Nordiskt seminarium: Urbana linbanor i praktiken

 Nordiskt seminarium: Urbana linbanor i praktiken
Göteborg den 17 mars 2016 Bild: Göteborgs Stad
Linbanor kan vara ett kostnadseffektivt och kapacitetsstarkt komplement för
kollektivtrafiken i städer, särskilt när det finns barriärer som försvårar för väg- eller
spårtrafik. Internationellt byggs allt fler linbanesystem i städer och i Sverige
undersöks linbanelösningar i både Göteborg och Sollentuna.
På det andra nordiska seminariet om urbana linbanor får du tillfälle att få en
fördjupad inblick i temat, med föredrag från europeiska experter och från städer som
har, håller på eller planerar att bygga en linbana.
Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av linbanor i städer, men särskilt till
(trafik)politiker, stads- och trafikplanerare eller kollektivtrafikansvarig.
Seminariet är uppdelat i två delar och du anmäler dig till en del eller hela dagen.
Del ETT (9:00-12:30) ger en bred överblick över tekniken och möjligheterna med
urbana linbanor, samt visar exempel och belyser de pågående satsningarna i Sverige.
Del TVÅ (13:30-16:00) går djupare in på tekniken, utformnings- och
upphandlingsfrågor och riktar sig primärt till planerare och kollektivtrafikansvariga.
Datum: 17 mars 2016
Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg
Kastellgatan 1
413 07 Göteborg
+ 46 (0)31 80 80 50
Programpunkter (preliminärt) Del 1:
• Urbana linbanor i världen – en överblick, introduktion till tekniken
• Frankrikes första urbana linbana – Brest presenterar sitt pågående projekt
• Linbanor öppnar nya möjligheter i stadsplaneringen
• Linbaneplaner i Göteborg – vad, hur och varför
Tid: 9:00-12:30
Del 2:
• Teknikjämförelser – skillnader mellan olika linbanelösningar, när är vilken
teknik lämpad?
• Linbanestationer – hur kan de integreras i staden, utformningskrav
• Linbanor som integrerad del av kollektivtrafiken – praktiska och juridiska
utmaningar
• Upphandling av linbanor – internationella erfarenheter
Tid: 13:30-16:00
Moderator: Michael Koucky, Koucky & Partners
Registrering Anmäl dig senast 29 februari 2016 genom att maila nedanstående uppgifter till:
[email protected]
Namn
Organisation/titel
Telefonnummer/e-post
Fakturaadress
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till kollega inom samma
organisation.
Kostnad per person:
(moms tillkommer)
Del 1: 2 500 SEK
Del 2: 2 500 SEK
Del 1 & 2: 4 000 SEK
Lunch och fika ingår.
Kastellgatan 1
413 07 Göteborg
+ 46 (0)31 80 80 50