Eskelund Mose

Screening af vådområdeprojekt ved Eskelund Mose – Lillebælt
Emne
Beskrivelse / data
Bemærkning
ID nr. fælles nummereringssystem
for kommuneprojekter
Projekt nr.
Projekt navn
Vådområdeprojekt ved Eskelund Mose i Nordfyn Kommune
Formål
Som led i vådområdeaftalen mellem KL og regeringen 2016 skal der
etableres ca. 2500 ha vådområder på Fyn. Indeværende ideskitse
skal afgrænse et muligt projektområde ved Eskelund Mose i
Nordfyn Kommune.
Kort beskrivelse af formål
Formålet med vådområderne er at begrænse
kvælstoftilstrømningen til de kystnære havområder svarende til at
vådområderne skal fjern 90 kg N/ha/år. Samtidig må vådområderne
ikke medfører en negativ merudledning af fosfor til vandmiljøet.
Størrelse / omfang
Ca. 19 ha, jf. kortet nedenfor.
Areal i (ha), vandløbslængde (m)
Placering / lokalitet
Projektområdet er beliggende i oplandet nord for Eskelund Mose
mellem Maderup og Sønder Esterbølle. Projektet vedrører, hvad der
forventes at være et mindre rørlagt vandløb som har afløb mod syd
gennem et moseområde til vandløbet ”afløb fra Maderup Mose”.
f.eks. koordinater, kortudsnit,
billede, GIS
Beskrivelse og
projektskitse
I lavbundsområdet nordøst for Eskelund Mose er der flere lokale
lavninger. Det rørlagte vandløb foreslås omlagt og genåbnet
gennem disse lokale lavninger således, at der dannes to mindre
søer. Der vil således kunne dannes en mindre sø på ca. 0,7 ha i kote
33,0 m DVR90 i den sydøstlige del af projektområdet. Vest herfor
kan dannes endnu en sø ligeledes i kote 33,0 m DVR90 med et areal
på ca. 2 ha.
Generel beskrivelse af projekt,
synlighed og sammenhæng med
andre projekter, miljøeffekt,
forbedring af naturtilstand,
synlighed, rekreative muligheder
Ved genåbning af det rørlagte vandløb foreslås videre, at det lægges
terrænnært således at der bliver mulighed for periodisk
oversvømmelse af de vandløbsnærearealer ved store
afstrømninger. Desuden vil der sandsynligvis være mulighed for
overrisling af dele af projektområdet med drænvand fra
naboarealerne. Udbredelsen af disse direkte oplande skal beskrives
nærmere i den tekniske forundersøgelse.
Projektarealet består i dag primært af dyrkede landbrugsarealer.
Side 1 af 5
Mod syd grænser området op til Eskelund Mose som er et
naturareal.
Ved en teknisk forundersøgelse bør det kortlægges detaljeret, om
projektet vil medføre utilsigtede oversvømmelser, og om der skal
gennemføres afværgeforanstaltninger, herunder eventuel
påvirkning af tekniske anlæg i området (ledninger, bygninger,
vejanlæg mv.).
Kvælstoffjernelse
Gennemførelsen af projektet forventes at ville medføre en årlig
reduktion i kvælstofafstrømningen til Lillebælt på 3.196 kg N
svarende til 168 kg N/ha.
Estimeret / anslået
fjernelsesrate kg N/ha/år og total N
reduktion i ton/år
Kvælstoffjernelsen i projektområdet er beregnet ud fra de
beregningsmetoder, der fra Miljøministeriets side er opstillet i
forbindelse med den kommunale vådområdeordning fra 2010 og
frem. Beregningen er udført i Naturstyrelsens regneark (jf.
www.vandprojekter.dk)og som er vedlagt indeværende screening.
I indeværende screening er der alene gennemført en
overslagsmæssig oplands- og projektområdeanalyse.
Nøgletal:
- Den årlige nettonedbør er anslået til 212 mm, jf. DMI’s
klimagrid (Den gennemsnitlige årlige nedbør er i dette område
639 mm, men øges til ca. 773 mm som følge af
nedbørkorrektion. Den årlige potentielle fordampning er 561
mm, hvorefter det årlige gennemsnitlige nedbøroverskud kan
opgøres til 212 mm.).
- Det samlede opland til projektområdet er ca. 370 ha. Af dette
vurderes ca. 70 ha at være direkte opland, mens 300 ha
udgøres af et vandløbsopland. Arealanvendelsen i det direkte
opland vurderes at være dyrkede arealer (100 %), mens det i
vandløbsoplandet ligeledes primært er dyrkede arealer (95 %).
I det direkte opland er jordbunden leret (100 %), mens
jordbunden i vandløbsoplandet til dels er sandet (45 %).
- Projektområdet består primært af agerjord (95 %) og i mindre
grad natur (5 %).
- De projekterede søer med et areal på 2,7 ha forventes at få
vanddybder på indtil 0,8 m, men hovedsagelig mellem 0 og 0,5
m. Det svarer til et forventeligt samlet søvolumen på ca. 12.000
3
m og en opholdstid på ca. 7 dage.
Grundlaget for fastsættelsen af omsætningsniveauet er beskrevet i
det følgende:
Ad. 1. Afstrømningen fra vandløbsoplandet (300 ha) føres som
udgangspunkt til direkte udløb i først den sydøstlige sø og dernæst i
den vestlige sø. Kvælstofomsætningen i søerne kan herefter
beregnes til 954 kg N/år.
Ad 2. Det forudsættes videres, at drænvand fra det direkte opland
(70 ha) kan føres til overrisling på våde enge rundt om søerne og
langs det genåbnede vandløb. Det skønnes, at overrisling kan ske på
3 ha, hvilket vil medføre en kvælstofomsætning på 965 kg N/år.
Ad 3. Såfremt det genåbnede vandløb etableres terrænnært vil der
ved store afstrømninger kunne ske oversvømmelse af de
vandløbsnære arealer. Det skønnes, at dette vil kunne ske i en 25 m
bred zone på begge sider af vandløbet over en strækning på 700 m.
Samtidig forudsættes, at kvælstofkoncentrationen er højere end 5
mg N/l. Herefter vil oversvømmelse med vandløbsvand medfører en
Side 2 af 5
kvælstoffjernelse på 420 kg N/år.
Ad. 4. Ekstensivering af projektarealerne, dvs. ophør med
gødskning, bidrager til kvælstofomsætningen, hvor der via
erfaringstal fra tidligere vådområdeindsatser forventes en årlig
reduktion på 50 kg-N /ha for agerjord, 8 kg-N for vedvarende
græsarealer og 3 kg-N for naturarealer. Efter projektrealiseringen vil
der fortsat ske en N-udvaskning fra projektarealerne, her sat til 2,5
kg-N/ha/år. Ekstensivering af projektarealerne medfører således en
kvælstofreduktion på 858 kg N /år.
Fosforbalance
I henhold til BEK nr. 109 af 30. januar 2015, Bekendtgørelse om
kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter, § 3.
afsnit 3, stk. 5. skal Naturstyrelsen ved en vurdering af
ansøgningerne lægge vægt på at ”Projektets effekt i forhold til
fosforudledning indgår i vurderingen af ansøgningen. En forøget
fosforudledning må ikke have en negativ effekt”. Vurderingen skal
følge vejledningen ”Kvantificering af fosfortab fra N og P
vådområder” fra DCE (26. juni 2014).
Estimeret / anslået
fjernelsesrate kg P/ha/år og total P
reduktion i ton/år
Der kan for nuværende ikke foretages en vurdering af vådområdets
potentielle fosfortilbageholdelse eller eventuelle frigivelse. En
bestemmelse af dette vil kræve en nærmere
jordbundsundersøgelse.
I henhold til retningslinjerne i DCE’s vejledning (2014) skal der
etableres 13 prøvefelter i projektområdet til bestemmelse af
fosforbalancen.
Vådområdet vurderes dog på længere sigt at kunne tilbageholde
fosfor henset til:
1. at partikulært bundet fosfor vil kunne sedimentere i vådområdet.
2. at kontinuerlig tilførsel af friskt vand med ilt og nitrat vil betyde,
at eventuelt mobiliseret fosfor i de vandmættede jorde
sandsynligvis vil blive bundet i jordoverfladen / søbunden, hvorved
frigivelse af fosfor til overfladevandet undgås (redoxrækkefølge).
Ved redaktionen af indeværende screening er der ikke opstillet
nogen afskæringsværdi for fosforudledningen til den aktuelle
recipient (Lillebælt). Det må imidlertid forventes, at Naturstyrelsen
opstiller en sådan værdi.
Effekter
Biologiske
I projektområdet vil der blive dannet to permanente søer med
tilstødende arealer bestående af sump samt våde og tørre enge.
Der vil her over tid indfinde sig et plantesamfund som er tilknyttet
vådområder.
Beskriv de forventede effekter for
de forskellige elementer
Egnede områder kan med fordel anvendes til afgræsning i
fremtiden, hvorved den botaniske artsdiversitet vil kunne øges i
området.
Projektet vil medføre ekstensivering af arealer, der i dag er
landbrugsjord. Projektet vil dermed bidrage til at øge den biologiske
mangfoldighed.
Projektet forventes at have en positiv effekt på områdets
artsdiversitet specielt i forhold til fugle, der erfaringsmæssigt
responderer hurtigt på de fugtigere forhold.
Side 3 af 5
Det rørlagte vandløb i indeværende projektet er ikke miljømålsat i
vandplanen.
Fysiske/infrastruktur
Der er i indeværende screening ikke foretaget en kortlægning af
tekniske anlæg i området herunder ledningsanlæg, hvorfor en
påvirkning af disse ikke kan klarlægges.
Kvælstof
projektet forventes at ville medføre en årlig reduktion i
kvælstofafstrømningen til Lillebælt på 3.196 kg N svarende til 168 kg
N/ha.
Fosfor
Skal undersøges nærmere.
Okker
Projektet er ikke beliggende i et okkerpotentielt område.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke kendskab til jordforureninger i projektområdet.
Der er i oplandet til projektområdet beliggende mindre byer og
spredt bebyggelse, hvorfor en eventuel tilledning af spildevand fra
disse ikke kan udelukkes.
Rekreative værdier
Projektområdet kan få rekreativ betydning for mindre bysamfund
rundt om projektområdet.
Evt. summerede effekter ved andre
projekter, angiv projektnumre
Synergieffekt
Økonomi
Det er meget vanskeligt på nuværende tidspunkt at fastsætte et
budget for projektet. Foreløbigt kan det ved realisering af hele
projektet anslås til (ekskl. moms):
Estimerede omkostninger i Mio. kr.
og omkostningseffekt kr./kg N.
- Rådgivning: Teknisk forundersøgelse, ekskl. fosforanalyser:
65.000 kr.
- Rådgivning: Teknisk forundersøgelse – fosforanalyse: 28.000 kr.
- Samlet udgift til teknisk forundersøgelse: 93.000 kr.
- Rådgivning: ejendomsmæssig forundersøgelse; opstart 10.000
kr.+ 1.700 pr. lodsejer. I dette tilfælde skønnes den
ejendomsmæssige forundersøgelse at koste 18.000 kr.
- Rådgivning – detailprojektering, udbud og tilsyn: 75.000 kr.
Anlægsudgifter
- Etablering af arbejdsplads:
25.000 kr.
- Sløjfning og omlægning af dræn:
75.000 kr.
- Omlægning af 700 m vandløb:
300.000 kr.
- Øvrige jordarbejder (fx fordelerrender):
50.000 kr.
- Uforudsete udgifter (indbygges i ovenstående poster ved
ansøgning) svarende til 20 %:
90.000 kr.
Anlægsomkostninger i alt:
540.000 kr.
Kompensation til lodsejere.
Det forudsættes, at der er tale om køb / salg model.
- 18 ha agerjord: førværdi vurderes til: 130.000 kr./ha.
Side 4 af 5
- 1 ha natur: før værdi vurderes til 30.000 kr. / ha.
- Samlet førværdi: 2.370.000 kr.
Denne værdi skal indgå i bruttoomkostningen i VOP’en.
Efterværdien anslås til gennemsnitligt at være 20.000 kr./ha
Samlet efterværdi: 380.000 kr.
Samlet værditab: 1.990.000 kr.
Denne værdi indgår i nettoomkostningen i VOP’en.
Hertil kommer eventuelle omkostninger til jordfordeling, men disse
udgifter er ikke vurderet i indeværende notat. Ligeledes er udgifter
til kommunens personale i forbindelse med facilitering af projektet
ikke indregnet.
Den samlede projektudgift udgør herefter ca. 2.716.000 kr.
Omkostningseffektivitet:
På grundlag af ovenstående vurderes omkostningseffektiviteten til
850 kr./kg N.
Type virkemiddel
Statens vådområdeordning 2016.
Andre virkemidler
Ikke vurderet
Antal
lodsejere/holdning til
projektet
Ikke vurderet
Aktører
Nordfyns Kommune
Lokal / fælles projekt,
samarbejdende kommuner
Prioritet
Kommunen skal vurdere dette i forhold til andre projekter i VOP for
Lillebælt Fyn.
Kvalitet af data
Der er tale om et nyt projekt med lille datagrundlag. Forventede
effekter er derfor meget usikre, ligesom lodsejertilslutning ikke er
kendt.
Aktørernes prioritering mht.
gennemførlighed, målopfyldelse,
effekt mv.2)
Angiv om data er beregnet,
beregningsmetode, kilde til metode
eller anslået herunder usikkerhed.
Beregningen af kvælstoftilførslen er rimelig valid, idet den er
foretaget ud fra de metoder, som staten har anvist under Grøn
Vækst vådområdeordningen. Kvælstofomsætningen er mere
usikker, idet den i sidste ende vil afhænge af konkrete
afvandingsforhold og projektets øvrige indhold.
1)
2)
Faglig udredningsarbejde om virkemidler i forhold til implementering af vandrammedirektivet – juni 2007. Finansministeriet mv.
Prioritering 1: umiddelbart gennemførlig
Prioritering 2: Anbefalet af aktører og forventet gennemførlig, men kræver yderligere undersøgelser og afklaring;
Prioritering 3: Nyt skitseprojekt som der kan inddrages hvis yderligere tiltag kræves for målopfyldelse
Side 5 af 5