Referat Tveit 20. mai 2015

Møteprotokoll
Tveit menighetsråd
Råd
Tveit menighetsråd
Møtedato
20.05.2015
Tidspunkt
Kl.19.00-21.00
Møtested:
Menighetsalen
Tilstede:
Medlemmer: Thor-Arne Borlaug, Karen Margrete Hugaas Myrdal, Bjørg
Helga Iversen, Frode Hanuren, Einar Ekerhovd, Randi Torgersen.
Meldte forfall:
Administrasjonen:
Andre fremmøtte:
Underskrifter:
………………………. ………………………………
……………………………….
………………………….… ………………………………
……………………………….
SAKSUTREDNING
Tveit menighetsråd
Møte 20.05.2015
Sak
29-35/
nr.
2015
Saksbehandler:
Referatet fra møtet i april ble godkjent.
Åpning ved Karen Margrethe.
29/2015 Nytt fra byggekomiteen.
Komiteen har bestemt at Arne Mæland skal lage de kunstneriske uttrykkene i
nye Tveit kirke. (Forbehold om godkjenning.)
Thor Arne presenterte hans forslag, disse skal også presenteres på brukermøte
tirsdag 26.mai kl.19.30 i kirken.
30/2015 Gudstjenesteplan
Ikke klar til møtet, Einar sender til Randi som fører på team og sender ut.
31/2015 Kirkeskyss
Thor Arne undersøker med kirkekontoret om de kan være et bindeledd til en på
hvert team som har denne oppgaven før og etter gudstjenesten.
32/2015 Roll ups og godhetsuke.
Det jobbes med å få roll-upsen i produksjon, Einar.
Godhetsuke blir til «Kirken på Tveit» med stand på Ravnanger senter lørdag
13.juni kl.10-15. Thor Arne avtaler med senterledelse.
Teamene oppfordres til å bli med, Randi organiserer evt. turnus.
Gå inn på godhet.no og få gode ideer til Godhetsuke/dager til høsten.
33/2015 Tanker omkring Bispevisitasen.
Oppgave fra biskopen til alle menighetene på Askøy.
 Gå jevnlig på gudstjeneste.
 Hvordan øke antall dåp.
 Undervisning for voksne.
 Ungdomsarbeidet.
 Hvordan øke givertjenesten.
Etter en kort oppsummering konkluderte vi med at vi hadde hatt mange
gode opplevelser på arrangementene og at vi vil drøfte punktene fra
biskopen mer grundig på neste møte.
34/2015 Pinsedag på Herdla, fellesgudstjeneste.
Vi er blitt bedt om å ta med to salater og to kaker og levere på menighetshuset
før gudstjenesten. Karen Margrethe kake, Randi kake og salat. Randi spør Berit
om hun kan ta med salat.
35/2015 Grunnlag og særpreg til Trosopplæringsplanen for Tveit.
Vi tok utgangspunkt i skriv fra Ingvild og kom med korrigeringer og forslag.
Bjørg Helga formidler til Ingvild.
Evt.
 «Førsteklasseklubb» 21.og 28.mai, åtte påmeldte, Bjørg Helga og Ingvild
har ansvaret. En frivillig har meldt seg til å hjelpe til den 21., Randi
stiller den 28. dersom det er behov.
 50-årskonfirmantene, samling til høsten. Har fått liste fra kontoret. Thor
Arne tar kontakt med en av jubilantene Egil Arve Ravnanger, for om
mulig at konfirmantene selv danner en komite som inviterer til
gudstjeneste og samling etterpå. Menighetsrådet vil være hjelpe til der
det er behov.
 TO (trosopplæringsutvalget) vi trenger en ny til å være med, Vibeche
Skotnes er med nå men har bedt om avløsning, hun stiller som vara.
Randi spør Brit Inger Skiftun Båtevik om hun vil være Tveit sin
representant.
 Familiegudstjeneste den 7.juni 2015. utdeling av «Min kirkebok». Erita
kjøper inn grillpølser, brød, ketchup og grillkull. Anne Borghild på
kirkekontoret kontaktes ang. liste over fireåringene. Vi vil lage en
alfabetisk liste til bruk når vi skriver navnene inn i boken i forkant av
gudstjenesten. Ansvar Randi.
NB team 2.
«Det skjer i Tveit menighet»
 Småbarns-treff hver onsdag kl.10-12 i menighetsalen, ta med niste-pakke.
 Barnekoret øver annenhver mandag og er for 4-10 åringer kl.17.30-19.00 i
kirken, siste to øvinger er 1.juni og 15.juni.
 Den 7.juni er det familiegudstjeneste og utdeling av bok til alle 4-åringer.
Neste menighetsråd onsdag 17.06.15 kl.19-21 hos Bjørg Helga
(adr Kinnavegen 29).