Klinte Strand

Screening af vådområdeprojekt ved Klinte Strand – Odense Fjord
og Nærå Strand
Emne
Beskrivelse / data
Bemærkning
ID nr. fælles nummereringssystem
for kommuneprojekter
Projekt nr.
Projekt navn
Vådområdeprojekt ved Klinte Strand i Nordfyn Kommune
Formål
Som led i vådområdeaftalen mellem KL og regeringen 2016 skal der
etableres ca. 2500 ha vådområder på Fyn. Indeværende ideskitse
skal afgrænse et muligt projektområde ved Krogsbølleinddæmningen vest for Kørupvej i Nordfyn Kommune.
Kort beskrivelse af formål
Formålet med vådområderne er at begrænse
kvælstoftilstrømningen til de kystnære havområder svarende til at
vådområderne skal fjern 90 kg N/ha/år. Samtidig må vådområderne
ikke medfører en negativ merudledning af fosfor til vandmiljøet.
Størrelse / omfang
Ca. 170,5 ha, jf. kortet nedenfor.
Areal i (ha), vandløbslængde (m)
Placering / lokalitet
Projektområdet er beliggende mellem Klinte, Vesterby, Holmene og
Nørre Nærå på Nordfyn. Projektet vedrører drænkanalen Byrenden,
samt vandløbene Ringe Å, Ellebækken og Onde Bæk.
f.eks. koordinater, kortudsnit,
billede, GIS
Beskrivelse og
projektskitse
Projektområdet er beliggende i en afsnøret fjordarm, som i dag er
et pumpelag der afvandes via Byrenden. Onde Bær, Ellebækken og
Ringe Å er inddiget og fungere som afskærende vandløb der
begrænser områdets udbredelse.
Generel beskrivelse af projekt,
synlighed og sammenhæng med
andre projekter, miljøeffekt,
forbedring af naturtilstand,
synlighed, rekreative muligheder
Projektarealet består i dag primært af intensivt dyrkede
landbrugsarealer.
Projektområdet er beliggende under kote 0 m DVR90 (ca. kote -1 m)
og afgrænset i nord af en kraftig terrænstigning og i vest, syd og øst
og de inddæmmede vandløb.
Det forventes, at der kan etableres et vådområde på lokaliteten i
form af en lavvandet sø med tilstødende sump- og engområder på
specielt nord siden. De inddæmmede vandløb vil fortsat være
afskærende for området udbredelse. Søen foreslås etableret
omkring kote 0,25 m med et nyt gravitations udløbsbygværk med
fast udløbskote. Bygværket etableres med højvandslukke med
Side 1 af 6
udløb direkte til Nærå Strand.
Den nye sø skabes ved at afbryde afvandingskanalen Byrenden og
standse pumpeaktiviteten. Desuden afbrydes alle interne dræn i
projektområdet, mens dræn fra oplandet omlægges til overrisling
på arealer rundt om vandfladerne eller med direkte udløb i de nye
vandflader.
De nuværende diger ved vandløbene skal opretholdes og stedvist
udbygges. Det skal i den forbindelse undersøges om digerne skal
forstærkes når der skabes en vandflade på ydersiden af disse (ind
mod projektområdet). Herudover skal der etableres lange faste
overløbskanter i digerne, som sikre, at nærringsrigt vandløbsvand
kan føres ind i projektområdet i perioder med stor afstrømning.
Overfaldskanterne skal være så lange, at vanddybden henover
bliver så lav at fauna fra vandløbene, herunder smolt, ikke føres ind
i projektområdet. Ved overløbskanterne skal der udføres ekstra
sikring af digerne.
I forbindelse med projektet skal afvandingsforholdene fra området
umiddelbart vest og syd for projektområdet undersøge og
eventuelle afværge tiltag klarlægges, herunder eventuelt behov for
forstærkning af eksisterende dige.
Ved en teknisk forundersøgelse bør det kortlægges detaljeret, om
projektet vil medføre utilsigtede oversvømmelser, og om der skal
gennemføres afværgeforanstaltninger, herunder eventuel
påvirkning af tekniske anlæg i området (ledninger, bygninger,
vejanlæg mv.).
Kvælstoffjernelse
Gennemførelsen af projektet forventes at ville medføre en årlig
reduktion i kvælstofafstrømningen til Odense Fjord, Nærå Strand på
15.286 kg N svarende til 90 kg N/ha.
Estimeret / anslået
fjernelsesrate kg N/ha/år og total N
reduktion i ton/år
Kvælstoffjernelsen i projektområdet er beregnet ud fra de
beregningsmetoder, der fra Miljøministeriets side er opstillet i
forbindelse med den kommunale vådområdeordning fra 2010 og
frem. Beregningen er udført i Naturstyrelsens regneark (jf.
www.vandprojekter.dk)og som er vedlagt indeværende screening.
I indeværende screening er der alene gennemført en
overslagsmæssig oplands- og projektområdeanalyse.
Nøgletal:
- Den årlige nettonedbør er anslået til 212 mm, jf. DMI’s
klimagrid (Den gennemsnitlige årlige nedbør er i dette område
639 mm, men øges til ca. 773 mm som følge af
nedbørkorrektion. Den årlige potentielle fordampning er 561
mm, hvorefter det årlige gennemsnitlige nedbøroverskud kan
opgøres til 212 mm.).
- Oplandet til projektområdet udgøres af ca. 4.292 ha
vandløbsopland (ca. 75 % dyrket og 40 % sandjord) og 109 ha
direkte drænede oplande (ca. 75 % dyrket og 95 % sandjord).
- Projektområdet består primært af agerjord (76 %) samt
områder med brak (3 %), vedvarende græs (4 %) og natur (17
%).
- Den projektrede sø vil have et samlet areal på ca. 146 ha med
vanddybder op til 2 m. Søen får dermed et forventeligt
3
volumen på ca. 1.400.000 m og en opholdstid på ca. 0,5 år.
Grundlaget for fastsættelsen af omsætningsniveauet for kvælstof er
beskrevet i det følgende:
Side 2 af 6
Ad. 1. Der etableres overfaldskanter ved vandløbene (Onde Bæk,
Ellebækken og Ringe Å), som sikre en tilstrømning af vandløbsvand
på ca. 30 % af den samlede afstrømning fra oplandet. Andelen af
tilført vandløbsvand har stor betydning for projektområdets
kvælstofomsætning og omsætningen øges som følge af en større
tilførsel. Ved 30 % sker der en forventet kvælstofomsætning på
8.179 kg N/år.
Ad. 2. Oplandet nord for projektområdet (109 ha) regnes som et
direkte drænet opland, som kan føres til overrisling i
projektområdet med en forventet omsætningsgrad på 50 % af det
tilførte kvælstof fra oplandet svarende til 606 kg N/år.
Ad. 3. Ekstensivering af projektarealerne, dvs. ophør med
gødskning, bidrager til kvælstofomsætningen, hvor der via
erfaringstal fra tidligere vådområdeindsatser forventes en årlig
reduktion på 50 kg-N /ha for agerjord, 8 kg-N for vedvarende
græsarealer og 3 kg-N for naturarealer. Efter projektrealiseringen vil
der fortsat ske en N-udvaskning fra projektarealerne, her sat til 2,5
kg-N/ha/år. Som følge af ekstensivering fjernes 6.501 kg N/år.
Fosforbalance
I henhold til BEK nr. 109 af 30. januar 2015, Bekendtgørelse om
kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter, § 3.
afsnit 3, stk. 5. skal Naturstyrelsen ved en vurdering af
ansøgningerne lægge vægt på at ”Projektets effekt i forhold til
fosforudledning indgår i vurderingen af ansøgningen. En forøget
fosforudledning må ikke have en negativ effekt”. Vurderingen skal
følge vejledningen ”Kvantificering af fosfortab fra N og P
vådområder” fra DCE (26. juni 2014).
Estimeret / anslået
fjernelsesrate kg P/ha/år og total P
reduktion i ton/år
Der kan for nuværende ikke foretages en vurdering af vådområdets
potentielle fosfortilbageholdelse eller eventuelle frigivelse. En
bestemmelse af dette vil kræve en nærmere
jordbundsundersøgelse.
I henhold til retningslinjerne i DCE’s vejledning (2014) skal der
etableres 114 prøvefelter i projektområdet til bestemmelse af
fosforbalancen.
Vådområdet vurderes dog på længere sigt at kunne tilbageholde
fosfor henset til:
1. at partikulært bundet fosfor vil kunne sedimentere i vådområdet.
2. at kontinuerlig tilførsel af friskt vand med ilt og nitrat vil betyde,
at eventuelt mobiliseret fosfor i de vandmættede jorde
sandsynligvis vil blive bundet i jordoverfladen / søbunden, hvorved
frigivelse af fosfor til overfladevandet undgås (redoxrækkefølge).
Ved redaktionen af indeværende screening er der ikke opstillet
nogen afskæringsværdi for fosforudledningen til den aktuelle
recipient (Nærå Strand). Det må imidlertid forventes, at
Naturstyrelsen opstiller en sådan værdi.
Effekter
Biologiske
I projektområdet vil der blive dannet en permanent vandflade med
tilstødende arealer bestående af sump samt våde og tørre enge.
Der vil her over tid indfinde sig et plantesamfund som er tilknyttet
vådområder.
Beskriv de forventede effekter for
de forskellige elementer
Egnede områder i projektområdets nordlige del kan med fordel
Side 3 af 6
anvendes til afgræsning i fremtiden, hvorved den botaniske
artsdiversitet vil kunne øges i området.
Projektet vil medføre en forringelse af afvandingen samt delvist
oversvømmelse af arealer, der i dag er udpeget som § 3 beskyttet
eng, sø, mose, overdrev og strandeng. Disse arealer har i henhold til
regionplanen en biologisk kvalitetsmålsætning på B og D, samt en
lille andel med A. Det anbefales i den forbindelse at der foretages
en nærmere kortlægning af de værdifulde arter og deres udbredelse
samt en nærmere vurdering af på virkningen på disse som følge af
projektet.
Projektområdet er Natura 2000 område i form af habitat område og
fuglebeskyttelsesområde. Et realiseret projekt forventes i høj grad
at understøtte udpegningsgrundlaget, hvilket særlig skal ses i lyset
af at der primært sker udtagning af agerjord i projektet.
Projektet forventes at have en positiv effekt på områdets
artsdiversitet specielt i forhold til fugle, i det området vil kunne
indgå i en positiv synergi med det nærtliggende naturområde ved
Nærå Strand.
Vandløb
Af de vandløb der påvirkes af projektområdet er der kun
Ellebækken og Ringe Å som er målsat i Vandplanen til God økologisk
tilstand. Projektet forventes ikke have nogen negativ på virkning på
vandløbne, da disse opretholdes uændret. Overfaldskanterne skal
imidlertid udformes således, at vandløbsfaunaen ikke føres ind i
projektområdet og afstrømningen i vandløbene ikke påvirkes
negativt.
Fysiske/infrastruktur
Der er i indeværende screening ikke foretaget en kortlægning af
tekniske anlæg i området herunder bygninger og veje, hvorfor en
påvirkning af disse ikke kan klarlægges. Der er i den tekniske
forundersøgelse behov for en detaljeret beskrivelse af projektets
indflydelse på disse anlæg og hvordan de sikres ved højere
vandstand i projektområdet.
Kvælstof
projektet forventes at ville medføre en årlig reduktion i
kvælstofafstrømningen til Lillebælt på 15.286 kg N svarende til 90 kg
N/ha.
Fosfor
Skal undersøges nærmere.
Okker
Projektet er ikke beliggende i et okkerpotentielt område.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke kendskab til jordforureninger i projektområdet.
Der er i oplandet til projektområdet beliggende byer og spredt
bebyggelse, hvorfor en eventuel tilledning af spildevand fra disse
ikke kan udelukkes.
Rekreative værdier
Projektområdet kan få stor rekreativ betydning for lokalområdet og
i forbindelse med øvre naturområder i nærheden.
Side 4 af 6
Økonomi
Det er meget vanskeligt på nuværende tidspunkt at fastsætte et
budget for projektet. Foreløbigt kan det ved realisering af hele
projektet anslås til (ekskl. moms):
Estimerede omkostninger i Mio. kr.
og omkostningseffekt kr./kg N.
- Rådgivning: Teknisk forundersøgelse, ekskl. fosforanalyser:
175.000 kr.
- Rådgivning: Teknisk forundersøgelse – fosforanalyse: 160.000 kr.
- Samlet udgift til teknisk forundersøgelse: 335.000 kr.
- Rådgivning: ejendomsmæssig forundersøgelse; opstart 10.000
kr.+ 1.700 pr. lodsejer. I dette tilfælde skønnes den
ejendomsmæssige forundersøgelse at koste 75.000 kr.
- Rådgivning – detailprojektering, udbud og tilsyn: 250.000 kr.
Anlægsudgifter
- Etablering af arbejdsplads:
125.000 kr.
- Udløbsbygværk:
100.000 kr.
- Sløjfning og omlægning af dræn:
150.000 kr.
- Øvrige jordarbejder (dige mv.):
600.000 kr.
- Uforudsete udgifter (indbygges i ovenstående poster ved
ansøgning) svarende til 20 %:
195.000 kr.
- Anlægsomkostninger i alt:
1.170.000 kr.
Kompensation til lodsejere.
Det forudsættes, at der er tale om køb / salg model.
- 134,5 ha agerjord: førværdi vurderes til: 130.000 kr./ha.
- 7,5 ha vedvarende græs: førværdi vurderes 75.000 kr./ha.
- 28,5 ha natur: før værdi vurderes til 35.000 kr. / ha.
- Samlet førværdi: 19.045.000 kr.
Denne værdi skal indgå i bruttoomkostningen i VOP’en.
Efterværdien anslås til gennemsnitligt at være 25.000 kr./ha
Samlet efterværdi: 4.262.500 kr.
Samlet værditab: 14.782.500 kr.
Denne værdi indgår i nettoomkostningen i VOP’en.
Hertil kommer eventuelle omkostninger til jordfordeling, men disse
udgifter er ikke vurderet i indeværende notat. Ligeledes er udgifter
til kommunens personale i forbindelse med facilitering af projektet
ikke indregnet.
Den samlede projektudgift udgør herefter ca. 16.612.500 kr.
Omkostningseffektivitet:
På grundlag af ovenstående vurderes omkostningseffektiviteten til
1.087 kr./kg N.
Evt. summerede effekter ved andre
projekter, angiv projektnumre
Synergieffekt
Type virkemiddel
Statens vådområdeordning 2016.
Andre virkemidler
Ikke vurderet
Antal
lodsejere/holdning til
projektet
Ikke vurderet
Aktører
Nordfyns Kommune
Lokal / fælles projekt,
Side 5 af 6
Prioritet
Kommunen skal vurdere dette i forhold til andre projekter i VOP for
Lillebælt Fyn.
Kvalitet af data
Der er tale om et nyt projekt med lille datagrundlag. Forventede
effekter er derfor meget usikre, ligesom lodsejertilslutning ikke er
kendt.
samarbejdende kommuner
Aktørernes prioritering mht.
gennemførlighed, målopfyldelse,
effekt mv.2)
Angiv om data er beregnet,
beregningsmetode, kilde til metode
eller anslået herunder usikkerhed.
Beregningen af kvælstoftilførslen er rimelig valid, idet den er
foretaget ud fra de metoder, som staten har anvist under Grøn
Vækst vådområdeordningen. Kvælstofomsætningen er mere
usikker, idet den i sidste ende vil afhænge af konkrete
afvandingsforhold og projektets øvrige indhold.
1)
2)
Faglig udredningsarbejde om virkemidler i forhold til implementering af vandrammedirektivet – juni 2007. Finansministeriet mv.
Prioritering 1: umiddelbart gennemførlig
Prioritering 2: Anbefalet af aktører og forventet gennemførlig, men kræver yderligere undersøgelser og afklaring;
Prioritering 3: Nyt skitseprojekt som der kan inddrages hvis yderligere tiltag kræves for målopfyldelse
Side 6 af 6