Protokoll vid T fternas Sam ets å

Protokoll
vid T fternas Sam
ets å
liirdag 18:e juli 2015 kl 10
Nårvarande var representanter flir 35 av 43 fastigheter; Toftebacken 1, 5, g-43,41-49,
53-57, 2-14,20,22 (genom fullmakt), 24-26 och 30.
1) Christer Hedefalk
2) Lennart
valdes
till miitets ordfiirande.
Claesson valdes
till miitets sekreterare.
3) Ulla Fredriksson
4) Miitet
ansågs
och Christer Hedefalk valdes att justera protokollet.
vara behiirigt utlyst.
5)
Styrelseberåttelsen (bilaga 1) låstes upp av Bent-Joar Wang. Den godkåindes av
ståmman och lades till handlingarna.
6)
Revisionsberåttelsen (bilaga 2) och budget fiir det kommande året låstes upp av
Bent-Joar Wang. Revisionsberåttelsen godkåndes och lades till handlingarna.
7)
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fdr året 2014-15.
8)
Det beslutades att inget arvode utgår till det kommande årets styrelse.
9)
styrelseval: Bent-Joar wang omvaldes som ordfiirande fiir två år. Till
sfyrelseledamtiter fiir två år valdes Benkt-Åke Toftedahl (omval) och Karin
Ekqtrand.
10) Ovriga val: Lennart Claesson omvaldes til styrelsesuppleant fiir två år. Till
revisor ftr fvå år omvaldes Torhild Andreassen. Jan-Oskar Cavalli-Bjiirkman
omvaldes på två år til revisorsuppleant. Åven valberedningen, bestående av Lars
Ahlstriim och Trine Myhrvold, omvaldes. Den våljs alltid på ett år.
l1) Tre motioner
-
hade inkommit:
Motion inlåmnad av l{laes Lundberg om underhåll av bryggor (bilaga 4).
Stiimman godkånde motionen, och det innebår att ett fiirslag från
bryggkommittån om underhåll av våra hryggor ska vara ett återkommandc
inslag på varje årsståmma.
Motion från Klaes Lundtrerg om en del av vågen mellan Tofterna och
Bliitebogen (bilaga 5). Efter att motionen inlåimnades har saken utvecklafs dit
hån att Lantmåteriet har kallat till ett mtite mellan beriirda parter i slutet av
,/j I
-
juli. Motionen godkåndes och styrelsen fick
fiiretriida fiireningen på niimnda miite.
av ståmman i uppdrag att
Motion inlåmnad av Lcnnart Claesson (bilaga 6) om sammanslagning av våra
två fiireningar. Av formella orsaker måste detta behandtas som en egen punkt
på agendan, se punkt 14.
12) Arbetsprogram fiir det kommande året:
Att fortsåtta pågående arbeten.
De olika kommittårna fortsåtter sina projekt åven om en del personer byts ut.
Detta skiiter sfyrelsen fortliipande.
Det ska avtalas med kommunen angående infiltrationsanlåggningen. Offert fiir
takarbete på ladan inhåmtas.
13) Utdebitering ftir 2015-16 blev beslutat till 1000:- SEK per fastighet och 500 eller
550 SEK per båtplats. Det hiigre beloppet gåller fiir de extra breda båtplatserna.
14) Nya stadgar antogs av ståmman (bilaga 7). Bakgrunden år att det tidigare år
beslutat att våra två fiireningar ska slås samman. Det kan ske efter att de nya
stadgarna år godkånda på ytterligare en ståmma och att ett fusionsavtal år
uppråttat mellan våra två fiireningar.
1g Ovriga frågor.
Sophanteringen fungcrar båttre, men tånk på att inte fylla såckarna fiir mycket,,
speciellt gåller detta papperssåckar.
Ett stort tack till Robert och Anne Grete som har skiitt sophuset.
Arbetet med att fiirsiika utrota gullriset biir forsåtta.
Det informerades om att man biir komma ihåg att Tofterna år statlsplanetrelagt
område med gatuadresser, och att dårfiir samma ordningsregler gåller fiir
Toftebacken som ftir andra gator i Striimstads kommun.
Vi tar en gemensam arbetsdag siindag 19/7.
16) Miitet avslutades
Vid protokollet
Lennart Claesson
Justeras
Christer Hedefalk
Ulla Fredriksson
liirdag 18:e juli 2015 kt
10
Punkt 1- 10 och niirvarolista gemensamma med saml?illighetsfiireningen (se ovan)
11) Motioner från medlemmarna. Två motioner hade inkommit:
-
Motion från Lennart Claesson om sammanslagning av våra två fiireningar.
Identisk motion som till samf?illigheten bilaga 6). Detta behandlades under en
egen punkt på agendan.
-
Motion från Lennart Claesson om tillsåittande av en arbetsgrupp som ska se
på trafiksituationen (bilaga 8). Efter diskussion blev motionen godkånd" En
arbetsgrupp tillsattes bestående av Anne Ricksten, Espen Haglund och Leif
Tore Johansen. Flera kan tillkomma senare på initiativ från styrelsen. Som
konsekvens av denna motionen blir de existerande arbetsgrupperna ftir trafik
och ordningsfrågor nedlagdao och ersåtts av den nya arbetsgruppen.
l2) Arbetsprogram
ftir dct kommande året åir liipande underhåll
l3) Utdebitering fiir det kommande året sattes till noll eftersom det finns pengar i
kassan.
14) Nya stadgar antogs av ståmman (bilaga 7). Bakgrunden år att det tidigare år
beslutat att våra två fdreningar ska slås samman. Det kan ske efter att de nya
stadgarna år godkånda på ytterligare en ståmma och att ett fusiansavtal år
uppråttat mellan våra tuå flireningar. vågfiireningen kommer att uppgå i
samfållighetsfii reningen.
15) Ovriga frågor. Det gavs information
om situationen
ftir trafik utanftir
fiireningens mark.
16) Miitet avslutades
Lennart Claesson
Justeras
Ulla Fredriksson
Toft ernas
5a mfå
I
lighetsfiiren i n g och Toft ernas Vågfiirenin g
Styrelseberåttelse fiir verksa
m hetså
ret 2014 -2015
Styrelsen har under året bestått av:
Bent-Joar Wang, ordforande och kassdr
Tom B. Johansen
Benkt-Åke Toftedahl
Johnny Eriksson
Leif Tore Johansen
tillegg har styrelsessuppleantene Lennart Claesson og Vidar Gjendem varit involverad
l6pande.
I
Under året har det
varit 2 protokollfdrte styrelsesmoten.
Verksamheten har utover disse moten skotts via e-mail, telefon och oformella moten.
Arbetsgrupperna har hatt olika aktivitet och vi har mottatt reviderat forslag til nya stadgar
hvor de to samfålligheterna slåes tilsammans.
Den sedvanliga arbetsdagen fdrsta helgen i november ble gjennomført som vanligt.
Många av medlemmarna har i tillegg gjort en betydelig innsats for
under hOsten, vintern och våren och Guldriset nede.
at
hålla alla diken rena
Man har också tagit bort tråden som har spårrat vågerna efter fårra hdstans stormar.
Det har inte skett något nytt i avloppsfrågan.
Det har for ovrigt vært gjennomfdrt nodvendig og lopende vedlikehold av vatten
avlopssystemet.
-
og
Vågfåreningen har haft verksamhet under året som følge av hostens stormar och vågen har
fått nødvendig vedlikehold.
For Styret i Tofternas Samfållighetsfdren ing
3.l,t't*\',Jlt^1
Revisionsberåttelse f6r verksamhetsåret 201t1.2015
Undertecknade revisorer har granskat råkenskaperna f6r Tofternas Samfållighetsforening
ocg vågfdren i ng avseend e rå kenska pså ret 2AL4-2OL5.
Råkenskaperna har uppråttats utan anmårkning varfdr styrelsen f6reslås beviljas
ansvarsfrihet fdr det gågna året.
2015-47-L2
{)*Aa"el
f
fhorild Andreassen