Stipendium ur: A J Romans resefond (blankett nr 8)

1(1)
Dnr SLU ua 2015.3.1.5-659
Fakulteten för naturresurser och
jordbruksvetenskap
2015-03-02
KUNGÖRELSE
Stipendium ur:
A J Romans resefond (blankett nr 8)
A J Romans resestipendium är till ansökan ledigt för agronom utexaminerad under läsåret
2013/2014 med företräde för den som ämnar avlägga högre examen.
Årets stipendiebelopp är ej klara. Stipendiebelopp för 2014 blev 87.148 kr.
Stipendiet är avsett för studier av förhållandena på något visst område av inhemskt- eller
utländskt jordbruk.
Av tilldelat stipendium utbetalas den sista tredjedelen först sedan reseberättelse inlämnats och
godkänts. Reseberättelsen skall inlämnas senast sex månader efter resans genomförande.
Stipendier för forskning betalas ut till bidragstagarens institution och ingår i institutionens
bidragsmedel till projekt. För att erhålla totalkostnad för projektet åligger det den sökande att
informera sig om vilka avgifter institutionen tar ut för gemensamma kostnader.
För övriga stipendier anges bankens namn och bankkontonummer (clearingnummer och
kontonummer).
Ansökan med resplan, detaljerad kostnadskalkyl och övriga handlingar som sökanden önskar
åberopa sänds i original + 7 kopior i färdigsorterade och häftade buntar till:
Registrator
SLU
Box 7070
750 07 Uppsala
Besöksadress: Arrheniusplan 4
Expeditionstider: 9.00-11.00, 13.00-15.00
Vänligen observera att inga insända handlingar returneras.
Fullständig ansökan skall vara inkommen senast den 31 mars 2015.
Anslaget 2015-03-02—03-31
SLU, Box 7082, SE-750 07 Uppsala, Sweden
Org.nr 202100-2817
www.slu.se
tel: +46 (0)18-67 10 21
[email protected]