"הרבחה"( מ"עב ) 1988 דור אלון אנרגיה בישראל )

‫דור אלון אנרגיה בישראל (‪ )1988‬בע"מ ("החברה")‬
‫‪ 15‬בספטמבר ‪2016‬‬
‫לכבוד‬
‫רשות ניירות ערך‬
‫לכבוד‬
‫הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ‬
‫באמצעות המגנ"א‬
‫באמצעות המגנ"א‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬דוח מיידי – החלטה של רשות מקרקעי ישראל‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 1.12.3‬ל דוח התקופתי של החברה לשנת ‪ ,2015‬אשר פורסם ביום ‪ 16‬במרץ ‪,2016‬‬
‫מס' אסמכתא‪ ,2016-01-008238 :‬המובא בדוח זה בדרך של הפנייה ‪ ,‬בדבר השגות שהוגשו לוועדת ההשגות‬
‫של רשות מקרקעי ישראל (להלן‪ " :‬רמ"י")‪ ,‬על ידי רמ"י ועל ידי חברה משותפת (להלן‪" :‬החברה‬
‫המשותפת")‪ ,‬על שומת דמי ההיוון הנדרשים על ידי רמ"י בגין מקרקעין הגובלים בדרום אזור התעשייה‬
‫של הרצליה פיתוח‪ ,‬לגביהם אושרה תב"ע המאפשרת בניית כ ‪ 70 -‬אלף מ"ר (עיקריים ושירות) לתעסוקה‬
‫ומסחר (להלן‪" :‬המקרקעין ")‪ ,‬החברה מודיעה כי התקבלה אצלה החלטה של ועדת ההשגות של רמ"י לפיה‬
‫דמי ההיוון בגין רכישת הזכויות במקרקעין (ככל שהחברה המשותפת תחליט לבצע את העסקה) הינם‬
‫בגובה של כ ‪ 208 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫החברה המשותפת לומדת את החלטת ועדת ההשגות ואת השלכותיה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל (‪ )1988‬בע"מ‬
‫באמצעות מר עודד בלום‪ ,‬מנכ"ל‬