RÅDGIVNINGSKONTRAKTENE - Tekniske Foreningers Servicekontor

www.tfsk.no
Jus &
Kontraktsrett
PÅMELDINGSFRIST: 17. mars 2015
RÅDGIVNINGSKONTRAKTENE
NS 8401 • NS 8402 • NS 8403
I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i
samtlige oppdragstyper:
• kontraktsstruktur
• prosjekt og ytelsesbeskrivelse
• bestemmelser om vederlag
• endringer
• rådgivningsfeil
Hvis ønskelig kan TFS på vegne av Advokatforeningens medlemmer,
sende inn kursdokumentasjon og deltakerliste for godkjenning av kurstimer.
Medarrangører:
14. - 15. april 2015
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo
Jus &
Kontraktsrett
Foreleser:
OMTALE
Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet
gruppe. Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som
oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet.
Professor dr juris
Lasse Simonsen
Lasse Simonsen er professor ved
Det juridiske fakultet i Oslo og leder for
boligtvistnemda. Han ble i sin tid
stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin
doktorgrad i 1997 med avhandlingen
«Prekontraktuelt ansvar», hvor blant
annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen
begynte på universitetet var han i flere
år direktør for juridisk avdeling ved
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
(nå Statsbygg). I denne perioden sto
han sentralt under fremforhandlingene
og utarbeidelsen av en rekke norske
standarder, blant annet NS 3430 og
NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte
Lasse Simonsen noen år som advokat,
og var dommerfullmektig i to år.
Han vil kunne utarbeide de overordnede planer for prosjektet, gjennomføre
nærmere utredning av behov, programmere og prosjektere. Rådgiveren vil kunne
bli engasjert til å lede hele eller deler av prosjektet og til å kontrollere andres
utførelse. Han vil kunne være rådgiver for prosjekteier, byggherre og entreprenører
samt være underrådgiver for andre rådgivere.
I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige
oppdragstyper; kontraktsstruktur, prosjekt og ytelsesbeskrivelse, bestemmelser
om vederlag, endringer, rådgivningsfeil og forsinkelser samt avbestilling. Kurset
baseres i hovedsak på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag vil også bli benyttet under enkelte temaer.
Begge foredragsholderne vil delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en
undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt
tema som tas opp vil bli forklart av foredragsholderne, deretter vil praktiske
eksempler og oppgaver bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene
virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og ytringer fra publikum.
Målgruppe
Målgruppen for kurset er prosjekteiere og byggherrer, entreprenører samt
arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjekt- og byggeledere og andre rådgivere
innenfor bygg- og anleggssektoren.
Advokat
Arne Scott
Arne Scott er advokat i Pacta advokatfirma AS. Han har vært partner i
advokatfirma Kluge, medlem av
ledergruppen i utbyggingsprosjektet
for Telenors nybygg på Fornebu, leder
av juridisk avdeling i Statsbygg og
advokatfullmektig i advokatfirma
BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og
Norsk bygge- og anleggskontrakt;
NS 8405. Scott har bred og omfattende
erfaring fra foredragsvirksomhet.
ØVRIGE KURS VÅREN 2015
Kontraktsjus for Ingeniører Offentlige anskaffelser For flere kurs se: www.tfsk.no - Kursoversikten
5. - 6. mai
19. - 20. mai
PROGRAM
Tirsdag 14. april
Onsdag 15. april
09.00 Kursstart
09.00 Kursstart
(1) Organisering av de ulike typer
rådgiveroppdrag
(5) Endring
(6) Rådgivningsfeil
(7) Fremdrift og forsinkelser
(8) Faseinndelte oppdrag vs. avbestilling
- Utredning og planlegging, fullprosjektering,
prosjektering for totalentreprise, oppfølgning,
ledelse og kontroll.
- Kontraktsmodellene –
de ulike måtene å organisere rådgiverytelsen:
oppdrag og innleie, totalrådgivningog delte
kontrakter, gruppeavtaler og internavtaler
(2) Rådgiverens ytelse
- Vederlagsformatet og risikofordelingen:
Oppdragsbeskrivelsens betydning i
fastprisoppdrag og ved regningsarbeid
- De sentrale parametrene:
Prosjektet og rammebetingelsene, produktene
som skal leveres og prosessen som rådgiveren
skal gjennomføre for å frembringe produktene
(3) Rådgiverens rettigheter til
prosjektmateriale m.v.
-Oppdragsgiverens rett til å bruke
prosjektmaterialet
- Nye oppdrag i det samme prosjektet
- Endringer av eksisterende bygg og anlegg
- Utfordringer ved digital prosjektering
(4) Vederlag
- Nærmere om de ulike vederlagstypene –
når foreligger en fast pris
- Regulering av prisene
- Utgiftsdekning
- Reglene for regningsarbeid
- Betaling og faktureringsplan
- Sluttfaktura og sluttoppgjør
16.30 Slutt for dagen
- Oppdragsgiverens rett til å kreve endring
- Rådgiverens rett til å utføre endringer
- Endringssystemet med varslingsregler
- Justering av honorar for endring
- Når foreligger rådgivningsfeil
- Oppdragsgivers sanksjoner; retting, erstatning
og prisavslag
- Reklamasjonsplikt
- Direktekrav mot rådgivere
- Særlige problemstillinger: overskridelse av
kostnadsramme, forhold til offentlig
myndighet m.v.
- Fremdriftsplan og leveranseplaner
- Endring av fremdrift – fristforlengelse og forsering
- Forsinkelser – erstatning og dagmulkt
- Opsjoner: Partenes rettigheter,
krav til kontraktsutforming, forhold til regelverk
for offentlig anskaffelser
- Avbestilling: Oppdragsgivers rett til avbestilling
og oppgjørsreglene
16.00 Kursavslutning
P ra k t i s k e o ppl y s n i n ger
Kursnr: 1520104
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
Tid: 14. - 15. april 2015
Avgiften inkluderer kursmateriell, ekskl. lunsjer og opphold.
For samtlige deltakere kommer det i tillegg konferansepakker, for
lunsj og bevertning, à kr 540,- pr dag (ekskl mva).
Sted: Clarion Hotel Royal Christiania
Hotell:
Biskop Gunnerusgt. 3
Påmeldingsfrist:
Tirsdag 17. mars 2015
Bestilles av den enkelte TFS har avtale med
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo
Rom/Frokost kr. 1495,Vennligst oppgi kode: 1036R489289 v/best. på tlf. nr. 23 10 80 00
Kurskomité:
Professor dr juris Lasse Simonsen, UiO
Advokat Arne Scott, Pacta advokatfirma AS
Advokat Tore Frellumstad, RIF- Rådgivende Ingeniørers Forening
Seniorrådgiver Harald Eriksen, Arkitektbedriftene
Daglig leder Johan O. Asmundvaag,
Tekniske Foreningers Servicekontor AS
Administrasjon:
PÅMELDING/AVBESTILLING:
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no- kursoversikt
eller benytt gjerne vår telefaks på nr. 67 52 60 11
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Anne Line Rosenlund
Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS)
Tlf. 67 52 60 12
Kun skriftlig avbestilling godtas.
Deltakeravgift:
TEKNISK ARRANGØR:
Kr. 8.100,- (ekskl. mva) for medlemmer av
Norges Bygg- og Eiendomsforening NBEF,
Rådgivende Ingeniørers Forening og Arkitektbedriftene
Kr. 9.100,- (ekskl. mva) for øvrige
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS (TFS)
Postboks 73, 1325 Lysaker
TELEFON 67 52 60 10
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER
1520104 Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402 - NS 8403
Navn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stilling/Funksjon:.................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Evt. bestillingsnr./PO-nr...................................................................................................................................................................................................................................................
Postadresse:.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer og sted:.......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................Telefon:............................................................................................................
Medlemsskap NBEF  ja  nei • medlemsskap RIF  ja  nei • medlemsskap Arkitektbedriftene  ja  nei
Dato og underskrift:...........................................................................................................................................................................................................................................................
Allkopi, www.allkopi.no
Hotell bestilles av den enkelte (se praktiske opplysninger)