Sluttrapport «Jenter og teknologi» - Høgskolen i Sør

Sluttrapport «Jenter og teknologi»
«Jenter og teknologi» har vært et toårig prosjekt for å rekruttere og forhindre frafall av jenter på
teknologiutdanningene ved HiST. Prosjektperioden startet høsten 2013 og ut vårsemesteret 2015.
Prosjektet «Jenter og teknologi» ble igangsatt på bakgrunn av undersøkelsen "Fakta om frafall", som
Avdeling for teknologi ved HiST gjennomførte høsten 2012. Alle som hadde avbrutt studiene ved
avdelingen de tre siste årene ble kontaktet. I tallmaterialet så vi at tendensen til å avbryte studiet er mye
større for jenter på de studiene som har få jenter enn på de som har mange. Det ser ut til å være en kritisk
grense på rundt 20 %. Undersøkelsen viste også at frafallet fra våre studier i hovedsak skjer i første
semester.
Mange av teknologiutdanningene på HiST har få kvinner. Vi vet at flere jenter som tar realfag på vgs. ikke
velger teknologiutdanning videre.
Konklusjon
I verdens rikeste og mest likestilte land, i 2015, velger mange jenter fortsatt tradisjonelle kvinneyrker.
Opptakstallene til teknologiutdanningene viser at det fremdeles er viktig med rekrutteringstiltak mot jenter.
Jentene kjenner ikke godt nok til hvor mange spennende og utfordrende jobber de går glipp av.
For de jentene som søker på teknologiutdanning kommer det ofte overaskende ved studiestart at guttene er
overrepresentert, og savnet av andre jenter i studiemiljøet kan bli sterkt. God undervisning er ikke nok
alene. De som ikke får venner på studiet har en større tendens til å slutte enn de som stryker i enkeltemne.
Med hjelp fra gode samarbeidspartnere har det toårige prosjekt «Jenter og teknologi» gitt gode resultater.
Teknologiutdanningene ved HiST har rekruttert flere jenter og minsket frafallet. Frafallet har minsket fra 12 % i 2011 til 9 % i 2013*
Rekrutteringen har økt fra 17,4 % i 2012 til 23,1 % i 2014 *Frafall etter første studieår. Økt rekruttering
2011
2012
2013
2014
15%
17.4%
22,4%
23,1%
Mindre frafall
2010
2011
2012
2013
13%
12%
16%
9%
40% økning i gjennomføring
Aktivitetene i prosjektet har vært: kollokviegrupper i matematikk og programmering, hyttetur,
bedriftsbesøk, jentelunsj, jentekvelder og jentekonferansen. Tiltakene har fungert etter hensikten og
tilbakemeldingene har vært gode. I løpet av prosjektperioden er det bare foretatt små justeringer.
Tiltak for å rekruttere og beholde virker. Med videreføring av de sosiale og faglige tiltakene i prosjektet
kan den positive trenden fortsette. På sikt bør tiltakene inngå som et permanent tilbud for jenter på
teknologiutdanningene.
•
Kollokviegrupper i matematikk og programmering
o Fagene matematikk og programmering er valgt fordi studentene trenger å jobbe ekstra
med disse fagene.
o Mange jenter har ikke programmert før de begynner på studiet.
o Faglig flinke og engasjerte studentassistenter er avgjørende for at kollokviegruppene skal
fungere godt.
o For godt oppmøte og bedre utbytte av kollokviegruppene er det avgjørende med middag.
o Jentene blir bedre kjent med jentene i egen klasse og jenter på tvers av andre
studieretninger. Dette bidrar til større trivsel og trygghet.
•
Jentelunsj
o Vi veksler mellom jentelunsjer med bare sosialt samvær og jentelunsjer med faglig
påfyll. Annen hver gang inviterer vi kvinnelig rollemodeller som byr på seg selv og
forteller om utdanning og arbeidsliv
o På jentelunsjene uten faglig innhold har jentene mulighet til å bli bedre kjent med
hverandre.
•
Hyttetur
o Hyttetur med «Motivasjonsforedrag» og «Ta ordet kurs» tidligere i første semester.
Viktig for jentene å bli kjent så tidlig som mulig. «Motivasjonsforedrag» og «Ta ordet
kurs» ved SiT-råd styrker selvtilliten og motivasjonen til å ta fatt på studiet.
•
Bedriftsbesøk
o Underveis i studiet kan det være vanskelig å se nytten av fagene i arbeidslivet. For å
øke motivasjonen i studiet er det viktig for jentene å dra på bedriftsbesøk tidlig, og møte
kvinnelige rollemodeller som viser dem at utdanningen fører fram til en interessant
arbeidshverdag.
o Det er viktig for jentene å møte en kvinnelig rollemodell som jobber innenfor deres
fagfelt (F.eks logistikkingeniør, dataingeniør osv).
•
Jentekvelder
o Mat, sosialt samvær og motiverende foredrag av kvinneligerollemodeller.
o Kvinnelige rollemodeller som er personlige og forteller om ulike utfordringer de har hatt
i studiet og om sin arbeidshverdag.
o Uformelle foredrag som gjør at jentene tør å stille spørsmål har fungert best.
•
Jentekonferansen
o Jentekonferansen bidrar til å synliggjøre mange spennende og utfordrende jobber som
jentene kan gå glipp hvis de ikke velger teknologiutdanning.
o Avgjørende med inspirerende og motiverende foredragsholdere, gjerne en eller flere
profilerte kvinner som har valgt utradisjonelt.
o Eksklusivt preg med lunsj og konferansemapper appellerer til jenter i tenårene.
Rekruttere
I oppstartsfasen av prosjektet orienterte vi oss om ulike nasjonale rekrutteringstiltak gjennom Nasjonalt
senter for realfagsrekruttering og via søk på internett. Vi fant rekrutteringstiltaket «Jenter og teknologi» ved
Universitetet i Agder (UiA). Motivasjonsdagen var godt etablert og har hatt god effekt på rekrutteringen. Vi
kontaktet initiativtakerne og innledet et samarbeid om dette rekrutteringstiltaket.
Jentekonferansen 2014
I 2014 avviklet HiST og UiA «Jenter og teknologi» på samme dag. HiST inviterte jenter i ungdomsskolen
og på videregående skoler i Nord- og Sør-Trøndelag. HiST valgte å ha en Jentekonferanse med gratis
transport, konferansemapper, navneskilt, stands og gratis lunsj. Betydningen av satsningen ble bekreftet
ved at statsminister Erna Solberg og NHO-direktør Kristin Skogen Lund hilste til deltakerne på video under
konferansen. Deler av programmet i Trondheim ble overført online til Agder og motsatt. Vi fikk stor
medieomtale og nasjonal oppmerksomhet.
Jentekonferansen 2015
I etterkant ble UiA og HiST kontaktet av NHO som ønsket en nasjonal satsning på rekruttering av jenter til
teknologiutdanning. 11. februar 2015 ble «Jenter og teknologi» avviklet på fem ulike studiesteder:
Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Bergen, HiST, UiA og på Høgskolen i Oslo og Akershus. For å oppnå
målet med å få flere jenter til å velge realfag og teknologiutdanning håper vi at enda flere universitet og
høgskoler blir med på den nasjonale satsningen!
Forhindre frafall
For å få til et robust jentemiljø er alle jentene på teknologiutdanningene på Campus Kalvskinnet invitert til
å være med på alle aktivitetene. Studieretningene med minst jenter, elektro, maskin, dataingeniør og drift
av datasystemer, har førsteprioritet til aktivitetene. De fleste aktivitetene er forbeholdt jentene i første
studieår. Det viktigste tiltaket for å forhindre frafall har vært Faglig støtte/Kollokviegrupper i matematikk
og programmering. I tillegg til kollokviegruppene i regi av «Jenter og teknologi», har Avdeling for
teknologi satset spesielt på oppfølging av nye studenter og satt inn gode pedagoger i grunnlagsfag.
Faglig støtte 2013-2014
I tillegg til matematikk og programmering ble det også tilbudt hjelp i elektrisitetslære da dette var etterspurt
dette studieåret. 118 jenter i første studieår fikk tilbud om to timer faglig støtte ukentlig. I forkant fikk
jentene servert gratis middag for å få ny energi. I gjennomsnitt møtte 30 jenter på faglig støtte hver uke.
Etter reaksjoner fra noen få jenter om at navnet «Faglig støtte» ga feil signal, valgte vi å endre navnet til
«Kollokviegrupper i matematikk og programmering». En av intensjonene med kollokviegruppene var at
jentene skulle jobbe sammen utenom prosjektet også. For noen har dette fungert godt.
Kollokviegrupper 2014-2015
174 jenter i første studieår fikk tilbud om to timer kollokviegrupper ukentlig. I forkant fikk jentene servert
gratis middag for å få ny energi. I gjennomsnitt møtte 30 jenter på kollokviegrupper hver uke.
Det har ikke latt seg gjøre å legge kollokviegruppene til et tidspunkt som passer for alle.
Kollokviegruppene har kollidert med noe undervisning som er lagt til ettermiddagen
Dyktige og engasjerte studentassistenter er avgjørende for at tiltaket skal fungere godt. Matematikkgruppen
har hatt noen utskiftninger studentassistenter underveis noe som har ført til litt lavere oppmøte.
Programmeringsgruppen har hatt en dyktig studentassistent hele veien og dette har resultert i at nesten alle
jentene i informatikkmiljøet har deltatt.
9% av jentene som begynte på teknologiutdanningene på HiST høsten 2013 sluttet i løpet av første studieår.
Endelige frafallstall for jentene som begynte på studiet høsten 2014 foreligger først til høsten 2015. Det vi
vet per juni 2015 er at 3 av de 88 jentene som har deltatt på kollokviegrupper i matematikk og
programmering har sluttet (3,4% har sluttet).
Samarbeidspartnere
Uten gode samarbeidspartnere hadde dette prosjektet ikke latt seg realisere. Partnere i prosjektet har vært
Siemens og TrønderEnergi, I tillegg til finansiering har de bidratt med kvinnelige rollemodeller på
Jentekvelder og bedriftsbesøk. Sponsorer i prosjektet har vært Steria og NHO Trøndelag. Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har bidratt
med økonomisk støtte til Jentekonferansen. Studentsamskipnaden i Trondheim har bidratt med gratis kurs
og rabattert middag. VRI Trøndelag og HiST, ved rektors strategiske midler, har støttet prosjektet
økonomisk. Universitetet i Agder har vært inspirator og en god samarbeidspartner. Universitetet i Tromsø,
Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus samarbeider vi også med. Jenteforeningene på HiST
har bidratt med å lage mat til arrangementer, sosiale aktiviteter med mere.
Evaluering «Jenter og teknologi» høsten 2013
Høsten 2013 ble det gjennomført fire spørreundersøkelser, evaluering av faglig støtte, evaluering av
jenteprosjektet generelt, evaluering av bedriftsbesøk til Siemens og evaluering av kurs i regi av SiT-råd på
hyttetur til Storwartz, Røros.
61 jenter svarte på evalueringen av jenteprosjektet generelt, 36 svarte på evalueringen av faglig støtte, 16
svarte på evalueringen av bedriftsbesøk til Siemens og 10 på evalueringen av kurs i regi av SiT-råd.
Funn
•
Faglig støtte
o Svært gode tilbakemeldinger på tilbud om faglig støtte: «Stor motivasjonsfaktor for å
jobbe med mattefaget gjennom studiet. Når man i tillegg føler seg litt ekstra ivaretatt som
jente, gir det uten tvil en større motivasjon til å fullføre.»
o Faglig støtte i elektrisitetslære er etterspurt
o 78 % sier de har blitt bedre faglig
o 75 % har blitt mer motivert i emnet
o 80 % har blitt mer motivert til å fullføre studiet
o 72 % har fått større tro på å fullføre studiet
o 86 % sier det er svært viktig med middag
•
Jentelunsj
o Jentelunsjene har hatt kjempegodt oppmøte og har vært veldig populære: «Flott med
jentelunsjer og faglig støtte. Foredragene under jentelunsjene har vært spennende og
givende.»
•
Hyttetur
o De som har deltatt på hytteturen syntes de fikk godt faglig og sosialt utbytte. Hytteturen
er det tiltaket i prosjektet som har fungert best for å få jentene kjent på tvers av
studieprogrammene. «Motivasjonsforedrag» og «Ta ordet kurs» fra SiT-råd ga jentene et
motivasjonsløft på begynnelsen av studiet.
•
Bedriftsbesøk Siemens
o Jentene følte seg velkommen, med god felles informasjon og deilig lunsj
o Noe av informasjonen som ble gitt under omvisningen var for teknisk komplisert
o Jentene ønsker å treffe ansatte som jobber på samme fagfelt som det de selv studerer:
«Veldig mye el-kraft for min del med databakgrunn.»
•
Jentekveld med TrønderEnergi
o Faglig og sosialt positivt med jentekveld: «Synes også det er fint at vi får høre om andres
erfaringer og få litt info om ulike bedrifter og arbeidsmuligheter.»
Evaluering «Jenter og teknologi» våren 2014
Våren 2014 gjennomførte vi dybdeintervju med syv jenter, en fra hver av studieretningene logistikk,
maskin, elektro, fornybar energi, dataingeniør, materialteknologi og IT-støttet bedriftsutvikling. Det ble
også gjennomført en evaluering av «Jentekonferansen 2014».
Funn
•
Faglig støtte
o Faglig støtte i programmering viktig for jentene på Data. De fleste har ikke programmert
før de begynte på studiet.
o På faglig støtte i matematikk ble det også tilbudt hjelp i elektrisitetslære. Faglig støtte i
elektrisitetslære har vært viktig for jentene på Fornybar og Elektro. De har slitt mer med
dette faget enn med matematikk.
o
o
o
o
På Fornybar er det mange jenter. De ble med i prosjektet for å styrke jentemiljøet på
Elektro, hvor det er svært få jenter. I første studieår har Fornybar og Elektro mye
fellesundervisning.
Jentene på Material har mye undervisning sammen med Kjemi, hvor det er svært mange
jenter. Intervjuobjektet fra Material opplever ikke å tilhøre et miljø med få jenter.
Jentene sier at faglig støtte er viktigst i høstsemesteret.
Positivt med middag. Større faglig utbytte med middag.
•
Jentelunsj
o Jentelunsjen styrker samholdet mellom jentene på hvert enkelt studieprogram.
o Positivt med kvinnelig rollemodeller på jentelunsjen
•
Hyttetur
o Hyttetur tidlig i første semesteret bidrar til at jentene får et sosialt nettverk og bli kjent på
tvers av studieprogrammene.
•
Evaluering av «Jentekonferansen 2014»
133 elever svarte på evalueringen. 47 dem gikk i 9 klasse, 13 i 10 klasse, 39 fra 1 VGS, 18 fra 2
VGS, 13 fra VGS 3 og øvrige 3.
(1 = Helt uenig, 6 = Helt enig)
Jeg likte følgende innslag på konferansen:
o 123 likte rosablogger og kjernefysiker Sunniva Rose
o 113 likte Eksperimenter v/Unni Eikeseth
o 107 likte motivasjonsforedraget til Ilan Dehli Villanger
o 96 likte Ingeniører uten grenser
Etter konferansen er jeg blitt mer motivert til å studere realfag
o 33 ga terningkast 4
o 41 ga terningkast 5
o 29 ga terningkast 6
Det var viktig med gratis transport for at jeg skulle delta:
o 43 ga terningkast 6
o 32 ga terningkast 1
o 14 ga terningkast 2
o 14 ga terningkast 4
Jeg vil anbefale andre jenter å delta på konferansen neste år:
o 116 ja
o 9 vet ikke
o 1 nei
Helhetsinntrykk av konferansen
o 78 ga terningkast 5
o 32 ga terningkast 6
o 9 ga terningkast 4
Evaluering «Jenter og teknologi» høsten 2014
Det ble gjennomført to spørreundersøkelser, en for Kollokviegrupper i matematikk og programmering og
en for kurs i regi av SiT-råd på hyttetur til Studenterhytta.
28 jenter svarte på evaluering av Kollokviegrupper i matematikk og programmering og ca. 25 på
evalueringen av kurs i regi av SiT-råd.
Funn
•
Kollokviegrupper i matematikk og programmering
Tilbakemelding på tilbud om kollokviegrupper:
- «Så for meg at programmering var et fag hvor det er greit med litt ekstra hjelp, og også å bli
kjent med andre mennesker ved å samarbeide sammen.»
- «Var et genialt tilbud til å både få hjelp til matematikk, samtidig som man fikk muligheten til å
bli kjent med jenter på tvers av linjene.»
o
o
o
o
o
o
•
64 % sier de har blitt bedre faglig
79 % har blitt mer motivert i emnet
68 % har fått større tro på å fullføre studiet
79 % har fått flere nære venner i egen klasse
79 % sier det er svært viktig med middag
93 % mener dette tiltaket bær videreføres
«Motivasjonsforedrag» og «Ta ordet kurs» ved SiT-råd på hyttetur
Gjennom «Motivasjonsforedraget» fikk jentene gode råd om studieteknikk og «Ta ordet kurset»
ga konkrete tips til hvordan en muntlig presentasjon kunne holdes. De som har deltatt på
hytteturen syntes de fikk godt faglig og sosialt utbytte. Hytteturen er det tiltaket i prosjektet som
har fungert best for å få jentene til å bli kjent på tvers av studieprogrammene.
Jentene sier:
o «Bra at kursleder byr såpass mye på seg selv. Bra at vi aktivt deltar, da er det mye lettere
å huske hva en har gjort. Kurset var aktuelt for vår situasjon.»
o «Kurset var engasjerende og spesielt kursleder. Mye nyttige temaer som kan brukes som
verktøy i studiehverdagen.»
Evaluering «Jenter og teknologi» våren 2015
Det ble gjennomført dybdeintervju med tre jenter om kollokviegrupper i matematikk og programmering.
Jentene kom fra studieretningene maskin, elektro og data. I tillegg ble det gjennomført en evaluering av
bedriftsbesøk til Siemens og «Jentekonferansen 2015».
12 jenter svarte på evalueringen av bedriftsbesøk til Siemens. Evalueringen av «Jentekonferansen» ble
gjort ved hjelp av mobil og resultatet viser dessverre ikke hvor mange som svarte på undersøkelsen.
Funn
•
Kollokviegrupper
o De tre intervjuobjektene mente at kollokviegrupper var det viktigste tiltaket i prosjektet.
o Studenten på dataingeniørutdanningen kunne ikke programmering fra før av og ønsket
ekstra tid til å jobbe med faget. Flink studentassistent. Middagen var et pluss, i tillegg fint
å bli kjent med flere jenter.
o Studenten på elektro sier hun får hjelp i matematikk. Hun jobber bedre med andre og
jentene på elektro ble en fin gjeng på grunn av dette tiltaket. Et pluss med mat.
Et kjempeopplegg.
o Studenten på maskin syntes det var bra med ekstra undervisning. Hun viste at hun kom til
å slite med matematikken. Studentassistene kunne ikke hjelpe til med øvingene da de
ikke hadde løsningsforslag. Kollokviegruppene var ikke tilpasset timeplanen på elektro så
hun sluttet etter to måneder.
•
Bedriftsbesøk Siemens
Gjennomføring
o 100% er fornøyd med organisering av dagen
Innhold
o 83,3% syntes forventningene til dagen ble oppfylt
o 91,6 vurderte innholdet som godt
Hva var spesielt viktig for deg
o Artig med omvising og ikke bare foredrag. Fint å høre ærlighet om at ting er vanskelig og at man må regne med å spørre mye i starten, men at det er greit. Også fint å få fortalt at man ikke får servert jobber og stillinger, men at man må tørre å si fra selv.
o Det er viktig at jentene får se hva man kan jobbe med som ingeniør ute i bedrift. Flott å møte nyansatte som sa at de hadde nytte av det de har lært i studiet og at de måtte stå på og ikke gi seg selv om det av og til butter i mot! Unik mulighet til å se sammenheng mellom teori og praksis på Siemens, siden noe av det som konstrueres også produseres her. Er temaer som er tatt opp her som vi kan bruke mindre tid på, eventuelt sløyfe helt? o Syns det ble veldig mye fokus på ulike programmer og systemer som de bruker innen elektro/fornybar. Det er ikke noe vi som studerer innen andre linjer vil jobbe så mye med. o Hadde vært artig å vært innom logistikkavdelinga Er det temaer som vi har brukt for lite tid på under omvisningen - i tilfelle hvilke? o Synes det var god fordeling og "foredragene" ble ikke for lange. Litt vanskelig å høre hva som ble sagt under omvisning, kunne snakket høyere. o Innovasjon i helt nye ting -­‐ men det er kanskje hemmelig.. Er det temaer som ikke er berørt som du mener burde vært tatt med? o Det er ofte studenter fra fornybar energi med på disse arrangement. Nå har ikke første kull fra denne linjen gått ut enda, men hadde vært interessant å visst HVOR interesserte Siemens var i oss, og evt hvilke avdelinger vi kan jobbe på og arbeidsoppgaver, og evt. retninger dere vil råde oss til å gå når det kommer til valgfag/master. o Kanskje mer om fag/dataprogram/kunnskaper som er viktige for jobben GENERELT OM OPPLEGGET. Har du gode råd til forbedringer? o Jeg fikk en grei innføring i Siemens virksomhet globalt og gode eksempler på ingeniørjobber som utføres i Trondheim. Flott med unge rollemodeller som viste oss rundt:) o Synes det var et veldig bra opplegg. Mye nyttig å høre og de fleste foredragene var veldig bra. Fint å høre fra folk som er relativt ferske slik at vi får høre hvordan det er å starte i jobb og utfordringene som er. o Ellers et spennende besøk på en interessant bedrift. De som presenterte bedriften viste gode kunnskaper (innen sitt felt). Kanskje kunne gruppen blitt delt opp i grupper etter studie, slik at alle hadde fått mer ut av besøket. •
Evaluering «Jentekonferansen 2015»
Ca. 42% av elevene som svarte på evalueringen gikk i 9 klasse, 26% i 10 klasse, 23% i 1 VGS og
8% i 2 VGS og 1% i 3 VGS.
(1 = Helt uenig, 6 = Helt enig)
Jentene likte følgende innslag på konferansen best:
o Jeg er ikke en sånn matteperson –Vibeke Fængsrud
o Lunch
o Har du ingeniørhjerte? -Eldrid Borgan
o Motivasjon og arbeidsglede –Marianne Karlsen
o Eksperiment –Unni Eikeseth
Etter konferansen er jeg blitt mer motivert til å studere realfag
o 24% ga terningkast 4
o 36% ga terningkast 5
o 18% ga terningkast 6
Det var viktig med gratis transport for at jeg skulle delta:
o 26% ga terningkast 1
o 10% ga terningkast 2
o 9% ga terningkast 4
o 38% ga terningkast 6
Jeg vil anbefale andre jenter å delta på konferansen neste år:
o 9% ga terningkast 4
o 19% ga terningkast 5
o 58% ga terningkast 6
Helhetsinntrykk av konferansen
Totalt sett gir jeg konferansen terningkast:
o 20% ga terningkast 4
o 52% ga terningkast 5
o 23% ga terningkast 6