ProblemOchMiniprojek..

2015-01-20
1 (3)
Beräkningsvetenskap II
Institutionen för informationsteknologi
Beräkningsvetenskap
Problemlösning och miniprojekt
I vart och ett av kursens tre block ingår ett problemlösningspass och ett
miniprojekt.
Problemlösningspasset består av två delar:

Först kommer en lärarledd genomgång av en av lärobokens1 fallstudier.
Fallstudien används som utgångspunkt för diskussion om såväl
beräkningsalgoritmer som programmering.

Därefter ska studenterna i grupper om 2–3 personer börja arbeta med ett
problem, som nedan kallas ”miniprojekt”. Läraren finns till hands för
att ge handledning.
Miniprojektet som är obligatoriskt fortsätter med självständigt arbete efter
problemlösningspasset.
Redovisning lämnas i form av en rapport. På nästa sida hittar du en rapportmall
som visar hur rapporten ska vara upplagd.
Deadline för inlämning meddelas av läraren under problemlösningspasset.
Fördjupningsdel i samtliga miniprojekt
I varje miniprojekt ingår en fördjupningsdel. Syftet med den är att du ska få
träning i att teoretiskt och/eller experimentellt utreda någon
beräkningsvetenskaplig frågeställning i anslutning till det problem som
miniprojektet behandlar. Förhoppningen är att du genom denna träning ska få
djupare förståelse och därmed ökade chanser till ett bra slutresultat i kursen (i
form av goda kunskaper, som avspeglas i ett högt betyg på tentamen).
Frågeställningen finns formulerad i miniprojektbeskrivningen. (Din
miniprojektgrupp behöver alltså inte hitta på en egen frågeställning.) Ni ska
reda ut frågeställningen så detaljerat som ni kan. Beroende på frågeställningens
karaktär kan det behövas olika typer av angreppssätt, teoretiska och/eller
praktiska. Om det gäller teori ska ni redovisa argument, formler och
härledningar. Om ni genomför experiment i Matlab ska ni redovisa de
resonemang som låg till grund för experimenten, dessutom programkod och
experimentresultat. Slutligen ska ni redovisa era egna slutsatser av resultaten,
oavsett om resultaten är teoretiska eller experimentella. Eftersom detta är en
träning kommer projektet att godkännas även om ni inte lyckas helt med
fördjupningsuppgiften. Det väsentliga är att det framgår av redovisningen att ni
har arbetat seriöst med frågeställningen.
1
Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and
Scientists, Second Edition, McGraw-Hill, International Edition, 2008
2 (3)
Rapportmall
Redovisningen av ett miniprojekt ska ha formen av en rapport. Nedan får du en
mall, med rubriker som du lämpligen kan använda i din egen rapport. Under
varje rubrik förklaras vad det motsvarande avsnittet av rapporten bör innehålla.
Under den övergripande rapportrubriken ska ni ange era namn, datum samt
vilket utbildningsprogram och i förekommande fall vilken lektionsgrupp ni
tillhör. Rapporten ska lämnas in som en pdf via Studentportalen. Lämna bara in
en rapport per grupp.
Rapporten ska vara skriven så att den är självförklarande för en läsare med
samma kunskaper som ni själva hade innan ni påbörjade den här kursen. Det
som ingår i kursen bör alltså förklaras i rapporten.
Inledning
Inledningen ska ge en beskrivning av det fenomen som miniprojektet handlar
om samt projektets problemformulering och syfte. Detta innebär ofta att man
måste ge en kort introduktion till ett annat ämnesområde än
beräkningsvetenskap, till exempel biologi eller fysik. Denna ska vara kortfattad
men tillräcklig för att läsaren ska förstå vad projektet handlar om.
Matematisk modell
Här beskriver ni den matematiska modell som används i projektet, det vill säga
ekvationer och liknande som används för att beskriva det fenomen som ni
arbetar med. Ni kan också kort kommentera om denna modell grundas på några
speciella antaganden eller förenklingar.
Numeriska metoder
Här beskriver ni den eller de numeriska metoder som ni använder i projektet.
Ge en kortfattad förklaring av hur metoden fungerar, gärna med ekvationer
och/eller figurer, och nämn om den har några speciella för- eller nackdelar.
Förklara också hur ni har implementerat metoden. Det är lämpligt att ta med
utdrag av er programkod här, som då ska vara väl kommenterad så att läsaren
lätt förstår vad olika parametrar och variabler står för.
Indata
Här redovisar ni kort, gärna i tabellform, vad ni har använt för parametrar och
initialvärden. Om ni har tabeller så skriv även några rader text som hänvisar till
tabellerna och förklarar hur ni har valt era indata eller var ni har fått dem från.
Resultat
Här presenterar ni resultaten av era programkörningar. Resultaten ska
kommenteras kort i text som refererar till figurer och eventuella tabeller. Det
ska vara tydligt vilka indata som hör ihop med vilka figurer.
3 (3)
Diskussion
Här diskuterar ni resultaten, drar slutsatser och besvarar problemformuleringen
som presenterades i inledningen. Ni kan också diskutera eventuella problem
eller andra saker ni lagt märke till som är relevanta för projektet.
Referenser
Här förtecknas de källor som ni refererar till i rapporten.
Appendix
I appendix redovisas era Matlab-program. Annat material som ni vill redovisa
och som ni inte tycker passar i den löpande texten, kan också placeras här.
Observera:




Alla figurer och tabeller måste ha figurtext/tabelltext
Alla figurer och tabeller måste hänvisas till i texten
Alla grafer måste ha axlar med utsatta enheter
Alla variabler och parametrar måste förklaras