7. Remiss – kommungemensam bostadsrådgivning

Malmö stad
1 (2)
Stadsområdesförvaltning Söder
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-07-10
Vår referens
Pontus Gleisner
Utvecklingssekreterare
[email protected]
Kommungemensam bostadsrådgivning
SOFS-2015-190
Sammanfattning
I november 2013 beslutade kommunstyrelsen att stadskontoret, tillsammans med berörda förvaltningar skulle utreda och lämna förslag till innehåll, organisatoriska tillhörighet och finansiering för en kommungemensam bostadsrådgivning. Utredningen har visat att det finns ett stort
behov av en verksamhet som kan ge information, råd och vägledning om bostadsmarknad, bostadssökande och regelverk på hyresmarknaden.
Stadsområdesnämnd Söder har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.
Förslag till beslut
Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta
att godkänna förslaget till yttrande och att skicka det till kommunstyrelsen, samt
att omedelbart justera paragrafen
Beslutsunderlag
•
•
•
•
Kommungemensam bostadsrådgivning
Missiv Kommungemensam bostadsrådgivning
Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning
Förslag till yttrande Kommungemensam bostadsrådgivning
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott 2015-09-09
Stadsområdesnämnd Söder 2015-09-23
Bakgrund
Stadskontoret har tagit fram ett förslag på en modell för kommunövergripande bostadsrågivning. Modellen är framtagen utifrån en utredning som visar att det finns ett stort behov av en
verksamhet som kan ge information, råd och vägledning om bostadsmarknad, bostadssökande
och regelverk på hyresmarknaden.
SIGNERAD
Fokus för arbetet ska vara att erbjuda tjänster som hjälper malmöbor att hitta och/ eller behålla
2 (2)
en bostad men även att bistå äldre som vill flytta till en mindre bostad eller söka boendealternativ speciellt riktade till äldre.
Bostadsrådgivning tillhör normalt inte socialtjänstens ansvars- eller kompetensområde men
stadsområdenas socialtjänst som dagligen ser behovet arbetar i olika omfattning med frågan och
arbetet bedöms ge gott resultat, särskilt för de personer vars boendeproblem grundar sig i strukturella orsaker.
Stadskontoret ser vinster med att samla en bostadsrådgivning under ett tak med personal som är
specialiserade på uppdraget vilket inte stadsområdenas personal är. Servicen blir likvärdig för alla
malmöbor och är inte avhängig av vilket stadsområde man bor i eller har kontakt med och personalen har en annan möjlighet att hålla sig uppdaterad.
Förslag till finansiering baseras på att Malmös förvaltningar bidrar proportionerligt i förhållande
till respektive förvaltnings budget. Förslaget omfattar fyra tjänster med en beräknad kostnad
motsvarande 2 800 000 kr för personal och overhead. För att kunna starta och driva en verksamhet med det innehåll som beskrivs ovan behövs fyra heltidstjänster. Beroende på befolkningsutveckling och vilka behov som utkristalliseras efter hand kan det bli aktuellt art utöka antalet tjänster.
Synpunkter
Stadsområdesförvaltning Söder ser positivt på förslaget att driva bostadsrådgivningen kommunövergripande istället för att arbetet drivs enskilt av olika förvaltningar.
Fördelen med att driva ej lagstadgad verksamhet kommunövergripande med samfinansiering är
att den blir oberoende av enskilda förvaltningars ekonomiska situation. Förvaltningen instämmer
i förslaget om finansieringsmodell där Malmös förvaltningar bidrar proportionerligt i förhållande
till respektive budget.
Om verksamheten behöver utökas utöver det som framgår i förslaget så anser vi att kostnaderna
ska fördelas enligt samma modell.
Stadsområdesförvaltningen anser att fokus och innehåll i förslaget är anpassat för att möta de
identifierade behoven. Det är i sammanhanget dock av yttersta vikt att den föreslagna verksamheten utformas och bedrivs på ett sådant sätt att kvinnor, män och familjer som kan definieras
som strukturellt hemlösa, får den hjälp och stöd de behöver inom ramen för den kommunövergripande bostadsrådgivningens uppdrag. Detta är framför allt betydelsefullt utifrån perspektivet
att de som söker bostad ska kunna få hjälp och stöd på ett smidigt sätt och inte bli hänvisade
runt till olika aktörer.
Ansvariga
Lena Wetterskog Sjöstedt
Stadsområdesdirektör
Malmö stad
1 (2)
Stadsområdesnämnd Söder
Datum
2015-06-25
Yttrande
Adress
Eriksfältsgatan 28A, Box 310 65
Diarienummer
SOFS-2015-190
Till
Kommunstyrelsen
Kommungemensam bostadsrådgivning
STK-2015-175
Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning
Stadsområdesnämnd Söder ställer sig positiv till förslaget som helhet.
Yttrande
Stadsområdesnämnd Söder ser positivt på förslaget att driva bostadsrådgivningen kommunövergripande istället för att arbetet drivs enskilt av olika förvaltningar.
Fördelen med att driva ej lagstadgad verksamhet kommunövergripande med samfinansiering
är att den blir oberoende av enskilda förvaltningars ekonomiska situation. Nämnden instämmer i förslaget om finansieringsmodell där Malmös förvaltningar bidrar proportionerligt
i förhållande till respektive budget.
Om verksamheten behöver utökas utöver det som framgår i förslaget så anser vi att kostnaderna ska fördelas enligt samma modell.
Stadsområdesnämnden anser att fokus och innehåll i förslaget är anpassat för att möta de
identifierade behoven. Det är i sammanhanget dock av yttersta vikt att den föreslagna verksamheten utformas och bedrivs på ett sådant sätt att kvinnor, män och familjer som kan definieras som strukturellt hemlösa, får den hjälp och stöd de behöver inom ramen för den
kommunövergripande bostadsrådgivningens uppdrag. Detta är framför allt betydelsefullt utifrån perspektivet att de som söker bostad ska kunna få hjälp och stöd på ett smidigt sätt och
inte bli hänvisade runt till olika aktörer.
2 (2)
Ordförande
Nämndsekreterare
Jouni Liimatainen (MP)
Lina Engström