu en grundkurs vid 20
tillfällen. Den grundläggande datorundervisningen sker på Kinda Lärcentrum medan internetundervisningen ordnas på biblioteket i Kisa.
IT-caféer
%LEOLRWHNHWKDUVHGDQWLGLJDUHHWW
EUDVDPDUEHWHPHGÀ\NWLQJNRQWRUHW
%LEOLRWHNVFKHIHQ7KRPDV&(ULFVVRQ
är positiv till att utveckla samverkan
kring digital delaktighet. Att ta vara på
varandras erfarenheter och kvaliteter
är viktigt för att erbjuda invånarna en
bra service.
±%LEOLRWHNHWKDUHQYLNWLJUROOSn
HQOLWHQRUW%LEOLRWHNHWlUHQQDWXUOLJ
träffpunkt och en arena för lärande
och samhällsinformation, säger Maria
Lindgren. Hon ser många spännande
möjligheter i samarbetet med biblioteket, inte minst när det gäller möten
PHOODQVYHQVNDURFKÀ\NWLQJDU
Senare i vår planerar Maria och
Thomas för öppna IT-caféer på biblioteket. Tanken är att bjuda in deltagare
IUnQ$%)VVWXGLHFLUNODU´,QWHUQHWHWW
verktyg i vardagen” och somalier till
JHPHQVDPPDWUlIIDU&DIpHUQDNRPPHU
att ha olika teman och ge möjlighet till
kulturmöten.
BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND
NR 1-2 : 2011
7