EU-stöd, Program & fonder - Europa Direkt Mälardalen

EU-stöd,
Program & fonder
Europa Direkt Mälardalen
Europa Direkt Mälardalen
Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket
Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information om EU till allmänheten,
studenter och politiker.
Vi svarar på frågor och anordnar evenemang och främja debatter, föreläsningar
och utställningar som berör EU. Vårt målområde är i första hand Västmanlands
län men vi samarbetar med övriga län i landet genom våra kollegor på andra
Europa Direkt kontor i Sverige.
Europa Direkt Mälardalen är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen
och Europa Institutet i Västerås. Ni hittar oss på Stora gatan 16, centralt beläget
i Västerås.
Kontakt
Du kanske själv har en idé om ett arrangemang som berör en EU-fråga?
Vi samarbetar gärna med andra aktörer. Alla våra tjänster är kostnadsfria.
Kontakta oss på: [email protected] eller telefon: 021-4480790
Vad är Europa Direkt?
Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Europa Institutet i Västerås fick förtroende 2013 att starta upp ett Europa Direkt informationskontor i Västerås.
Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal
och regional nivå. Inom EU finns idag runt 500 informationskontor och i Sverige
finns idag 19 informationskontor. Nätverket drivs av EU-kommissionen tillsammans med regionala och lokala partners.
Ett Europa Direkt-Kontor:
• Svarar på allmänhetens frågor om EU
• Sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala
behov
• Främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor
• Ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik
2
Innehållsförteckning
EU finansiering, program och fonder...........................................................4
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.................................................4
Europeiska Socialfonden..................................................................................5
Östersjöprogrammet.........................................................................................6
Landsbygdsprogrammet..................................................................................7
COSME.....................................................................................................................8
För mer information...........................................................................................9
3
EU finansiering,
program och fonder
Detta häfte är tänkt som ett komplement till all den information som finns
tillgänglig på internet gällande finanisieringsmöjligheter från EU. I materialet
finns förklaringar av några av de program och fonder där finansieringsmöjligheter finns för svenska företag och organisationer. Gemensamt för de projekt
som finansieras av EU:s fonder och program är att de ska bidra till att EU:s mål
och politik uppfylls samt stärka det Europeiska samarbetet. EU:s stöd är utformat
olika beroende på mål och syfte. Exempelvis kan det vara stöd riktat mot en
definierad målgrupp, avgränsat till ett visst geografiskt område eller en specifik
sektor.
Europeiska regionala utvecklingsfonden
ERUF har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den
Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.
I Sverige finns det åtta regionala strukturfondsprogram. Aktuellt för vårt område
är Östra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för
hur regionen ska utvecklas.
Programmet Östra Mellansverige är inriktat mot tre tematiska mål.
att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
38,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska
skapa förutsättningar för ett förbättrat innovationsklimat och stärka processer
som leder till att innovationer kommersialiseras.
att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
33,2 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska
göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig. Det kan handla om tillgång
till riskkapital, möjlighet till kompetensförsörjning och livslångt lärande eller att
underlätta internationalisering.
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 24,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. De ska bidra till att
miljötekniksektorn växer och att konsumtionen blir mindre energiintensiv.
4
Europeiska SOCIALfonden
Europeiska socialfonden är Europas viktigaste instrument för att stödja jobb,
hjälpa personer att få bättre jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla
EU-medborgare. Under perioden 2014-2020 omfattar Socialfonden cirka 12
miljarder kronor och projekten väntas bli färre men större än den tidigare
programperoiden.
När projektförslagen granskas av Svenska ESF-rådet ligger fokus på förväntade
resultat som påverkar arbetsmarknaden och sysselsättningen snarare än på
projektets kostnader. Socialfonden fokuserar på tre programområden:
programområde 1: kompetensförsörjning
Programområde 1 fokuserar på bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Här kan du söka stöd för projekt som ger kvinnor och män möjlighet
att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Kompetensutveckling är viktig för att
kunna möta arbetsmarknadens behov och för att minska risken för arbetslöshet.
Utöver anställda, kan området även omfatta arbetslösa som deltar i projekten
programområde 2: ökade övergångar till arbete
Socialfondens andra programområde ska göra det lättare för unga (15–24 år),
långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), sjukskrivna samt nyanlända att få jobb
eller att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Inom det här programområdet kan du söka stöd för projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och
ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som idag står långt från arbetsmarknaden
programområde 3: Sysselsättningsinitiativet för unga
Programområde 3 är en särskild satsning till regioner i Europa som har högst
arbetslöshet bland unga, minst 25 procent. I Sverige ska pengarna användas i
regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Inom det
här programområdet kan du söka stöd för projekt som underlättar för unga att
etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från olika sätt att förmedla jobb till unga eller insatser för unga som riskerar att bli långtidsarbetslösa.
När projektansökan skrivs bör man även ta hänsyn till följande horisontella
principer:
•
•
•
jämställdhet mellan män och kvinnor
tillgänglighet för personer med funktionshinder
hållbar utveckling, likabehandling och ickediskriminering.
5
östersjöprogrammet
Målet med Östersjöprogrammet är att stärka integrerad territoriell utveckling
och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Östersjöprogrammet innehåller fyra prioriterade insatsområden:
insatsområde 1: Innovationskapacitet
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med särskilt fokus på utbyggnad av innovationsinfrastruktur och smart specialisering.
insatsområde 2: Effektiv förvaltning av naturresurser
Bevara och skydda miljön och uppmuntra till effektiv användning av naturresurser. Satsningar kan göras inom områden som bidrar till att skydda havsmiljön
och som främjar blå tillväxt, förnybar energi etc.
insatsområde 3: Hållbara transporter
Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar
stadstrafik, utveckla omfattande, högkvalitativa och driftskompatibla järnvägssystem. Slutligen ingår det även att främja maritim säkerhet.
insatsområde 4: Institutionskapacitet för makro-regionalt
samarbete
Inom detta insatsområde ges möjlighet till stöd i form av såddpengar för förstudier samt till koordinering av makroregionalt samarbete.
6
Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till
för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot
målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet
Smart och hållbar tillväxt för alla. I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd,
projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det
finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.
Det finns 6 prioriteringar för landsbygdsutveckling som landsbygdsprogrammet
ska arbeta med:
1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och på landsbygden
2. Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik.
3. Förbättra djurvälfärd, riskhantering i jordbruket och organisationen av
livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter.
4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk.
5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och
klimattålig ekonomi inom jordbruks- och livsmedelssektorn.
6. Främja social utveckling, bekämpa fattigdom och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden.
7
COSME
COSME är EU:s konkurrenskraftsprogram för åren 2014-2020. Programmet ska
ge stöd och hjälp till små och medelstora företag. COSME har en planerad budget om 2,3 miljarder euro och är förkortning på Competitiveness of Enterprises
and Small and Mediumsized Enterprises.
COSME består av fyra delar:
Tillgång till marknader
Att som företag nå ut till ny marknader kan vara svårt. Genom nätverket Enterprise Europe Network kan du få den hjälp och stöd som behövs för att lyckas.
Tillgång till kapital
Genom COSME kommer fler små och medelstora företag att få tillgång till lån
och leasingfinansiering. Detta kommer att ske genom att man från COSME:s
budget kommer att finansiera garantier och motgarantier för finansiella intermediärer (t ex garantiorganisationer, banker och leasingföretag).
Entreprenörskap
Att gynna entreprenörskap och främja den entreprenöriella kulturen är en av
målsättningarna med COSME, vilket framgår av The Entrepreneurship 2020
Action Plan. The Entrepreneurship 2020 Action Plan är ett beslutsdokument för
en gemensam ansats på europeiskt-, nationellt-, regionalt- och lokalt plan för att:
•
•
•
stimulera utbildningar i entreprenörskap – COSME stödjer kompetensutbyten mellan europeiska utbildningsinstitutioner och stödjer ”best practice”
inom utbildningar i entreprenörskap inom EU
stärka affärsklimatet så att entreprenörer kan växa och blomstra – i kombination med förbättrade legala och skattemässiga förutsättningar kommer
experter att också utveckla rekommendationer på förbättrat stöd för företag
igenom hela verksamhetens livscykel
hitta förebilder och nå specifika grupper – inom COSME kommer exempelvis unga, kvinnor och seniora entreprenörer att kunna dra nytta av mentorskaps- eller andra skräddarsydda program.
Näringslivsförutsättningar
EU-kommissionen arbetar kontinuerligt med att underlätta att starta och driva
företag. Bland annat omfattas COSME av följande områden.
8
• Minskad regelbörda
Minska den administrativa bördan för företag och regelförenkling. COSME siktar
på att underlätta företagens administrativa börda genom att eliminera onödiga
rapportering- och informationskrav.
• Best practices
Identifiera och utbyta ”best practices” mellan nationella organisationer för att
förbättra policys för små och medel stora företag.
• Analysverktyg för bättre policys
För att underlätta lagstiftning på EU-nivå och nationell nivå kommer EU att
stödja jämförelse av olika medlemsländers policys och dess verkställande, konferenser och analysverktyg som till exempel Konkurrenskraftsrapporter.
• Sektoriella insatser
Till exempel inom turism.
För mer information:
För mer djupgående information om de olika programen och fonderna hänvisar
vi till följande hemsidor:
•
Europeiska Regionala UtvecklingsFonden:
http://eu.tillvaxtverket.se/
•
Europeiska SocialFonden:
http://www.esf.se/
•
Östersjöprogrammet:
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
•
Landsbygdsprogrammet:
https://www.jordbruksverket.se/
•
COSME:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
9
Europa Direkt mälardalen
EUROPA DIREKT MÄLARDALEN
STORA GATAN 16
722 12 VÄSTERÅS
E-post: [email protected]
Telefon: 021-4480790
Våra öppetider är:
Måndag-torsdag8.00-16.00
Fredagar
8.00-15.00