Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2016 til 2019

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2016 til 2019
Kommentarer i forhold til foreslått budsjett.
Innledning:
Båtsfjord kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, de økonomiske rammer er ikke
tilstrekkelig for å opprettholde dagens drift. Behov i forhold til ramme ca kr 18 mill.
2013 resultat
0
2014 resultat
Merforbruk 2,6 mill
2015 estimert
Merforbruk 8 mill
Bakgrunn for dette er flere årsaker, de vesentligste er følgende;
-
Merforbruk i helse, ressurskrevende brukere og politiske vedtak som ikke er
gjennomført i 2014/2015.
Merforbruk i skole, politiske tiltak som ikke er gjennomført 2014/2015.
Redusert utbytte fra Varanger kraft fra ca 6 mill til dagens nivå som er 2,5 mill.
En har redusert bemanningen i Båtsfjord kommune med å bruke prinsippene for naturlig
avgang og frivillig oppsigelse. Dette har medført at en har fått en ikke planlagt reduksjon i
administrasjon og drift. Fagstillinger blir enten satt vakant, eller i verste fall fjernet. Dette
fører igjen til at kommunen mister fagkompetente folk. Dette slår svært uheldig ut for en
organisasjon som er tilpasset ett vist aktivitetsmønster.
Folketallet.
Folketallet i Båtsfjord ligger rundt 2200, vi hadde en liten økning fra 2014 på ca. 1,3 %. I
2014 var innbyggertallet 2207 og i 2015 er innbyggertallet 2235. Vi har noen indikasjoner på
at vi har hatt en marginal nedgang hittil i år.
Virksomheter
Grafen viser vekst i antall virksomheter for kommunene i Øst Finnmark. Båtsfjord kommune
har en svak stigning fra 2009 til 2015 med ca 30 bedrifter.
Sosial
Helse
kostnadsnivå
økonomi
barnehage
barnevern
eldreomsorg
grunnskole
Status Båtsfjord kommune tjenester.
Båtsfjord 417 345 357 337 373 367 109 181
antall
417 425 417 423 428 428 428 428
Kilde kommunal rapport.
Utfordringer for Båtsfjordkommune:
Båtsfjord kommune må ha en struktur som ivaretar de oppgaver som ligger framover,
rådmannens forslag til eventuell ny struktur er som følger for staben.
-
Rådmann, Nk , Økonomisjef og Personalkonsulent.
Bakgrunn for dette er de store utfordringer vi har for å effektivisere våre tjenester, samtidig
ivareta våre ansatte. Rådmannen må ha en stab som takler de utfordringer som det pekes på i
budsjettet. Vi kan nevene noe?
-
Strammere økonomisk styring, økonomisjefen gis flere fullmakter.
NK, for å gjennomføre omorganisering og følge opp politiske vedtak.
Personalkonsulent for en bedre utnyttelse av personellressurser og oppfølging av
virksomheter i kommunen med innspill og hjelp til sykefraværs oppfølgning.
Personalutvikling er også et nøkkelord.
Vi må vurdere hele strukturen i Båtsfjord kommune, virksomheter må slås sammen og
samlokaliseres der det er naturlig. Driftskostnadene på mange bygg er høye, men med
samlokalisering ser vi at noen bygg kan stenges, eller tilbys andre. Mange ansatte beveger seg
daglig mellom flere bygg for å utføre sin arbeidsoppgave, men med samlokalisering vil dette
medføre en mer stabil situasjon for de ansatte.
Helse og omsorg må se på en felles turnus for helsetjenesten slik at belastningen for den
enkelte arbeidstager blir mindre. Dette vil man oppnå med rotasjon av ansatte, samt se på
døgn og ukesrytmen i virksomheten. Administrasjon mener at dette forslaget fra Fagforbundet
er ett godt forslag som man bør iverksette snarest.
Man bør slå sammen og samlokalisere alle tjenester innen barn og unge. Diskusjon på hvor de
forskjellige skal sitte må starte umiddelbart. F.eks er det naturlig at helsesøster er på skole
eller helsesenteret. Bør PPT være på skole, da de ivaretar aldersgruppen 0-18 år? Kulturskolen
flyttes inn til Båtsfjordskolen.
Barnehagene er en av få virksomheter som blir noe skjermet for de store kuttene. Dette med
bakgrunn i at man ønsker en tidlig innsats ved behov enn tiltak i f.eks skoleverket.
Bør Nav være på helsesentret slik at de kan ha en tettere og lettere dialog med legene som de
ofte har møter med? Dette vil være mere effektivt både for Nav og legene, samt at det ikke
koster mer en dagens ordning. Leiekostnader vil finansiere en eventuell utbygging av
helsesentret.
Vi har allerede foreslått å stenge ned bygg i årets budsjett, dette vil medføre at vi må finne
noen alternativ for de som bruker byggene til dags dato. Disse er nærmere nevnt i
kommentarutgaven i budsjettet. Men vi kan nevne noen;
-
Ungdomsklubben stenges, kan det f.eks arrangeres 4-5 happeninger i året på
idrettshallen.
Kan kantina på idrettshallen brukes mer?
Kan kantina på skolen brukes mer?
Er gymsalen ledig ettermiddagstid, kor, dans etc.?
De bygg som har varme og renhold i må utnyttes maksimalt.
Vå må skape ro i vår organisasjon. Budsjett prosessen de seineste årene har skap mye
usikkerhet og frustrasjon blant våre ansatte. De er vår viktigste ressurs, uansett hvor i
systemet de befinner seg. Jeg har påpekt i denne prosessen at vi må tenke litt mere produksjon
enn profesjon, vi skal levere tjenester til våre innbyggere av god kvalitet.
Effektivisering betyr ikke at vi skal springe fortere, men at vi skal tenke smartere. Vi skal gi
våre arbeidstagere utfordringer slik at de trives på jobb, og at de vil være på jobb.
Båtsfjord kommune bør se på alternativ finansiering istedet for låneopptak. Vi bør ha en
gjennomgang av eiendeler og selskaper. Eventuelt nedsalg kan finansiere effektivisering av
kommunen.