Vær sett med barns øyne TITTEL BAKGRUNN

Vær sett med barns øyne
fotografering som teknikk og
formidlingsform.
Barnehagene i Ringebu kommune har i
flere år deltatt på sommerutstillingen på
Ringebu prestegård sammen med
profesjonelle kunstnere. I 2011 var tema
for utstillingen ”Vær sett med barns øyne
Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/KKS
– en fotoutstilling med fotografier tatt av
barn”. Temaet ble valgt ut i fra at alle
Utarbeidet av: Nasjonalt senter for
snakker om været, små som store. Men
kunst og kultur i opplæringen.
barnehagen ønsket sammen med barna
Undervisningsopplegget er
å gå dypere inn i temaet: - Hva er
videreutviklet og tilrettelagt
egentlig vær og hvordan oppfatter barna
undervisning på småtrinnet i
været?
grunnskolen på bakgrunn av et
prosjektarbeid utført av barnehagene i
Ringebu kommune.
Etter at temaet var valgt ble det bestemt
at kunstuttrykket skulle representeres
gjennom fotografier som barna selv tok.
Prosessen pågikk fra november og frem
TITTEL
”Vær sett med barns øyne”
– Fotografering som teknikk og
formidlingsform.
BAKGRUNN
I dette undervisningsopplegget ser man
nærmere på hvordan et prosjekt i
barnehagen kan inspirere til arbeid med
fagene og fagområdet kunst og
handverk, naturfag, norsk og digitale
uttrykk på småtrinnet i skolen. Man
til sommerutstillingen i mai. Barna gikk
selv på fotojakt i nærmiljøet med
kameraer og tok bilder av det de syntes
var vær. Sammen med de voksne
oppsøkte barna informasjon om vær,
noe som resulterte i mange spennende
refleksjoner. På denne måten fikk de
innsikt i fenomenet vær gjennom ulike
former for utforskning. Barna fikk også
erfaringer med bruk av fotografering
som teknikk og formidlingsform.
tar utgangspunkt i barns fasinasjon for
vær og vind og knytter det opp mot
1
Vær sett med barns øyne
Dette er tema og arbeidsmåter som lett
lar seg overføre til flere skolefag og
FORBEREDELSER OG
STØTTEMATERIELL
kompetansemål innenfor disse fagene.
MÅLSETTING
Målsettingen med opplegget er å gi
lærere som arbeider med kunst og
handverk, naturfag, norsk og digitale
uttrykk på småtrinnet kunnskap og
ideer til en variert og motiverende
undervisning innenfor disse fagene og
Foto: Barnehagene i Ringebu/Kunst og kultursenteret
fagområdene.
Et annet mål er å vise hvordan
barnehagen kan inspirere til godt arbeid
Lærerens forberedelser:

Bestem hvor lang tid som kan
med kunst og kultur på småtrinnet i
settes av til prosjektet: Skal det
grunnskolen. Kanskje kan det bidra til å
gjennomføres
øke forståelsen for og kunnskapen om
halvdagsopplegg
hvordan man kan jobbe med kreative
handverk og eventuelt naturfag,
læringsprosesser i møte med små barn –
eller skal man gjennomføre det
ut i fra et perspektiv hvor barn lærer
som et lengre prosjekt hvor det
best i en skapende, helhetlig og livslang
tverrfaglige står i fokus?
læringsprosess.

Elevene
må
som
i
ha
kunst-
tilgang
et
og
til
kameraer, men de trenger ikke
OMFANG
I skolen kan man gjennomføre
prosjektet over like lang tid som i
barnehagen, men dette
undervisningsopplegget er tilpasset en
være avanserte. Hvis skolen har
noen kameraer, kan barna dele på
dem i grupper. Hvis ikke er det
kanskje
mulig
å
ta
med
hjemmefra?
tidsramme på ca. 6 timer.
2
Vær sett med barns øyne
Støttemateriell og ressurser:

Hele

prosjektbeskrivelsen
ressursbasen på hjemmesiden til
Kunst og kultursenteret.

Artikkelen «Barn fotograferer i
barnehagen»
av
arbeider
til
«Vær sett med barns øyne» ligger i
Kompetansemål i norsk og
digitale uttrykk

om egne erfaringer og uttrykke
Undheim i Foto # 2 (2011).
«Del gleder! Digital kompetanse i
egne meninger


Undervisningsoppleggene
verktøy

diskusjon
foto» og «Barn og fotografering»
til Kunst og kultursenteret).

Samhandle med andre gjennom
lek, dramatisering, samtale og
«Visuelle kunstfag med fokus på
(I ressursbasen på hjemmesiden
Lage tekster som kombinerer ord,
lyd og bilde, med og uten digitale
barnehagen»: Marianne Undheim,
GAN Aschehoug (2010)
Bruke et egnet ordforråd til å
samtale om faglige emner, fortelle
Marianne
Redigert versjon av kap. 3 i boken
Lage enkle utstillinger av egne
Kompetansemål i naturfag

Bruke naturfaglige begreper til å
Nettressurs og undervisnings-
beskrive og presentere egne
opplegg på Naturfagsenteret:
observasjoner, foreslå og samtale
«Fotografer skytyper».
om mulige forklaringer på det
man har observert
TILKNYTTING TIL
KOMPETANSEMÅL OG
VURDERING/MÅLOPPNÅELSE
Kompetansemål i Kunst og
handverk (Visuell
kommunikasjon)


Vurdering/Måloppnåelse
Vurdering av elevenes læringsprosesser
og arbeid gjøres i selve undervisningen.
Elevene kan i arbeidet vurderes av
lærerne, seg selv og i grupper gjennom
Visualisere og formidle egne
for eksempel samtaler om materialvalg,
inntrykk i ulike teknikker og
fremgangsmåte og produktene som
materialer
elevene lager. Vurderingen sees i
Bruke enkle funksjoner i digitale
bildebehandlings-program
sammengheng med elevens evne til å
vurdere sin egen innsats og sitt eget
3
Vær sett med barns øyne
arbeid på en konstruktiv måte. Dette
settes i sammenheng med de målene
PROSESSBESKRIVELSE –
GJENNOMFØRING
som læreren har satt for undervisningen
og for gjennomføringen av opplegget.
GRUNNLEGGENDE
FERDIGHETER
I dette opplegget er både de muntlige og
skriftlige ferdighetene i fokus.
Undervisningen kan også bidra til å
styrke de digitale ferdighetene og
regneferdigheten. Ferdighetene er
markert i avsnittet om gjennomføring/
Foto: Barnehagene i Ringebu Kommune/KKS
prosessbeskrivelse og er inkludert i
fordypningsoppgavene sist i opplegget.
1.og 2. time (Muntlige
ferdigheter og regneferdigheter)
TILPASSET OPPLÆRING
Introduser opplegget med en
Opplegget egner seg for alle elever og gir
gode muligheter for å tilpasse
undervisningen til de ulike behovene i
elevgruppa.
idemyldring hvor det fokuseres på
elevenes tanker rundt det med vær og
vind. Hva betyr vær for barna, hva er
godt vær, hva er dårlig vær? Hvilket vær
liker de og har de noen spesielle vær- og
naturopplevelser? Grip tak i elevenes
undring og utforsk tema som dukker
opp: Hvor mye veier et snøkrystall,
hvorfor er snøkrystallene forskjellige?
Hva er en regnbue og hva består skyer
av? Kan skyene ligne på noe? Hvorfor er
ikke sola varm på vinteren? Hvordan
føles det å kjenne sola varme på våren?
Kan man tegne vinden? La barna tegne
en væropplevelse de har hatt.
4
Vær sett med barns øyne
På bakgrunn av artikkelen «Barn
tekster, dikt eller annet. Arkene
fotograferer i barnehagen» (M. Undheim
lamineres og hvert barn får sitt eget
i Foto # 2- 2011) introduserer læreren
«fotoalbum». Albumene kan henges
barna for fotografering som teknikk og
opp og suppleres utover året gjennom
uttrykksmåte. Beskriv kameraets
ulike årstider.
funksjoner på en enkel måte. Diskuter
med barna: Kan man ta bilder av været,
og hvordan gjør man det? Ha fokus på
barnets perspektiv. Som det står
FORDYPNINGSOPPGAVER

La elevene fotografere gjennom
et helt år og gjennom de ulike
beskrevet i artikkelen: «Barn ser verden
årstidene. Dokumenter i barnas
fra et annet perspektiv enn voksne» (s.2).
«fotoalbum». Velg ut ett bilde fra
3. og 4.time (Muntlige
ferdigheter)
hvert barn som forstørres i god
Dra på fotojakt med elevene i
gjennomfør en avsluttende
nærmiljøet og ta bilder av været ut i fra
fotoutstilling. Dette kan gjøres
det man har arbeidet med på skolen. La
på skolen, men også i samarbeid
barna eksperimentere og utfolde seg
med for eksempel en lokal
fritt, men lær dem å fokusere slik at
fotoklubb, kunstforening eller
bildene blir tydelige. Tilbake i
kulturhus. Vektlegg kvalitet og
klasserommet bruker man tid på å gå
god formidling på utstillingen. Da
gjennom bildene. Tenk gjennom
viser man at barnas produkter og
punktene på side 4 i fotoartikkelen:
skapende prosess tas på alvor.
fotokvalitet. Ram inn. Planlegg og
Hvorfor tok de akkurat det bildet og hva
tenkte de rundt selve fotograferinga?

Gå i dybden på vær som
Dette kan gi mange filosofiske og
naturfaglig tema. Jobb tverrfaglig
undrende samtaler både i norsk- og
og avslutt med en
naturfaglig sammenheng.
dramaforestilling med barnas
5. og 6. time (Muntlige-,
skriftlige og leseferdigheter)
La barna velge seg ut noen bilder som
fremkalles/skrives ut. Lim de på ark.
Her kan elevene sette inn enkle titler,
fotografier som bakgrunn. Hva
består for eksempel snøkrystaller
av? Kan barna lage en dans som
viser hvordan snøkrystallene
faller? Formidle mangfoldet i
5
Vær sett med barns øyne
krystallene – og mangfoldet blant
mennesker og elevene i klassen?

Foto og bilder kan være et godt
utgangspunkt for barn som ikke
snakker norsk. Bruk foto aktivt i
språkopplæringen og til økt
kulturforståelse. Hva med å
tematisere eventyr fra ulike land?
Tegn, ta foto eller finn bilder som
illustrerer eventyrene.

Se på tips til støttemateriell:
Gjennomfør undervisningsopplegget «Fotografer skytyper»
som Naturfagsenteret har
utviklet. Registrering og
beskrivelse av ulike skytyper.
” Skyene blir laget i verdensrommet,
jeg har faktisk smakt på en sky en
gang”
” Når det bare er blå himmel er det
ikke vær i det hele tatt”
” Når e ser på himmelen da kiler det i
magen”
” Sjå, skyan e krøllete! Det ser ut som
traktorspor”
” Hvis alle vær treff hverandre, da
smelte alt sammen”
Refleksjoner rundt fenomenet vær (Barnesitater fra
Ringebu barnehage)
6