Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling!

Ankomststämpel
Tack för att du handleder våra studenter i deras
professionsutveckling!
Utöver dig själv som handledare är tre personer involverade i VFU-kursen:

Kursansvarig – är lärare vid Södertörns högskola och utformar kursen utifrån kursplanen
samt är den person som examinerar och sätter betyg.

Seminarieledaren - är lärare vid Södertörns högskola och leder de seminarier som ges på
högskolan. Här förbereds de uppgifter som ska genomföras under VFUn samt hjälper
studenten att reflektera vad han/hon upplevt.

VFU-mentorn - är lärare vid Södertörns högskola och genomför trepartssamtalet. VFUmentorns delaktighet är först och främst att stödja studenten i dess professionsutveckling.
I din roll som handledare:
 planerar du, tillsammans med studenten, VFU-perioden så att kursuppgifterna kan
genomföras.

har du och studenten regelbundna samtal om dennes professionsutveckling. Använd
Södertörns högskolas professionsutvecklingsmatris som stöd i din handledning.

fyller du i detta bedömningsunderlag vid slutet på VFUn. Gå igenom det med
studenten så att hon/han förstår det du skrivit. Skicka in det snarast till Södertörns
högskola med papperspost.
Trepartssamtal (i de kurser där det ingår): Studenten ger VFU-mentorn en rundvandring på
skolan/förskolan, genomför ett pedagogiskt moment samt har ett samtal på ca 60 min med VFUmentor och handledare. Som diskussionsunderlag används professionsutvecklingsmatrisen.
Samtalet fokuserar på studentens professionsutveckling och är en del i studentens examination
(obligatoriskt).
Studenten har heltidsstudier och ska följa det arbetstidsavtal som gäller för lärare/förskollärare
som arbetar 100% hos er. Frånvaro från VFU-platsen måste hon/han ta igen. Önskvärt är att
studenten får delta i så många olika delar i verksamheten som möjligt.
Kontakta kursansvarig om du undrar över uppgifter och kursmål eller om du misstänker att
studenten inte kommer nå målen i kursen. Kontakta VFU-mentorn om du har frågor om
Bedömningsunderlag, Handledare
1
Ankomststämpel
studentens professionsutveckling. Mentorns namn hittar du i kommentarsfältet på studentens kort
i VFU-portalen. Fråga din VFU-samordnare på enheten eller på skolan för hjälp med detta.
Våra studenter nämner ofta den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen som
något av det viktigaste i sin utbildning! 
Ps. Professionsutvecklingsmatrisen hittar du på Lärarutbildningens hemsida, sh.se/lu, alternativt fråga din student.
Kursspecifik information till VFU-handledaren inför VFU-kursen
Nedan hittar du den information som vi gett till studenterna. Om du vill kan du fråga studenten
om att få läsa deras studiemanual. Den är utformad som en handbok för VFU-kursen. Om du
behöver kontakta mig som kursansvarig lärare har jag klippt in min kontaktinformation nedan.
Om du behöver kontakta studentens VFU-mentor kan du antingen fråga studenten om dennes
kontaktinformation alternativt fråga VFU-ansvarig på skolan om denna information från VFUportalen. Om några tveksamheter finns att den student du handleder inte kommer nå målen i
kursen var vänlig och kontakta mig eller VFU-mentorn omgående!
Eftersom denna kurs har stort fokus på att undervisa i bild och musik, utöver att planera och
genomföra estetisk verksamhet på fritidshemmet, behövs ett samarbete med VFU-platsens
bildlärare och musiklärare etableras. Vår förhoppning är att ni kan ha ett delat handledarskap, där
fortfarande fritidshemsläraren är huvudhandledaren, och att ni fyller i bedömningsunderlaget
tillsammans.
Kurser som studenten haft sedan förra VFU-perioden samt under
denna termin är:
VT15
15 hp Musik (1027ES)
15 hp Bild (1027ES)
HT15
Specialpedagogik, betyg och bedömning (1189UA)
Kris- och konflikthantering (1189UA)
Religion och barns existentiella frågor (1489ÖV)
B-uppsats – Praktisk kunskap (1489ÖV)
Ur Kursplanen för denna VFU-kurs
Bedömningsunderlag, Handledare
2
Ankomststämpel
Undervisningen sker som verksamhetsförlagd utbildning. Studenten använder och omsätter
förvärvad kunskap från tidigare kurser i utbildningen i verksamheten med tonvikt på
estetiska/praktiska ämnen. På de campusförlagda seminarierna redovisar studenten sina uppgifter,
diskuterar erfarenheterna och knyter dem till litteraturen och professionsmatrisen. Arbetet med
självreflektion vidareutvecklas genom ett trepartssamtal mellan student, VFU-mentor och VFUhandledare.
Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs kan studenten
planera och leda pedagogisk verksamhet med tonvikt på estetiska/praktiska ämnen på ett
tydligt och demokratiskt sätt och med barns olika intressen, förmågor och behov i fokus,
kommunicera på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt med barn, personal och föräldrar,
reflektera över kommunikationsprocessen, speciellt utifrån ett interkulturalitetsperspektiv,
analysera och värdera sitt läraruppdrag och sin professionsutveckling i förhållande till
forskning och erfarenhetsbaserad kunskap.
Kursens upplägg
Kursen består av en verksamhetsförlagd del, vilken inkluderar ett trepartssamtal, och en
högskoleförlagd del.
Den verksamhetsförlagda delen består av motsvarande 16 heldagar som skall schemaläggas av
studenten i samråd med handledaren och ligga jämnt fördelat mellan den 21 september och
den 12 december. Innehållet i denna del skall planeras och genomföras så att studenten arbetar
med de kursuppgifter och kursmål som finns beskrivna i detta dokument.
Den högskoleförlagda delen består av en introduktionsföreläsning (17/9), ett reflekterande
seminarium (22/10) och ett examinerande seminarium (17/12).
Uppgifter vi gett till studenten
Observera att för att kunna genomföra dessa behöver studenten tid för observation, intervjuer och
loggboksskrivande utöver att vara i verksamheten. Studenten behöver även få många chanser till
att undervisa i bild och musik och att leda pedagogiska aktiviteter på fritidshemmet med fokus på
estetiska lärprocesser.
Bedömningsunderlag, Handledare
3
Ankomststämpel
Att göra under VFU (Kopierat från studenternas studiemanual)
Under terminens första veckor skall du ta kontakt med din handledare och ha ett
planeringsmöte. Under detta möte skall du presentera kursen för henne eller honom. Ni ska
diskutera igenom vad du behöver öva på för att uppnå kursens mål samt göra en grov plan på vad
och hur du ska göra för att uppnå kursens mål och genomföra kursens uppgifter. Denna grovplan
skall du lägga i inlämningslådan med namn ”VFU Grovplan” senast den 8 oktober.
Under din VFU-period ska du föra loggbok. Det innebär att du kontinuerligt, skriftligt reflekterar
över fritidshemslärarens samt musik- och bildlärarens verksamhet som du tar del av under din
VFU. För att genomföra dina uppgifter i kursen väl bör dina reflektioner fokuseras mot
din egen utveckling i att planera och leda pedagogisk verksamhet med tonvikt på
estetiska/praktiska ämnen
hur du och de andra pedagogerna leder pedagogiskt arbete på ett tydligt och demokratiskt
sätt och med barns olika intressen, förmågor och behov i fokus
vad det innebär att, och hur du kan, kommunicera relevanta mål och bedömningskriterier
så att elever förstår,
kommunikationsprocesser, och då speciellt utifrån ett interkulturalitetsperspektiv
en analys och en värdering av ditt läraruppdrag och din professionsutveckling i förhållande
till forskning och erfarenhetsbaserad kunskap
Dessa loggboksanteckningar ligger till grund för samtal med din handledare,
reflektionsseminariet, trepartssamtalet, det muntliga examinerande seminariet samt din
självreflektion efter avslutad VFU-kurs.
Under första delen av VFU-kursen skall du observera och notera estetisk verksamhet på
skolan. I dina observationer försök att kartlägga när, av vem och hur estetisk verksamhet (med
fokus på bild och musik) utförs inom fritidshemmet, inom skolan och på raster. Frågor du kan
ställa till dina observationer är t ex om någon grupp på skolan (elevgrupp, lärargrupp, killar, tjejer,
äldre, yngre etc) använder mer eller mindre estetisk verksamhet? Hur ser den ut? I vilka
sammanhang förekommer den? Du ska även observera hur musik- och bildlärarna planerar och
genomför lektioner? Frågor du kan ställa dig är om något speciellt planeringsverktyg används?
Hur ser kommunikationen ut vid estetisk verksamhet sett ur ett interkulturalitetsperspektiv? Hur
tas olika barns intressen, förmågor och behov i beaktande i undervisningen? Hur genomförs
bedömningar av elevernas kunskaper? Hur bedömning av elevers kunnande genomförs? Hur
denna kunskap används för elevers lärande? Ifall formativ och/eller summativ bedömning
används? Ta med dig kunskaper både från Musik- och Bildkursen och från övriga kurser du
har/har haft under terminen i dina reflektioner. För att få en djupare förståelse över dina
observationer kan du även intervjua berörda personer.
Bedömningsunderlag, Handledare
4
Ankomststämpel
Under hela VFU-kursen skall du planera och leda pedagogisk verksamhet med tonvikt på
estetiska/praktiska ämnen på ett tydligt och demokratiskt sätt och med barns olika
intressen, förmågor och behov i fokus. Du skall i din planering skapa en eller flera pedagogisk/a
planering/ar (PP) som du sedan följer och reviderar under arbetets gång. Antingen använder du
samma planeringsverktyg som lärarna använder på din VFU-plats eller så använder du Christian
Lundahls Alignment matris i din planering. I Lundahls planering ska tydligt framgå
-
Vilka långsiktiga mål ni ska arbeta med?
Vilket centralt innehåll arbetet berör?
Vilka kunskapskrav eleverna ska uppnå och vilka olika kravnivåer det finns?
Ge exempel på vad eleven ska visa på de olika kravnivåerna.
Hur undervisningen ska läggas upp för att arbeta mot de långsiktiga målen och mot
konkreta delmål? Här ska även framgå hur hänsyn tas till de barn med speciella behov.
Vilka formativa och summativa bedömningar kommer genomföras under arbetet? (se
Alignment matris, Christian Lundahl, samt Alignmentsmall Idrott – Malin Carlsson som
ligger på kurswebben)
Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta mig som kursansvarig. Om du
märker att studenten eventuellt inte kommer att klara kursens mål tag genast kontakt med mig.
Min kontaktinformation ser du nedan.
Kursansvarig lärare
Karin Boberg
[email protected]
Tel: 608 40 87
Mobil: 0727-43 54 41
Bedömningsunderlag, Handledare
5
Ankomststämpel
VFU-handledarens bedömningsunderlag
Denna del fylls i av studentens handledare i slutet av VFU-kurs
Kurs: Verksamhetsförlagd utbildning 3, Fritidshem, Erfarenhetsbaserad,
termin 4, 1490ÖV
Datum för VFU-period: 17 september – 18 december
Studentens namn: __________________________________________________________________________
Studentens personnummer: _____________________________________________________________
VFU-skola: ___________________________________________________________________________________
Jag intygar att studenten deltagit på heltid, enligt arbetsplatsens
arbetstidsavtal, under VFU-kursens alla dagar:
Handledares underskrift: ____________________________________________________
Namnförtydligande: _______________________________________________________________
Dagens datum: _____________________________________________________________________________
Kontaktinformation till handledare (e-post och telefon):____________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Om studenten vid avslutad VFU-period inte fullgjort alla VFU-kursens dagar ska detta meddelas
VFU-administrationen omgående på e-postadress [email protected] Ange hur många dagar som ska
kompletteras samt en plan för när detta ska ske. Observera sista möjliga dag för komplettering, se
nedan. När alla dagar är kompletterade fyller handledaren i detta bedömningsunderlag och
skickar in till VFU-administrationen, se adress sist i detta dokument.
Bedömningsunderlag, Handledare
6
Ankomststämpel
Villkor för komplettering och omexamination
Högst 20 procent av seminarierna kan kompenseras med skriftliga uppgifter. Trepartssamtalet kan
endast kompenseras med nytt tillfälle. Rätten att examineras på kursen begränsas, av resursskäl,
till totalt två examinationstillfällen (inklusive det ordinarie examinationstillfället).
Handledarens bedömning av studentens professionsutveckling utifrån
nivåerna i professionsutvecklingsmatrisen.
1. Inom det första professionsområdet ”Analys- och reflektionsförmåga”:
a. Vilka är studentens styrkor?
b. Vilka är studentens utmaningar?
c. Sätt ut ett kryss på linjen där du anser att studenten befinner sig i sin utveckling
inom ”Analys- och reflektionsförmåga”.
Novis lärare
Professionell lärare
I--------------------------I-------------------------I-------------------------I
Bedömningsunderlag, Handledare
7
Ankomststämpel
2. Inom det andra professionsområdet ”Didaktisk kompetens”:
a. Vilka är studentens styrkor?
b. Vika är studentens utmaningar?
c. Sätt ut ett kryss på linjen där du anser att studenten befinner sig i sin utveckling
inom ”Didaktisk kompetens”?
Novis lärare
Professionell lärare
I--------------------------I-------------------------I-------------------------I
3. Inom det tredje professionsområdet ”Kommunikativt och demokratiskt ledarskap”:
a. Vilka är studentens styrkor?
b. Vilka är studentens utmaningar?
c. Sätt ut ett kryss på linjen där du anser att studenten befinner sig i sin utveckling
inom ”Kommunikativt och demokratiskt ledarskap”?
Novis lärare
Professionell lärare
I--------------------------I-------------------------I-------------------------I
4. Övriga kommentarer:
Bedömningsunderlag, Handledare
8
Ankomststämpel
Betygskriterier, för information
För Godkänd krävs att du:
- följt anvisningarna för kursen, aktivt deltagit i seminarier, aktivt deltagit i verksamheten vid
din VFU-placering under 16 dagar samt fullgjort alla kursuppgifter,
- har genom de olika bedömningsunderlagen visat på att du uppfyllt alla målen i VFU-kursen.
- har ett korrekt språk med en tydlig disposition i både den muntliga och skriftliga
framställningen.
- visat förmåga att reflektera över din professionella och pedagogiska utveckling och framtida
yrkesverksamhet utifrån matrisen för professionsutveckling och erfarenheter från VFU
- refererat korrekt i examinationsuppgifterna.
För Väl Godkänt krävs, förutom att du uppfyllt alla delar för godkänt, att du har:
- genom de olika bedömningsunderlagen visat på att du uppfyllt alla målen i VFU-kursen med
kvalitéer över förväntan och genom en fördjupad reflektion.
- visat god förmåga att reflektera över din professionella och pedagogiska utveckling och
framtida yrkesverksamhet utifrån matrisen för professionsutveckling och erfarenheter från
VFU
Handledarens bedömning av studentens måluppfyllelse utifrån kursens mål.
1. Studenten kan planera och leda pedagogisk verksamhet inom ämnet Bild på ett tydligt
och demokratiskt sätt och med barns olika intressen, förmågor och behov i fokus.
Sätt ut ett kryss på linjen där du anser att studenten befinner sig enligt din bedömning.
Studenten har:
inte uppfyllt målen
uppfyllt målen
som förväntat
uppfyllt målen
över förväntan
I----------------------------I-------------------------------------------------I----------------------------I
Denna kvalitet har studenten visat genom att
Bedömningsunderlag, Handledare
9
Ankomststämpel
2. Studenten kan planera och leda pedagogisk verksamhet inom ämnet Musik på ett
tydligt och demokratiskt sätt och med barns olika intressen, förmågor och behov i fokus.
Sätt ut ett kryss på linjen där du anser att studenten befinner sig enligt din bedömning.
Studenten har:
inte uppfyllt målen
uppfyllt målen
som förväntat
uppfyllt målen
över förväntan
I--------------------------I-----------------------------------------------I--------------------------I
Denna kvalitet har studenten visat genom att
3. Studenten kan planera och leda pedagogisk verksamhet inom fritidshemmet med
tonvikt på estetisk/praktisk verksamhet på ett tydligt och demokratiskt sätt och med barns olika
intressen, förmågor och behov i fokus.
Sätt ut ett kryss på linjen där du anser att studenten befinner sig enligt din bedömning.
Studenten har:
inte uppfyllt målen
uppfyllt målen
som förväntat
uppfyllt målen
över förväntan
I--------------------------I-----------------------------------------------I--------------------------I
Denna kvalitet har studenten visat genom att
Bedömningsunderlag, Handledare
10
Ankomststämpel
4. Studenten kan kommunicera relevanta mål och bedömningskriterier så att elever förstår
inom bildämnet.
Sätt ut ett kryss på linjen där du anser att studenten befinner sig enligt din bedömning.
Studenten har:
inte uppfyllt målen
uppfyllt målen
som förväntat
uppfyllt målen
över förväntan
I-------------------------------I----------------------------------------------------I-------------------------------I
Denna kvalitet har studenten visat genom att
5. Studenten kan kommunicera relevanta mål och bedömningskriterier så att elever förstår
inom musikämnet.
Sätt ut ett kryss på linjen där du anser att studenten befinner sig enligt din bedömning.
Studenten har:
inte uppfyllt målen
uppfyllt målen
som förväntat
uppfyllt målen
över förväntan
I-------------------------------I----------------------------------------------------I-------------------------------I
Denna kvalitet har studenten visat genom att
Bedömningsunderlag, Handledare
11
Ankomststämpel
6. Studenten kan reflektera över kommunikationsprocesser, speciellt utifrån ett
interkulturalitetsperspektiv.
Sätt ut ett kryss på linjen där du anser att studenten befinner sig enligt din bedömning.
Studenten har:
inte uppfyllt målen
uppfyllt målen
som förväntat
uppfyllt målen
över förväntan
I-------------------------------I----------------------------------------------------I-------------------------------I
Beskriv kortfattat studentens reflektioner över komunikationsprocesser, speciellt utifrån ett
interkulturaltietsperspektiv:
Övriga kommentarer gällande studentens VFU:
Bedömningsunderlag, Handledare
12
Ankomststämpel
Handledarens underskrift:
_______________________________________________________________________
Namnförtydligande:
__________________________________________________________________________
Datum vid underskrift:
_______________________________________________________________________
Skickas in omgående efter avslutad VFU till
Lärarutbildningen, VFU
Södertörns högskola
Alfred Nobels Allé 7
141 89 HUDDINGE
Bedömningsunderlag, Handledare
13