13.05.15 - Flakstad og Moskenes kirkelige fellesråd

Protokoll fra Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd/valgstyre den 13.05.15
DEN NORSKE KIRKE
Moskenes menighetsråd
med fellesrådsfunksjon
PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED
FELLESFUNKSJON ONSDAG 13.05 2015 kl. 13:00 – 15:35
Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Oddbjørg Møller, Nora Larsen, Åshild Bakken, Laila Jusnes
Kristiansen, Sigrunn Ganga Larsen, Merethe Hanssen, Lillian Rasmussen
Sokneprest Trond Gran
Meldt forfall:, Mildrid Olsen, Mona Paulsen
Referent: Anne-Britt Hagen Lunde (Kirkeverge)
Saksliste
FR sak 11/15 – Godkjenning av innkalling og saksliste
FR sak 12/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 23.03.215 og underskrift
FR sak 13/15 – Post, referater og orienteringssaker
FR sak 14/15 – Høringsuttalelse: Veivalg for fremtidig kirkeordning
FR sak 15/15 – Eventuelt
MR sak 05/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 29.04.2015 og underskrift
MR sak 06/15 – Misjonsavtale – Normisjon
MR sak 07/15 – 50 års konfirmantjubileet 2015
Menighetsrådsvalg 2015:
Sak 4: VALGLISTE menighetsrådsvalg 2015
Saker til behandling:
Fellesrådssaker:
FR sak 11/15- Godkjenning av innkalling og saksliste
FORSLAG TIL VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
FR sak 12/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 23.03.2015 og underskrift
FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 23.03.15 godkjennes og underskrives
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
1
Protokoll fra Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd/valgstyre den 13.05.15
FR sak 13/15 - Post, referater og orienteringssaker
1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Utbetaling av statstilskudd for 2015 til særskilte
stillinger innen diakoni og undervisning 1.halvår
2. Elijazz 2015: konserter i Reine kirke den 30.04 og 02.05.15
3. Cellolyd i Lofoten: konsert i Reine kirke den 07.08.15
4. Avtale mellom Moskenes menighet og TONO
5. Amateha: søknad om offer
6. Årsmøte i Moskenes menighet den 26.april 2015, Reine kirke
7. KA har fått ny nettside
VEDTAK: De refererte saker tas til etterretning, med følgende merknad til pkt. 4; Det
tas kontakt med Elijazz 2015 om hvordan de har beregnet grunnlaget for leie av kirka
med billettinntekter.
FR sak 14/15 – Høringsuttalelse: Veivalg fir fremtidig kirkeordning
FORSLAG TIL VEDTAK:
Moskenes kirkelige fellesråd vedtar forslag til høringsuttalelse
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med endringer i pkt. 1, 3, 4, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24 og 25
FR sak 15/15 – Eventuelt
Ordfører Lillian Rasmussen har fått en del henvendelser vedr. plasseringen av bautaen
på Reine kirkegård.
Anne Jorid Gjertsen orienterte om at bautanen vil bli flyttet opp til urnefeltet (nær
Sverdsrups familiens gravsted) i løpet av sommeren.
Menighetsrådssaker:
MR sak 05/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 29.04.2015 og underskrift
FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 29.04.15 godkjennes og underskrives
VEDTAK: Godkjenning av protokoll fra møtet utsettes til neste møte, siden protokollen
ikke er utsendt til medlemmene.
2
Protokoll fra Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd/valgstyre den 13.05.15
MR sak 06/15 – Misjonsavtale – Normisjon
FORSALG TIL VEDTAK:
Moskenes menighetsråd velger å støtte prosjekt nr 114.97.872 Barnehjemmet i
Merdekan, Baku.
VEDTAK: Moskenes menighetsråd ønsker å avslutte samarbeidet med Normisjonen.
Menighetsrådet ønsker å få en oversikt over organisasjoner som det kan vurderes å
inngå avtale med.
Kirkevergen legger fram en oversikt over prosjekter og organisasjoner som kan
vurderers.
MR sak 07/15 – 50 års konfirmantjubileet 2015
VEDTAK: Kirkevergen innheter tilbud på buffet m/velkomst for en samling for
jubilantene lørdag 8.augsut 2015 fra spisestedene i Moskenes.
Etter gudstjenesten søndag 9.august i Moskenes kirke blir det kirkekaffe på
Fiskarheimen, Sørvågen. Nora Larsen tar kontakt med Fiskarheimen.
Menighetsrådsvalget 2015:
Sak 4: VALGLISTE menighetsrådsvalg 2015
VEDTAK: Valgstyret vedtar følgende kandidatliste til menighetsrådsvalget 2015:
1 .Ingjerd Martinsen Tind, Sørvågen f. 1956, 2. Thore Hanssen, Sørvågen f. 1957
3. Kjellaug Flakstad Bunes, Reine f. 1952, 4. Veronica Olsen, Reine f. 1981
5. Vibeke Holm, Sørvågen f. 1978, 6. Kjell Myrslett, Reine f. 1970
7. Inger Lise Bjørnsen, Sørvågen f. 1943, 8. Anne Brit Schiøtz,, Sørvågen f. 1954
9. Brith Walker, Sørvågen f. 1956, 10.. Ganga Larsen, Sørvågen f. 1978
11. Merethe B Hansen, Sørvågen f. 1961, 12. Bjørn Olav Laksosnes, Sørvågen f. 1981
13. Linda Sørensen, Sørvågen f. 1970, 14. Marit Ingebrigtsen, Sørvågen f. 1953
15. Brit Arntsen, Sørvågen f.1950, 16. Kirsti Vian Sverdrup, Reinef.1960
Det sendes ut et takkebrev til samtlige kandidater med et inforskjema der kandidaten
kan sette opp en prioritet på hvilke oppgaver han/hun vil arbeide med i menighetsrådet.
3