Tilleggsdokumentasjon datert 15.9.14

JME A/S
V/Jørn Magnus Emblem
Lillehatten 170
5148 Fyllingsdalen
15.09.2014.
Bergen Kommune
Etat for Byggesak og private planer
V/Kjell Rutledal
Vedr. saksnr. 201111561, Mindeveien 19 og 201111562, Mindeveien 21.
Viser til kommentar til klage av 08.08.14. på disse tiltak som fikk avslag på søknad 06.07.11.
De to tiltakene har i dag 3 boenheter med det uteareal som er på hver av tomtene. Vi søker om en mindre 1-roms
leilighet på hver av tiltakene. De 4 leilighetene vil da disponere det uteareal de 3 nåværende leilighetene har. Pr. i
dag har leilighetene i 2.etg. et privat uteareal på altan på 3 m2.
Krav til uteoppholdareal på hver av tiltakene er da 4 x 6+25 = 124 – 3 =121m2.
Etter de utfyllende retningslinjene forstår vi det slik at 50% av fellesarealet kan dekkes av nærliggende offentlige
parker eller lignende. Mindeveien 19 og 21 har kort avstand til Leaparken og Solheimsvannet med gode
rekreasjonsområder.
Vi har da vist at det er et uteoppholdsareal på min. 71 m2 på hver av tiltakene på vedlagte kart som ikke er
støybelastet og har mindre stigning enn 1:3 (22 grader) er avmerket med grønn farge. Legger også ved et bilde som
viser helningen.
Begge de to tiltakene har veldig gode solforhold morgen-formiddag og tidlig ettermiddag. Det er ikke kveldsol på
uteoppholdsarealet pga. Løvstakken mot vest. Det er minst 50 % av det viste uteoppholdsareal som har som kl. 15
ved jevndøgn.
Støy og støyprosjektering.
Viser til din henvisning til TEK § 5-4 og PBL § 11-6
Jeg finner desverre ikke § 5-4 i TEK 07 http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-22-33.
Etter Vår og Arkitektkontoret Eik’s vurdering vil vi kunne tilfredsstille kravet på mellom 55-65 dB, etter krav i punkt 15 i
Kommuneplans bestemmelser. Det er ikke utført støymålinger eller beregninger i forbindelse med ramme søknad.
Men vegvesenet har tidligere hatt vurdering iforhold til støy i nabolaget, og vår eiendom ble ikke betegnet som noe
problem med støy som krevde ytterlige tiltak.
Uten henvisning til noen for øvrig, men byggene er også eksisterende bygg fra 1928, der det alltid har vært beboelse.
Når vi når får godkjent loftet som egen enhet og ikke som en del av 2 etasje vil vi ikke ikke endre på støy eller
uteareal. Vil også anta at i fremtiden vil støynivået gå ned som en del av endring av trafikk bilde langs
Minde/Fjøsanger.
Som du er kjent med har vårt utgangspunkt og etter muntlig informasjon fra Byggesak antatt vår søknad må kunne
sammelignes med et tilsvarende/identisk tiltak for naboeiendom, ref sak 200714765 som ligger, langs Fjøsangerveien,
i Fjøsangerveien 97B som det ble gitt tillatelse til.
Vi ønsker med at med denne ytterlige informasjonen skal kunne behandle vår klage og gi oss en rammesøknad slik at
vi kan komme i gang med detaljprosjektering.
Nøl ikke med å ta kontakt vist vi kan bidra med informasjon for at denne skal skal kunne få et positiv utfall.
Mvh
Tiltakshaver JME AS
v/ Jørn-Magnus Emblem, mob 95166907