Ansökan om stipendium ur: NJ

1(1)
SLU ID: SLU ua 2017.3.1.5-452
BLANKETT NR 11
Fakulteten för naturresurser och
jordbruksvetenskap
Stipendiekommittén
2017
Registrator
SLU
Box 7070
750 07 UPPSALA
Ansökan om stipendium ur: NJ-fakultetens samlingsfond
Vänligen läs informationen i kungörelsen innan blanketten fylls i med alla uppgifter och
undertecknas. Bifoga efterfrågade handlingar (se nedan). Ofullständigt ifyllda blanketter beaktas ej.
Sökande: Program_______________________________ Inskriven år: ______ Årskurs:____
(skall tillgodogjort sig 120 hp för att komma ifråga)
Totalt antal hp vid ansökningstillfället (utdrag ut SLU:s LADOK ska bifogas): __________
Sökt belopp:______________ Planerat datum för den sökta aktiviteten:_________________________
Namn: _____________________________________ Pers.nr:_________________________
Adress:_____________________________________________________________________
(Gatuadress, postnr och ort)
E-post:_____________________________________________________________________
Telefonnummer:________________________Mobilnummer:__________________________
Bankuppgifter; Bank:______________Clearingnr:________ Kontonr:__________________
Jag söker även andra stipendier (utom och inom fakulteten)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ort och datum
Namnunderskrift
__________________________
_________________________